Tải bản đầy đủ (.pdf) (72 trang)

Pháp luật về dịch vụ bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (860.22 KB, 72 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH

TƠ THỊ THANH THỦY

PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA DOANH NGHIỆP
CĨ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI TẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

TƠ THỊ THANH THỦY

PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA DOANH NGHIỆP
CĨ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI TẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC
Chuyên ngành: Luật Kinh Tế - Mã số: 60.38.50

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:
TS.TRẦN THỊ THÙY DƢƠNG

TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011


LỜI CAM ĐOAN


T i xi
y
g tr h ghi
u ủ ri g t i Tất cả những
nội dung tôi thể hiện trong Luậ vă d hí h t i t hiểu, phân tích, tổng hợp,
nghiên c u T i ã thực hiện việc trích dẫ the ú g quy ịnh và không sao chép
bất hợp pháp những nghiên c u của bất kỳ tác giả nào.
T c giả
TÔ THỊ THANH THỦY


DANH MỤC NH NG CH

VI T TẮT

ADB
AFTA

Ng h g phát triể Ch u Á
Khu vự ậu dị h tự d ASEAN

APEC
ASEAN
BTA

Diễ
hợp tá ki h tế Ch u Á- Thái B h Dươ g
Hiệp hội á ướ Đ g N Á
Hiệp ị h Thươ g ại Việt N – H Kỳ


ENT
EU

Kiể tr hu ầu ki h tế
Liên minh Châu Âu

FDI

Đầu tư ướ ngồi

FTAs

Hiệp ị h thươ g

G7
GATS
GATT

Nhó á ướ
g ghiệp phát triể h g ầu thế giới
Hiệp ị h hu g về thươ g ại v dị h vụ
Hiệp ị h hu g về thuế qu v thươ g ại

HS

Mã ph

GDP
IMF


Tổ g sả ph qu
Qu tiề tệ qu tế

LDN

Luật D

LĐT
LTM
NT
MNT
OECD
TRIPS
TRIMs
UNCTAD

Luật Đầu tư
5
Luật Thươ g ại
5
Đ i xử qu gia
Đ i xử t i huệ qu
Tổ h hợp tá v phát triể ki h tế
Hiệp ị h bả vệ quyề sở hữu trí tuệ
Hiệp ị h về á biệ pháp ầu tư i qu
ế thươ g
Ủy b thươ g ại v phát triể ủ Li hợp qu

WB
WTO


Ng h g thế giới
Tổ h thươ g ại thế giới

ại tự d

ại h g hó tr g biểu thuế xuất hập khầu

h ghiệp

ội
5

ại


MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU ...............................................................................................1
1 Lý d

họ

ề t i ..........................................................................................1

T h h h ghi
3 Mụ

í h,


3 1 Mụ
3

u ...................................................................................3

i tượ g, giới hạ phạ

u .....................................4

í h ghi

u ................................................................................4

Đ i tượ g ghi

u ..............................................................................4

3 3 Giới hạ phạ

vi ghi

4 Phươ g pháp ghi
5 Ý ghĩ kh
6 B

vi ghiu ..................................................................4


u.............................................................................5

họ v giá trị

g dụ g ủ

ề t i .........................................5

ủ Luậ vă ...................................................................................6

Chƣơng 1. Tổng quan về dịch vụ b n lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc
ngồi tại Việt Nam .........................................................................................7
1.1 Khái quát hu g về d

h ghiệp ó v

ầu tư ướ

g i .................7

1.1.1. Khái iệ ..............................................................................................7
1.1.2. Đặ
1.2.

iể

v h h th

Khái quát hu g về dị h vụ bá


1.2.1. Khái iệẻ........................................................14

ẻ ...................................................................................14

1.2.2. V i trò v h h th
1.3.

ầu tư ...............................................................11ẻ....................................................................18

Khái quát hu g về dị h vụ bá

ẻ ủ d

h ghiệp ó v

ầu tư ướ

ngồi ......................................................................................................21
1.3.1. The

kết WTO ủ Việt N


1.3.2. The quy ị h ủ
Kết uậ

.......................................................21

á vă bả pháp uật tr g ướ ..........................23

hươ g ..............................................................................................25


Chƣơng 2. Thực trạng ph p luật và thực tiễn p dụng về dịch vụ b n lẻ của
doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi tại Việt Nam ..............................26
2.1. Quy ị h pháp uật về giấy h
dự á

ầu tư ướ

g i tr g dị h vụ bá

1 1 Hồ sơ, tr h tự, thủ tụ
i với dự á

g hậ

ầu tư ướ
ó th

ầu tư, giấy phép ki h d


Cơ qu

ấp giấy h

quyề

hậ

ầu tư, giấy phép ki h d

ấp

g hậ

h

ẻ ....................................30
g

h .................................................................37

1 Hồ sơ, tr h tự, thủ tụ , ơ qu

ó th

ẻ ..................................38
quyề

ấp giấy phép ập ơ sở


ẻ ...............................................................................................................38
Hồ sơ, tr h tự, thủ tụ

giấy phép ập ơ sở bá

h ghiệp ó v

Kết uậ

ơ qu

ó th

quyề sử

ổi, bổ su g, ấp ại

ẻ ...............................................................................40

3 Thự tiễ về việ
d

ầu tư, giấy phép ki h d

ới, iều hỉ h, ấp ại, gi hạ giấy h

Quy ị h pháp uật về giấy phép ập ơ sở bá
i với

ẻ .................................................28

g i tr g dị h vụ bá

1

h

ấp giấy phép ki h d
ầu tư ướ

h, giấy phép ập ơ sở bá

ẻ ủ

g i .........................................................

hươ g ..............................................................................................44

Chƣơng 3. Một số kiến nghị hoàn thiện ph p luật về dịch vụ b n lẻ của doanh
nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam ..........................................46
3 1 Mụ ti u h

thiệ

ướ v pháp uật qu
qu


gi v3

Một s kiế

d

h ghiệp ó v

hu g hằ
tế, ả

bả v i trị quả

bả sự th g hất giữ pháp uật tr g

bả sự th g hất tr g á vă bả pháp uật
ý ủ

ghị ụ thể hằ
ầu tư ướh

h


ướ .........................................46
thiệ pháp uật về dị h vụ bá

ẻ ủ

g i .........................................................48

3 1 Mi h bạ h hó v quy ị h th g hất á khái iệ , á ti u hí ó i
qu

ế dị h vụ bá

3

H

thiệ

v

ầu tư ướ

ẻ ủ d

h ghiệp ó v

ầu tư ướ

ơ hế thự thi pháp uật về dị h vụ bá


g i ...........48

ẻ ủ d

h ghiệp ó

g i .....................................................................................54


3 3 Cơ hế kiể

s át h ạt ộ g ..................................................................58

3 4 Cá biệ pháp xử ý vi phạ
Kết uậ

................................................................60

hươ g ..............................................................................................64

Kết luận ..........................................................................................................65


1
LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ng y y, t
ầu hó ki h tế, hội hập ki h tế qu tế
ặ trư g v xu

hướ g phát triể phổ biế ủ ề ki h tế thế giới Nó i u sự th
gi ủ
hầu hết á ướ , á ề ki h tế, bất uậ ó
ề ki h tế ó quy
v tr h ộ
1
phát triể r s v thuộ hế ộ hí h trị xã hội
Đặ biệt, tiế tr h hội hập
v sự th gi hí h th
ủ Việt N v WTO ã
g ại hữ g ơ hội v sẽ
tạ r hữ g thá h th
á d h ghiệp tr g ướ phải vượt qu 2 Điều ó
ó ghĩ rằ g, thời ơ v thá h th tồ tại s g s g với h u, khi xuất hiệ thời
ơ ới th ồ g thời phải i phó với thá h th
ới V thế, quá tr h hội hập
qu tế v WTO sẽ ả h hưở g ạ h ẽ v t
diệ
i với á ị phươ g,
vù g ã h thổ v tr
hiều ĩ h vự Vấ ề ặt r h Chí h phủ phải biết
tr h thủ thời ơ bằ g á h ổi ới hí h sá h v uật pháp, tạ
i trườ g ki h
d h v ầu tư hấp dẫ , biế thời ơ th h thế v ự ới, ư ất ướ tiế
Thời ơ sẽ qu i ếu kh g biết tậ dụ g hú g, thá h th sẽ trở
ghi
trọ g hơ ếu kh g ó giải pháp ú g ể vượt qu
C kết ở ử thị trườ g h h ầu tư ướ g i thuộ á ướ th h
vi WTO tr g ĩ h vự ph ph i, ặ biệt dị h vụ bá ẻ, ượ
i

ột
tr g s hữ g
kết qu trọ g hất khi th
gi v WTO, v ph ph i
ó g v i trò qu trọ g tr g h ạt ộ g thươ g ại hiệ ại v
ột tr g
hữ g g h ki h d h thiết yếu ủ á ề ki h tế Trong nhóm G7 (Hoa Kỳ,
Nhật Bả , Đ c, Pháp, Anh, Ý, Canada), dịch vụ phân ph i ó g góp h GDP từ
8% - 15% và cho thị trường việc làm từ 11% - 19%3. Ở nhiều qu c gia, bán buôn
và bán lẻ chỉ ng th hai sau hoạt ộng sản xuất nếu xét ế ó g góp v
GDP4. Tại Hoa Kỳ, mỗi ă bá ẻ chiếm từ 50% - 60% tổ g ó g góp ủa tồn
bộ ngành phân ph i vào GDP. Việt N
ũ g ược coi là một trong những thị
trường nhiều tiề
ă g hất i với á h ầu tư tr thế giới về phân ph i, ặc
biệt là bán lẻ. Theo kết quả của Tập
Tư vấn A.T.Kearney, Việt N
ng
5
th 14 trong Bảng xếp loại chỉ s phát triển bán lẻ toàn cầu 2010 . Doanh s bán
lẻ thị trường Việt N
ược dự tính khoảng trên 20 tỷ USD mỗi ă 6. Việt Nam
ã bắt ầu mở cửa thị trường phân ph i, phù hợp với cam kết trong Hiệp ịnh
Thươ g ại Việt Nam - Hoa Kỳ. Do vậy, một s thành viên WTO xem cam kết
về dịch vụ phân ph i là cam kết tiên quyết khi xem xét về việc chấp thuận Việt
Nam gia nhập WTO.

1

2

3

4

5
6

Nguyễ Xu Thắ g (
7), Tồn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với tiến
trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, Nh xuất bả kh họ xã hội, H ội, tr 9
http://www.fia.mpi.gov.vn/default.aspx?ctl=Article&TabID=5&aID=508.
A ders , J es H , R ger R Bet
urt, (
), “Lĩ h vự ph ph i v quá tr h phát
triể ”, Vấn đáp kinh tế, (40), tr.175.
A ders , J es H , R ger R Bet
urt, (
), “Lĩ h vự ph ph i v quá tr h phát
triể ”, Vấn đáp kinh tế, (40), tr.176.
http://dantri.com.vn/c76/s76-413533/Xep-hang-thi-truong-ban-le-toan-cau-2010.
http://www.nciec.gov.vn/index.nciec?1605.


2
Gia nhập WTO ã e ại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Việt N sẽ ó ột
thị trườ g rộ g ớ ể ó thể ti u thụ ượ sả ph
sả xuất r tr g quá tr h
g ghiệp hó , hiệ ại hó ; thu hút v
ầu tư từ á h ầu tư ướ g i,
á guồ việ trợ ủ á ướ v á hế ị h t i hí h qu tế, ó iều kiệ

tiếp hậ
g ghệ quả ý th g qu á dự á ầu tư Tuy hi , ù g với ơ
hội, á d h ghiệp tr g ướ ũ g phải i ầu với á thá h th
ớ Đó
sự ạ h tr h quyết iệt d h g r bả hộ bị dỡ bỏ, phải thự hiệ hế ộ ãi
gộ t i huệ qu v
i xử qu gi ; á sả ph
ướ t phải ạ h tr h b h
ẳ g với á sả ph
ướ khá kh g hỉ tr thị trườ g thế giới
ả tr thị
trườ g ội ị Cạ h tr h kh g hỉ ở gó ộ hất ượ g, giá th h sả ph
ị ở gó ộ ă g ự ki h d h ủ d h ghiệp Cá d h ghiệp tr g
ướ phải tậ dụ g t i
ơ hội, y ùi thá h th v tự tạ h
h á ơ hội
ới g y
g t t hơ
Nhằ ụ thể hó v áp dụ g v thự tiễ
ột á h ú g ắ hất á
kết ủ Việt N về dị h vụ ph ph i, ụ thể dị h vụ bá ẻ, Chí h phủ v á
Bộ, g h ã b h h h g ạt á vă bả ể iều hỉ h về ĩ h vự
y Trong
s á vă bả ó, á g hú ý hất là Nghị ị h s 3/ 7/NĐ-CP ngày 12 tháng
ă
7 quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại về h ạt ộ g u bá h g hó
v á h ạt ộ g i qu trự tiếp ế
u bá h g hó ủ d h ghiệp ó
v
ầu tư ướ g i tại Việt N ; Th g tư s 9/ 7/TT-BTM ngày 17

thá g 7 ă
7 hướ g dẫ thi h h Nghị ị h s 3/ 7/NĐ-CP ngày 12
thá g
ă
7 quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại về h ạt ộ g u bá h g
hó v á h ạt ộ g i qu trự tiếp ế
u bá h g hó ủ d h ghiệp
óv
ầu tư ướ g i tại Việt N ; Th g tư s 5/ 8/TT-BCT ngày 14
thá g 4 ă
8 sử ổi, bổ su g Th g tư s 9/ 7/TT-BTM ngày 17 tháng
7 ă
7 quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại về h ạt ộ g u bá h g hó v
á h ạt ộ g i qu trự tiếp ế
u bá h g hó ủ d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i tại Việt N
Cá vă bả
u tr
ó giá trị rất ớ tr g việ
iều hỉ h h ạt ộ g u bá h g hó ói hu g v dị h vụ bá ẻ ói ri g ủ
d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i Điều y h g tỏ Việt N
ãv
g
thực hiện nhữ g bước cần thiết ể ảm bảo á quy ị h tr g ước phù hợp với
cam kết WTO.
Tuy hi , việ áp dụ g v thự thi
kết về dị h vụ bá ẻ tr thự tế
ã,
g v sẽ phát si h hiều vướ g ắ , ó thể vi phạ

á
kết WTO ủ
Việt N
Tr g quá tr h ghi
u v thự tiễ
g tá tư vấ pháp uật ủ
h, tá giả ã hậ thấy hiều ỗ hổ g tr g khu g pháp ý v hiều bất ập
xuất phát từ ơ hế quả ý h ướ
i với dị h vụ y Từ hữ g vấ ề
g
tí h ý uậ ơ bả hư thiếu ị h ghĩ pháp ý h khái iệ “ ơ sở bá ẻ”,
“ gười ti u dù g u i ù g”, phươ g pháp xá ị h á ti u hí v áp dụ g á
ti u hí về “kiể tr hu ầu ki h tế”, h ế ơ hế thự thi pháp uật ủ ơ
qu
h ướ hư thủ tụ , quy tr h ấp giấy h g hậ ầu tư, tr h tự, thủ tụ
ập ơ sở bá ẻ hư rõ r g, ồ g bộ, th g hất…
Chí h v vậy, Việt Nam cần rà soát, nghiên c u khuôn khổ pháp lý về dịch
vụ bán lẻ của doanh nghiệp có v
ầu tư ước ngồi nhằm bổ sung, sử ổi các


3
vă bản pháp luật i qu v ảm bả ơ hế thực thi pháp luật trên thực tiễn.
Khuôn khổ pháp ý iều chỉnh dịch vụ bán lẻ phải u
u
ảm bảo t
diệ ,
th g hất tr
ả ướ ; ả bả vậ dụ g t i
hó guồ ự tr g ướ , thu

hút ầu tư ướ g i v thự thi ú g á quy ị h ủ WTO
Với hữ g ph tí h u tr , tá giả quyết ị h họ ề t i “Pháp luật về
dịch vụ bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi tại Việt Nam” làm
uậ vă t t ghiệp Thạ s Luật Ki h tế ủ
h
2. Tình hình nghiên cứu
Như ã ph tí h tr g phầ Lý d họ ề t i, dị h vụ bá ẻ ủ d h
ghiệp ó v
ầu tư ướ g i tại Việt N
g y
g phát triể kể từ khi Việt
N gi hập WTO V vậy, ã ó hiều vă bả pháp uật ượ b h h hằ
iều hỉ h ĩ h vự
y Ng i á quy ị h ủ pháp uật, tr g ĩ h vự họ
thuật, ghi
u ũ g ã ó ột s ề t i, b i bá , b i viết… ề ập ế á khí
ạ h ủ dị h vụ y hư: uậ vă Thạ s Luật họ khó 8 ủ Trườ g Đại họ
Luật Th h ph Hồ Chí Mi h ủ tá giả L Trạ h Gi g “Tự do hóa thương mại
dịch vụ phân phối - Các cam kết và tác động đến các quy định hiện hành”; uậ
vă Cử h Luật họ ă
6 ủ Trườ g Đại họ Luật Th h ph Hồ Chí
Mi h ủ tá giả Trầ Ngọ Thả “Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu và phân
phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” và “Quyền kinh doanh xuất
nhập khẩu và phân phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi tại Việt
Nam. Nghiên cứu đối chiếu với quy định của pháp luật Trung Quốc” ủ tá giả
Nguyễ Thị Th h L
H i uậ vă ã ph tí h á quy ị h về quyề
kinh d h xuất hập kh u v ph ph i ủ d h ghiệp ó v
ầu tư ướ
g i dự the Dự thả ầ th 5 ủ Nghị ị h s 3/ 7/NĐ-CP ngày 12

thá g
ă
7 quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại về h ạt ộ g u bá h g
hó v á h ạt ộ g i qu trự tiếp ế
u bá h g hó ủ d h ghiệp
óv
ầu tư ướ g i tại Việt N
V vậy, h i uậ vă tr
hủ yếu ph
tí h á quy ị h pháp uật Việt N dự tr dự thả 5 v ề xuất về việ sớ
b h h Nghị ị h s 3/ 7/NĐ-CP g y 1 thá g
ă
7 quy ị h hi
tiết Luật Thươ g ại về h ạt ộ g u bá h g hó v á h ạt ộ g i qu
trự tiếp ế
u bá h g hó ủ d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i tại
Việt N
Luậ vă ủ tá giả Nguyễ Thị Th h L
ó i hiếu với pháp
uật Tru g Qu
hư g hỉ dừ g ại ở gó ộ á iể gi g h u giữ quy ị h
h i ướ
kh g ph tí h á iể khá h u
Ng i á uậ vă tr , ò ó á b i viết huy
ề ủ
hội thả , á b i viết tr website ề ập vấ ề y Cá t i iệu
trí h dẫ tr g ội du g ủ uậ vă
Cá uậ vă , b i bá , tr
ổi v b i viết ghi

iệu v ù g qu trọ g v quý giá tạ iều kiệ thuậ
tr h ghi
u uậ vă
y

u u tr
guồ t i
ợi h tá giả tr g quá

3. Mục đích, đối tƣợng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu

ột s tá giả,
y ượ tá giả


4
Mụ í h ghi
u ủ tá giả uậ vă
ph tí h tổ g qu về dị h vụ
bá ẻ ủ d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i tại Việt N
Từ ó, tá giả i
v
ghi
u thự trạ g v thự tiễ áp dụ g pháp uật về dị h vụ bá ẻ ủ
d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i tại Việt N
Qu ó, tá giả u
ột

s kiế ghị h
thiệ pháp uật v ơ hế thự thi pháp uật về dị h vụ bá ẻ
ủ d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i tại Việt N
3.2. Đối tƣợng nghiên cứu
Đ i tượ g ghi
u ủ
gi hập WTO về dị h vụ bá
dị h vụ y v ơ hế thự thi
ủ d h ghiệp ó v
ầu tư

tá giả uậ vă
y
á
kết ủ Việt N
ẻ, á quy ị h pháp uật ụ thể ủ ướ t về
á
kết, quy ị h pháp uật về dị h vụ bá ẻ
ướ g i tr thự tế

3.3. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Dị h vụ ph ph i the
kết WTO ủ Việt N
v the quy ị h ủ
Nghị ị h s 3/ 7/NĐ-CP g y 1 thá g
ă
7 quy ị h hi tiết Luật
Thươ g ại về h ạt ộ g u bá h g hó v á h ạt ộ g i qu trự tiếp
ế

u bá h g hó ủ d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i tại Việt N
b gồ h ạt ộ g bá bu , bá ẻ, ại ý u bá h g hó ( ại ý h hồ g)
v hượ g quyề thươ g ại7 Tr g phạ vi ủ ề t i y, tá giả hỉ ghi
u về h ạt ộ g bá ẻ (h y ò gọi dị h vụ bá ẻ) ủ d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i tại Việt N
Tá giả kh g ghi
u á h ạt ộ g khá ó
i qu
ế dị h vụ y
4. Phƣơng ph p nghiên cứu
Tr
ơ sở phươ g pháp uậ duy vật biệ h g v duy vật ị h sử, tá giả
sử dụ g á phươ g pháp ph tí h, tổ g hợp, i hiếu, s sá h, diễ giải, quy
ạp ể ghi
u ề t i Ng i r , uậ vă ò vậ dụ g á qu
iể , ườ g
i, hủ trươ g phát triể ki h tế ủ Đả g v Nh ướ ể khái quát hệ th g v
khẳ g ị h kết quả ghi
u
5. Ý nghĩa khoa học và gi trị ứng dụng
Tr g xu hướ g t
ầu h á v hội hập, việ ở rộ g v g y
g xí h
ại gầ hơ giữ á qu gi v á ề ki h tế tr thế giới
ột hu ầu hí h
á g ủ á qu gi tr g ó ó Việt N
Với ý ghĩ ó, s u khi gi hập
WTO, ướ t ã b h h rất hiều vă bả pháp uật ể iều hỉ h phù hợp với
xu thế ủ thời ại Tr g ó, pháp uật về dị h vụ bá ẻ ủ d h ghiệp ó

v
ầu tư ướ g i ã hậ ượ sự qu t
ặ biệt v ã ó hiều vă bả
pháp uật b h h hằ
iều hỉ h vấ ề y Một hu ầu ặt r
pháp uật
phải vừ tạ ộ g ự h sự phát triể , vừ phải ó khả ă g kiể s át h ạt ộ g
ủ d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i s u khi i v h ạt ộ g Việ h
thiệ á quy ị h pháp uật về dị h vụ bá ẻ sẽ ó tá ộ g tí h ự ế qu hệ
7

Kh ả 5, Điều 3, Nghị ị h s 3/
7/NĐ-CP g y 1 thá g
ă
tiết Luật Thươ g ại về h ạt ộ g u bá h g hó v á h ạt ộ g i
u bá h g hó ủ d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i tại Việt N

qu

7 quy ị h hi
trự tiếp ế


5
ki h tế qu tế v thự tiễ phát triể ki h tế ủ Việt N
Cá quy ị h ủ
pháp uật ượ rõ r g, th g th á g v hiệu quả sẽ giúp Việt N thự thi ú g
á

kết the guy tắ
i h bạ h hó , kh g hữ g
g
ă g ự á
d h ghiệp tr g ướ , ề ki h tế tr g ướ ,
ò tạ iều kiệ h á
h ầu tư ướ g i ầu tư v Việt N , tạ sự tă g trưở g ki h tế ũ g hư
giải quyết hu ầu việ
h gười
ộ g, bả vệ v
g
ợi í h ủ
gười ti u dù g ở ướ t V vậy, uậ vă sẽ i s u v ph tí h the á ị h
hướ g u tr
B
ghi

ạ h ó, uậ vă
u ủ si h vi
á


huy

t i iệu th
khả giúp í h h việ họ tập,
g h uật, ki h tế

6. Bố cục của luận văn
B

bạ h Mụ ụ , Phầ
ở ầu, Kết uậ , D h
ủ uậ vă ượ hi th h b hươ g:

Chươ g 1: Tổ g qu
ướ g i tại Việt N

về dị h vụ bá

ẻ ủ d

ụ t i iệu th

khả ,

h ghiệp ó v

ầu tư
ẻ ủ

d

Chươ g : Thự trạ g pháp uật v thự tiễ áp dụ g về dị h vụ bá
h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i tại Việt N


ẻ ủ

d

Chươ g 3: Một s kiế ghị h
thiệ pháp uật về dị h vụ bá
h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i tại Việt N


6

CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA DOANH NGHIỆP CĨ VỐN
ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI TẠI VIỆT NAM
1.1

Kh i qu t chung về doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài

1.1.1 Khái niệm
Pháp uật Việt N
ă
v việ sở hữu v
ủ h ầu tư ướ g i
ph
ại th h d h ghiệp Việt N
v d h ghiệp ó v
ầu tư ướ
g i Điều y ũ g tươ g ồ g với quy ị h pháp uật ủ ột s ướ tr thế
giới Pháp uật ột s ướ ị h ghĩ rằ g d h ghiệp ó v

ầu tư ướ
g i d h ghiệp ó tư á h pháp h h ặ kh g ó tư á h pháp h ;
tr g ó h ầu tư ướ g i sở hữu từ 1 % trở
s ổ phầ thườ g h y
quyề bỏ phiếu ( i với d h ghiệp ó tư á h pháp h ) h ặ tươ g ươ g
( i với d h ghiệp kh g ó tư á h pháp h ) The á h hiểu y, d h
ghiệp ó v
ầu tư ướ g i ượ xá ị h dự v tỷ ệ sở hữu ổ phầ h y
quyề bỏ phiếu ủ h ầu tư ướ g i tr g d h ghiệp, ụ thể tỷ ệ y
8
phải từ 1 % trở
Như vậy, d h ghiệp ó tỷ ệ sở hữu ủ h ầu tư ướ
g i hỏ hơ 1 % th kh g phải d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i
The quy ị h ủ Luật Đầu tư th “d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i
b gồ d h ghiệp d h ầu tư ướ g i th h ập ể thự hiệ h ạt ộ g
ầu tư tại Việt N ; d h ghiệp Việt N
d h ầu tư ướ g i u ổ
9
phầ , sáp hập, u ại” The ị h ghĩ
y, ột d h ghiệp hỉ ầ ó v
ầu tư ướ g i 1% ũ g ượ xe
d h ghiệp ướ g i D h ghiệp
óv
ầu tư ướ g i ượ hi th h h i trườ g hợp Đó d h ghiệp
Việt N
d h ầu tư ướ g i u ổ phầ , sáp hập, u ại Nh ầu tư
ó quyề góp v , u ổ phầ , sáp hập, u ại d h ghiệp ể th gi quả
ý h ạt ộ g ầu tư the quy ị h ủ Luật D h ghiệp v pháp uật ó i

quan.
Th h i, d h ghiệp d h ầu tư ướ g i th h ập ể thự hiệ
h ạt ộ g ầu tư tại Việt N
Nh ầu tư ướ g i ó quyề ự họ á h h
th th h ập d h ghiệp hư s u:
-

8

Th h ập tổ h

ki h tế 1

Th h ập tổ h ki h tế i
h ầu tư ướ g i10.

%vd

h giữ

h

ầu tư ướ
á

h


g i

ầu tư tr g ướ v

http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/?s=Lu%E1%BA%AD
Kh ả 6, Điều , Luật Đầu tư
5
10
Điều 1 Nghị ị h 1 8/
6/NĐ-CP g y thá g 9 ă
6 quy ị h hi tiết v hướ g
dẫ thi h h ột s iều ủ Luật Đầu tư
9


7
Mụ í h ủ việ ph biệt d h ghiệp tr g ướ v d h ghiệp ó
v
ầu tư ướ g i
ể áp dụ g quy ị h pháp uật
i với từ g ại
d h ghiệp tr g quá tr h th h ập, iều hỉ h Trướ hết, kh g ph biệt về
quy
v
ầu tư, h ầu tư ướ g i ầ ầu ầu tư v Việt N
phải ó
dự á ầu tư v
thủ tụ ă g ký ầu tư h ặ th
tr ầu tư tại ơ qu

h
ướ quả ý ầu tư ể ượ ấp giấy h g hậ ầu tư Giấy h g hậ ầu tư
ồ g thời giấy h g hậ ă g ký ki h d h11 Tr g ột s g h ghề
hất ị h, h ầu tư ướ g i bị hạ hế về h h th
ầu tư Chẳ g hạ , tr g
kết WTO ủ Việt N về dị h vụ h thu áy ó v thiết bị khá (CPC
831 9), Việt N
kh g
kết t
bộ
hỉ
kết tr g dị h vụ về h
12
thu
áy ó v thiết bị
g ghiệp Đ i với dị h vụ i qu
ế sả xuất,
s u 3 (b ) ă kể từ g y gi hập, hỉ h phép th h ập i d h tr g ó tỷ
ệ v góp ủ phí ướ g i kh g ượ vượt quá 5 %; ă ( 5) ă s u ó,
h phép th h ập d h ghiệp 1 % v
ướ g i 13 Đ i với dị h vụ sả
xuất phi , dị h vụ phát h h phi (CPC 9611 , trừ bă g h h), hỉ dưới h h
th hợp ồ g hợp tá ki h d h h ặ i d h với i tá Việt N
ã ượ
phép u g ấp á dị h vụ y tại Việt N , phầ v góp ủ phí ướ g i
kh g ượ vượt quá 51% v pháp ị h ủ i d h14 Đ i với dị h vụ ại ý
ữ h h v iều h h t ur du ị h (CPC 741), h u g ấp dị h vụ ướ g i
ượ phép u g ấp dị h vụ dưới h h th
i d h với i tá Việt N
kh g bị hạ hế phầ v góp ủ phí ướ g ài15 Việt N

kh g
kết
16
tr g dị h vụ giá dụ phổ th g ơ sở
(CPC 9 ) …
Nhằ hướ g dẫ ụ thể về việ áp dụ g pháp uật i với á ị phươ g,
Chí h phủ ã b h h Nghị ị h 1 / 1 /NĐ-CP g y 1 thá g 1 ă
1
hướ g dẫ hi tiết thi h h ột s iều ủ Luật D h ghiệp th y thế Nghị ị h
s 139/ 7/NĐ-CP g y 5 thá g 9 ă
7 ủ Chí h phủ hướ g dẫ hi tiết
thi h h ột s iều ủ Luật D h ghiệp Nghị ị h ã u rõ trườ g hợp
Điều ướ qu tế
Việt N
th h vi h ặ pháp uật huy
g h ó quy
ị h khá , d h ghiệp ã th h ập ở Việt N
ó sở hữu ủ h ầu tư ướ
g i kh g quá 49% v
iều ệ ượ áp dụ g iều kiệ ầu tư, ki h d h hư
i với h ầu tư tr g ướ 17 Trừ trườ g hợp Điều ướ qu tế
Việt N
th h vi h ặ pháp uật huy
g h ó quy ị h khá , d h ghiệp ã th h
ập ở Việt N
ó sở hữu ủ h ầu tư ướ g i tr 49% v
iều ệ ượ
áp dụ g iều kiệ ầu tư, ki h d h hư i với h ầu tư ướ g i Tỷ ệ sở

11


Kh ả 1, Điều 5 Luật Đầu tư
WT/ACC/VNM/48/Add (Mụ II 1d)
13
WT/ACC/VNM/48/Add (Mụ II 1i)
14
WT/ACC/VNM/48/Add (Mụ II.2d).
15
WT/ACC/VNM/48/Add (Mụ II 8b)
16
WT/ACC/VNM/48/Add (Mụ II 5b)
17
Kh ả 3, Điều 11 Nghị ị h 1 / 1 /NĐ-CP g y 1 thá g 1
tiết thi h h ột s iều ủ Luật D h ghiệp
12

ă

1 hướ g dẫ

hi


8
hữu the quy ị h tr
ượ áp dụ g tr g su t quá tr h d
ầu tư, ki h d h tr g ĩ h vự ó i qu 18.

h ghiệp thự hiệ


Hơ ữ , d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i ã th h ập tại Việt N
dự ị h th h ập d h ghiệp ới thự hiệ the quy ị h:
) Trườ g hợp d h ghiệp ới d d h ghiệp ó tr 49% v
iều ệ
sở hữu ủ h ầu tư ướ g i th h ập h ặ th gi th h ập th phải ó
dự á ầu tư v thự hiệ ă g ký ầu tư gắ với th h ập tổ h ki h tế the
quy ị h ủ pháp uật ầu tư Tr g trườ g hợp y, d h ghiệp ượ ấp giấy
h g hậ ầu tư ồ g thời giấy h g hậ ă g ký d h ghiệp19.
b) Trườ g hợp d h ghiệp ới d d h
iều ệ sở hữu ủ h ầu tư ướ g i th h
th h ập d h ghiệp thự hiệ the quy ị h
ă g ký ầu tư tr g trườ g hợp y áp dụ g the
á ầu tư tr g ướ 20.

ghiệp ó kh g quá 49% v
ập, th gi th h ập th việ
ủ Luật D h ghiệp Việ
quy ị h tươ g g i với dự

Tr g trườ g hợp y phải hă g d h ghiệp có trên 49% v n góp của
h ầu tư ước ngồi thì mới là doanh nghiệp có v
ầu tư ước ngồi, nếu
khơng vẫ ược xem là doanh nghiệp tr g ước? Tuy hi , quy ị h khá th g
th á g y thự tế kh g thự thi ượ v trái với kh ả 1 Điều 5 Luật Đầu tư
Tr thự tế, ột s ị phươ g rất ú g tú g khi áp dụ g pháp uật i với
trườ g hợp á d h ghiệp ó sở hữu ủ h ầu tư ướ g i tr 49% v
iều ệ v d h ghiệp ó sở hữu ủ h ầu tư ướ g i kh g quá 49% v
iều ệ Họ u
ặt u hỏi iệu ó áp dụ g á quy ị h pháp uật gi g h u i

với h i ại d h ghiệp y h y kh g? Một s ị phươ g phải gửi kiế ghị
về Bộ Kế h ạ h v Đầu tư ể ượ hướ g dẫ ụ thể21. Chính bả th
ơ qu
ó
th m quyền và nhữ g gười am hiểu pháp luật ọc vào nhữ g quy ị h y ũ g
không thể hiểu rõ ược phải áp dụng thế
? Như hệ th ng bắc cầu, mâu thuẫn
18

Kh ả 4, Điều 11 Nghị ị h 1 / 1 /NĐ-CP g y 1 thá g 1 ă
1 hướ g dẫ hi
tiết thi h h ột s iều ủ Luật D h ghiệp
19
Kh ả 4, Điều 1 , Nghị ị h 1 / 1 /NĐ-CP g y 1 thá g 1 ă
1 hướ g dẫ hi
tiết thi h h
ột s iều ủ Luật D h ghiệp
20
Kh ả 4, Điều 1 , Nghị ị h 1 / 1 /NĐ-CP g y 1 thá g 1 ă
1 hướ g dẫ hi
tiết thi h h ột s iều ủ Luật D h ghiệp
21
http://www.diza.vn/news_detail.php?id=875- B quả ý á Khu
g ghiệp v Khu hế
xuất tại Đồ g N i ã kiế ghị “Về việ góp v , u ổ phầ ủ h ầu tư ướ g i
tr g á d h ghiệp Việt N
ki h d h thươ g ại dị h vụ the hướ g dẫ ủ Bộ Kế
h ạ h v Đầu tư th
i với trườ g hợp d h ghiệp Việt N
ã ượ ấp phép h ạt ộ g

tr g ĩ h vự
u bá h g hó , s u ó ó th
h ầu tư ướ g i góp v th d h
ghiệp kh g ượ tiếp tụ thự hiệ á
ụ ti u h ạt ộ g thuộ ĩ h vự
u bá h g
hó Hiệ
y, the qui ị h tại iể
Điều 3 Quyết ị h s 88/
9/QĐ-TTg ngày
18/6/
9 ủ Thủ tướ g Chí h phủ về việ b h h quy hế góp v , u ổ phầ ủ h
ầu tư ướ g i tr g á d h ghiệp Việt N
th h ầu tư ướ g i ượ phép
u ổ phầ , v góp tr g á d h ghiệp Việt N
Như vậy, tr g trườ g hợp d h
ghiệp Việt N
ã ượ ấp phép h ạt ộ g tr g ĩ h vự
u bá h g hó , y ó th
h ầu tư ướ g i góp v th d h ghiệp tiếp tụ ượ thự hiệ h ạt ộ g u bá
h g hó h y kh g v thự hiệ hư thế
?


9
trong việc lập pháp sẽ dẫ ến mâu thuẫn trong việc hành pháp. Bằng ch ng là
những doanh nghiệp có v
ầu tư ước ngồi có tỷ lệ từ 49% trở xu ng từ tháng
9/2009 trở về trước vẫn thực hiện theo thủ tụ ă g ký ki h d h tr g ước
(DNNN trước 2009). Còn từ tháng 9/2009 trở về sau này, chỉ cần doanh nghiệp có

v
ầu tư ước ngoài, bất kể b
hi u % ũ g phải làm thủ tụ ă g ký ầu tư
theo chỉ ạo của Bộ Kế hoạ h v Đầu tư tại C g vă s 1752/BKH-PC ngày
18/3/2009 về thủ tục thành lập i d h tr g trường hợp b
ước ngoài chiếm
22
dưới 49% v
iều lệ .
Tuy nhiên, vấ ề ặt r
khi á DNNN trướ ă
9 u th y ổi
nội dung của giấy phép kinh doanh thì áp dụng theo thủ tục nào? Hiện tại mỗi ơi
lại có mỗi kiểu xử lý hồn tồn khác nhau. Tại Thành ph Hồ Chí Minh và Hà
Nội, hai trung tâm kinh tế phát triển bậc nhất của Việt N
ũ g giải quyết thủ
tục hoàn toàn khác nhau. Tại Thành ph Hồ Chí Mi h, v trướ
y ược cấp giấy
ch ng nhậ ă g ký ki h d h v ượ
i xử hư ột doanh nghiệp trong
ướ , á DNNN trướ
9 trước hết phải thực hiện thủ tụ ă g ký th y ổi nội
du g ă g ký d h ghiệp v ược cấp giấy ch ng nhậ ă g ký d h nghiệp
mới, ồng thời ược yêu cầu thực hiện thủ tụ ầu tư ể ược cấp thêm giấy
ch ng nhậ ầu tư Nói á h khá , ột doanh nghiệp mà có hai giấy khai sinh.
Nếu doanh nghiệp không thực hiện thủ tụ ầu tư th s u y sẽ kh g ược thực
hiện bất kỳ việc th y ổi nội du g ă g ký d h ghiệp nào nữ Phươ g á
y
ũ g ược áp dụng cho doanh nghiệp 100% v
ầu tư tr g ước nay có sự góp

v n, mua cổ phần củ h ầu tư ướ g i s u ă
9
Tr g khi ó, tại Hà Nội, ũ g ù g ột trường hợp, hư g hỉ cần là hồ
sơ ó yếu t ước ngồi thì sẽ ược chuyển tồn bộ s g phị g ầu tư ước ngồi
ể thực hiện thủ tụ ầu tư Khi ó, d h ghiệp sẽ ược cấp duy nhất giấy
ch ng nhậ ầu tư th y v giấy ch ng nhậ ă g ký d h ghiệp. Một vấ ề
khá ượ ặt ra, nếu nhữ g g h ki h d h ũi họn củ DNNN trước 2009
rơi v trường hợp hư
kết hoặc bị hạn chế ầu tư the
kết WTO thì
nếu doanh nghiệp y ă g ký th y ổi sẽ giải quyết ra sao?
Cũ g the dự thảo Nghị ịnh thay thế Nghị ị h 1 8/ 6/NĐ-CP ngày 22
thá g 9 ă
6 quy ịnh chi tiết v hướng dẫn thi hành một s iều của Luật
Đầu tư th “D h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i d h ghiệp tr g trườ g
hợp á b
ướ g i sở hữu tr 49% v
iều ệ ủ d h ghiệp h ặ
hiế tr 5 % s th h vi Hội ồ g quả trị d h ghiệp”23. Vì vậy, theo
hướ g h
thiệ hệ th g pháp uật, á quy ị h pháp uật ầ th g hất về
khái iệ d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i v ặ biệt quy hế pháp ý
i với d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i tại Việt N
Đ y ũ g vấ ề
22

Công vă s 1752/BKH-PC ngày 18/3/2009 của Bộ Kế hoạ h v Đầu tư: “khi ó h ầu tư

ướ g i góp v với h ầu tư Việt N
ể th h ập d h ghiệp i d h tr g ó
b
ướ g i hiế kh g quá 49% v
iều ệ th ề ghị Ủy B
h d
á tỉ h v
á B quả ý y u ầu h ầu tư phải ó dự á ầu tư v phải
thủ tụ ể ượ ấp giấy
h g hậ ầu tư”
23
Kh ả 5, Điều , Dự thả g y 18 thá g 1 ă
9 Nghị ịnh thay thế Nghị ịnh
1 8/
6/NĐ-CP g y
thá g 9 ă
6 quy ịnh chi tiết v hướng dẫn thi hành một s
iều của Luật Đầu tư


10
pháp ý g y ả trở quá tr h ầu tư ủ h
hí h sá h thu hút ầu tư ủ Nh ướ t
1.1.2 Đặc điểm và hình thức đầu tư

ầu tư ướ

g i v ả h hưở g ế

1.1.2.1 Đặc điểm

Đặ iể
hí h
hữ g ội du g ặ trư g thể hiệ sự khá biệt ủ
d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i với d h ghiệp tr g ướ D h
ghiệp ó v
ầu tư ướ g i ó hữ g ặ iể , ặ trư g khá biệt h
t
s với d h ghiệp tr g ướ , ồ g thời ũ g ó hữ g ặ iể tươ g
ồ g với d h ghiệp tr g ướ Tr g phạ vi ủ

y, tá giả hỉ ph
tí h á iể khá biệt ủ d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i với d h
ghiệp tr g ướ
Đặ iể
ổi bật ủ d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i ó
guồ
g t i sả , guồ v ( ột phầ h y t
bộ) ượ huyể dị h từ h ầu tư
ướ g i v d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i Để th h ập ột doanh
ghiệp v tiế h h á h ạt ộ g sả xuất kinh doanh, t i sả v guồ v hình
th h t i sả ó
iều kiệ kh g thể thiếu Nó phả á h guồ ự tài chính
ượ ầu tư v h ạt ộ g sả xuất ki h d h Tr g sả xuất ki h d h ủ
á d h ghiệp gười t hú ý ế việ quả ý, huy ộ g v u
huyể ủ
v

Như vậy, ể xá ị h ột d h ghiệp d h ghiệp Việt N
h y
ột d h ghiệp ướ g i, yếu t ầu ti
ượ qu t v xe xét
guồ
g v
Th h i, tr g d h
v i trò ủ h ầu tư ướ
Đầu tư ò quy ị h th
bỏ v
ể thự hiệ h ạt ộ
Th b , d
Điều ướ , Hiệp ướ
D h ghiệp, á
pháp uật Việt N
việ áp dụ g pháp
guy tắ ơ bả

ghiệp ó v
ầu tư ướ g i u
u xuất hiệ
g i, ó thể
á h h y tổ h
ướ g i Luật
h ầu tư ướ g i tổ h , á h
ướ g i
g ầu tư tại Việt N

h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i hịu sự iều hỉ h ủ á

qu tế
Việt N ký kết h ặ th gi , Luật Đầu tư, Luật
Luật v á vă bả pháp uật khá ó i qu Trườ g hợp
hư ó quy ị h, á b
ó thể thỏ thuậ tr g hợp ồ g
uật ướ g i v tập quá ầu tư qu tế ó kh g trái với
ủ pháp uật Việt N

1.1.2.2 Hình thức đầu tư
Nh ầu tư ướ g i khi ầu tư v Việt N
ó quyề ự họ h h
th
ầu tư trự tiếp, ầu tư giá tiếp Đầu tư trự tiếp h h th
ầu tư d h
24
ầu tư bỏ v
ầu tư v th
gi quả ý h ạt ộ g ầu tư Đầu tư giá tiếp
h h th
ầu tư th g qu việ u ổ phầ , ổ phiếu, trái phiếu, á giấy tờ ó
giá khá , qu ầu tư h g kh á v th g qu á ị h hế t i hí h tru g gi
khá
h ầu tư kh g trự tiếp th gi quả ý h ạt ộ g ầu tư 25 Mụ ti u
ủ á h ầu tư khi thự hiệ ầu tư giá tiếp tỷ suất ợi t
kh g
24
25

Kh ả
Kh ả


, Điều 3 Luật Đầu Tư
3, Điều 3 Luật Đầu Tư

5
5


11
qu t
ế quá tr h ki h d
hướ g th y ổi á ổ phiếu
t
hất

h sả xuất V vậy, á h
h
g sở hữu thườ g xuy

ầu tư thườ g ó xu
hằ t kiế ợi

Khi xe xét về bả hất ủ việ ầu tư, giữ h h th
ầu tư trự tiếp v
ầu tư giá tiếp ó hữ g iể gi g v khá h u Cả ầu tư trự tiếp v ầu tư
giá tiếp ều ơ thuầ
h ạt ộ g ầu tư v r ướ g i, guồ v
ượ
u
huyể từ ướ ủ h ầu tư ( ơi ó guồ v ) s g ướ sử dụ g v

ầu tư,
tă g ượ g g ại tệ h ướ sử dụ g v
ầu tư Hơ ữ , ả h i
h h th
ều hằ
ụ í h tạ ợi huậ h h ầu tư Đồ g thời, ả h i h h
th
ầu tư kh g hữ g hịu sự iều hỉ h ủ pháp uật ướ tiếp hậ ầu tư
ò hịu sự iều hỉ h ủ á Điều ướ , Th g ệ qu tế
Tuy hi , h i h h th
ầu tư y ũ g ó hữ g iể khá biệt Với
h h th
ầu tư trự tiếp, h ầu tư vừ
gười bỏ v , vừ
gười trự tiếp
iều h h việ sử dụ g v

h v ó quyề th
gi v h ạt ộ g ủ
d h ghiệp D ó, h ầu tư ặ biệt qu t
ế h ạt ộ g sả xuất ki h
d h ủ d h ghiệp v i qu trự tiếp ế ợi huậ ủ họ Tr g trườ g
hợp y, quyề sở hữu v quyề sử dụ g gắ iề với h ầu tư Lợi í h thu ượ
ượ ph
hi the ợi huậ ủ d h ghiệp v tỷ ệ v
ầu tư Trái ại, i
với h h th
ầu tư giá tiếp, ợi huậ ủ h ầu tư từ việ hi ổ t h ặ
bá h g kh á h h ệ h Tr g h h th
ầu tư trự tiếp, h ầu tư gắ iề

việ huyể v với việ huyể gi
g ghệ, huyể gi kiế th v ki h
ghiệ , tạ thị trườ g ới h b
ầu tư v b tiếp hậ ầu tư D vậy, h ạt
ộ g ầu tư trự tiếp u tạ r h ạt ộ g thươ g ại (xuất, hập kh u, ph
ph i), huyể gi
g ghệ, áy ó , thiết bị v di ư
ộ g qu tế Tr g
khi ó, h h th
ầu tư giá tiếp hỉ thể hiệ sự di huyể về guồ v
ầu tư
Hơ ữ , h h th
ầu tư giá tiếp u
g tí h bất ổ ị h
Việ huyể
hượ g h g kh á diễ r ơ giả hơ hiều s với việ bá d h ghiệp
h ặ huyể hượ g dự á ầu tư
Tr g phạ vi ủ ề t i, tá giả hỉ ề ập ế á h h th
tiếp Bởi v hỉ khi
th g qu á h h th
ầu tư y, h ầu tư
ới ó quyề “ iều h h, quả ý” h ạt ộ g ki h d h ủ d h
hu g v dị h vụ bá ẻ ói ri g the ú g ý ị h ủ h ầu tư The
ủ Luật Đầu tư, á h h th
ầu tư trự tiếp ướ g i b gồ 26:

ầu tư trự
ướ g i
ghiệp ói
quy ị h


(i) Thành ập tổ h ki h tế 1 % v
ủ h ầu tư ướ g i D h
ghiệp 1 % v
ầu tư ướ g i tồ tại dưới ại h h d h ghiệp tư h ,
g ty trá h hiệ hữu hạ
ột th h vi ,
g ty trá h hiệ hữu hạ h i
th h vi trở
,
g ty ổ phầ ,
g ty hợp d h D h ghiệp 1 % v
ủ h ầu tư ướ g i ó tư á h pháp h the pháp uật Việt N , ượ
th h ập v h ạt ộ g kể từ g y ượ ấp giấy h g hậ ầu tư
h
26

(ii) Th h ập tổ h
ầu tư ướ g i D

Điều 1, Luật Đầu Tư

5

ki h tế i d h giữ á
h ghiệp i d h d

h ầu tư tr g ước và
h ghiệp d h ầu tư12
ướ g i v h ầu tư tr g ướ hợp tá th h ập tại Việt N
tr
ơ sở
hợp ồ g i d h the
ột tr g á h h th
g ty trá h hiệ hữu hạ
h i th h vi trở ,
g ty ổ phầ v
g ty hợp d h27 D h ghiệp th h
ập hư tr
ượ i d h với h ầu tư tr g ướ v với h ầu tư ướ
g i ể ầu tư th h ập tổ h ki h tế ới the quy ị h ủ Luật D h
ghiệp v pháp uật ó i qu
D h ghiệp thự hiệ ầu tư the h h th
i d h ó tư á h pháp h the pháp uật Việt N , ượ th h ập v h ạt
ộ g kể từ g y ấp giấy h g hậ ầu tư28.
(iii) Đầu tư the h h th hợp ồ g BCC (hợp ồ g hợp tá ki h d h),
hợp ồ g BOT (hợp ồ g x y dự g-kinh doanh- huyể gi ), hợp ồ g BTO
(hợp ồ g x y dự g- huyể gi -ki h d h), hợp ồ g BT (hợp ồ g x y dự ghuyể gi )
(iv) Đầu tư phát triể ki h d
(v) Mu

ổ phầ h ặ góp v

h
ể th

gi quả


ý h ạt ộ g ầu tư

(vi) Đầu tư thự hiệ việ sáp hập v u ại d h ghiệp D h ghiệp
hậ sáp hập, u ại kế thừ á quyề v ghĩ vụ ủ d h ghiệp bị sáp
hập, u ại, trừ trườ g hợp á b
ó th ả thuậ khá Nh ầu tư khi góp v ,
u ổ phầ , sáp hập, u ại d h ghiệp tại Việt N phải thự hiệ á quy
ị h ủ Điều ướ qu tế
Việt N
th h vi về tỷ ệ góp v , h h th
ầu tư v ộ tr h ở ử thị trườ g; tu thủ á quy ị h về iều kiệ tập tru g
ki h tế ủ pháp uật về ạ h tr h v pháp uật về d h ghiệp; áp g iều
kiệ ầu tư tr g trườ g hợp dự á ầu tư thuộ ĩ h vự ầu tư ó iều kiệ
(vii) Cá h h th

ầu tư trự tiếp khá

1.2 Kh i qu t chung về dịch vụ b n lẻ
1.2.1 Khái niệm bán lẻ
Tr g thươ g ại, dị h vụ ph ph i (h y ò gọi h ạt ộ g ph ph i)
việ thự hiệ
ột phầ h y t
bộ á h ạt ộ g ó i qu
ế tổ h
iều h h v vậ huyể h g hó từ gười sả xuất ế gười ti u dù g Th g
thườ g, dị h vụ ph ph i d á h bá bu v bá ẻ thự hiệ
bá ại h g
h á, kè the h g ạt á dị h vụ phụ trợ ó i qu (phụ vụ h quá tr h
bá h g) hư bả quả ưu kh h g h á; di huyể , ắp ráp, sắp xếp v ph

ại i với h g h á ó kh i ượ g ớ ; v
ột ạt á dị h vụ i qu
ế
gười bá bu v bá ẻ hư hế biế , kh h g, dị h vụ bả quả ạ h, bãi ỗ
xe H ạt ộ g ph ph i ò u g ấp h gười ti u dù g ột ạt á dị h vụ
bổ su g khá hư việ giúp h b
ầu ó sự ự họ hí h xá hơ , v tă g sự
thuậ tiệ khi u h g

27

Kh ả 1, Điều 8, Nghị ị h 1 8/
v hướ g dẫ thi h h ột s iều ủ
28
Kh ả
v 3, Điều 8, Nghị ị h
hi tiết v hướ g dẫ thi h h ột s

6/NĐ-CP g y
thá g 9 ă
6 quy ị h hi tiết
Luật Đầu tư
1 8/
6/NĐ-CP g y
thá g 9 ă
6 quy ị h
iều ủ Luật Đầu tư


13

Tr g ó, h ạt ộ g ượ xe
ặ trư g hất ủ quyề ph ph i
h ạt ộ g bá ẻ The ị h ghĩ ủ Phò g Th g k Li Hợp qu (U ited
Nations Statistics Division-U st ts), bá ẻ h ạt ộ g bá á sả ph
h
hỉ h v dị h vụ h gười ti u thụ ể thỏ ã hu ầu ti u dù g á h h y hộ
gi
h29 Nói á h khá , bá ẻ gồ tất ả á h ạt ộ g i qu
ế việ bá
h g hó trự tiếp h gười ti u dù g u i ù g ể họ sử dụ g v
ụ í h á
h , kh g ki h d h Ở y, gười ti u dù g
gười u i ù g u ượ
h gh á óv
u h g h á ó với ụ í h ể ti u dù g Như vậy, the khái
iệ
y th “bá ẻ” phải h ạt ộ g i qu
ế bá h g hó trự tiếp v ó
i tượ g gười u
“ gười ti u dù g u i ù g”
The quy ị h ủ WTO, dị h vụ ph ph i ượ iệt k với b

hí h dị h vụ ại ý ủy quyề (
issi
ge ts‟ servi es, ký hiệu CPC 6 1),
dị h vụ bá bu (wh es e tr de servi es, ký hiệu CPC 6 ), dị h vụ bá ẻ
(ret i i g servi es, ký hiệu CPC 631 + 63 + 6111 + 6113 + 61 1) v hượ g
quyề thươ g ại (fr hisi g, ký hiệu CPC 89 9)30 Tr g ó, h ạt ộ g bá
bu
h ạt ộ g bá h g h á h thươ g h , tổ h khá ; kh g b gồ

h ạt ộ g bá h g trự tiếp h gười ti u dù g u i ù g Bán buôn thực hiện
ch
ă g “ gười tru g gi ”
h bá bu
u sản ph m từ các nhà sản xuất
h y á h bá bu khá , s u ó bá ại cho nhà bán lẻ. Nhà bán lẻ bán sản
ph m cho các cá nhân và hộ gi
h V vậy, h ạt ộ g bá bu v h ạt ộ g
bá ẻ khá h u ở iể
ơ bả
i tượ g bá h g
d h ghiệp hướ g
ế Dị h vụ bá ẻ u tiếp xú trự tiếp i với gười ti u dù g
dị h vụ
bá ẻ u
u
hịu ả h hưở g ủ á quy ị h về hạ hế tiếp ậ thị trườ g
Trong dịch vụ bán lẻ, á quy ịnh về hạn chế tiếp cận thị trường có thể phân
thành 5 nhóm lớn theo (i) hạn chế về ị iể (quy ịnh về quy hoạch phân vùng
và sử dụ g ất ể giảm thiểu các ả h hưởng về khơng gian), (ii) kiểm sốt giá cả
( ể bảo vệ gười ti u dù g), (iii) ơ ấu doanh nghiệp (bằng Luật Cạ h tr h ể
gă hặ ộc quyền); (iv) bả ảm sự ổ ịnh của thị trường (kiểm soát sự gia
nhập của các công ty mới ể trá h dư thừa công suất) và (v) bảo vệ gười tiêu
dù g (quy ịnh cấp phép/kiể tr ể ảm bả
t
h gười tiêu dùng)31.
The quy ị h ủ Quyết ị h s 1 / 7/QĐ-TTg ủ Thủ tướ g Chí h
phủ g y 3/1/ 7 về việ b h h hệ th g g h ki h tế qu d v Quyết
ị h s 337/ 7/QĐ-BKHĐT ủ Bộ trưở g Bộ Kế h ạ h v Đầu tư g y
1 /4/ 7 hi tiết thi h h Quyết ị h 1 / 7/QĐ-TTg g y 3/1/ 7 ủ Thủ

tướ g Chí h phủ về việ b h h hệ th g g h ki h tế qu d th g h
ghề ượ ph
ại bằ g phươ g pháp iệt k Tr g ó, bá ẻ ượ ph v
ã g h 47 Nhó
ã g h ấp h i y quy ị h bá ẻ h ạt ộ g bá ại
(kh g
biế ổi h g h á) h g h á ại ới v ại ã qu sử dụ g h ộ g
ồ g, h ti u dù g ủ á h , hộ gi
h h ặ ti u dù g xã hội, ượ thự
hiệ ở á ử h g huy d h, ử h g tổ g hợp, tru g t
thươ g ại,
29
30
31

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=6.
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=6.
B y ud O ivier
d Giuseppe Ni etti (
1), “M ge e t
distributi ”, Economic Research of OECD, (32), pp.83.

h gi g i

ret i


14
quầy h g, sạp bá h g, ử h g hậ ặt v trả h g qu bưu iệ , hợp tá xã
u bá , bá h g ưu ộ g h ặ tại hợ

Rõ r g, quy ị h y ượ x y dự g tr
ơ sở ph tí h, iệt k iể bá
h g, ơi bá h g ủ h ạt ộ g bá ẻ Tr
ơ sở quy ị h y, bá ẻ ượ
ph
hi ụ thể th h (i) bá ẻ tại á ử h g, á hó từ 471 (bá ẻ tr g
á ử h g ki h d h tổ g hợp) ế 477 (bá ẻ h g hó khá tr g á ử
h g huy d h) S u ó, tr
ơ sở hủ g ại h g hó ,
gười t tiếp tụ
hi hữ g g h y ượ tiếp tụ ph
hi th h g h ấp IV, ấp V ă
v
ại sả ph
ượ bá ; (ii) bá ẻ kh g ở ử h g ượ ph v
á
hó 478 (bá ẻ ưu ộ g h ặ bá tại hợ: sạp h g, ki t, quầy h g tại hợ
h ặ quầy, sạp ưu ộ g) v 479 (bá ẻ h h th khá , ại trừ bá ẻ tại ử
h g, ưu ộ g h ặ tại hợ hư hậ ặt h g qu bưu iệ , i ter et, trả h g tại
h , áy bá h g tự ộ g) Như vậy, ếu quy ị h ủ WTO ă
v
hủ thể
b
u v ụ í h hủ thể u ủ gi dị h u bá h g hó th tại hệ th g
g h ki h tế Việt N
ại hỉ hấ
ạ h v h h th thể hiệ việ bá h g
( ơi bá h g) v ủ hủ thể bá h g ( ại ý, ử h g ký gởi h g hó , gười
ấu giá) ể xá ị h khái iệ bá ẻ Sự khá biệt tr g trườ g hợp y xuất
phát từ tí h tổ g quát tr g qu

iệ về bá ẻ ủ WTO s với tí h hi tiết, iệt
k
g ặ g yếu t th g k tr g vă bả pháp ý ủ ướ t về bá ẻ Tuy
hi , ả á h ph
hi ủ WTO h y ủ Việt N
ều ó hu g quy ị h
rõ hàng hóa bán ẻ h g ti u dù g, ới h y ã qu sử dụ g Nhữ g ại h g
h á thườ g kh g ư v bá ẻ, hư quặ g, áy ó , thiết bị
g ghiệp
kh g ượ ề ập ở g h y v hiể hi , bá ẻ hắ
ế h g hó sử dụ g
hủ yếu tr g ời s g si h h ạt h g g y ủ á h
h kh g v ụ í h
sả xuất h y thươ g ại
Mặt khá , the quy ị h ủ Nghị ị h s 3/ 7/NĐ-CP ngày 12 tháng
ă
7 quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại về h ạt ộ g u bá h g hó
v á h ạt ộ g i qu trự tiếp ế
u bá h g hó ủ d h ghiệp ó
v
ầu tư ướ g i tại Việt N , bá ẻ ượ ị h ghĩ
h ạt ộ g bá
32
h g h á trự tiếp h gười ti u dù g u i ù g Tr g khi ó, “ gười ti u
dù g u i ù g” ượ hiểu hư thế
th ại hư ó ột ị h ghĩ pháp ý
Đị h ghĩ “bá ẻ” hư tr
ã ở rộ g i tượ g “ gười ti u dù g u i
ù g” tr g dị h vụ bá ẻ b gồ ả á h , hộ gi
h, á d h ghiệp sả

xuất
g ghiệp, ki h d h thươ g ại, á tổ h khá , b gồ
ả á
d h ghiệp sả xuất h g hó Điều y ó ghĩ
ột d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i u g ấp guy phụ iệu h á khá h h g
á d h
ghiệp ủ Việt N
tại á ị iể tr g ướ ầ phải kiể tr hu ầu ki h
tế ể thiết ập ơ sở bá h g v á hi há h tại á ị phươ g khá h u tr g
ả ướ Tuy hi , y
hữ g h ạt ộ g ượ pháp uật ướ t khuyế khí h
v ó u g g á sả ph
g ghiệp h á d h ghiệp Việt N , thú
32

Nghị ị h s 3/
7/NĐ-CP g y 1 thá g
ă
7 quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại
về h ạt ộ g u bá h g hó v á h ạt ộ g i qu trự tiếp ế
u bá h g hó
ủ d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i tại Việt N


15
y sự phát triể
g ghiệp h ề ki h tế tr g ướ Hơ ữ , hữ g ơ sở
bá h g ại y kh g thuộ ị h ghĩ ủ GATS, hư ã ượ

u tr g á
d h sá h ph
ại sả ph tru g t (CPC) khi ư r ị h ghĩ “ á dị h vụ
bá ẻ” D h sá h á g h ghề CPC thuộ
ụ 63 ( á dị h vụ bá ẻ) hỉ
b gồ
á ơ sở bá ẻ thự ph , ồ u g v thu
á v á dị h vụ bá ẻ
h g phi thự ph , hư g kh g b gồ
á sả ph
g ghiệp Că
v
á h giải thí h tr , việ bá á sả ph
g ghiệp h á
i tượ g
ti u dù g thươ g ại

g i phạ vi á dị h vụ bá ẻ D ó, ó kh g
bị hi ph i bởi y u ầu về kiể tr hu ầu ki h tế, hỉ áp dụ g h việ bá ẻ
Như vậy, rõ r g ã ó sự khá biệt về ị h ghĩ bá ẻ khi Việt N thể
hế hó á quy ị h ủ
kết WTO v pháp uật tr g ướ , kh g th g
hất giữ á vă bả pháp uật tr g ướ với h u về ù g ột khái iệ Dù
ă
v
á h ị h ghĩ ủ WTO h y ủ hệ th g g h ki h tế qu d ,
á vă bả pháp uật tr g ướ ũ g ã ư r ị h ghĩ bá ẻ kh g phù
hợp V vậy, ể ả bả sự th g hất giữ pháp uật tr g ướ v
kết
WTO

Việt N
ã th
gi ; ả bả sự th g hất giữ á vă bả pháp
uật tr g ướ về dị h vụ bá ẻ, ị h ghĩ bá ẻ ầ sớ
ượ iều hỉ h v
h
thiệ tr g á vă bả pháp uật ủ Việt N , ặ biệt
i với á quy
ị h ó i qu
ế d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i
1.2.2 Vai trị và hình thức bán lẻ
1.2.2.1 Vai trị của dịch vụ bán lẻ
Nh
hư s u:

hậ từ gó

ộ ki h tế, dị h vụ bá

ẻ ó hữ g v i trị ki h tế ặ thù

Th hất, dị h vụ bá ẻ ó v i trò iều tiết h g h á Dị h vụ bá ẻ iều
tiết h g h á từ ơi sả xuất ế gười ti u dù g Đồ g thời, ó iều tiết h g h á
ở tất ả á vù g iề từ th h ph ,
g th , vù g s u vù g x bất kể ơi u
có nhu ầu Dị h vụ bá ẻ phát triể ả bả u g ấp h g h á
g bằ g h
ọi gười d tr khắp á vù g tr
ả ướ D vậy, dị h vụ bá ẻ ũ g ó

v i trị góp phầ v việ giả kh ả g á h gi u ghè giữ á khu vự
Th h i, dị h vụ bá ẻ ó v i trò qu trọ g i với h ph ph i Với v i
trò
ầu i giữ d h ghiệp v gười ti u dù g th hiệ vụ hủ yếu ủ á
h ph ph i
iều tr , ắ bắt hu ầu ủ thị trườ g về từ g ại sả ph
ể từ ó ó kế h ạ h ặt h g v u g ấp h g hó h thị trườ g Cá h ph
ph i thườ g sử dụ g h i h h th
hủ yếu ể ti u thụ sả ph
ó bá bu
h á ại ý h ặ bá ẻ trự tiếp h gười ti u dù g Khi ắ rõ hu ầu ủ
thị trườ g th á h ph ph i thườ g thí h sử dụ g h h th bá ẻ v h ạt
ộ g y ó thể
g ại h họ
ợi huậ
từ sự h h ệ h giá ả giữ
giá hập v giá xuất Mặt khá , hiệ
y hu ầu u sắ ủ gười d
ặ biệt
ở á th h ph ớ
g ó hữ g th y ổi, gười d
i u sắ kh g hỉ
ể th ả ã á hu ầu về vật hất
ò ể th ả ã hu ầu vui hơi, giải trí
V vậy, ột ạt á si u thị, tru g t
thươ g ại ã ượ x y dự g với h ạt


16
ộ g hủ yếu bá ẻ h g hó tới tậ t y gười ti u dù g e

thu hủ yếu h hiều h ph ph i

ại guồ d

h

Th b , dị h vụ bá ẻ ó v i trị
ầu i qu trọ g giữ gười sả xuất
v gười ti u dù g Hệ th ng phân ph i tạ iều kiệ ể hàng hóa từ sản xuất tiếp
cậ ế gười tiêu dùng giúp gười tiêu dùng u ược các sản ph m hàng hóa
the ú g yêu cầu về s ượng, chủng loại, chất ượng với chi phí thấp nhất. Để
thú
y sản xuất phát triển và phục vụ t t gười tiêu dùng, hệ th ng phân ph i
phải ảm bảo tính cạnh tranh và khơng bị ũ g ạn, các qu gi ều mu n kiểm
soát hệ th ng phân ph i ể ảm bảo phát triển bền vững nền kinh tế của mình.
Một tr g hữ g
i qu t
h g ầu ủ á h sả xuất
ầu r h sả
ph

h Bá ẻ
ột tr g hữ g h h th
hí h ư sả ph
ủ á
h sả xuất ế t y gười ti u dù g v ó
g qu trọ g i với á h sả
xuất ó quy
hỏ v vừ kh g ó khả ă g sử dụ g á tru g gi thươ g
ại Khi h sả xuất tự

h ư sả ph tới t y gười ti u dù g họ ó thể tiếp
xú trự tiếp với khá h h g ủ
h, ắ g ghe hữ g phả
g ủ khá h hàng
về b b , ẫu ã, hất ượ g sả ph
ể ó hữ g ải tiế h sả ph

h g y
g phù hợp hơ Đồ g thời họ ó thể tiết kiệ
ượ
ột kh ả hi
phí khá ớ khi kh g sử dụ g tru g gi thươ g ại
Với tất ả v i trò u tr
ủ dị h vụ bá ẻ, khi Việt N
bá ẻ h d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i th
y sẽ
v ù g hấp dẫ ủ h ầu tư ướ g i

ở ử dị h vụ
ột k h ầu tư

1.2.2.2 Hình thức bán lẻ
Dự v
á ti u hí ph
ại khá h u, á h Ki h tế họ ó thể ph
ại bá ẻ th h rất hiều h h th
Đó ó thể
á kiểu bá ẻ kh g qu ử
h g, bá ẻ qu á ử h g v bá ẻ tại si u thị 33 Tuy hi , tr g phạ vi

ủ ề t i, ă
v tí h
dạ g ủ sả ph , á h th bá h g v

dị h vụ u g ấp h khá h h g tá giả i s u ph tí h á h h th bá ẻ ủ
d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i ã,
g v sẽ h h th h tại Việt N
Bởi v , xu hướ g phát triể ủ
ỗi ại h h bá ẻ ó yếu t ướ g i sẽ ó
v i trị v ù g qu trọ g tr g việ h ạ h ị h hí h sá h phát triể về thị
trườ g bá ẻ ủ á Bộ, Ng h v ả h hưở g trự tiếp ế á d h ghiệp
tr g ướ , ề ki h tế tr g ướ
Trướ hết ó thể u bật h h th bá ẻ ầu ti
ủ d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i bá h g tr g ử h g huy d h Đ y
á ử h g
bá h g d d h ghiệp/tập
tự sả xuất r (Shiseid , L uis Vutt , Este
L uder, DKNY…) Cá ử h g y huy ki h d h ặt h g d
g ty ẹ
sả xuất Tuy hi , y sẽ
h h th phát triể ph g phú hất ủ d h
ghiệp ó v
ầu tư ướ g i tại Việt N
Bởi v , á d h ghiệp/tập
ó thể bá trự tiếp sả ph
ủ họ ế gười ti u dù g,
giả giá th h sả


33

L Hồ g Hạ h (
), “Khái iệ thươ g ại tr g pháp uật Việt N v hữ g bất
dưới gó ộ thự tiễ áp dụ g v hí h sá h thươ g ại”, Tạp chí Luật học (04), tr.20.

ập


17
ph d kh g phải qu kh u tru g gi Đồ g thời, họ ó thể trự tiếp ghi hậ
ượ sự á h giá ủ gười ti u dù g v phát triể thươ g hiệu g y
g t t hơ
H h th bá ẻ th h i ủ á d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i
si u thị Siêu thị là một cửa hàng tự phục vụ ược chia ra nhiều khu vực, bộ phận
cung cấp nhiều loại mặt h g khá h u hư: th ă , quần áo, m ph , ồ dùng
gi
h…D h ghiệp có v
ầu tư ước ngồi có thể hoạt ộ g dưới dạng
chuỗi siêu thị bán hàng theo thẻ, chuỗi siêu thị, chuỗi ại siêu thị… M h h ủ
Metro Cash & Carry là iể h h h h h th
huỗi si u thị bá h g the thẻ
The giấy phép ầu tư ã ượ ấp,
h h y bá h g the thẻ h á hộ
ki h d h, kh g bá h g h
i tượ g
á h
Tí h ế u i ă
1 ,

Metr C sh & C rry ã ó ặt tại 1 ị phươ g, với 13 tru g t
bá h g v
34
g
g u
ở rộ g ầu tư tại Việt N
Metr C sh & C rry ã tạ
ượ
i i kết với hiều h sả xuất
g ghiệp v
g d tại Việt N
Ng i á iể bá h g, Metr C sh & C rry ị ó kh tru g huyể h g
hó The ó, h g hó ủ Metr kh g hữ g sả ph
ủ ị phươ g
ò ủ hiều ị phươ g khá Điều y tạ h Metr C sh & C rry ó ợi thế
ạ h tr h tr g hất ượ g, giá ả sả ph
Tuy hi ,
h h y ó ặ
iể ri g gắ với thu ất d i hạ v ầu tư ơ sở hạ tầ g với quy
ớ ở
á ị iể khá x khu d
ư tập tru g, kh g gầ á d h ghiệp bá ẻ
kh g thấy ó ạ h tr h trự tiếp về ượ g khá h ế
u h g với á ử h g
hỏ ẻ Hơ ữ ,
h h y ầu tư u d i ới thu ượ hiệu quả V vậy, á
g ty ướ g i với ợi thế v tiề
ă g sẽ tiếp tụ ầu tư the
h h y tại
Việt N

Bá ẻ th g qu huỗi si u thị, iể h h
PCSC Tí h ế u i ă
1 , d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i ó hệ th g PCSC ã ở
iể tại
35
H Nội hư g ã tạ
gừ g h ạt ộ g 1 iể
Nh
hu g i với
h h
y, thị phầ thuộ về á d h ghiệp tr g ướ Hiệ
y, á d h ghiệp
tr g ướ ã phát triể rất h h
h h ki h d h y
Tr g khi ó, iể h h h việ bá ẻ th g qu huỗi ại si u thị
h h L tte M rt, Big C M h h y phát triể khá ạ h tr g thời gi qu
Tí h ế u i ă
1 , Big C ó ặt tại 9 ị phươ g v ó 18 si u thị tại Việt
N
L tte M rt ã ó
si u thị tại Việt Nam36 Nh
hu g i với
h h
y, á d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i phát triể hậ hơ d h
ghiệp tr g ướ ả về s ượ g hệ th g ũ g hư s iể

ỗi hệ th g
V ri g hệ th g bá ẻ ủ Li hiệp Hợp tá xã thươ g ại Th h ph Hồ Chí

Mi h (S i g C p) ế u i ă
1 , ã ó ặt tại hơ
tỉ h, th h ph
37
với hơ 4 si u thị tr g ả ướ
Tuy hi , quy
ủ á si u thị ủ d h
ghiệp ó v
ầu tư ướ g i ớ , tạ r sự ạ h tr h trự tiếp với á d h
ghiệp tr g ướ Hơ ữ ,
h h y thườ g ặt gầ khu d
ư, gắ với
34
35
36
37

http://www.metro.com.vn/servlet/PB/menu/-1_l30/index.html.
http://www.pcsc.com.vn/servlet/PB/menu/-1_l80/index.
http://www.lottemart.com.vn/vn/?frame=newsview&id=48.
http://www.saigonco-op.com.vn/index3.php?lang=0&option=system&q=14&l=3.


18
việ sử dụ g á hạ tầ g thươ g ại ã ượ x y dự g sẵ V vậy, tr g tươ g
i á h ầu tư ướ g i sẽ phát triể
ạ h
h h y tại Việt N
H h th bá ẻ th b
ử h g bá h hó tổ g hợp Đ y

h h
khu thươ g ại gắ với ki h d h hiều dị h vụ (P rks , Di
P z , Ze
P z ) Tí h ế u i ă
1 , P rks
ã ó 6 khu thươ g ại tr g ả
38
ướ
M h h y ượ phát triể
ạ h tr thế giới Ng i á tập
hiệ
tại, hiệ ó ột s tập
ớ tr thế giới ó ý ị h v Việt N thu ất ể
ầu tư the
h h y hư g việ t kiế
ất i phù hợp với hu ầu ủ họ
rất khó khă Bởi v , ặ thù ủ
h h y
ầ ó qu ất rộ g ớ tại á
khu tru g t
ủ á th h ph ớ ,
vă phò g
H h th bá ẻ th tư ủ á d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i
bá ẻ th g qu huỗi ử h g tiệ í h ( iể h h Gi t S uth Asi ) Tí h ế
u i ă
1 , d h ghiệp ó v
ầu tư ướ g i ó hệ th g Gi t ã ở
6 iể tại Th h ph Hồ Chí Mi h trướ khi gi hập WTO39 Việ á ử h g
tiệ í h h ạt ộ g the phươ g th

hượ g quyề
phù hợp với tập quá bu
bá qu tế, ã phát triể ở hiều qu gi Xu hướ g hiệ
y, á h ầu tư
ướ g i sẽ ù g với d h ghiệp tr g ướ phát triể
h h y
1.3 Kh i qu t chung về dịch vụ b n lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tƣ
nƣớc ngoài:
1.3.1 Theo Cam kết WTO của Việt Nam
Trướ hết, biểu
kết dị h vụ WTO ủ Việt N
b gồ
phầ
hí h Đó
á
kết hu g v
kết ụ thể Phầ th hất
kết
hu g C kết hu g ượ áp dụ g hu g h tất ả 1 g h, ph
g h dị h
vụ the sự ph
ại ủ hí h WTO Nội du g á
kết hu g hỉ tập tru g
tr g phươ g th (3) - hiệ diệ thươ g ại v phươ g th (4) - hiệ diệ thể
h
Đ i với phươ g th (3) - hiệ diệ thươ g ại, Việt N
gb
ột
kết kh g ầy ủ khi bả ưu á hạ hế Th hất, á
g ty ướ g i

kh g ó hiệ diệ tại Việt N
dưới h h th
hi há h, trừ phi iều ó ượ
h phép the
kết tr g từ g g h ụ thể Đ y vừ
hạ hế ầu tư, vừ
hạ hế phươ g th
u g ấp dị h vụ Th h i, á
g ty ướ g i ũ g
ượ phép u ổ phầ tr g á d h ghiệp Việt N , hư g
u tr g
từ g g h sẽ phải phù hợp với hạ hế về phầ v thuộ sở hữu ướ g i quy
ị h tr g biểu
kết (ri g g h g h g, phí ướ g i hỉ ượ phép
u t i 3 % ổ phầ ) Đ y hạ hế the hiều g g, thể hiệ tr g y u ầu
về tỷ ệ v
Th b , á
g ty ướ g i ũ g ượ phép ư á bộ quả ý
v Việt N
việ , hư g t i thiểu % s á bộ quả ý ủ
g ty phải
gười Việt N
Đ y ũ g hạ hế the hiều g g thể hiệ tr g y u ầu về
tỷ ệ
ộ g Đ i với phươ g th (4) - hiệ diệ thể h , Việt N
tuy b

38
39


http://www.parkson.com.vn/index.php?module=about&about_id=1.
http://www.tinkinhte.com/he-thong-phan-phoi-ban-buon-ban-le-o-hoa-ky-he-thong- phanphoi.


×