Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Báo cáo tổng kết BLHĐ 20 21

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (62.21 KB, 4 trang )

PHÒNG GD VÀ ĐT KHÁNH SƠN
TRƯỜNG THCS BA CỤM BẮC
Số :

/BC-THCS BCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ba Cụm Bắc, ngày

tháng năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT
Phòng, chống bạo lực học đường trong trường THCS Ba Cụm Bắc
năm học 2020 - 2021
Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-THCSBCB ngày 12/10/2020 của trường THCS
Ba Cụm Bắc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021,
Căn cứ tình hình thực tế tại trường THCS Ba Cụm Bắc.

Trường THCS Ba Cụm Bắc báo cáo tổng kết kết quả triển khai cơng tác
Phịng, chống bạo lực học đường trong trường THCS Ba Cụm Bắc năm học
2020 - 2021, cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi
- Cơng tác tun truyền về phịng, chống bạo lực học đường được TPT
Đội tuyên truyền trong các buổi chào cờ đầu tuần.
- Tập thể CB-GV-CNV-HS đã được nghiên cứu kế hoạch thực hiện phòng
chống bạo lực học đường.
- Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, Cha mẹ học sinh trong
việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.


- Học sinh của trường, đa số các em đều có ý thức tu dưỡng đạo đức, tích
cực hoạt động trong các phong trào của Đồn, Đội và chủ động trong học tập, có
q trình rèn luyện tốt với ý chí vươn lên phịng tránh các vụ việc bạo lực học
đường xảy ra.
2. Khó khăn
- Phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số, lứa tuổi của các em còn nhỏ
nên việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ còn hạn chế.
- Học sinh nhà ở xa nên việc đi lại của học sinh cịn gặp nhiều khó khăn.
- Một số ít phụ huynh mãi làm ăn chưa quan tâm đến con em của mình,
thường giao phó cho nhà trường.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác xây dựng kế hoạch
- Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống bạo
lực học đường năm học 2020-2021.


- Chỉ đạo triển khai các văn bản theo quy định có nội dung liên quan tới
cơng tác phịng chống bạo lực học đường, xây dựng trường học an ninh và an
tồn.
2. Cơng tác tham mưu, phối hợp
- Phối hợp giữa nhà trường với chính quyền, gia đình, các cơ quan, Ban
đại diện cha mẹ học sinh, các đoàn thể nhà trường trong việc tuyên truyền giáo
dục học sinh về phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng trường học an tồn,
thân thiện. Cụ thể tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực” như thực hiện trang trí trường, lớp, tạo
cảnh quan trường học bằng cây xanh, cây hoa...
- Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp tốt với các tổ chức trong và ngồi nhà
trường triển khai có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống,
các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, phòng chống bạo lực học đường…
- Giáo viên bộ mơn thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giảng dạy đảm

bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống bạo lực học đường trong các môn
học nhằm xây dựng nếp sống văn hố, ứng xử văn hóa trong nhà trường.
3. Công tác tổ chức triển khai, thực hiện tại đơn vị
- Nhà trường đã tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối
sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong giảng dạy
chính khóa và các hoạt động ngoại khóa trong trường. Rèn luyện kỹ năng về
phòng, chống bạo lực học đường, các động tác tự vệ phòng tránh xâm hại;
phòng, chống bạo hành trẻ em cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại
trường học.
- Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thường xuyên
trong chương trình ngoại khóa, giờ chào cờ, hoạt động ngồi giờ lên lớp giáo
dục cho học sinh nội dung phòng chống bạo lực trong nhà trường, nhằm nâng
cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Hiệu trưởng đã tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công
nhân viên, học sinh nhà trường nhận thức được cơng tác phịng chống bạo lực
học đường là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường đã
tạo được chuyển biến nhận thức trong đội ngũ và có trách nhiệm trong việc
phịng chống và ngăn chặn, không để xảy ra trường hợp bạo lực học đường.
- Triển khai cơng tác phịng, chống bạo lực học đường với công tác giáo
dục đạo đức học sinh.
- Chỉ đạo công tác kiểm tra, sơ kết, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế
hoạch phòng, chống bạo lực học đường năm học 2020-2021.
- Cập nhật, theo dõi các bạo lực học đường xảy ra ở các đơn vị khác, kịp
thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong nhà trường.
- Đầu năm học 2020-2021, nhà trường đã tổ chức cho học sinh được học
tập, thảo luận về nội quy, quy định của nhà trường về quyền và nhiệm vụ của


người học sinh theo quy định của Điều lệ trường trung học. Giao cho GVCN các
lớp thông qua sinh hoạt đầu tuần…. để thường xuyên tuyên truyền về nội quy,

quy định của nhà trường. Đặc biệt quan tâm chú ý như:
+ Nghiêm cấm học sinh gây gổ đánh nhau, kéo băng kết nhóm với thanh
thiếu niên ngồi nhà trường đánh học sinh trong trường.
+ Nghiêm cấm việc tàng trữ, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và các loại hung
khí có khả năng gây sát thương cao.
+ Nghiêm cấm việc tự ý tổ chức đi chơi, tham quan, tắm ao hồ, sơng suối,
tham gia các trị chơi nguy hiểm, kích động bạo lực.
+ Nghiêm cấm tham gia đánh bài bạc, cá độ và các tệ nạn xã hội.
- Thành lập và duy trì tốt hoạt động đội cờ đỏ nhằm thường xuyên kiểm
tra việc chấp hành nội quy, quy định của học sinh hàng ngày:
+ Việc chấp hành về nề nếp, trang phục, đầu tóc, giày dép….
+ Phát hiện và ngăn ngừa học sinh mang hung khí đến trường.
+ Kiểm tra chuẩn bị bài của học sinh.
- Phối hợp với PHHS:
+ Thông qua hội nghị PHHS đầu năm, nhà trường phổ biến và triển khai
tới toàn thể PHHS những nội quy, quy định của nhà trường có liên quan đến học
sinh.
+ GVCN lập hồ sơ theo dõi đối với những học sinh thường xuyên vi phạm
nội quy. Thông tin kịp thời tới gia đình học sinh để phối kết hợp trong việc giáo
dục những học sinh vi phạm kỉ luật.
- Khen thưởng - Kỷ luật:
+ Trong các đợt sơ kết thi đua, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, TPT Đội
và GVCN đã tuyên dương những gương tốt trong học tập cũng như thực hiện
các nề nếp.
+ Nhà trường đã lồng ghép tổ chức quyên góp trong đêm văn nghệ Mừng
Đảng Mừng Xuân để giúp đỡ những học sinh, đặc biệt là những tấm gương học
sinh vượt khó học giỏi tạo nguồn động lực để các các em phấn đấu, vươn lên
trong học tập.
- Thực hiện có hiệu quả phong trào“ Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực” và cuộc vận động “ Mỗi Thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức,

tự học và sáng tạo” trong nhà trường.
4. Kết quả triển khai, thực hiện của đơn vị
Thông qua các nội dung tuyên truyền và tham gia vào các hoạt động thực
hành cụ thể nhà trường triển khai đã giáo dục học sinh các kỹ năng phòng
chống, bạo lực học đường, góp phần nâng cao hiểu biết về phòng, chống bạo lực
học đường cho các em học sinh.


Qua công tác kiểm tra, giám sát, học sinh nhà trường được sống trong môi
trường giáo dục lành mạnh, an tồn, thân thiện khơng có vụ việc bị bạo lực học
đường xảy ra với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Trên đây là báo cáo tổng kết Phòng, chống bạo lực học đường trong
trường THCS Ba Cụm Bắc năm học 2020 - 2021./.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Đoàn thể, tổ CM, tổ VP, GVCN;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG×