Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

25 câu trắc nghiệm toán tài chính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (52.05 KB, 5 trang )

MƠN: TỐN TÀI CHÍNH

Câu 1: Hiện giá của mợt khoản tiền là:
Giá trị của khoản tiền phát sinh trong tương lai được quy về thời điểm quá khứ theo một ti
lệ chiết khấu nhất định.
Giá trị của khoản tiền phát sinh trong tương lai được quy về thời điểm hiện tại không có
một ti lệ chiết khấu nhất định.
Giá trị của khoản tiền phát sinh trong tương lai được quy về thời điểm hiện tại theo một ti
lệ chiết khấu nhất định
Giá trị của khoản tiền phát sinh trong hiện tại được quy về thời điểm quá khứ theo một ti
lệ chiết khấu nhất định.
Câu 2: Nhận xét nào sau đây là đúng:
Trong lãi đơn chi có vốn sinh lãi - Trong lãi kép cả vốn và lãi phát sinh đều sinh lãi
Trong lãi đơn cả vốn và lãi đều sinh lãi - Trong lãi kép chi có vốn sinh lãi
Trong lãi đơn và lãi kép đều chi có vốn sinh lãi
Trong lãi đơn và lãi kép cả vốn và lãi đều sinh lãi
Câu 3:Thời gian được sử dụng để tính lãi là:
Khi mợt khoản tiền trong tương lai được chiết khấu về một thời điểm trong quá khứ
Khi một khoản tiền trong tương lai được chiết khấu về một thời điểm trước đó 2 năm
Khi một khoản tiền trong tương lai không được chiết khấu về một thời điểm trong quá
khứ
Khi một khoản tiền trong tương lai gồm vốn gốc và tất cả các khoản lãi phát sinh trong
suốt thời gian đầu tư
Câu 4: Số tiền lãi của khách hàng gửi từ 15/09/2020 đến 19/12/2020 với số tiền 500 triệu
đồng , lãi suất 8%/năm. Lưu ý 1 năm có 360 ngày
10,555,556
11,855,556
11,855,333
12,555,556
Đáp án : 500*8%*94/360 = 10,555,556 tr
Câu 5: Cho i=18%, tính tiền lãi của vốn đầu tư 10 triệu đồng trong vòng 5 năm


9 triệu đồng
Đáp án : 10tr*18%*5 = 9tr
19 triệu đồng
0.9 triệu đồng


10 triệu đồng
Câu 6: Một người gửi vào ngân hàng 550 tr.đồng từngày 20/04 đến 31/08 thì thu được 1
khoản lợi tức 14.630.000 đồng. Xác định lãi suất tiền gửi.
7.2%/năm
Đáp án : 14.630.000/550.000.000*365/134 = 7,2%
8.2%/năm
9.2%/năm
10.2%/năm
Câu 7: Tính tổng lợi tức của khoản cho vay sau:
1.Khoản thứ nhất: Vốn vay(tr.đồng)100 Lãi suất: 0,84%/tháng Thời hạn vay:138 ngày
2.Khoản thứ hai: Vốn vay(tr.đồng)150 Lãi suất: 9,72%/năm Thời hạn vay: 68 ngày
3.Khoản thứ ba: Vốn vay(tr.đồng)180 Lãi suất: 0,9%/tháng Thời hạn vay: 75 ngày
10,668 triệu đồng Đáp án : Tổng lãi = VK+NK+LK=3.864+2.754+4.05 = 10.688tr
15,668 triệu đồng
106,68 triệu đồng
1,0668 triệu đồng
Câu 8: Tính tổng lợi tức của khoản cho vay sau:
1.Khoản thứ nhất: Vốn vay(tr.đồng)100 Lãi suất: 0,84%/tháng Thời hạn vay:138 ngày
2.Khoản thứ hai: Vốn vay(tr.đồng)150 Lãi suất: 9,72%/năm Thời hạn vay: 68 ngày
3.Khoản thứ ba: Vốn vay(tr.đồng)180 Lãi suất: 0,9%/tháng Thời hạn vay: 75 ngày
10,668 triệu đồng Đáp án : Tổng lãi = VK+NK+LK=3.864+2.754+4.05 = 10.688tr
15,668 triệu đồng
106,68 triệu đồng
1,0668 triệu đồng

Câu 9: Một hối phiếu 200.000 đồng chiết khấu lãi suất 24% năm cho một hiện
giá 186.667 đồng. Xác định kỳ hạn của hối phiếu
n là 3 tháng 17 ngày
Đáp án 200.000=186.667*(1+24%*n/360) => n = 107 ngày = 3 tháng 17 ngày
n là 13 tháng 10 ngày
n là 30 tháng
n là 5 tháng 10 ngày
Câu 10: Ngày 1/6, công ty ABC vay của ngân hàng 400.000.000 đồng với lãi suất
10%/năm. Khi đáo hạn, công ty phải trả 408.000.000 đồng. Biết rằng ngân hàng áp dụng
phương pháp tính lãi đơn. Hãy xác định ngày đáo hạn của khoản vay trên.
12-Aug Đáp án : 400(1+10%*n/360)=480tr suy ra n = 72 ngày = 2 tháng 12 ngày
12-Jul
12-Sep
12-Jun
Câu 11: Một thương gia chiết khấu một hối phiếu 450.000 đồng, kỳ hạn từ ngày chiết
khấu đến ngày đáo hạn của hối phiếu là 55 ngày, với lãi suất chiết khấu ngân hàng áp
dụng là 20%/năm. Tính số tiền ngân hàng giữ lại và số tiền thương gia nhận được, biết hối
phiếu trên được chiết khấu theo lãi đơn.
13,75 - 436,25 triệu đồng
Đáp án : I=450000*55/360*20%=13.750đ


Vo =450000-13.750=436.250đ
13,34 - 436,66 triệu đồng
13,75 - 436,66 triệu đồng
13,34 - 436,25 triệu đồng
Câu 12: Ông A cho vay 1 khoản tiền 100 triệu trong 1 quý với lãi suất 12%/năm, tiền lãi
tính theo phương pháp lãi đơn. Xác định số tiền mà ông A có được sau thời gian cho vay.
112 triệu đồng
104 triệu đồng

103 triệu đồng Đáp án : 100tr(1+12%*90/360) = 103tr
Câu 13: Công ty đầu tư Y dự kiến đầu tư đều đặn số tiền 720 triệu đồng cuối mỗi năm
trong vòng 9 năm kể từ năm thứ 1. Giả sử ti suất sinh lời của khoản đầu tư là 9%/năm.
Hãy tính giá trị hiện tại của toàn bợ dịng tiền đều trên? (đơn vị: triệu đồng)
1.069,40
4.316,58
Đáp án : 720*((1-(1+9%)^ -9)/9%) = 4.316.57
3.564,15
9.375,14
Câu 14: Giả sử ngay bây giờ bạn đầu tư đều đặn mỗi năm 20 triệu đồng trong vòng 5 năm
với ti suất sinh lời của khoản đầu tư là 12%/năm. Vậy, tổng số tiền mà bạn sẽ có vào cuối
năm thứ 5 sẽ là: (đơn vị: triệu đồng)
35247
Đáp án : 20tr*(1+12%)^5 = 35247tr
147156
142303
163487
Câu 15: Một người đầu tư vào một dự án vào đầu mỗi năm số tiền 40.000 EUR trong
vòng 13 năm, lãi suất 11 %/ năm. Tính tổng số tiền nhận được theo lãi kép.
1.345.987 EUR
1.163.797 EUR Đáp án 40000*((1+11%)^13-1)/11%)*(1+11%) = 1163797 EUR
1.235.787 EUR
1.356.265 EUR
Câu 16: Một người cha chuẩn bị tiền cho con trai sắp vào đại học, bằng cách gửi ngay
một khoản tiền vào ngân hàng để 6 tháng sau có thể rút ra 2 triệu đồng mỗi tháng, trong
suốt 24 tháng. Sau đó số tiền rút hàng tháng sẽ là 2,5 triệu, liên tục trong 24 tháng tiếp
theo. Hãy tính số tiền người cha phải gửi, biết lãi suất tiền gửi là 1,5%/ tháng, lãi nhập
vốn theo tháng, khoản rút đầu tiên là 6 tháng sau thời điểm gửi tiền.
69,7 triệu đồng
75,69 triệu đồng

75,09 triệu đồng
68,67 triệu đồng
Câu 17: Giả sử ngay bây giờ bạn đầu tư đều đặn mỗi năm 30 triệu đồng trong vòng 6 năm
với ti suất sinh lời của khoản đầu tư là 12%/năm. Vậy, tổng số tiền mà bạn sẽ có vào cuối
năm thứ 6 sẽ là: (đơn vị: triệu đồng)
254,15 triệu đồng


270,89 triệu đồng
272,67 triệu đồng Đáp án : 30tr*((1+12%)^6-1/12%)*(1+12%) =272,67tr
198,47 triệu đồng
Câu 18: Một người đầu tư vào một dự án đầu mỗi năm số tiền 60.000 EUR trong vòng 5
năm, lãi suất 10%/năm. Tổng số tiền nhận được theo lãi kép sẽ là:
402.936 EUR Đáp án 60000*((1+10%)^5-1/10%) * ( 1+10%) = 402.936EUR
460.902 EUR
400.902 EUR
455.765 EUR
Câu 19: Tìm giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ 200 USD cuối mỗi năm trong 9 năm
với lãi suất là 10%/năm theo lãi kép.
2.715,89 USD Đáp án : 200*((1+10%)^9-1/10%)= 2.715,89 USD
2.915,89 USD
2.615,89 USD
2.515,89 USD
Câu 20: DNTN PT dự kiến đầu tư đều đặn số tiền 350 triệu đồng cuối mỗi năm trong
vòng 20 năm kể từ năm thứ 1. Giả sử ti suất sinh lời của khoản đầu tư là 18,5%/năm. Hãy
tính giá trị hiện tại của toàn bợ dịng tiền đều trên? (đơn vị: triệu đồng)
1790,12
1892,67
1828,43 Đáp án : 350tr*(1-((1+18,5%)^-20/18,5%)= 1828,43
1845,24

Câu 21: Bạn cần 55 triệu mỗi năm, trong 6 năm tới, để hoạt động sản xuất kinh doanh,
bạn rút 55 triệu đầu tiên là một năm sau thời điểm hiện tại. Hỏi ngay bây giờ bạn phải gửi
vào ngân hàng bao nhiêu tiền, biết lãi suất ngân hàng là 8%/ năm, lãi nhập vốn theo năm?
254,258 triệu đồng
Đáp án : 55tr*(1-(1+8%)^-6))/8%) = 254,258tr
241,312 triệu đồng
196,002 triệu đồng
103,29 triệu đồng
Câu 22: Công ty đầu tư MBC dự kiến đầu tư đều đặn số tiền 1000 triệu đồng cuối mỗi
năm trong vòng 6 năm kể từ năm thứ 1. Giả sử ti suất sinh lời của khoản đầu tư là
12%/năm. Hãy tính giá trị hiện tại của toàn bợ dịng tiền đều trên? (đơn vị: triệu đồng)
3.599,78
4.245,67
4.111,41 Đáp án : 1000tr*(1-((1+12%)^-6))/12%) = 4111,41tr
4.782,24
Câu 23: Công ty đầu tư Y dự kiến đầu tư đều đặn số tiền 720 triệu đồng cuối mỗi năm
trong vòng 9 năm kể từ năm thứ 1. Giả sử ti suất sinh lời của khoản đầu tư là 9%/năm.
Hãy tính giá trị hiện tại của toàn bợ dịng tiền đều trên? (đơn vị: triệu đồng)
1.069,40
4.316,58 Đáp án : 720*(1-((1+9%)^-9))/9%) = 4316,58tr


3.564,15
9.375,14
Câu 24: Ngay bây giờ bạn đầu tư đều đặn mỗi năm 40 triệu đồng trong vòng 8 năm với ti
suất sinh lời của khoản đầu tư là 18%/năm. Vậy, tổng số tiền mà bạn sẽ có vào cuối năm
thứ 5 sẽ là: (đơn vị: triệu đồng)
722,56
723,43 Đáp án : 40tr*((1+18%)^8)-1)/18%)*(1+18%)= 723,43
725,66

712,15
Câu 25: Công ty A cần 50 tỷ đồng, sau 7 năm để hoàn trái cho trái chủ, hỏi mỗi năm cho
tới thời điểm hoàn trái, công ty phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền, biết lần gửi đầu
tiên là một năm sau thời điểm hiện tại, lãi suất ngân hàng là 8%/ năm, lãi được nhập vốn
theo năm .
5,6 tỷ đồng Đáp án : 50tr*(8%/((1+8%)^7)-1) = 5.6 tỷ
6,5 tỷ đồng
7,3 tỷ đồng
4,5 tỷ đồng
----Hết----×