Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (749.06 KB, 65 trang )

PHẦN MỘT: KIẾN THỨC CHUNG
Chế độ dinh dưỡng trong luyện tập TDTT
PHẦN HAI: VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
CHỦ ĐỀ 1: CHẠY CỰ LI NGẮN (60m)
A. NỘI DUNG VÀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
I. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
Bài

Tên bài

Nội dung

Số tiết

1

Các động tác bổ trợ chạy

- Chạy bước nhỏ

2

cự li ngắn

- Chạy nâng đùi
- Chạy đạp sau
- Trò chơi phát triển sức nhanh

2

Chạy giữa quãng- Chạy giữa quãng

2

- Thở trong luyện tập chạy cự li
ngắn
- Trò chơi phát triển sức nhanh
3

Xuất phát và chạy lao sau

- Xuất phát cao

xuất phát

- Chạy lao sau xuất phát

3

- Một số điều luật trong thi đấu
các mơn chạy
4

Chạy về đích

- Chạy về đích (chạy băng qua
đích)
- Phối hợp các giai đoạn chạy cự
li ngắn

- Một số điều luật trong thi đấu
các môn chạy

3


- Trò chơi phát triển sức nhanh
II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
TT

Tên bài

Kế hoạch dạy học
Tiết 1-2

1

Các động tác bổ

Tiết 3- 4

Tiết 5-7

Tiết 8 - 10

x

trợ chạy cự li
ngắn
2


Chạy giữa quãng

3

Xuất phát và chạy

x
x

lao sau xuất phát
4

Chạy về đích

x

B. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ
I. MỤC TIỂU
- Trang bị cho HS một số kiến thức, kĩ năng ban đầu về chạy cự li ngắn.
- Rèn luyện thẻ lực chung và một số tố chất thẻ lực đặc trưng của chạy cự li ngắn.
- Hình thành và phát triển năng lực tự học, nhu cầu và thói quen rèn luyện thân thẻ.
- Rèn luyện tính kỉ luật và khả năng nỗ lực ý chỉ.
II - YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nhận biết được mục đích, tác dụng của luyện tập chạy cự li ngắn.
- Nhận biết được cấu trúc và hoạt động của các giai đoạn chạy cự li ngắn.
- Nhận biết được một số sai sót đơn giản và cách khắc phục trong luyện tập chạy cự li
ngắn.
- Bước đầu biết cách tự luyện tập và phơi hợp nhóm, tổ trong luyện tập.

- Biết vận dụng các bài tập để tự rèn luyện thân thể.


2. Kĩ năng
- Thực hiện đúng cấu trúc và yêu cầu của các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn.
- Bước đầu thực hiện được các giai đoạn chạy cự li ngắn theo động tác mẫu và yêu cầu
của GV.
- Phát hiện và tự sửa chữa được một số sai sót đơn giản trong luyện tập.
- Vận dụng được các bài tập đã học đề tự luyện tập.
3. Thế lực
* Bước đầu có sự phát triển về:
- Năng lực liên kết vận động, năng lực nhịp điệu.
- Thể lực chung, sức mạnh tốc độ và sức nhanh tần số động tác.
4. Thái độ
- Tích cực tự giác và nỗ lực ý chí trong rèn luyện
- Bước đầu thể hiện tinh thần hợp tác trong luyện tập theo nhóm, cặp đơi
- Bước đầu hình thành thói quen và nhu cầu tự luyện tập.

Tuần 1
Ngày soạn:
Tiết 1
Ngày dạy:
Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Tổ: Thể dục- Âm nhạc- Mĩ thuật
Giáo Viên: Cù Mạnh Hùng
CHỦ ĐỀ: CHẠY CỰ LI NGẮN ( 10 TIẾT )
Bài 1: CÁC ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ CHẠY CỰ LI NGẮN (Tiết 1)


Kiến thức: - Học động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.

- Trò chơi: “ Chạy tiếp sức”
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất
cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trị chơi vận động và có trách nhiệm trong khi chơi trò
chơi.
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước các động tác, chạy bước nhỏ. chạy nâng cao
đùi, trò chơi phát triển sức nhanh (Chạy tiếp sức ) trong sách giáo khoa hoặc do GV
chọn
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động
tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để
đảm bảo an toàn trong tập luyện. Đồng thời cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho
buổi tập cũng như quá trình phát triển thể chất của bản thân.
- NL vận động cơ bản: Biết thực hiện các động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi và tự tổ chức trò chơi vận động
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để
tập luyện.Thực hiện được các động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.
II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- 1 còi, 1 tranh các giai đoạn chạy ngắn, tranh các động tác bổ trợ chạy ngắn; Sân
TDTT kẻ 2 vạch xuất phát và vạch giới hạn, 4 nấm để chơi trò chơi.
2. Đối với học sinh
- SGK.

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học.
- Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.


III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sửa sai, trực quan, sử dụng lời nói, tập
luyện và trị chơi và thi đấu.
- Hình thức dạy học chính: Cá nhân và đồng loạt, chia nhóm, cặp đơi.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
MỤC
NỘI DUNG
SẢN
TIÊU
PHẨM
Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu (6-8p)
- Nắm tình - Nhận lớp phổ
- Nắm được
hình lớp.
biến ND-YC tiết
nhiệm vụ
- Học sinh học.
tiết học.
hiểu rõ Nv
tiết học
- Chuyển
HS từ trạng Khởi động
- Hoàn
thái tĩnh
thành
sang trạng

lượng vận
thái động
động.

TỔ CHỨC - THỰC HIỆN
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung và
yêu cầu bài học
-GV yêu cầu BCS lớp điều hành phần
khởi động, GV quan sát hướng dẫn
chung.
* Thực hiện nhiệm vụ học
-HS nắm được nhiệm vụ học tập
-HS tự giác, tích cực thực hiện khởi
động dưới sự điều khiển của BCS
* Đánh giá kết quả thực hiện
- Gv quan sát, đánh giá hoạt động khởi
động của học sinh.

Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p).
Học mới :
Trang bị và
hình thành
cho Hs về
kiến thức
chạy bước
nhỏ, nâng
cao đui.

1. Động tác bước

nhỏ(sgk/ trang 10) Hs quan sát
được tranh,
hình
ảnh
trực quan,


phỏng
được
đt
bước nhỏ,
nâng cao
đùi .

2. Động tác nâng
cao đùi(sgk/ trang

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
học tập
- Gv giới thiệu sơ lược các giai đoạn
chạy cự li ngắn.
- GV yêu cầu hs quan sát tranh, tự tập
động tác sau đó mời 1- 2 hs mô phỏng
lại động tác.
- GV thị phạm động tác.
- GV hướng dẫn đồng loạt HS thực
hiện các động tác bổ trợ theo động tác
mẫu của GV.
- GV chỉ dẫn một số sai sót đơn giản
thường gặp trong luyện tập10)

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học
tập
- Hs lắng nghe gv giới thiệu sơ lược về
kĩ thuật chạy cự li ngắn.
- Hs quan sát tranh, tự tập động tác,1-2
hs t/h mô phỏng lại động tác.
- Hs quan sát giáo viên t/h mẫu.
- HS thực hiện động tác theo hiệu lệnh
của GV.
- Hs lắng nghe gv chỉ dẫn những lỗi sai
thường mắc.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
và thảo luận
- GV gọi 1-2 HS tập mẫu để HS trong
lớp theo dõi, tập theo.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện
nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến
thức, chuyển sang nội dung mới.

Hoạt động 3: Hoạt động Luyện tập (15-16p)
*Chuyển giao nhiệm vụ:
Thông qua Luyện tập chạy HS thực
hoạt động bước nhỏ, nâng được động
chuyển từ cao đùi.


tác chạy

mơ phỏng

bước nhỏ,

động

tác

nâng cao

sang

thực

đùi, nắm

hiện được

được các

động

hình thức

tác

bước nhỏ,


và phương

nâng

pháp tập

đùi

cao

-GV hướng dẫn hs hình thức tập:
- tập cá nhân
- tập nhóm
- tập cặp đơi
a) Luyện tập cá nhân hoặc cặp đôi
- Luyện tập động tác bổ trợ theo thứ tự:
Tử từng nhịp đến phối hợp nhiều nhịp,
từ chậm đến nhanh, từ tại chỗ đến di
chuyển.


luyện
b) Luyện tập nhóm
- Học sinh luân phiên chỉ huy nhóm
luyện tập động tác: Từ chậm đến
nhanh, từ tại chỗ đến di chuyển.
- Quan sát, đánh giá kết quả luyện tập
của các bạn trong nhóm.

* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo

luận
- Gv yêu cầu từng nhóm hs T/h động
tác bổ trợ đã luyện tập.
- Từng lên nhóm t/h
* Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ
học tập
- Gv nhận xét, đánh giá quá trình t/h
nhiệm vụ của hs, chốt kiến thức,
chuyển h/đ
Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng (6-8p)
- Thực hiện - Trò chơi phát -HS hứng
được trò
thú, tích
triển sức nhanh
chơi
cực thực
“Chạy tiếp
hiện và
“Chạy tiếp sức”
sức”.
hồn thành
(sgk/ trang 12)
-Biết vận
trị chơi.
dụng để tổ
chức cho
mình và
các bạn
-Vận dụng


*Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-GV chia lớp 2 nhóm, hướng dẫn hs
cách chơi, luật chơi
- Chuẩn bị: Các bạn tham gia trò chơi
được chia thành nhiều đội, mỗi đội
đứng thành một hàng dọc sau vạch xuất


chơi ở giờ
ra chơi và
chơi ở nhà
để nâng
cao sức
khỏe.

được trò
chơi vào
luyện tập
hằng ngày.

phát
- Thực hiện: Lần lượt từng bạn của mỗi
đội chạy vòng qua nấm trở về vạch
xuất phát. Bạn tiếp theo chỉ xuất phát
khi bạn phía trước đã về đến vạch xuất

.

phát, đội hoàn thành đầu tiên là đội
thắng cuộc.


- Tổ chức, điều khiển cho hs chơi.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS quan sát, lắng nghe và thực hiện
trò chơi.
-HS quan sát và vận dụng tập luyện ở
giờ ra chơi, ơ nhà.
* Đánh giá kết quả thực hiện
Quan sát, đánh giá mức độ tích cực,
vui vẻ, đồn kết, khéo léo của học sinh.
Hướng dẫn HS luyện tập tại nhà nâng
cao sức khỏe…
Hoạt động: Hoạt động kết thúc (4-5p).
- Hồi phục Hồi tĩnh, nhận xét HS thả lỏng
sau
tập tiết học, hướng dẫn hồi
phục
luyện để cơ HS sử dụng SGK được cơ thể
thể trở lại và tự luyện tập…
sau
tập
trạng thái
luyện .
ban đầu.

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Hướng dẫn HS thực hiện các động tác
thả lỏng
-Nhận xét giờ học
-Yêu cầu vận dụng tập luyện ở nhà và

nghiên cứu, tìm hiểu trước t/tin chủ
đề: chế độ dinh dưỡng trong tập
luyện TDTT mục 1 SGK TD/ trang 4
*Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS thực hiện các động tác thả lỏng,
-HS chú ý lắng nghe, tự đánh giá mức


độ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.
-HS tiếp nhận bài tập của GV: Tự tập
luyện tại nhà, các tình huống vận
dụng...

Tuần 1
Ngày soạn:
Tiết 2
Ngày dạy:
Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Tổ: Thể dục- Âm nhạc- Mĩ thuật
Giáo Viên: Cù Mạnh Hùng
CHỦ ĐỀ: CHẠY CỰ LI NGẮN ( 10 TIẾT )
Bài 1: CÁC ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ CHẠY CỰ LI NGẮN (Tiết 2)
Nội dung: - Ôn động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.
- Trò chơi: “ Chạy tiếp sức”
- Học mới: +Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện TDTT(mục 1)
+ Chạy đạp sau.
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất
cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trị chơi vận động và có trách nhiệm trong khi chơi trị
chơi.
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước các động tác, chạy đạp sau. Ôn tập chạy
chạy bước nhỏ. chạy nâng cao đùi, trò chơi phát triển sức nhanh (Chạy tiếp sức ) trong
sách giáo khoa hoặc do GV chọn
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động
tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:


- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để
đảm bảo an toàn trong tập luyện. Đồng thời cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho
buổi tập cũng như quá trình phát triển thể chất của bản thân.
- NL vận động cơ bản: Biết thực hiện các động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy đạp sau và tự tổ chức trò chơi vận động
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên
để tập luyện.Thực hiện được các động tác chạy đạp sau.
II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- 1 cịi, , tranh các động tác bổ trợ chạy ngắn; Sân TDTT kẻ 2 vạch xuất phát và
vạch giới hạn, 4 nấm để chơi trò chơi.
2. Đối với học sinh
- SGK.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học.
- Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sửa sai, trực quan, sử dụng lời nói, tập
luyện và trị chơi và thi đấu.
- Hình thức dạy học chính: Cá nhân và đồng loạt, chia nhóm, cặp đơi.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
MỤC
NỘI DUNG
SẢN
TIÊU
PHẨM
Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu (6-8p)
- Nắm tình - Nhận lớp phổ
- Nắm được
hình lớp.
biến ND-YC bài
nhiệm vụ
- Học sinh học.
tiết học.
hiểu rõ Nv
tiết học
- Chuyển
Khởi động
HS từ trạng
- Hoàn
thái tĩnh
thành
sang trạng
lượng vận
thái động
động.


TỔ CHỨC - THỰC HIỆN
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung và
yêu cầu bài học
-GV yêu cầu BCS lớp điều hành phần
khởi động, GV quan sát hướng dẫn
chung.
- Gv kiểm tra bài cũ 1-2 hs ( Thực hiện
đông tác chạy bước nhỏ, nâng cao đùi)
- Tổ chức, hướng dẫn cán sự lớp điều
khiển Hs ôn tập động tác bước nhỏ,


nâng cao đùi; Gv quan sát nhắc nhở
sửa sai cho Hs
* Thực hiện nhiệm vụ học
-HS nắm được nhiệm vụ học tập
-HS tự giác, tích cực thực hiện khởi
động dưới sự điều khiển của BCS
-1-2 hs ( Thực hiện đông tác chạy bước
nhỏ, nâng cao đùi).
-Cán sự lớp luân phiên chỉ huy nhóm
Thơng qua
hoạt động, Ơn :
HS luyện
1. Động tác bước
tập được
nhỏ
động
tác

bước nhỏ.

Hs t/h
tương đối
đúng động
tác bước
nhỏ, động
tác nâng
cao đùi.

luyện tập từng động tác theo thứ tự: Từ
chậm đến nhanh, từ tại chỗ đến di
chuyển; Quan sát, nhắc nhở và tự sửa
sai cho nhau.

Thông qua
hoạt động,
HS luyện 2. Động tác nâng
tập được cao đùi
động
tác
nâng cao
đùi.

* Đánh giá kết quả thực hiện
- Gv quan sát, đánh giá hoạt động khởi
động của học sinh.
- Gv đánh giá hs t/h đông tác chạy
bước nhỏ, nâng cao đùi.
Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p).

Học mới :
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
học tập
1. Các yếu tố ảnh
Nhận biết
hưởng đến sức
được các
khỏe và phát triển
yếu tố ảnh
thể chất.
hưởng đến
sức khỏe
và sự phát
triển
thể
chất

Hs
biết
được các
yếu tố ảnh
hưởng đến
sức khỏe và
sự
phát
triển
thể
chất.

- Gv đặt câu hỏi gợi mở : Sức khỏe và

sự phát triển của con người phụ
thuộc vào những yếu tố cơ bản nào ?
- GV sử dụng hình ảnh trực quan, động
tác mẫu hướng dẫn ngắn gọn cấu trúc,
yêu cầu và cách thức thực hiện động
tác đạp sau.


2. động tác đạp
Trang bị và sau(sgk/trang 10)
hình thành
cho
Hs
kiến thức
về
chạy
đạp sau.

Hs
bước
đầu
nắm
được khái
niệm và mô
phỏng được
chạy đạp
sau.

- GV hướng dẫn đồng loạt HS thực
hiện động tác bổ trợ theo động tác mẫu

của GV.
- GV chỉ dẫn một số sai sót đơn giản
thường gặp trong luyện tập chạy đạp
sau.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học
tập
- Hs trả lời được kiến thức : có ba yếu
tố(dinh dưỡng, vận động cơ thể, nghỉ
ngơi).
- HS lắng nghe hướng dẫn của GV về
động tác đạp sau.
- HS thực hiện động tác theo hiệu lệnh
của GV.
- HS lắng nghe , tiếp thu để vận dụng
vào hoạt động luyện tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
và thảo luận
- GV yêu cầu đồng loạt HS thực hiện
động tác.
- GV gọi 1-2 HS tập mẫu để HS trong
lớp theo dõi, tập theo.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện
nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến
thức, chuyển sang hoạt động luyện tập.

Hoạt động 3: Hoạt động Luyện tập (15-16p)
Thông qua - Tập chạy đạp HS bước
h/đ chuyển sau tại chỗ.


đầu thực

từ

hiện được

bước

hình dung
động

tác

-

Tập chạy đạp

sau

di

chuyển

phối hợp tay chân

*Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV hướng dẫn hs hình thức tập,
phương pháp tập luyện.

động tác

chạy đạp

- tập cá nhân


sang bước

sau, nắm

đầu

được hình

thực

- tập nhóm
- tập cặp đơi

hiện được

thức và

động

tác

phương

đạp


sau.

pháp tập

- Luyện tập động tác bổ trợ theo thứ tự:

Biết

sử

luyện.

Tử từng nhịp đến phối hợp nhiều nhịp,

dụng

các

hình

thức

a) Luyện tập cá nhân hoặc cặp đôi

từ chậm đến nhanh, từ tại chỗ đến di
chuyển.

và phương
pháp
luyện.


tập
b) Luyện tập nhóm
- Học sinh luân phiên chỉ huy nhóm
luyện tập động tác: Từ chậm đến
nhanh, từ tại chỗ đến di chuyển.
- Quan sát, đánh giá kết quả luyện tập
của các bạn trong nhóm.

* Tiếp nhận nhiệm vụ:
- Hs lắng nghe, nắm bắt các hình thức
tập luyện.
- Hs tập luyện cá nhân, cặp đơi, tập
nhóm theo yêu cầu của gv.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận
- Gv yêu cầu từng nhóm hs T/h động
tác bổ trợ đã luyện tập.


- Từng nhóm lên t/h
* Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ
học tập
- Gv nhận xét, đánh giá quá trình t/h
nhiệm vụ của hs, chốt kiến thức,
chuyển h/đ.
Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng (6-8p)
- Thực hiện - Trò chơi phát -HS hứng
được trị
thú, tích

triển sức nhanh
chơi
cực thực
“Chạy tiếp
hiện và
“Chạy tiếp sức”
sức”.
hồn thành
(sgk/ trang 12)
-Biết vận
trị chơi.
dụng để tổ
chức cho
mình và
các bạn
-Vận dụng
chơi ở giờ
được động
ra chơi và
tác bổ trợ
chơi ở nhà
vào trò
.
để nâng
chơi vào
cao sức
luyện tập
khỏe.
hằng ngày.
Hoạt động: Hoạt động kết thúc (4-5p).

- Hồi phục Hồi tĩnh, nhận xét HS thả lỏng
sau
tập tiết học, hướng dẫn sau
tập
luyện để cơ HS sử dụng SGK luyện
thể trở lại và tự luyện tập…
trạng thái
ban đầu.

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-GV chia lớp 2 nhóm, nhắc lại cách
chơi, luật chơi.
- Tổ chức, điều khiển cho hs chơi.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS quan sát, lắng nghe và thực hiện
trò chơi.
-HS quan sát cách tổ chức để vận dụng
tập luyện ở giờ ra chơi, ở nhà.
* Đánh giá kết quả thực hiện
Quan sát, đánh giá mức độ tích cực,
vui vẻ, đồn kết, khéo léo của học sinh.
Hướng dẫn HS luyện tập tại nhà nâng
cao sức khỏe…
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Hướng dẫn HS thực hiện các động tác
thả lỏng
-Nhận xét giờ học
-Yêu cầu vận dụng tập luyện ở nhà và
nghiên cứu, tìm hiểu trước t/tin bài 2:
Chạy giữa quãng SGK/ trang 14

*Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS thực hiện các động tác thả lỏng,
-HS chú ý lắng nghe, tự đánh giá mức
độ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.
-HS tiếp nhận bài tập của GV: Tự tập
luyện tại nhà, các tình huống vận
dụng...


Tuần 2
Ngày soạn:
Tiết 3
Ngày dạy:
Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Tổ: Thể dục- Âm nhạc- Mĩ thuật
Giáo Viên: Cù Mạnh Hùng
CHỦ ĐỀ: CHẠY CỰ LI NGẮN ( 10 TIẾT )
Bài 2: CHẠY GIỮA QUÃNG (Tiết 1)
Nội dung: - Ôn động tác chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,chạy đạp sau.
- Học mới: Chạy giữa quãng.
- Trò chơi: “ Người thừa thứ ba”.
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trị chơi vận động và có trách nhiệm trong khi chơi trò
chơi.
2. Về năng lực:
2.1 Năng lực chung:
-Tự chủ và tự học: Tự xem trước động tác chạy giữa quãng. Ôn tập chạy chạy
bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi phát triển sức nhanh (Người thừa

thứ ba ) trong sách giáo khoa hoặc do GV chọn
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác
và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm
bảo an toàn trong tập luyện. Đồng thời cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho buổi
tập cũng như quá trình phát triển thể chất của bản thân.
- NL vận động cơ bản: Biết thực hiện các động tác chạy giữa quãng, bước nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau và tự tổ chức trò chơi vận động
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để
tập luyện.Thực hiện được các động tác chạy giữa quãng.
II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên


- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- 1 cịi, , tranh các giai đoạn chạy ngắn.
2. Đối với học sinh
- SGK.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học.
- Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sửa sai, trực quan, sử dụng lời nói, tập
luyện, trị chơi và thi đấu.
- Hình thức dạy học chính: Cá nhân và đồng loạt, chia nhóm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
MỤC
NỘI DUNG
SẢN

TIÊU
PHẨM
Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu (6-8p)
- Nắm tình - Nhận lớp phổ
- Nắm được
hình lớp.
biến ND-YC bài
nhiệm vụ
- Học sinh học.
tiết học.
hiểu rõ Nv
tiết học
- Chuyển
HS từ trạng Khởi động
- Hoàn
thái tĩnh
thành
sang trạng
lượng vận
thái động
động.

TỔ CHỨC - THỰC HIỆN
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung và
yêu cầu bài học
-GV Giới thiệu nội dung, nhiệm vụ học
tập.
- GV tổ chức và hướng dẫn HS: khởi
động cơ thể bằng các hoạt động đơn

giản (chạy tại chỗ, xoay các khớp, trò
chơi hỗ trợ khởi động).
- Kiểm tra bài cũ 1-2 hs ( T/h chạy đạp
sau)
- Gv hướng dẫn, tổ chức hs ôn tập
động tác chạy đạp sau, gv quan sát,
nhắc nhở, sửa sai.

Thông qua
hoạt động,
HS ghi nhớ
và khắc sâu
hơn cách
thực hiện

Ôn
- động tác bước
nhỏ, nâng cao
đùi, đạp sau tại
chỗ và di chuyển.

Hs thực
hiện đúng
động tác
bước nhỏ,
nâng cao
đùi, chạy
đạp sau và

* Thực hiện nhiệm vụ học

-HS nắm được nội dung, nhiệm vụ học
tập
-HS tự giác, tích cực thực hiện khởi
động dưới sự điều khiển của BCS.
- 1-2 hs lên T/h động tác đạp sau.
- BCS(ban cán sự) luân phiên điều


tăng nhanh khiển các bạn thực hiện chạy bước nhỏ,
dần số
nâng cao đùi, chạy đạp sau.
bước.
* Đánh giá kết quả thực hiện
- Gv quan sát, đánh giá hoạt động khởi
động ,kiểm tra bài cũ, ôn tập của hs.

động
tác
bước nhỏ,
nâng cao
đùi,
đạp
sau

-Dẫn dắt học sinh vào bài học mới :
Chạy giữa quãng.
Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p).
Thơng qua
hoạt động,
HS bước

đầu hình
thành được

thuật
chạy giữa
quãng.

Chạy giữa quãng
- Chạy giữa quãng
là một trong bốn
giai đoạn của chạy
cự li ngắn (xuất
phát, chạy lao sau
xuất phát, chạy
giữa qng, chạy
về đích); là giai
đoạn duy trì tốc độ
cao nhất đã đạt
được sau khi xuắt
phát và chạy lao.
- Tư thế thân người
và hoạt động của
tay khi chạy giữa
qng:
+ Thân trên hơi
ngả ra trước, đầu
thẳng. mắt nhìn
phía trước.
+ Hai tay luân
phiên

chuyển
động: Chếch vào
trong khi ra trước,
chếch ra ngoài khi
ra sau.
- Luân phiên hoạt

HS
bước
đầu
nắm
được cách
chạy giữa
quãng và
mô phỏng
được động
tác.

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
học tập
- Gv đặt câu hỏi gợi mở : Tư thế thân
người và hoạt động của tay, chân trong
giai đoạn chạy giữa quãng như thế
nào ?
- GV sử dụng hình ảnh trực quan, động
tác mẫu giới thiệu cấu trúc, yêu cầu và
cách thức thực hiện chạy giữa quãng.
- Gv thị phạm giai đoạn chạy giữa
quãng.
- GV hướng dẫn đồng loạt HS thực

hiện động tác bổ trợ theo động tác
mẫu của GV(Tại chỗ đánh tay).
- Chỉ dẫn HS cách nhận biết một số sai
sót đơn giản thường gặp trong luyện
tập:
+ Tư thế của đầu và thân trên không
phù hợp: Quá ngửa hoặc cúi.
+ Hướng chuyển động của tay và góc
độ đánh tay khơng phù hợp.
+ Bàn chân tiếp xúc đường chạy bằng
gót hoặc đồng thời bằng cả bàn chân.
+ Đạp sau không hiệu quả.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học
tập


động
trong
chạy:

của
mỗi

chân
bước

- Hs trả lời câu hỏi
- HS lắng nghe hướng dẫn, quan sát thị
phạm của GV về cách thực hiện giai
đoạn chạy giữa quãng.


+ Khi ở phía trước,
tích cực đưa đùi
lên trên, ra trước
và chạm đắt bằng
nửa trước bàn
chân.

- HS thực hiện động tác theo hiệu lệnh
của GV.
- Hs lắng nghe để biết được một số sai
sót khi t/h chạy giữa quãng.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
và thảo luận

+ Khi ở phía sau,
kết hợp duỗi và
đạp mạnh lên mặt
đường chạy đề đưa
cơ thẻ tiến nhanh
vê phía trước.

- GV yêu cầu đồng loạt HS thực hiện
động tác.
- GV gọi 1-2 HS tập mẫu để HS trong
lớp theo dõi, tập theo.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện
nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến
thức, chuyển sang hoạt động mới.


Hoạt động 3: Hoạt động Luyện tập (15-16p)
Thông qua - Tập đánh tay và HS thực
h/đ
tập

luyện tư thế thân người hiện được
hs tại chỗ.

chuyển từ
hình thành
kiến

thức

sang

biết

cách chạy
giữa quãng

- Tập bước chân
trong chạy giữa
quãng phối hợp
với đánh tay và tư
thế thân người.

chạy giữa


* Chuyển giao nhiệm vụ :
- GV giao nhiệm vụ, yêu cầu HS thực
hiện:

quãng, nắm
được

a) Luyện tập cặp đôi

phương

-Tại chỗ, luyện tập tư thế thân người và

pháp và

động tác đánh tay từ chậm đến nhanh.

hình thức
tập luyện

- Chạy trên đường thẳng với cự li 30 50 m, từ chậm đến nhanh luyện tập tư
thế thân người và hoạt động của tay,
chân.
b) Luyện tập nhóm
- Luân phiên chỉ huy nhóm luyện tập


chạy giữa quãng trên cự li 30 — 50 m.

- Quan sát, đánh giá kết quả luyện tập

của các bạn trong nhóm.
*HS tiếp nhận nhiệm vụ :
-HS thực hiện theo yêu cầu
*Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận :
- Gv yêu cầu 1-2 hs t/h chạy giữa
quãng.
*GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến
thức.
Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng (6-8p)
- Thực hiện Trò chơi phát triển -HS hứng
được trị
thú, tích
sức nhanh
chơi
cực thực
“Người
hiện và
“người thừa thứ
thừa thứ
hồn thành
ba”(sgk/ trang 15) trị chơi.
ba”.
-Biết vận
dụng để tổ
-Vận dụng
chức cho
được trị
mình và
chơi,các

các bạn
động tác bổ
chơi ở giờ
trợ, các
ra chơi và
hình thức,
chơi ở nhà
phương
để nâng
pháp vào
cao sức
luyện tập
khỏe.
hằng ngày
để nâng cao

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-GV u cầu lớp đứng thành vịng trịn
đơi, hướng dẫn học sinh cách chơi, luật
chơi.
- Tổ chức, điều khiển cho hs chơi.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS quan sát, lắng nghe và thực hiện
trò chơi.
-HS quan sát cách tổ chức để vận dụng
tập luyện ở giờ ra chơi, ở nhà.
* Đánh giá kết quả thực hiện
Quan sát, đánh giá mức độ tích cực,
vui vẻ, đồn kết, khéo léo của học sinh.
Hướng dẫn HS luyện tập tại nhà nâng

cao sức khỏe…


.

sức khỏe,
phát triển
thể chất.
Hoạt động: Hoạt động kết thúc (4-5p).
- Hồi phục Hồi tĩnh, nhận xét HS thả lỏng
sau
tập tiết học, hướng dẫn tích cực sau
luyện để cơ HS sử dụng SGK tập luyện
thể trở lại và tự luyện tập…
trạng thái
ban đầu.

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Hướng dẫn HS thực hiện các động tác
thả lỏng
-Nhận xét giờ học
-Yêu cầu vận dụng tập luyện ở nhà và
nghiên cứu, tìm hiểu trước t/tin bài 2:
b) Thở trong luyện tập chạy cự li
ngắn SGK/ trang 14
*Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS thực hiện các động tác thả lỏng,
-HS chú ý lắng nghe, tự đánh giá mức
độ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.
-HS tiếp nhận bài tập của GV: Tự tập

luyện tại nhà, các tình huống vận
dụng...

Tuần 2
Ngày soạn:
Tiết 4
Ngày dạy:
Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Tổ: Thể dục- Âm nhạc- Mĩ thuật
Giáo Viên: Cù Mạnh Hùng
CHỦ ĐỀ: CHẠY CỰ LI NGẮN ( 10 TIẾT )
Bài 2: CHẠY GIỮA QUÃNG (Tiết 2)
Nội dung:
- Học : + Dinh dưỡng đối với sức khỏe và phát triển thể chất
.+Thở trong tập luyện chạy cự li ngắn
-luyện tập kết hợp chạy giữa quãng với thở trong khi chạy.


- Trò chơi: “ Người thừ thứ ba”.
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trị chơi vận động và có trách nhiệm trong khi chơi trò
chơi.
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước các động tác thở trong chạy giữa quãng. Ôn
tập chạy chạy bước nhỏ. chạy nâng cao đùi, trò chơi phát triển sức nhanh (Chạy tiếp sức
) trong sách giáo khoa hoặc do GV chọn
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động

tác và trị chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để
đảm bảo an toàn trong tập luyện. Đồng thời cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho
buổi tập cũng như quá trình phát triển thể chất của bản thân.
- NL vận động cơ bản: Biết thực hiện các động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy đạp sau chạy giữa quãng kết hợp với thở khi chạy. Và tự tổ chức trò chơi vận
động
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để
tập luyện.Thực hiện được các động tác thở trong chạy giữa quãng.
II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- 1 cịi, , tranh các giai đoạn chạy ngắn.
2. Đối với học sinh
- SGK.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học.
- Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:


- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sửa sai, trực quan, sử dụng lời nói, tập
luyện, trị chơi và thi đấu.
- Hình thức dạy học chính: Cá nhân và đồng loạt, chia nhóm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
MỤC
NỘI DUNG
SẢN
TIÊU

PHẨM
Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu (6-8p)
- Nắm tình
hình lớp.
- Học sinh
hiểu rõ Nv
tiết học
- Chuyển
HS từ trạng
thái tĩnh
sang trạng
thái động

- Nhận lớp phổ
biến ND-YC bài
học.

TỔ CHỨC - THỰC HIỆN

- Nắm được * Chuyển giao nhiệm vụ học tập
nhiệm vụ
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung và
tiết học.
yêu cầu bài học

-Khởi động:
+ Khởi động chung - Hồn
thành
lượng vận
động, làm

nóng cơ thể
sẵn sàng
tiếp nhận
lượng vận
động cao
hơn.
+ Khởi
động
chuyên môn :
1. Động tác bước
nhỏ
.

-GV Giới thiệu nội dung, nhiệm vụ học
tập.
- GV tổ chức và hướng dẫn HS: khởi
động cơ thể bằng các hoạt động đơn
giản (chạy tại chỗ, xoay các khớp, trò
chơi hỗ trợ khởi động).
- Gv hướng dẫn cách chơi, luật chơi, tổ
chức cho hs chơi.
* Thực hiện nhiệm vụ học
-HS nắm được nội dung, nhiệm vụ học
tập
-HS tự giác, tích cực thực hiện khởi
động dưới sự điều khiển của BCS.
- Hs tự giác, tích cực chơi trị chơi.
* Đánh giá kết quả thực hiện
- Gv quan sát, đánh giá hoạt động khởi
động của học sinh, ôn tập của hs.

-Dẫn dắt học sinh vào hoạt động hình
Hình thành kiến thức.

2. Động tác nâng
cao đùi

3. động tác đạp
sau


+ Trò chơi hỗ trợ
khởi động.
Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p).
Nhận biết
được các
chất dinh
dưỡng thiết
yếu đối với
sự sống và
phát triển
của
con
người.

Học :
1. Dinh dưỡng đối
với sức khỏe và
phát triển thể
chất :
- Dinh dưỡng có

vai trị vơ cùng
quan trọng đối với
cuộc sống con
người : cung cấp
năng lượng cho cơ
thể hoạt động, là
nguồn nguyện liệu
tạo nên tb và các
cơ quan của cơ thể
sống.

- Các chất dinh
dưỡng thiết yếu
gồm :
glucid,
protein,lipit,
vitamin,
khoáng
chất, nước...(Nội
dung chi tiết SGK
Thông qua GDTC 6 trang 5,6)
hoạt động, 2.thở trong luyện
HS
biết tập chạy cự li
được cách ngắn.
thở trong
chạy cự li -Trong khi chạy :
hít vào, thở ra
ngắn
nhanh, mạnh bằng

.

HS biết các
chất dinh
dưỡng thiết
yếu đối với
sức khỏe và
phát triển
thể chất.

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
học tập
- Gv cung cấp thông tin dinh dưỡng
đối với sk và phát triển thể chất.
- Gv đặt câu hỏi gợi mở : khi luyện tập
chạy các em thường thở bàng mũi hay
bằng miệng ?
- GV hướng dẫn đồng loạt HS thực
hiện cách thở bằng cả mũi và miệng.
- Gv yêu cầu cả lớp thực hiện thở kết
hợp với đánh tay và tư thế thân người.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học
tập
- Hs lắng nghe và ghi nhớ.
- Hs trả lời câu hỏi
- HS lắng nghe hướng dẫn của GV về
động cách thở trong luyện tập chạy
ngắn.
- HS thực hiện động tác theo hiệu lệnh
của GV.


Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
HS
biết và thảo luận
cách
thở - GV gọi 1-2 HS thực hiện thở kết hợp
nhanh,
với đánh tay và tư thế thân người mẫu
mạnh bằng để HS trong lớp theo dõi, tập theo.
cả mũi và Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện
miệng
nhiệm vụ học tập
trong tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến
luyện chạy


cả mũi và miệng.

cự li ngắn.

thức, chuyển sang hoạt động luyện tập.

- Sau khi chạy : Hít
thở sâu, kết hợp
thả lỏng tay, chân
và thân mình.
Hoạt động 3: Hoạt động Luyện tập (15-16p)
Hs


biết

HS thực

- GV chuyển giao nhiệm vụ yêu cầu HS

phối

hợp

hiện được

thực hiện:

được chạy

chạy giữa

giữa quãng
và hít thở,

-

Tập

tại

chỗ

đánh tay kết hợp

với thở và tư thế

* Luyện tập cặp đôi :

quãng và
kết hợp với
thở.

thân người.
- Luyên tập chạy
giữa quãng và thở

- Tại chỗ đánh tay kết hợp với thở từ
chậm đến nhanh.
* Luyện tập nhóm
- Luân phiên chỉ huy nhóm luyện tập
chạy giữa quãng trên cự li 30 — 50 m.

trong quá trình
tập luyện.

- Quan sát, đánh giá kết quả luyện tập
của các bạn trong nhóm.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu
trả lời: HS thực hiện theo yêu cầu
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến
thức.
Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng (6-8p)
- Thực hiện Trò chơi phát triển -HS hứng
được trị

thú, tích

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-GV yêu cầu lớp đứng thành vòng tròn


chơi
sức nhanh
cực thực
“Người
hiện và
thừa thứ
“người thừa thứ hồn thành
ba”.
trị chơi.
ba”(sgk/ trang 15)
-Biết vận
dụng để tổ
chức cho
mình và
-Vận dụng
các bạn
được trị
chơi trong
chơi, động
giờ học,
tác bổ trợ
giờ ra chơi
vào luyện
và chơi ở

tập hằng
nhà để
ngày hoặc
nâng cao
khởi động
sức khỏe.
trước khi
- Biết vận
chơi thể
.
dụng
thao.
những kiến
- Vận dụng
thức về
được các kt
dinh dưỡng
dã học về
để chăm
dd để chăm
sóc sức
sóc sk.
khỏe
Hoạt động: Hoạt động kết thúc (4-5p).

đơi, hướng dẫn học sinh cách chơi, luật
chơi.
- Tổ chức, điều khiển cho hs chơi.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS quan sát, lắng nghe và thực hiện

trò chơi.
-HS quan sát cách tổ chức để vận dụng
tập luyện ở giờ ra chơi, ở nhà.

- Hs biết
Hồi phục
sau
tập
luyện để cơ
thể trở lại
trạng thái
ban đầu.

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Hướng dẫn HS thực hiện các động tác
thả lỏng
-Nhận xét giờ học
-Yêu cầu vận dụng tập luyện ở nhà và
nghiên cứu, tìm hiểu trước t/tin bài 3:
Xuất phát và chạy lao sau xuất phát
SGK/ trang 17,18
*Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS thực hiện các động tác thả lỏng,
-HS chú ý lắng nghe, tự đánh giá mức
độ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.
-HS tiếp nhận bài tập của GV: Tự tập
luyện tại nhà, các tình huống vận
dụng...

Hồi tĩnh, nhận xét

tiết học, hướng dẫn
HS sử dụng SGK
và tự luyện tập…

HS
T/h
được các
động
tác
thả
lỏng,
hồi tĩnh sau
tập luyện.

* Đánh giá kết quả thực hiện
Quan sát, đánh giá mức độ tích cực,
vui vẻ, đồn kết, khéo léo của học sinh.
Hướng dẫn HS luyện tập tại nhà nâng
cao sức khỏe…


×