Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

mau giay thi hk1b 2021 2022

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (253.78 KB, 2 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

Trang số: 01/…….

Họ và tên sinh viên:. ....................................................................................
Ngày sinh: ...................................................................................................
Học phần thi: ..............................................................................................
Phòng thi: .......................................... Ngày thi: .......................................

Mã số sinh viên: ...................................
Chữ ký sinh viên: .................................
Mã đề thi: .............................................
Giờ thi: .................................................

Cán bộ coi thi 1

Cán bộ coi thi 2

………………………………..

……………………………..

Số phách

...................................................................................................................................................................
Học phần thi: ........................................................................................................................................................
ĐIỂM KẾT LUẬN
Cán bộ chấm thi 1
Cán bộ chấm thi 2
Số phách
CỦA BÀI THI


Ghi bằng số

Ghi bằng chữ

……………………………..
Điểm
câu,
thưởng
có)
điểm
bài:

từng
điểm
(nếu

tồn

Câu…..:….…đ

Câu…..:….…đ

Câu…..:….…đ

Câu…..:….…đ

Câu…..:….…đ

Câu…..:….…đ


Câu…..:….…đ

Câu…..:….…đ

Câu…..:….…đ

Câu…..:….…đ

BÀI LÀM

……………………………..
Tổng số trang bài thi:…………trang

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
Họ và tên sinh viên:. ....................................................................................
Ngày sinh: ...................................................................................................
Học phần thi: ..............................................................................................
Phòng thi: .......................................... Ngày thi: .......................................

Trang số: (từ trang số 2 trở đi)/…….

Mã số sinh viên: ...................................
Chữ ký sinh viên: .................................
Mã đề thi: .............................................
Giờ thi: .................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×