Tải bản đầy đủ (.docx) (9 trang)

bảng NTK hóa học thcs

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (50.75 KB, 9 trang )

KN
ýg
hu
i y
ệê
un
ht ó
To ửa
Sên á k
ốngu h h t
yên ọ ố r
ptố c i ị
Ng
uyê
n
tử
kh
ối
củ
a
Hiđ
1ro H 1 I
Ng
uyê
n
tử
kh
ối
củ
a
Hel H


2i e 4
3Ng Li7 I
uyê
n


tử
kh
ối
của
Liti
Ng
uyê
n
tử
kh
ối
của
Ber B I
4i e 9 I
Ng
uyê
n
tử
kh
ối
củ
I
a
1I

5Bo B 1 I
Ng
uyê
n
tử
kh
ối
củ
I
a
V
Cac
,
bo
1I
6n C 2 I
7Ng N 1 I


uyê
n
tử
kh
ối
củ
a
Nit
ơ

I

I
,
I
I
,
I
V
,.
4.

Ng
uyê
n
tử
kh
ối
củ
a
1I
8Oxi O 6 I
Ng
uyê
n
tử
kh
ối
củ
a
1
9Flo F 9 I

1Ng N 2
0uyê e 0
n
tử
kh
ối
củ


a
Ne
on
Ng
uyê
n
tử
kh
ối
của
1Nat N 2
1ri a 3 I
Ng
uyê
n
tử
kh
ối
của
Mg
(M

1agi M 2 I
2e) g 4 I
Ng
uyê
n
tử
kh
ối
của
I
1Nh A 2 I
3ôm l 7 I
1Ng Si 2 I
4uyê 8 V
n


tử
kh
ối
củ
a
Sili
c
Ng
uyê
n
tử
kh
ối

củ
I
a
I
Ph
I
1otp 3 ,
5ho P 1 V
Ng
uyê
n
tử
I
kh
I
ối
,
củ
I
a
V

,
u
V
hu
I
1ỳn
3 ,.
6h S 2 .

1Ng Cl3 I
7uyê 5, ,.
n
5.
tử


kh
ối
củ
a
Clo
Ng
uyê
n
tử
kh
ối
củ
a
3
1Ag A 9,
8on r 9
Ng
uyê
n
tử
kh
ối
của

1Kal 3
9i K 9 I
Ng
uyê
n
tử
kh
ối
của
2Can C 4 I
0xi a 0 I
2Ng C 5 I
4uyê r 2 I


n
tử
kh
ối
của
Cro
m

,
I
I
I

I
Ng

I
uyê
,
n
I
tử
V
kh
,
ối
V
của
I
Ma
I
2nga M 5 ,.
5n n 5 .
Ng
uyê
n
I
tử
I
kh
,
ối
I
2của F 5 I
6Sắt e 6 I
Ng

uyê
n
tử
kh
ối
I
của
,
2Đồ C 6 I
9ng u 4 I


Ng
uyê
n
tử
kh
ối
của
3Kẽ Z 6 I
0m n 5 I
Ng
uyê
n
tử
kh
ối
củ
a
I

3Bro B 8 ,
5m r 0 …
Ng
uyê
n
tử
kh
ối
của
Ag
1
4(BạA 0
7c) g 8 I
5Ng B 1 I
6uyê a 3 I
n
7
tử
kh
ối


của
Bar
i
Ng
uyê
n
tử
kh

ối
của
Th
uỷ 2
8ngâ H 0
0n g 1

I
,
I
I

Ng
uyê
n
tử
I
kh
I
ối
2,
8của P 0 I
2Chì b 7 VTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×