Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

lý thuyết tài chính tiền tệ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (33.56 KB, 2 trang )

Mơn : Lý thuyết tài chính tiền tệ
Câu 1 : Hãy cho biết sự khác nhau giữa tiền tệ và tài chính .
Câu 2 : Trình bày các bộ phận cấu thành hệ thống tài chính của một nền
kinh tế .
Bài làm
Câu 1
Tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung
cho tất cả các hàng hóa . Các nhà kinh tế định nghĩa tiền ( hay lượng tiền
cung ứng ) là bất cứ những cái gì được chấp nhận chung rộng rãi trong
thanh tốn hàng hóa dịch vụ hoặc trong việc hồn trả các món nợ . Tiền
có thể bao gồm tiền kim loại, tiền giấy, tài khoản séc và rộng hơn nữa là
các khoản tiền gửi tiết kiệm .
Tài chính là các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối tổng
sản phẩm xã hội dưới hình thái giá trị thơng qua việc hình thành và sử
dụng các quỹ tiền tệ tập trung và phi tập trung . Là các hoạt động liên
quan đến tới tiền tệ với chức năng cho vay, đi vay, thanh toán các khoản
nợ và là phương tiện tích lũy nhằm tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ .
Câu 2
Các bộ phận cấu thành hệ thống tài chính của một nền kinh tế :
Tài chính cơng : Tài chính cơng phản ánh các quan hệ kinh tế gắn liền
với quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ của quốc gia nhằm thực hiện
chức năng và nhiệm vụ của nhà nước . Đặc biệt tài chính cơng gắn liền
với sở hữu nhà nước, quyền lực chính trị , chứa đựng lợi ích chung, lợi
ích cơng cộng, phạm vi hoạt động .
Tài chính doanh nghiệp : Là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với
quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt tới mục tiêu nhất định . Tài
chính doanh nghiệp đóng vai trị địn bẩy kích thích và điều tiết sản xuất
kinh doanh, là công cụ giám sát , kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanhcủa doanh nghiệp .
Tài chính quốc tế : là quan hệ kinh tế gắn liền với sự vận động của tiền
tệ trên cơ sở thương mại và chu chuyển vốn quốc tế . Cùng với q
trìnhphát triển của tồn cầu hóa, tài chính quốc tế ngày càng phát triển và
trởthành một trong những nhân tố quan trọng tác động đến chính sách vĩ

của các quốc gia .
Tài chính cá nhân và hộ gia đình : là các quan hệ tạo lập và sử dụng
quỹ tiền tệ của từng cá nhân hoặc từng hộ gia đình, hình thành chủ yếu từ
các khoản thu nhập, tiền lương do lao động hay sản xuất kinh doanh, từ
guồn thừa kế , biếu tặng,… được sử dụng chủ yếu để trang trải các nhu
cầu thiết yếu trong cuộc sống và có thể đầu tư .
Tài chính của các tổ chức xã hội : bao gồm tài chính của các tổ chức
cơng đồn, đồn thanh niên, phụ nữ, đàng phái chính trị, hiệp hội nơng
dân, hội bảo trợ,… hình thành từ sự đóng góp hội phí, ủng hộ trong và
ngồi nước,… nhằm mục đích tiêu dùng cho hoạt động của tổ chức đó .×