Tải bản đầy đủ (.pptx) (12 trang)

slide thực phẩm hữu cơ: thủy sản hữu cơ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.42 MB, 12 trang )

Báo cáo tiểu luận

Đề tài: Thủy sản hữu cơ

GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Thảo
SVTH:

Phạm Thị Nga

20162879

Nguyễn Thị Hà Phương

2016 3236

Lương Thị Quỳnh

2016 3460


CONTENTS

01

02
03
04
05

Tổng quan
.Các nguyên tắc cơ bản
.

Các yêu cầu cụ thể

Đăng ký chứng nhận
.

Tiêu chuẩn/ quy chuẩn hiện hành
.


04.
Đăng ký chứng nhận
- Đăng ký chứng nhận thủy sản đạt PGS


01

02

04

03

Đăng ký

Xem xét trước


Đánh giá

Thẩm xét hồ sơ

chứng nhận

đánh giá

chứng nhận

sau đánh giá

05

06

07

04

Chứng nhận
Giám sát

Tiến trình thanh tra, ra quyết định

Cấp giấy chứng nhận

lại
định kỳ


phê chuẩn


1. Đăng ký chứng nhận

Nơng dân liên hệ với nhóm sản xuất làm thủ tục tham gia nhóm sản xuất hữu
cơ tham gia khóa tập huấn về tiêu chuẩn hữu cơ PGS, hồn thành và kí Cam
Kết làm theo các tiêu chuẩn và thủ tục cấp chứng nhận PGS.


Thanh tra: bởi các thành viên khác trong nhóm sản xuất

Công việc thanh tra gồm cả việc kiểm tra thực tế trong hộ gia đình (đồng

ruộng, nhà kho, khu sơ chế, nhà,..) và sổ sách tài liệu được nông dân lưu giữ

theo quy định.

2.
Xem xét trước đánh giá

Liên nhóm sẽ thẩm tra xem Kế hoạch quản lí đồng ruộng của nơng dân có được hồn

3.
Đánh giá
chứng nhận

thành đầy đủ khơng và sau đó sẽ thơng báo cho nhóm sản xuất để tiến hành thanh tra

chéo.4. Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá
Dựa báo cáo thanh tra theo danh mục, kiểm tra bản Cam kết của người nơng dân và kế hoạch quản lí
đồng ruộng, Hội đồng chứng nhận liên nhóm sẽ ra quyết định về tình trạng cấp chứng nhận của các
ruộng

5. Cấp giấy chứng nhận
Nhóm điều phối sẽ nhập các thơng tin tóm tắt của từng nông dân vào hệ thống dữ liệu và gửi giấy
chứng nhận tới nơng có giá trị trong 1 năm kể từ ngày thanh tra


04. Đăng ký chứng nhận

7

6

Giám sát định kỳ

8

Tiến trình thanh tra, ra quyết định và phê

Chứng nhận lại

chuẩn

Các khu vực sản xuất của nông dân sẽ được


Hàng năm, chọn ngẫu nhiên khoảng 10% các

thanh tra lại hàng năm. Giám đốc chứng nhận

báo cáo thanh tra để tái thanh tra các khu vực

của liên nhóm sẽ điều khiển tiến trình tái thanh

sản xuất

tra.

đổi tình trạng chứng nhận cho nơng dân

quyết định phê chuẩn hoặc thay


06.
Ti ê u c h u ẩ n / q u y c h u ẩ n h i ệ n h à n h


0 6 . Ti ê u c h u ẩ n / q u y c h u ẩ n h i ệ n h à n h

1.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản - Phần 1: Thức ăn hỗn
hợp

2.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản - Phần 2: Thức ăn bổ
sung

3.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản - Phần 3: Thức ăn tươi,

sống


- Nghiêm cấm việc sử dụng kháng sinh, thuốc diệt cỏ và các sinh vật biến đổi

Tiêu chuẩn nuôi trồng
thủy sản hữu cơ mới của

gen
- Hạn chế gắt gao việc sử dụng các chất diệt ký sinh trùng, chỉ được phép dưới
sự giám sát thú y như một khâu điều trị cuối cùng.

感感感感感感感感感感感感感感 PPT 感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感

Canada

- Tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu đo lường đối với các hoạt động giảm thiểu tác

感感感感感感感感感感
động của chất

thải, bao gồm cả việc xác định tỷ lệ thả giống, quy trình vệ sinh và

làm sạch và nguyên liệu thức ăn phải được sử dụng.


Thanks you for listening
×