Tải bản đầy đủ (.pdf) (74 trang)

Thẩm quyền của hội đồng giám đốc thẩm trong tố tụng hành chính ở việt nam (luận văn thạc sỹ luật học)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.63 MB, 74 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP
CỬ NHÂN LUẬT HỌC

THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC
THẨM TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Ở VIỆT NAM

Chuyên ngành: Luật Hành chính
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS. Lê Việt Sơn
Sinh viên: Võ Thị Như Tiên

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2017


LỜI CAM ĐOAN

Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tôi. Các nội dung
nghiên cứu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực. Trong luận văn có sử dụng
một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức
khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc. Nếu khơng đúng như đã nêu trên, tơi
xin hồn tồn chịu trách nhiệm về đề tài của mình.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2017
Người thực hiện luận văn

Võ Thị Nhƣ Tiên


LỜI CẢM ƠN


Sau một thời gian tìm tịi, nghiên cứu, thực hiện và chỉnh sửa khóa luận, tác
giả đã hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Thẩm quyền của Hội đồng
giám đốc thẩm trong tố tụng hành chính ở Việt Nam”.
Đề hồn thành khóa luận này, tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc
nhất dến Quý Thầy, Cô trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh - những
người đã tận tụy truyền thụ những kiến thức cơ bản làm nền táng lý luận vững chắc
giúp tác giả có đủ động lực để lực chọn và thực hiện đề tài; cảm ơn Hội đồng khoa
và các Thầy cơ trong tổ bộ mơn Luật Hành chính cũng như trong Ban điều hành
Khoa Các chương trình đào tạo đặc biệt đã tạo điều kiện để tác giả thực hiện đề tài
này.
Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thạc sĩ Lê
Việt Sơn – Giảng viên Khoa Luật Hỉnh sự, người đã trực tiếp hướng dẫn tác giả
thực hiện đề tài này; Thầy đã cho tác giả những lời khuyên quý giá, những kinh
nghiệm bổ ích, những định hướng và những sửa chữa, đánh giá vơ cùng thiết thực.
Chính những điều này đã đóng góp một phần khơng nhỏ để tác giả hồn thành khóa
luận tốt nghiệp của mình.
Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn quan tâm,
động viên, giúp đỡ và tạo những điều kiện thuận lời nhất để tác giả có thể hồn
thành khóa luận này.
Trân trọng
Võ Thị Nhƣ Tiên


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
1.

Luật TTHC

: Luật Tố tụng hành chính (số 93/2015/QH13 ngày
25/11/2015 có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1

năm 2017)

2.

Pháp lệnh
TTGQCVAHC

: Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
số 49/1996/PL-UBTVQH9 ngày 21/05/1996 có
hiệu lực ngày 01/7/1996 được sửa đổi bổ sung một
số điều theo Pháp lệnh số 10/1998/PL-UBTVQH10
ngày 25/12/1998 và Pháp lệnh số 29/2006/PLUBTVQH11 ngày 05/4/2006.

3.

HĐGĐT

: Hội đồng giám đốc thẩm

4

VAHC

: Vụ án hành chính


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tịa án nhân dân là một trong các cơ quan có quyền ra phán quyết về các
tranh chấp theo quy định của pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến

quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. Các bản án và quyết định của Tịa án mang
tính quyền lực Nhà nước sâu sắc, được Tòa án tuyên nhân danh Nhà nước, thể hiện
trực tiếp thái độ của Nhà nước đối với vụ án, quyết định những vấn đề có liên quan
trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân và các chủ thể khác. Việc quy định
trong Hiến pháp 2013 là cơ sở hiến định cho việc mở rộng thẩm quyền của Tòa án
trong xét xử các loại án trong đó có xét xử vụ án hành chính mà trọng tâm là việc
đảm bảo tính đúng đắn các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án một đòi hỏi thiết yếu của nhà nước pháp quyền.
Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay những vấn đề liên quan đến hoạt động
quản lý hành chính Nhà nước vẫn cịn xuất hiện nhiều bất cập ảnh hưởng đến đời
sống xã hội mà trực tiếp là cơng dân. Cùng với tính chất phức tạp, đa dạng của các
khiếu kiện hành chính và thực tiễn giải quyết các khiếu kiện hành chính cho thấy
hoạt động xét xử các vụ án hành chính là một cơng cụ hữu hiệu cho cơng dân để
bảo vệ quyền lợi của mình trước quyền lực Nhà nước góp phần ổn định trật tự xã
hội. Đối với một số vụ án hành chính mặc dù đã được xét xử sơ thẩm và phúc thẩm
nhưng vẫn cịn những sai sót nhất định làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp
pháp của đương sự. Trong một vài năm trở lại đây, việc các bản án, quyết định của
Tịa án đã có hiệu lực pháp luật bị đề nghị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
ngày càng tăng nhanh về số lượng và mức độ phức tạp. Luật TTHC năm 2015 đã có
những hoàn thiện, nâng cấp đáng kể về mặt lập pháp và dành một chương riêng để
quy định về thủ tục giám đốc thẩm. Mặc dù có tính chất quan trọng tuy nhiên
những quy định về thủ tục giám đốc thẩm nói chung và thẩm quyền Hội đồng giám
đốc thẩm nói riêng vẫn cịn một số điểm bất cập. Nhìn một cách tổng quan, thẩm
quyền của Hội đồng giám đốc thẩm trong chương XV Luật TTHC năm 2015 cịn
mang tính chất liệt kê khơng đầy đủ, có nhiều chỗ cịn vướng mắc do có nhiều quan
điểm khác nhau về cách áp dụng nhưng lại khơng có một văn bản pháp lý chính
thức nào hướng dẫn áp dụng gây lúng túng cho cơ quan tiến hành tố tụng mà đặc
biệt là những thẩm phán.Một số thẩm phán nhận thức không đúng về thẩm quyền
của HĐGĐT dẫn đến việc ra quyết định không đúng pháp luật TTHC. Bên cạnh đó
những căn cứ áp dụng thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm không được rõ
ràng, có sự mâu thuẫn giữa các thẩm quyền với nhau. Vơ hình trung điều này đãtrực tiếp làm cho công tác xét xử gặp nhiều khó khăn cũng như làm ảnh hưởng đến
quyền lợi của những người tham gia tố tụng ở giai đoạn giám đốc thẩm vụ án.
Như vậy, những bất cập hiện nay đã đặt ra một nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi các
nhà lập pháp phải nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện các quy định về Thẩm quyền
HĐGĐT. Trong quá trình sửa đổi, chúng ta cũng cần học hỏi kinh nghiệm quý báu
của các nước có nền lập pháp tiến tiến để hồn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề
này. Vì những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài “Thẩm quyền Hội đồng giám đốc
thẩm trong Tố tụng hành chính ở Việt Nam” để thực hiện luận văn tốt nghiệp của
mình.
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
Trong thời gian qua, việc nghiên cứu các quy định của về thủ tục giám đốc
thẩm đã được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu lý luận, nhà khoa học pháp lý
và các luật gia. Đã có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu về thủ tục giám đốc
thẩm trong thủ tục tố tụng Hình sự, Dân sự và cả Hành chính. Trong đó, có một số
cơng trình nghiên cứu chun sâu về thủ tục giám đốc thẩm và có đề cập đến thẩm
quyền của HĐGĐT như: đề tài khoa học cấp Bộ của Tòa án nhân dân tối cao,
“Nâng cao hiệu quả công tác giám đốc việc xét xử các vụ án hình sự”, do Th.S
Đinh Văn Quế chủ biên; luận án Tiến sĩ của tác giả Phan Thanh Mai (2005), “Giám
đốc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam”; luận án Tiến sĩ của Tác giả Đào Xuân
Tiến (2009), “Thủ tục xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp
luật trong tố tụng kinh tế, dân sự ở Việt Nam”; khóa luận tốt nghiệp của tác giả Trần
Thị Phương Hạnh (2009), “Thủ tục giám đốc, tái thẩm trong tố tụng dân sự”; khóa
luận tốt nghiệp của tác giả Trần Thị Phương (2009), “Thủ tục giám đốc thẩm vụ án
dân sự”; khóa luận tốt nghiệp của tác giả Hà Thị Minh Châu (2014), “Kháng nghị
giám đốc thẩm vụ án hành chính”; khóa luận tốt nghiệp của tác giả Nguyễn Hoàng
Kim Loan (2005), “Xem xét lại các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật theo
thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm, thực trạng và giải pháp hồn thiện”; khóa luận
tốt nghiệp của tác giả Phạm Văn Thạch (2013), Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành

chính – Thực trạng và hướng hồn thiện…Một số bài viết tạp chí chỉ nghiên cứu ở
phạm vi hẹp, có liên quan một phần đến các quy định về giám đốc thẩm như sau:
Ngô Cường (2013), “Thủ tục giám đốc thẩm của Việt Nam: Quá trình phát triển và
kiến nghị sửa đổi” Tạp chí Kiểm sát; Nguyễn Thị Phượng (2009), Giám đốc thẩm –
“Xét” chứ không “Xử”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp; TS Trần Anh Tuấn (2011),
“Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật”, Tạp chí Nghề luật, (4);
Th.S Ngơ Tiến Hùng (2016), “Việc xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp
luật theo thủ tục Giám đốc thẩm, thủ tục tái thẩm quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự


2015”, Tạp chí Tịa án nhân dân (1); Th.S Nguyễn Văn Trượng (2012), “Hoàn thiện
thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm theo tinh thần cải cách tư pháp”, Tạp chí
kiểm sát (20); TS. Nguyễn Quang Hiền (2009), “Một số vấn đề về thủ tục giám đốc
thẩm”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (7)…
Qua nội dung các cơng trình nghiên cứu, các bài viết trên cho thấy: các tác
giả đã nghiên cứu những vấn đề cơ bản về thủ tục giám đốc thẩm nói chung trong
đó có nội dung về thẩm quyền của HĐGĐT và có những kiến nghị, đề xuất có giá
trị về mặt lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, nội dung trong các cơng trình nghiên cứu
lại q rộng nên khơng có những phân tích chi tiết về thẩm quyền HĐGĐT; trong
khi đó nội dung các bài viết tạp chí lại có phạm vi hẹp chỉ tập trung các vấn đề khác
trong thủ tục giám đốc thẩm như kháng nghị giám đốc thẩm hay chủ thể có thẩm
quyền giám đốc thẩm. Thêm nữa là các cơng trình nghiên cứu về giám đốc thẩm nói
chung và thẩm quyền HĐGĐT chỉ tập trung trong lĩnh vực Tố tụng Hình sự mà
trong Luật TTHC thì ít được nhắc tới. Do vậy, việc nghiên cứu về thẩm quyền của
HĐGĐT mà đặc biệt trong TTHC là một nghiên cứu hoàn toàn mới.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Khóa luận tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến thẩm quyền
cm 2015.
Chính vì thế, đã phát sinh nhiều bất cập trong chính quy định pháp luật và điều này
đã ảnh hưởng đến việc thực hiện thẩm quyền của HĐGĐT trên thực tế. Với những

bất cập tác giả đã nêu trong chương II của khóa luận này thì có những kiến nghị
tương ứng như sau: về thẩm quyền không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản
án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần có văn bản hướng giải thích cụ thể nội
dung của thẩm quyền này và những căn cứ khi áp dụng; về thẩm quyền hủy bản án,
quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định
đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa: thay đổi từ “giữ
nguyên” trong thẩm quyền giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa
án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa bằng cụm từ “khôi phục” hiệu lực bản án, quyết
định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa và đưa ra những căn
cứ cụ thể khi áp dụng thẩm quyền này; về thẩm quyền hủy bản án, quyết định đã có
hiệu lực pháp luật bị kháng nghị để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại:
điều chỉnh lại các căn cứ áp dụng thẩm quyền này, ban hành những văn bản hướng
dẫn một cách chi tiết cụ thể khi nào hủy án để xét xử sơ thẩm lại khi nào xét xử
phúc thẩm lại; hủy một phần hay toàn bộ và phạm vi xét xử lại là phạm vi nào; về
thẩm quyền hủy bản án, quyết định của Tòa án đã giải quyết vụ án và đình chỉ giải
quyết vụ án có sự thay đổi về từ ngữ trong quy định về thẩm quyền này thành
“Thẩm quyền hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tịa án đã giải
56


quyết vụ án có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án”; về thẩm quyền sửa
một phần hoặc tồn bộ bản án, quyết định của Tịa án đã có hiệu lực pháp luật chỉ
nên ghi nhận thẩm quyền sửa án trong một số trường hợp như sửa về cách tính án
phí, các sai sót kỹ thuật của bản án và theo hướng bảo đảm việc tranh tụng của
phiên tòa như thủ tục phúc thẩm; về thẩm quyền chung của HĐGĐT được quy định
tại Điều 272 Luật TTHC năm 2015 cần có văn bản hướng dẫn rõ hơn hoặc quy định
trực tiếp tại Điều 272 về những nội dung khi xét lại bản án, quyết định bị kháng
nghị giám đốc thẩm của HĐGĐT và bổ sung quy định thẩm quyền cho phép
HĐGĐT được quyền tạm ngừng phiên tòa hoặc tạm đình chỉ giải quyết vụ án để
yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý văn bản hành chính, văn bản

quy phạm pháp luật liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị
khởi kiện trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp
trên. Bên cạnh những kiến nghị mang tính lý luận, thì cịn có những kiến nghị mang
tính thực tiễn khác phù hợp với thực tiễn pháp luật và với chính sách của Đảng và
Nhà nước trong cơng tác xét xử các VAHC.
Nói tóm lại, thơng qua khóa luận này tác giả đã đưa ra những phân tích, đánh
giá quy định và thực tiễn thực hiện thẩm quyền của HĐGĐT một cách chi tiết nhất.
Ngồi những thành tựu đạt được thì cịn tồn đọng những hạn chế, do vậy tác giả đã
đưa ra những kiến nghị phù hợp với thực tiễn khách quan, với xu hướng quốc tế để
dẫn hoàn thiện thẩm quyền HĐGĐT về mặt quy định pháp luật cũng như việc thực
hiện trên thực tế. Việc nhanh chóng hồn thiện các quy định về thẩm quyền
HĐGĐT là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của công dân trong các VAHC và gián
tiếp đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn xét xử, áp dụng thống nhất pháp luật và
phát triển án lệ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

57


1.

Văn kiện của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo tổng kết
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2.
3.
4.

Luật tố tụng hành chính năm 2015.

Luật tố tụng hành chính năm 2010.
Luật Tổ chức Tồn án nhân dân 2014.

5.
6.
7.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2014.
Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính số 49/1996/PL-UBTVQH9

I.

ngày 21/05/1996 có hiệu lực ngày 01/7/1996 được sửa đổi bổ sung một số
điều theo Pháp lệnh số 10/1998/PL-UBTVQH10 ngày 25/12/1998 và Pháp
8.

lệnh số 29/2006/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2006.
Báo cáo số 04/BC-TANDTC ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Tòa án nhân

dân tối cao Tổng kết 3 năm thi hành Luật Tố tụng hành chính.
9. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005
của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội.
10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về
Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm
2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội.
11. Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 12/03/2014 về việc tiếp tục
thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW.
II.


Sách, giáo trình, luận văn
12. Đào Trí Úc (1997), Nhà nước pháp quyền của chúng ta trong sự nghiệp đổi
mới, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội.
13. Hoàng Phê chủ biên (2006), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Hà Nội.
14. PGS TS Nguyễn Thư – Th.S Lê Thương Huyền, Bình luận Khoa học
LTTHC năm 2015, Nxb Hồng Đức.
15. Trần Ngọc Đường (1994), Tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ
quan quyền lực Nhà nước theo Hiến pháp 1992, Nxb Chính trị quốc gia Hà
16.
17.
18.
19.

Nội.
Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng Hành chính Việt Nam,
Nxb Cơng an Nhân dân.
Từ điển Tiếng việt phổ thơng (2002), Nxb Tp. Hồ Chí Minh.
Đào Xn Tiến (2009), Thủ tục xét lại bản án, quyết định của Tịa án đã có
hiệu lực pháp luật trong tố tụng kinh tế, dân sự ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ.
Hà Thị Minh Châu (2014), Kháng nghị giám đốc thẩm vụ án hành chính,
Khóa luận tốt nghiệp.
58


20. Nguyễn Hoàng Kim Loan (2005), Xem xét lại các bản án hành chính đã có
hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm, thực trạng và giải
pháp hồn thiện, Khóa luận tốt nghiệp.
21. Phạm Văn Thạch (2013), Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính – Thực
trạng và hướng hồn thiện, Khóa luận tốt nghiệp.
22. Phan Thị Thanh Mai, Giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam, Luận

án Tiến sĩ.
23. Trần Thị Phương (2009), Thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự, Khóa luận tốt
nghiệp.
24. Trần Thị Phương Hạnh (2009), Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong tố
tụng dân sự, Khóa luận tốt nghiệp.
III. Các bài viết trên báo, tạp chí
25. Đặng Văn Thực (2014), “Một số vấn đề về thủ tục giám đốc thẩm trong Bộ
luật tố tụng hình sự Việt Nam dưới góc độ luật Tố tụng hình sự một số
nước”, Tạp chí Kiểm sát, (19).
26. Dương Thị Khảm (2012), “Nguyên nhân nào dẫn đến bản án sơ thẩm, phúc
thẩm bị hủy”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, (3).
27. Lưu Tiến Dũng (2005), “Công bố phán quyết của Tịa án: Cảm nghĩ của một
Luật sư”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (2).
28. Ngơ Cường (2013), “Thủ tục giám đốc thẩm của Việt Nam: Quá trình phát
triển và kiến nghị sửa đổi”, Tạp chí Kiểm sát, (17).
29. Nguyễn Cửu Việt (2005), “Cải cách hành chính về khái niệm thẩm quyền”,
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (8).
30. Nguyễn Đức Mai (2010), “Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo pháp luật tố
tụng hình sự của một số nước”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (10).
31. Nguyễn Hồng Anh (2012), “Vai trò và giới hạn của Tòa Hiến pháp, Tòa
hành chính”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (10).
32. Nguyễn Ngọc Khánh (2010), “Cần một cách nhìn mới về thủ tục giám đốc
thẩm trong Tố tụng hình sự”, Tạp chí Kiểm sát, (20).
33. Nguyễn Quang Hiền (2009), “Một số vấn đề về thủ tục giám đốc thẩm”, Tạp
chí Tịa án nhân dân, (7).
34. Nguyễn Thị Phượng (2009), Giám đốc thẩm – “Xét” chứ khơng “Xử”, Tạp
chí Nghiên cứu lập pháp, (9).
35. Nguyễn Văn Trượng (2012), “Hoàn thiện thẩm quyền của Hội đồng giám
đốc thẩm theo tinh thần cải cách tư pháp”, Tạp chí kiểm sát, (20).


59


36. Thái Vĩnh Thắng (2008), Tổ chức Tòa án hành chính của cộng hịa Pháp và
một số kinh nghiệm có thể áp dụng cho Tịa hành chính ở Việt Nam, Tạp chí
Nhà nước & Pháp luật, (3).
37. Tiến Hùng (2016), “Việc xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật
theo thủ tục Giám đốc thẩm, thủ tục tái thẩm quy định tại Bộ luật tố tụng dân
sự 2015”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (1).
38. Tơ Văn Hòa (2013), “Nguyên tắc hai cấp xét xử, tác động của nguyên tắc tới
tổ chức hệ thống Tòa án và góp ý các quy định tương ứng trong dự thảo sửa
đổi Hiến pháp năm 1992”, Tạp chí Luật học, (10).
39. Trần Anh Tuấn (2011), “Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực
pháp luật”, Tạp chí Nghề luật, (4).
40. Trần Văn Độ (2001), “Một số ý kiến về hồn thiện thẩm quyền xét xử của
Tịa án các cấp”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (6).
41. Vũ Gia Lâm (2008), “Hoàn thiện một số quy định trong Bộ luật tố tụng Hình
sự năm 2003”, Tạp chí Luật học, (7).
IV.

Tài liệu nƣớc ngoài
42. Charlies H.Koch, Confinding Judicial Authority over Administrative Action.
43. John F. Duffy, Jury review of Administrative action.
44. Linda Secord, The Honorable J.Woodfin Johes, Chief Justice Third Court of
Appeals, Administrative case law update.
45. Report for France, Admisnistrative Justice in Europe.
46. State Councillor Dr. P.J.J. van Buuren Member of the Administrative
Jurisdiction Division of the Council of State of the Netherlands with the
assistance of Mrs. Y.M. van Soest-Ahlers, senior legal attaché, Preventing
Backlog in Administrative Justice.


V.
Tài liệu khác
47. http://home.hereinonline.org
48. http://khpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=19
49. http://khpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=20
50. http://luatsuhongocdiep.vn/nghien-cuu/giam-doc-tham-xet-chu-khongxu.html
51. http://tailieu.ttbd.gov.vn:8080/index.php/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-boiduong/item/466-cac-he-thong-to-tung-hanh-chinh-tren-the-gioi
52. http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/
53. http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=1754190&p
_cateid=1751909&item_id=153648663&article_details=1
60


54. http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=1754190&p
_cateid=1751909&item_id=52067993&article_details=1
55. http://thanhtra.edu.vn/category/detail/286-mo-hinh-co-quan-tai-phan-hanhchinh-o-mot-so-nuoc.html
56. http://thanhtra.edu.vn/danh-muc/detail/522-tai-phan-hanh-chinh-o-mot-sonuoc-tren-the-gioi.html
57. http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/The-Frenchadministrative-jurisdictional-system
58. http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=144&NewsId=351691
59. https://www.caselaw.vn/
VI.
Danh mục bản án
60. Quyết định Giám đốc thẩm số 01/HĐTP-HC ngày 26/04/2005 xét xử vụ án
hành chính “Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi
phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
61. Quyết định giám đốc thẩm số 02/HĐTP-HC ngày 26/04/2005 xét xử vụ án
hành chính “khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi
phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
62. Quyết định giám đốc thẩm số 01/2006/HC-GĐT ngày 20/02/2006 xét xử vụ

án hành chính "Khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp quyền sử dụng
đất”.
63. Quyết định giám đốc thẩm số 02/2006/HC-GĐT xét xử vụ án hành chính
"Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính".
64. Quyết định giám đốc thẩm số 04/2006/HC-GĐT ngày 09/11/2006 xét xử vụ
án hành chính về “Khiếu kiện quyết định thu hồi và ký giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất".
65. Quyết định giám đốc thẩm 05/2010/HC-GĐT xét xử vụ án hành chính
“Khiếu kiện quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương
mại”.
66. Quyết định giám đốc thẩm số 01/2012/HC-GĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012
xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành
chính”.
67. Quyết định giám đốc thẩm số 02/2012/HC-GĐT ngày 16 tháng 03 năm 2012
xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định truy thu thuế và xử phạt
vi phạm hành chính”.

61


68. Quyết định giám đốc thẩm 06/2012/HC-GĐT xét xử vụ án hành chính về
“Khiếu kiện quyết định hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về đầu
tư”.
69. Quyết định giám đốc thẩm 01/2014/GĐT-HC xét xử vụ án hành chính liên
quan đến “Khiếu kiện giải quyết tranh chấp đất đai”.
70. Quyết định giám đốc thẩm số 02/2014/HC-GĐT ngày 20/03/2014 xét xử vụ
án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính liên quan đến việc điều
chỉnh đơn giá thuê đất”.
71. Quyết định giám đốc thẩm số 03/2012/HC-GĐT xét xử vụ án hành chính về
“Khiếu kiện quyết định thu hồi đất”.

72. Quyết định giám đốc thẩm 03/2014/GĐT-HC xét xử vụ án hành chính về
“Khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai”.
73. Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HC-GĐT ngày 15/4/2014 xét xử vụ
án hành chính về "Khiếu kiện hành vi khơng tái lập hợp đồng khốn bảo vệ
và trồng rừng”.
74. Quyết định giám đốc thẩm số 04/2012/HC-GĐT ngày 29 tháng 03 năm 2012
xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành
chính về quản lý hành chính”.
75. Quyết định giám đốc thẩm số 06/2014/HC-GĐT ngày 08 tháng 7 năm 2014
xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu
tư”.
76. Quyết định giám đốc thẩm 06/2014/GĐT-HC xét xử vụ án hành chính về
“Khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai”.
77. Quyết định giám đốc thẩm số 07/2014/HC-GĐT ngày 08/07/2014 xét xử vụ
án hành chính về "Hành chính về khiếu kiện quyết định xử phạt hành chính
trong lĩnh vực tiền tệ”.
78. Quyết định giám đốc thẩm số 08/2014/HC-GĐT ngày 19/08/2014 xét xử vụ
án hành chính về “Khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
khi nhà nước”.
79. Quyết định giám đốc thẩm 10/2014/GĐT-HC xét xử vụ án hành chính chính
về “Khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai”.
Quyết định giám đốc thẩm 12/2014/GĐT-HC xét xử vụ án hành chính về
“Khiếu kiện lĩnh vực quản lý đất đai”.
80. Quyết định giám đốc thẩm 13/2014/GĐT-HC xét xử vụ án hành chính về
“Khiếu kiện trong lĩnh vực quản lý đất đai”.

62


81. Quyết định giám đốc thẩm 14/2014/GĐT-HC xét xử vụ án hành chính về

“Khiếu kiện trong lĩnh vực quản lý đất đai”.
82. Quyết định giám đốc thẩm 15/2014/HC-GĐT xét xử vụ án hành chính về
“Khiếu kiện yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.
83. Quyết định giám đốc thẩm 16/2014/HC-GĐT xét xử vụ án hành chính về
“Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính”.
84. Quyết định giám đốc thẩm 17/2014/HC-GĐT xét xử vụ án hành chính về
“Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”.
85. Quyết định giám đốc thẩm 20/2014/GĐT-HC xét xử vụ án hành chính về
“Khiếu kiện tranh chấp đất đai”.
86. Quyết định giám đốc thẩm 21/2014/GĐT-HC xét xử vụ án hành chính về
“Khiếu kiện lĩnh vực quản lý đất đai”.
87. Quyết định giám đốc thẩm 22/2014/GĐT-HC xét xử vụ án
“Khiếu kiện trong lĩnh vực quản lý đất đai”.
88. Quyết định giám đốc thẩm 23/2014/GĐT-HC xét xử vụ án
“Khiếu kiện trong lĩnh vực quản lý đất đai”.
89. Quyết định giám đốc thẩm 27/2014/HC-GĐT xét xử vụ án
“Khiếu kiện quyết định hành chính về hủy kết quả đấu thầu”.
90. Quyết định giám đốc thẩm 28/2014/GĐT-HC xét xử vụ án

hành chính về
hành chính về
hành chính về
hành chính về

“Khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai”.
91. Quyết định giám đốc thẩm 30/2014/HC-GĐT xét xử vụ án hành chính về
“Khiếu kiện liên quan yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.
92. Quyết định giám đốc thẩm số 08/2015/HC-GĐT xét xử vụ án hành chính về
"Khiếu kiện việc thu hồi và giải quyết bồi thường về đất".
93. Quyết định giám đốc thẩm số 09/2015/HC-GĐT xét xử vụ án hành chính về

"Khiếu kiện Quyết định Hành chính".
94. Quyết định giám đốc thẩm số 10/2015/HC-GĐT xét xử vụ án hành chính về
"Khiếu kiện Quyết định Hành chính".
95. Quyết định giám đốc thẩm số 11/2015/HC-GĐT xét xử vụ án hành chính về
"Vi phạm pháp luật về thuế".
96. Quyết định giám đốc thẩm số 14/2015/HC-GĐT xét xử vụ án hành chính về
"Khiếu kiện giải quyết tranh chấp đất đai".

63


64×