Tải bản đầy đủ (.docx) (13 trang)

PHÂN TÍCH NGUỒN gốc HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH LIÊN hệ TRÁCH NHIỆM của SINH VIÊN TRONG học tập môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.08 MB, 13 trang )

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
BÀI TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI 1:
PHÂN TÍCH NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH? LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM CỦA
SINH VIÊN TRONG HỌC TẬP MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH.

Họ và tên sinh viên

:NGUYỄN HÀ MY

Ngày sinh

: 16-12-2001

Mã sinh viên

: 19051160

Mã học phần

: 202_POL1001 18

Giảng viên hướng dẫn

: ThS; Hồ Viết Thanh
×