Tải bản đầy đủ (.docx) (19 trang)

Liệt kê những bài viết liên quan đến nghĩa vụ, hợp đồng, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được công bố trên các từ đầu năm 2018

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (420.23 KB, 19 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT DÂN SỰ
---- ---MÔN HỌC:
LUẬT HỢP ĐỒNG
GVHD: PGS.TS ĐỖ VĂN ĐẠI
LỚP 19_12BBCQ2
NHÓM 05
STT

HỌ VÀ TÊN

1.

TRẦN PHƯƠNG

2.

NGUYỄN VĂN L

3.

NGUYỄN THAN

4.

LÊ THẾ LINH

5.

NGUYỄN THỊ TR


6.

ĐINH VĂN LỘC

1


download by : skknchat@gmail.com


Buổi thảo luận thứ ba: Bảo đảm và vi phạm nghĩa vụ hợp đồng
***************************
Vấn đề 1 : Tìm kiếm tài liệu
Yêu cầu 1: Liệt kê những bài viết liên quan đến Nghĩa vụ, hợp đồng, bảo đảm thực
hiện nghĩa vụ được cơng bố trên các Tạp chí chun ngành Luật từ đầu năm 2018 đến nay (ít
nhất 20 bài viết). Khi liệt kê, yêu cầu viết theo trật tự theo tên tác giả và việc liệt kê phải thỏa
mãn những thông tin theo trật tự sau: 1) Họ và tên tác giả, 2) Tên bài viết trong ngoặc kép, 3)
Tên Tạp chí in nghiêng, 4) Số và năm của Tạp chí, 5) Số trang của bài viết (ví dụ: từ tr. 41-51).
Các bài viết được liệt kê theo alphabet tên các tác giả (không nêu chức danh).

Yêu cầu 2 : Cho biết làm thế nào để biết được những bài viết trên
Trả lời
Cho biết làm thế nào để

Bài viết

STT

biết được những bài viết
trên


Nguyễn Thu Trang, “Bảo đảm quyền tự do hợp đồng

1

trong tình huống hồn cảnh thay đổi cơ bản”, Tạp chí

Tạp chí online

Luật học - Đại học Luật Hà Nội, số 10/2018, trang 52 - 62

2

3

4

Đặng Thái Bình, “Điều kiện áp dụng chế định hợp đồng vì
lợi ích của người thứ ba trong Bộ luật Dân sự Việt Nam

-

So sánh với pháp luật Nhật Bản”, Tạp chí khoa
học pháp lý Việt Nam, số 08(129)/2019, trang
39 - 51

Lê Xuân Hiền - Trương Thị Tố Uyên, “Quy định về sửa
đổi hợp đồng tại Điều 421 Bộ Luật Dân Sự 2015 - một
số bất cập và kiến nghị hồn thiện”, Tạp chí Tòa án
nhân dân, số 16/2020, trang 16.

Lê Thị Tuyết Thanh, “Hợp đồng mua bán hàng hóa thỏa
thuận thanh tốn bằng ngoại tệ có vơ hiệu khơng?”, Tạp
chí Tịa án nhân dân, số 16/2020, trang 39.

Tạp chí online

Tạp chí online

Tạp chí online

Tưởng Duy Lượng, “Bình luận Án lệ số 16/2017/AL về
5

cơng nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển

Tạp chí online

nhượng”, Tạp chí Tịa án nhân dân số 13/2020, trang 1.

Hoàng Thị Hải Yến - Hồ Thị Hải, “Điều kiện công nhận
6

hiệu lực của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2


download by : skknchat@gmail.comvi phạm hình thức”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số
9/2020, trang 1.
Trần Thăng Long - Nguyễn Trần Vũ Tuân, “Thỏa thuận hạn
chế cạnh tranh trong hợp đồng chuyển nhượng quyền

7

8

thương mại, kinh nghiệm các nước trên thế giới và thực Tạp chí
online tiễn tại Việt Nam”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 9/2020,
trang 35.
Nguyễn Phương Thảo, “Một số vấn đề pháp lý về
hợp đồng chuyển giao quyền tác giả”, Tạp chí
Tịa án nhân dân, số 8/2020, trang 15.

Tạp chí online

Tưởng Duy Lượng, “Bình luận Án lệ số 13/2017/AL về hiệu
9

lực thanh tốn của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp
đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ”,

Tạp chí online

Tạp chí Tòa án nhân dân, số 3/2020, trang 1.

Tưởng Duy Lượng, “Bình luận Án lệ số 11/2017/AL về

10

cơng nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên

đất có tài sản khơng thuộc sở hữu của bên thế chấp”,
Tạp chí Tịa án nhân dân, số 1/2020, trang 14.

Tạp chí online

Nguyễn Thị Thủy - Lê Thủy Tiên, “Nghĩa vụ cung cấp
11

thông tin của bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm

nhân thọ”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số
5/2020, trang 44.

12

Trương Nhật Quang - Ngô Thái Ninh, “Vấn đề miễn trừ
trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong

trường hợp bất khả kháng - Covid - 19”, Tạp chí
Nghiên cứu Lập pháp, số 4/2020, trang 11.

Tạp chí online

Tạp chí online

Nguyễn Văn Hợi, “Sự khơng thống nhất trong quy định

13 về hợp đồng giữa Luật Thương mại và Bộ Luật Dân sự”, Tạp chí
online Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 2+3/2020, trang 94.
Phạm Hồ Hoàng Long - Ngơ Quốc Chiến, “Hợp đồng
14 “khơng hồn hảo” và sự can thiệp của tịa án”, Tạp chí Tạp chí
online Nghiên cứu Lập pháp, số 24/2019, trang 6.
Trương Nhật Quang - Phạm Hoài Huấn, “Phạt vi phạm
15 trong hợp đồng xây dựng”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Tạp
chí online số 24/2019, trang 36.

3

download by : skknchat@gmail.com


Tưởng Duy Lượng, “Bảo đảm quyền lợi cho người yếu

16 thế trong quan hệ hợp đồng”, Tạp chí Nghiên
cứu Lập pháp, số 21/2019, trang 48.

17

Nguyễn Ngọc Điện - Đỗ Thị Bông, “Những vấn đề cần
được làm rõ khi áp dụng các quy định của Bộ Luật Dân
sự năm 2015 liên quan đến đảm bảo thực hiện nghĩa vụ”,
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 20/2019, trang 42.

18

Hà Thị Thúy - Đoàn Đức Lương, “Đánh giá và đề xuất
diễn giải áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015

về giao kết, thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng”,
Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 6/2020, trang 38.

Tạp chí online

Tạp chí online

Tạp chí online

Nguyễn Minh Oanh, “Các biện pháp khắc phục do vi
19

phạm hợp đồng theo Bộ nguyên tắc về luật hợp đồng châu

Âu - giá trị tham khảo cho Việt Nam”, Tạp chí nhà
nước và pháp luật, số 9/2019, trang 36.

Tạp chí online

Võ Thị Thanh Linh - Đoàn Thanh Hải, “Bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng trong hợp đồng giao kết từ xa - Giải pháp

20 “quyền rút lui” của pháp luật châu Âu và kinh
nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí nhà nước và pháp
luật, số 9/2019, trang 45.

Tạp chí online

Vấn đề 2 : Thế chấp tài sản và sử dụng tài sản thế chấp để phạm tội
Nghiên cứu :

Điều 292 và tiếp theo BLDS 2015;
Bản án số 30/2019/HS-PT ngày 25-4-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Và cho biết:
1. Đoạn nào cho thấy tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đã được sử
dụng để phạm tội?
Trả lời
Vào ngày 19/7/2018, bị cáo Nguyễn Hồng Phúc điều khiển xe ô tô 07 chỗ biển số 68A084.97, vận chuyển 19.490 bao thuốc lá nhập lậu thì bị bắt quả tang. Bị cáo Phúc sử dụng chiếc xe
ô tô 07 chỗ biển số 68A-084.97 dùng vào việc phạm tội nên việc Tòa án cấp sơ thẩm tuyên tịch thu
chiếc xe sung vào ngân sách nhà nước là phù hợp. Tuy nhiên, mặc dù chiếc xe ô tô nhãn hiệu KIA
SEDONA biển số 68A-084.97 thuộc sở hữu của bị cáo P, nhưng đang được thế

4

download by : skknchat@gmail.com


chấp để đảm bảo cho khoản nợ vay của Ngân hàng TMCP X-Chi nhánh Kiên
Giang và hợp đồng thế chấp giữa bị cáo và Ngân hàng là hợp pháp, đã đăng ký
thế chấp theo quy định [bút lục 159].
2.

Cho biết Tịa án đã có hướng xử lý tài sản bảo đảm trên như thế nào?
Trả lời
Tòa án đã cho bán đấu giá tài sản là chiếc xe ô tô nhãn hiệu KIA SEDONA
biển số 68A-084.97.
3. Hướng của Tòa án trong vụ việc trên đã có tiền lệ chưa? Nêu tiền lệ nếu
có.
Trả lời
Theo tìm hiểu thì hướng giải quyết của Tịa án trong vụ việc nêu trên chưa có tiền lệ.


4.

Suy nghĩ của anh/chị về hướng xử lý nêu trên của Tòa án.
Trả lời

Hướng giải quyết của Tòa án về việc bán đấu giá tài sản - là phương tiện dùng vào
việc phạm tội (chiếc xe ô tô 7 chỗ) đang được thế chấp và đã đăng ký thế chấp theo quy
định là hoàn toàn hợp lý, Căn cứ theo Điều 297, Điều 298, Điều 317 và tiếp theo BLDS.
5.

Nếu biện pháp bảo đảm như trong vụ việc trên không được đăng ký, hướng như

trên của Tịa án có được áp dụng khơng? Vì sao?
Trả lời
Nếu biện pháp bảo đảm như trong vụ việc nêu trên không được đăng ký thì
hướng xử lý như trên của Tịa án khơng áp dụng được vì khơng phát sinh hiệu lực
đối kháng với người thứ 3. Căn cứ khoản 1 Điều 297 và khoảng 2 Điều 319.
Vấn đề 3 : Bồi thường thiệt hại do không thực hiện đúng hợp đồng gây ra
Nghiên cứu :
Điều 360, Điều 361 và Điều 419 BLDS 2015 (Điều 302 và tiếp theo BLDS 2005),
Điều 303 Luật thương mại sửa đổi và các quy định liên quan khác (nếu có);
Tình huống : Ơng Lại (bác sỹ chun khoa phẫu thuật thẩm mỹ) và bà Nguyễn thỏa
thuận phẩu thuật ngực với 4 yêu cầu: Lấy túi ngực ra, Thâu nhỏ ngực lại, Bỏ túi
nhỏ vào, Không được đụng đến núm vú. Ba ngày sau phẫu thuật, bà Nguyễn phát
hiện thấy núm vú bên phải sưng lên, đau nhức và đen như than. Qua 10 ngày, vết
mổ hở hết phần vừa cắt chỉ, nhìn thấy cả túi nước đặt bên trong và ông Lại tiến
hành mổ may lại. Được vài ngày thì vết mổ bên tay phải chữ T lại hở một lỗ bằng
ngón tay, nước dịch tn ướt đẫm cả người. Sau đó ơng Lại mổ lấy túi nước ra và
may lại lỗ hổng và thực tế bà Nguyễn mất núm vú phải.


Và cho biết:

5


download by : skknchat@gmail.com


1. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng theo pháp
luật Việt Nam? Nêu rõ những thay đổi trong BLDS 2015 so với BLDS 2005 về Căn
cứ

phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng.
Trả lời
Trách nhiệm bồi thường phát sinh khi có đầy đủ các căn cứ sau:
- Có vi phạm nghĩa vụ (Đ360).
- Có thiệt hại, khơng có thiệt hại thì sẽ khơng có trách nhiệm bồi thường
mặc dù có vi phạm.
- Có mối quan hệ nhân quả giữa vi phạm và thiệt hại (Đ360), nếu khơng tìm ra mối
quan hệ nhân quả thì khơng phát sinh trách nhiệm bồi thường dù có vi phạm.

- BLDS 2005 chúng ta cịn địi hỏi lỗi của người vi phạm, yêu cầu về lỗi
nhận thức là khơng thuyết phục. Vì vậy BLDS 2015 bỏ lỗi nhận thức. Tuy
nhiên trong một số trường hợp pháp luật vẫn địi hỏi lỗi nhận thức.
2.

Trong tình huống trên, có việc xâm phạm tới yếu tố nhân thân của bà Nguyễn

không? Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn

đã hội đủ chưa? Vì sao?
Trả lời
Trong tình huống trên, khơng có việc xâm phạm tới yếu tố nhân thân của bà Nguyễn.

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn:
- Có vi phạm nghĩa vụ: Ơng Lại có nghĩa vụ phải phẫu thuật ngực với 4
yêu cầu của bà Nguyễn. Tuy nhiên phẫu thuật thất bại phải lấy túi ngực
ra đồng thời khiến bà mất cả núm vú phải.
- Bà Nguyễn bị thiệt hại tinh thần do bị xâm phạm đến sức khoẻ ảnh
hưởng đến thẩm mỹ.
- Có mối quan hệ nhân quả giữa vi phạm và thiệt hại: việc phẫu thuật thất bại làm
mất đi một phần cơ thể của bà Nguyễn gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, thẩm mỹ,
gây

khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.
Dựa vào các căn cứ trên, thì ơng Lại có trách nhiệm phải bồi thường thiệt
hại cho bà Nguyễn theo Điều 360 và Điều 419 BLDS 2015.
3.

Theo quy định hiện hành, những thiệt hại vật chất nào do vi phạm hợp đồng gây

ra được bồi thường? Nêu rõ cơ sở pháp lý khi trả lời.
Trả lời
Những thiệt hại vật chất có thể là thiệt hại về tài sản, chi phí, thu nhập. BLDS 2015
khi bàn về thiệt hại vật chất có bổ sung khái niệm khoản lợi đáng ra được hưởng.

Căn cứ k2Đ361 BLDS 2015: “Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực
tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn
chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.”
4.


BLDS có cho phép yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần phát sinh do vi phạm

hợp đồng không? Nêu rõ cơ sở pháp lý khi trả lời.
Trả lời

6


download by : skknchat@gmail.com


Để phát sinh trách nhiệm bồi thường thì cần hội đủ 3 yếu tố có vi phạm, có thiệt hại
và có mối quan hệ nhân quả giữa vi phạm và thiệt hại. Nên khi hội đủ các căn cứ này thì
mới có thể u cầu bồi thường tổn thất về tinh thần phát sinh do vi phạm hợp đồng, căn
cứ theo Điều 360, khoản 3 Điều 361, khoản 1 Điều 419 BLDS 2015.
5.

Theo quy định hiện hành, bà Nguyễn có được bồi thường tổn thất về tinh thần

khơng? Vì sao? Nêu rõ cơ sở pháp lý khi trả lời.
Trả lời
Vì việc phẫu thuật thất bại dẫn đến mất đi một phần cơ thể ảnh hưởng đến thẩm
mỹ, giao tiếp xã hội, sinh hoạt. Ông Lại do lỗi cố ý, mặc dù thấy núm vú bên phải sưng
lên, đau nhức và đen, tuy nhiên Ông Lại chỉ thực hiện hành vi may lại vết mổ hở của bà
Nguyễn. Căn cứ theo Điều 419, Điều 360, khoản 3 Điều 361 và Điều 364 BLDS 2015, bà
Nguyễn phải được bồi thường tổn thất tinh thần và vi phạm hợp đồng.

Vấn đề 4 : Phạt vi phạm hợp đồng
Nghiên cứu :

Điều 418 BLDS 2015 (Điều 402, 422 BLDS 2005); Điều 292, 301 và 307
Luật thương mại sửa đổi và các quy định khác liên quan (nếu có);
Bản án số 121/2011/KDTM-PT ngày 26/12/2011 của Tịa án nhân dân TP.
Hồ Chí Minh; Phán quyết trọng tài.
Và cho biết :
1. Điểm mới của BLDS năm 2015 so với BLDS năm 2005 về phạt vi phạm hợp
đồng.

Trả lời
Khoản 2 Điều 418 “Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật
liên quan có quy định khác.” So với BLDS 2005 thì BLDS 2015 có bổ sung mức phạt do
các bên thỏa thuận trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác

* Đối với vụ việc thứ nhất
Điểm giống nhau giữa đặt cọc và phạt vi phạm hợp đồng:
- Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại đều được áp dụng với
các hợp đồng có hiệu lực
- Đều là trách nhiệm pháp lý áp dụng với các chủ thể hợp đồng.
- Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại đều được áp dụng với
các hợp đồng có hiệu lực
- Đều là trách nhiệm pháp lý áp dụng với các chủ thể hợp đồng.
- Do có hành vi vi phạm của các chủ thể hợp đồng
- Đều quan tâm đến yếu tố lỗi của chủ thể hợp đồng
- Bảo vệ quyền và lợi ích của bên bị vi phạm
- Là quy định của pháp luật nhằm tác động vào ý thức tôn trọng pháp
luật, xác định trách nhiệm pháp lý của chủ thể tham gia hợp đồng

7download by : skknchat@gmail.com


- Do có hành vi vi phạm của các chủ thể hợp đồng
Điểm khác nhau giữa đặt cọc và phạt vi phạm hợp đồng:
Phạt vi phạm

Khái
niệm

Phạt vi phạm là sự thỏa thuận
giữa các bên trong hợp đồng,
theo đó bên vi phạm nghĩa vụ
phải nộp một khoản tiền cho bên
bị vi phạm Đ418 BLDS 2015.

Bồi thường thiệt hại

Trường hợp có thiệt hại do vi phạm
nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ
phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ
trường hợp có thỏa thuận khác hoặc
luật có quy định khác Đ360 BLDS 2015.

Bồi thường thiệt hại được áp dụng
ngay cả khi khơng có thỏa thuận.

Mức
phạt/ bồi
thường


Mức phạt vi phạm do các bên
thỏa thuận, trừ trường hợp luật
liên quan có quy định khác.
Phạt vi phạm tối đa 8% giá trị
phần hợp đồng bị vi phạm
(theo Luật thương mại).

Bồi thường toàn bộ thiệt hại hoặc một
phần tương ứng với mức độ lỗi của mình
Bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế.

Khơng cần có thỏa thuận, được áp
dụng khi có thiệt hại xảy ra. Cần
chứng minh có thiệt hại thực tế.

2.

Khoản tiền trả trước 30% được Tòa án xác định là tiền đặt cọc hay là nội dung

của phạt vi phạm hợp đồng?
Trả lời
Toà án xác định khoản tiền trả trước 30% là tiền đặt cọc trên toàn bộ giá trị hợp đồng

3. Suy nghĩ của anh/chị về hướng giải quyết của Tòa án liên quan đến
khoản tiền trả trước 30%.
Trả lời
Hướng giải quyết của Tịa án là hợp lý. Vì 2 bên chủ thể đã đi vào thực
hiện hợp đồng tiền đặt cọc đã được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền đợt 1 mà 2
bên đã thực hiện giao dịch nên nguyên đơn không thể dựa vào khoản 2 Điều 356

BLDS 2005 để yêu cầu bị đơn trả lại phần tiền này. Phía bị đơn chỉ phải chịu phạt
8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm mà thôi.
* Đối với vụ việc thứ hai
4. Trong Quyết định của Trọng tài, mức phạt vi phạm hợp đồng được giới
hạn như thế nào?
Trả lời
Mức phát do các bên quy định trong hợp đồng sẽ không được vượt quá 8% giá trị HĐ.
8

download by : skknchat@gmail.com


Căn cứ pháp lý: Điều 301, Luật Thương mại Việt Nam 2015
5. So với văn bản, mức giới hạn phạt vi phạm trong Quyết định có thuyết
phục
khơng? Vì sao?
Trả lời
Mức phạt này thuyết phục vì các lẽ:
- Mức phạt đã tuân theo đúng quy định của pháp luật Thương mại Việt Nam

- Ở các HĐ thương mại, các bên thường giao kết các mức phạt lớn đi
kèm với yêu cầu bồi thường phần hợp đồng bị vi phạm. Điều này sẽ bất
hợp lý nếu một bên lợi dụng mong muốn hồn thành hợp đồng của bên
cịn lại để cài cắm điều khoản phạt lớn.
- Giới hạn phạt hợp đồng giúp đảm bảo sự công bằng cho hai bên.
6.

Trong pháp luật dân sự và pháp luật thương mại,phạt vi phạm hợp đồng có được

kết hợp với bồi thường thiệt hại khơng nếu các bên khơng có thỏa thuận về

vấn đề này? Nêu cơ sở pháp lý khi trả lời.
Trả lời
Trong pháp luật dân sự và pháp luật thương mại, phạt vi phạm hợp đồng có
được kết hợp với bồi thường thiệt hại, cụ thể:
- Trường hợp 1, Phạt cọc kèm bồi thường thiệt hại: Dễ thấy trong hợp đồng nếu có

xuất hiện việc đặt cọc nhằm đảm bảo thực hiện hợp đồng thì nếu việc Hợp
đồng bị huỷ hoặc khơng thực hiện được do lỗi của một bên thì việc phạt cọc và
bồi thường thiệt hại sẽ được áp dụng ngay cả khi các bên khơng có thoả
thuận. Căn cứ pháp lý: khoản 2, Điều 328 Bộ Luật Dân sự 2015.
- Trường hợp 2: Phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại trong trường hợp kết quả giám

định sai. Căn cứ pháp lý: Điều 266, Luật Thương mại 2015.
7. Trong Quyết định trọng tài, phạt vi phạm có được kết hợp với bồi
thường thiệt hại không? Đoạn nào của quyết định cho câu trả lời?
Trả lời
Phạt vi phạm có được kết hợp với bồi thường thiệt hại. Đoạn:
“Do vậy, HĐTT xác định như sau: […] Song tổng mức bồi thường thiệt hại
và khoản phạt vi phạm sẽ không được cao quá 30% giá trị hợp đồng.”
8.

Điểm giống và khác nhau giữa phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại do

không thực hiện đúng hợp đồng.
Trả lời
Điểm giống nhau: Căn cứ phát sinh: do lỗi vô ý hoặc cố ý của 1 bên dẫn tới
hợp đồng không thực hiện được hoặc đã có thiệt hại phát sinh từ lỗi đó.
Điểm khác nhau:
Phạt vi phạm: có giới hạn về mức phạt và chỉ áp dụng khi các bên có thoả
thuận trừ trường hợp Điều 266 Luật Thương mại 2015.

Bồi thường thiệt hại: khơng giới hạn về mức bồi thường và có thể độc
lập/không độc lập với mức phạt vi phạm. (Bộ luật Dân sự 2015)
9


download by : skknchat@gmail.com


9. Theo văn bản, khoản tiền do kết hợp phạt vi phạm với bồi thường thiệt
hại có bị giới hạn khơng? Vì sao?
Trả lời
Mức phạt có bị giới hạn ở mức 8% giá trị hợp đồng (Luật thương mại
2015), trừ trường hợp điều 266 của chính luật này.
10. Trong Quyết định trọng tài, khoản tiền do kết hợp phạt vi phạm và bồi thường
thiệt hại có bị giới hạn khơng? Suy nghĩ của anh/chị về giải pháp trong Quyết định

về vấn đề này.
Trả lời
Khoản tiền phạt kết hợp bồi thường bị giới hạn không vượt quá 30% tổng
giá trị hợp đồng. Vì trong thoả thuận của 2 bên theo hợp đồng đã có điều khoản
bồi thường 30%. HĐTT lý giải việc này sẽ khiến bị đơn bất ngờ.
Mở rộng suy nghĩ: Việc giới hạn mức phạt kết hợp bồi thường ở mức 30%
là chưa thuyết phục. Vì bản chất hai nghĩa vậy này là khác nhau. Đề nghị mức
phạt và mức bồi thường tối đa là 38% giá trị hợp đồng.
11. Suy nghĩ của anh/chị về khả năng Tòa án được quyền giảm mức phạt
vi phạm hợp đồng trong pháp luật Việt Nam.
Trả lời
Việc Toà án được quyền giảm mức phạt vi phạm hợp đồng trong pháp luật
Việt Nam không nên có q nhiều tiền lệ. Bản chất của hình thức phạt nhằm đảm
bảo các bên tôn trọng giao kết đã có hiệu lực. Nếu việc giảm mức phạt quá

thường xuyên sẽ khiến chế định này dần dần giảm hiệu lực.

Vấn đề 5 : Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ do không thực hiện đúng hợp đồng
Nghiên cứu :
Điều 423 và tiếp theo BLDS 2015 (Điều 417, 425, 426 BLDS 2005);
Tình huống : Ơng Minh ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông Cường quyền
sử dụng một mảnh đất. Hợp đồng được giao kết hợp pháp và ông Minh
đã giao đất cho ông Cường nhưng ông Cường không trả tiền cho ông
Minh mặc dù ông Minh đã nhiều lần nhắc nhở. Nay ơng Minh u cầu
Tịa án hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng để nhận lại đất.
Và cho biết :
1.

Điểm giống nhau và khác nhau giữa hợp đồng vô hiệu và hủy bỏ hợp đồng do có

vi phạm.
Trả lời
Điểm giống

10

download by : skknchat@gmail.com


Các bên phải hồn trả cho nhau những gì đã nhận, nếu khơng hồn trả
được bằng hiện vật thì phải hồn trả bằng tiền.
- Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.
Điểm khác:
Hợp đồng vô hiệu


Do vi phạm một trong các điều kiện đ
quy định tại Điều 112.
Hợp đồng dân sự vô hiệu do:
- Vi phạm điều cấm (Điều 123)
- Giả tạo (Điều 124)
- Người chưa thành niên, người
năng lực hành vi dân sự, người
chế năng lực hành vi dân sự xác
thực hiện (Điều 125)
- Nhầm lẫn (Điều 126)
- Bị lừa dối, đe dọa (Điều 127)
- Người xác lập không nhận thứ
làm chủ hành vi của mình (Đ
128)
- Khơng tn thủ quy định về h
thức (Điều 129)
- Có đối tượng khơng thể thực h
được

Căn cứ

Có thể bị vơ hiệu một phần hoặc vơ hiệu tồn Khơng có hiệu lực tại thời
bộ. Trong trường hợp vô hiệu một phần, Hệ điểm giao kết.
quả phần nào khơng bị vơ hiệu thì có hiệu lực, Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị
vẫn được giữ nguyên và tiếp tục thực hiện.

2.

hủy bỏ phải bồi thường thiệt hại.


Điểm giống nhau và khác nhau giữa đơn phương chấm dứt hợp đồng và hủy bỏ

hợp đồng do có vi phạm.
Trả lời
Điểm giống
Đều là hành vi pháp lý của một bên trong hợp đồng làm căn cứ chấm dứt hợp
đồng khi có những điều kiện do pháp luật quy định hoặc các bên có thỏa thuận.

Bên hủy bỏ, đơn phương chấm dứt phải thông báo ngay cho bên kia biết về
việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
Bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại.

11

download by : skknchat@gmail.com


Bên hủy bỏ, đơn phương chấm dứt không phải bồi thường nếu bên kia vi
phạm nghĩa vụ mà đó là điều kiện hủy bỏ, đình chỉ hợp đồng do các bên
thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
Điểm khác:
Hủy bỏ hợp đồng do có vi
phạm
Hiệu
lực
hợp

Khơng có giá trị thi hành, tức
coi như chưa có hợp đồng.


Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Có giá trị từ thời điểm đình chỉ trở về trước.

đồng

Hợp đồng bị tiêu hủy (khơng có
hiệu lực kể từ thời điểm Hệ quả
giao kết). Các bên phải hoàn trả
cho nhau những tài sản đã
nhận.

Hợp đồng bị ngưng thực hiện (hợp đồng chấm dứt
từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm
dứt, các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa
vụ). Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền u cầu

bên kia thanh tốn.

3. Ơng Minh có được quyền hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng nêu trên
không? Nêu rõ cơ sở pháp lý khi trả lời.
Trả lời
Xét về bản chất hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Minh và ông
Cường là hợp đồng mua bán, ông Minh có nghĩa vụ chuyển nhượng đất với mục đích nhận
được tiền từ ơng Cường, ngược lại ơng Cường có nghĩa vụ trả tiền cho ơng Minh với mục đích
có được quyền chuyển nhượng sử dụng đất. Phía ơng Minh đã thực hiện xong phần nghĩa vụ
của mình nhưng sau nhiều lần nhắc nhở ông Cường vẫn không trả tiền. Căn cứ theo Điều 423
BLDS 2015 ông Cường đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng khi không thanh tốn tiền,
tức làm cho mục đích việc giao kết hợp đồng giữa hai bên khơng được thực hiện. Do đó ơng
Minh có quyền u cầu Tịa án hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng để nhận lại đất.


12


download by : skknchat@gmail.com×