Tải bản đầy đủ (.docx) (60 trang)

BÁO cáo bài tập lớn kỹ thuật phần mềm ứng dụng đề tài hệ THỐNG QUẢN lý KHÁCH sạn MTP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
*****  *****

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN:

Kỹ thuật phần mềm ứng dụng
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
MTP

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Thoa
Nhóm sinh viên: Đỗ Thành Đạt
Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Đình Hùng
Phạm Huy Hồng
Nguyễn Anh Đức

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

MỤC LỤC

MỤC LỤC..........................................................................................................
DANH MỤC HÌNH VẼ.....................................................................................
DANH MỤC BẢNG BIỂU................................................................................
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................
CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN

1.1Khảo sát h1.2Mục đích
1.3Phân tích

1.4Xác lập d
CHƯƠNG II: TÌM HIỂU U CẦU...............................................................

2.1Các kỹ th

2.2Kỹ thuật p

2.3Các yêu c
2.3.1. Yêu cầu chức năng........................................................................
2.3.2. Yêu cầu phi chức năng.................................................................
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG........................................................

3.1Sơ đồ chứ
MÃ LỚP_TÊN NHÓM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

3.2

Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống:..................

3.2.1


Sơ đồ mức ngữ

3.2.2

Sơ đồ mức đỉnh

3.2.3

Sơ đồ mức dưới

3.2.4

Đặc tả các chức

3.3

Từ điển dữ liệu...............................................

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU...................................................
4.1.

Nhận diện thực

4.1.1

Các thực thể và

4.2.

Xây dựng mơ hì


4.3.

Chuyển mơ hình

4.4.

Chuẩn hóa dữ li

4.5.

Sơ đồ thực thể l

4.6

Từ điển dữ liệu pha thiết kế...........................

4.7

Thiết kế một số form đầu ra...........................

4.7.1

(Ví dụ Hóa đơn)

4.7.2

(Ví dụ Phiếu nh

4.7.3


(ví dụ Báo cáo d

4.7.3(Ví dụ Thống kê hàng tồn kho)..........................................................
4.8

Một số chức năng phần mềm :.......................

4.8.1

Giao diện phần

4.8.2

Giao diện phần

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................
KẾT LUẬN......................................................................................................

MÃ LỚP_TÊN NHÓM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1. 1 Sơ đồ phân tích tính khả thi dự án....................................................... 9

Hình 3. 1 : Sơ đồ chức năng của hệ thống.........................................................

Hình 3. 2 Sơ đồ mức ngữ cảnh của hệ thống....................................................
Hình 3. 3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh...........................................................
Hình 3. 4 Sơ đồ mức 1 của chức năng quản lý hệ thống...................................
Hình 3. 5 Sơ đồ mức 1 của chức năng quản lý nhân viên.................................
Hình 3. 6

Sơ đồ mức 1 c

Hình 3. 7

Sơ đồ mức 1 c

Hình 3.

8Sơ đồ mức 1 c

Hình 3.

9Sơ đồ mức 1 c

Hình 3.

10 Sơ đồ mức 1 của chức năn

Hình 3.

11 Sơ đồ mức 1 của chức năn

Hình 4. 1
Hình 4. 2 Mơ hình thanh tốn...........................................................................

Hình 4. 3 Mơ hình hóa đơn nhập kho................................................................
Hình 4. 4 Mơ hình lương nhân viên..................................................................
Hình 4. 5 Mơ hình quản lý nhân viên................................................................
Hình 4. 6
Hình 4.
Hình 4.
Hình 4.
Hình 4.
MÃ LỚP_TÊN NHĨM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

Hình 4. 11 Giao diện web chính....................................................................... 53
Hình 4. 12 Giao diện trang chủ của Giám đốc.................................................. 54
Hình 4. 13 Giao diện quản lí kho...................................................................... 54
Hình 4. 14 Giao diện quản lí nhân viên............................................................ 55
Hình 4. 15 Giao diện quản lí phịng.................................................................. 55

MÃ LỚP_TÊN NHÓM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

DANH MỤC BẢNG BIỂU


Bảng 1. 1: Bảng phân công công việc và kế hoạch thực hiện...........................10

Bảng 2.

1 : Bảng câu h

Bảng 2.

2 : Bảng yêu c

Bảng 3.

1:Bảng đ

Bảng 3.

2:Bảng t

Bảng 4. 1 Các thuộc tính bảng Nhanvien.......................................................... 42
Bảng 4. 2: Các thuộc tính bảng Chamcong....................................................... 43
Bảng 4. 3: Các thuộc tính bảng Chinhanh........................................................ 43
Bảng 4. 4: Các thuộc tính bảng Hoadon........................................................... 44
Bảng 4. 5: Các thuộc tính bảng Chitiethoadon................................................. 44
Bảng 4. 6: Các thuộc tính bảng Chitiethoadonnhapkho.................................... 44
Bảng 4. 7: Các thuộc tính bảng Khachhang...................................................... 45
Bảng 4. 8: Các thuộc tính bảng Phongkhachsan............................................... 46
Bảng 4. 9: Các thuộc tính bảng Sanpham......................................................... 46
Bảng 4. 10: Các thuộc tính bảng Hoadonnhapkho............................................ 47
Bảng 4. 11: Các thuộc tính bảng Chucvu.......................................................... 47
Bảng 4. 12: Các thuộc tính bảng Loaikhachhang............................................. 48

Bảng 4. 13: Các thuộc tính bảng Account......................................................... 48

MÃ LỚP_TÊN NHÓM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

LỜI MỞ ĐẦU

Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh
mẽ của nền kinh tế thế giới nói chung, cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt
Nam cũng đang có sự tiến bộ từng ngày. Điều này thể hiện qua việc máy tính
điện tử đang dần trở nên phổ biến và gần gũi với con người, giúp con người
tăng hiệu suất làm việc. Mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp hiện nay là
phát triển các phần mềm hệ thống quản lý của mình giúp con người quản lý tài
nguyên, tiết tiệm nhân lực và nâng cao hiệu suất làm việc. Để có thể hiểu hơn về
kỹ thuật này chúng em lựa chọn đề tài “Hệ thống quản lý khách sạn” cho dự án
của mình.
Qua quá trình tìm hiểu và xây dựng phần mềm trên thực tế, cùng với
những kiến thức thu được trên giảng đường nhóm mới thực sự cảm nhận được
những khó khăn khi xây dựng và phát triển một phần mềm hoàn chỉnh. Để có
thể xây dựng được một phần mềm hồn thiện, khơng chỉ đơn thuần là lập trình
mà cịn rất nhiều công việc khác cần phải thực hiện. Các công việc này phải
được sắp xếp theo một trình tự rất hợp lý, khoa học.
Phần mềm này được nhóm xây dựng nhằm hỗ trợ cho người quản lý
nhanh chóng dễ dàng hơn trong việc quản lý điều hành một khách sạn, tránh
việc phải lấy thông tin thủ công, mất nhiều thời gian cũng như khó khăn trong
việc lưu trữ thơng tin.

Đây là phần mềm đầu tiên mà nhóm xây dựng nên khơng thể tránh khỏi
những hạn chế và thiếu sót, kính mong cơ giáo và các bạn bổ sung, góp ý để
phần mềm này ngày càng hoàn thiện và thực sự hữu ích với người sử dụng.
Nhóm xin chân thành cảm ơn!

MÃ LỚP_TÊN NHÓM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN
1.1 Khảo sát hiện trạng
1.1.1 Nghiệp vụ của hệ thống hiện tại

Khách sạn hiện đang quản lý hoàn toàn bằng giấy tờ và excel.
a.

Quản lý nhân viên:
Lãnh đạo lấy lý lịch nhân viên mới bằng cách ghi chép vào sổ
Thông tin nhân viên, ngày chấm công sẽ được lưu lại vào excel.
Chỉnh sửa thông tin bằng cách tìm thơng tin đã được lưu trên excel
và sửa

b.

Quản lý phịng, kho:

Nhân viên sẽ điền thơng tin khác hàng, phòng vào excel.

Mỗi lần xuất hay nhập, kiểm tra kho thì sẽ in vào phiếu có sẵn để
lưu trữ hoặc giao dịch
c.

Tìm kiếm và thống kê:

Tìm kiếm từng thông tin thủ công bằng cách tra cứu tại các file
excel đã lưu ở trên
Thống kê thông tin nhân viên, phòng, kho... bằng cách tra cứu
các file excel đã lưu hoặc sổ sách và lưu vào excel.
1.1.2 Nhược điểm của hệ thống hiện tại

Khách sạn hiện tại bộc lộ rất nhiều mặt hạn chế và khuyết điểm:
Tốc độ phản hồi chậm: Do phải tìm kiếm một cách thủ cơng file
excel hoặc sổ sách với mật độ dữ liệu lớn dẫn đến việc sai sót
khơng đáng có, tốc độ giải quyết chậm tốn nhiều nhân lực.
Độ tin cậy và chính xác cịn thấp: Do chưa lưu trữ thơng tin nhân
viên, phịng, ... một cách chi tiết và cụ thể dẫn đến khó khăn trong
việc kiểm sốt tài ngun. Cùng với đó, việc viết tay trên sổ sách và
nhập trên excel sẽ có sai sót do sổ sách bị ẩm mốc, hỏng hóc...

MÃ LỚP_TÊN NHĨM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

Thiếu tính linh hoạt: Nếu khách muốn chuyển từ phịng này sang
phịng khác thì nhân viên sẽ mất khá nhiều thời gian để xác thực

phòng và đổi phòng cho khách. Mỗi lần thống kê đều phải tra cứu
từng thông tin riêng lẻ rồi tổng hợp lại...
Tình trạng q tải: Với sức người có hạn khi phải xử lý công việc trên
giấy tờ, excel với một khối lượng thơng tin lớn dễ gây khó khăn cho việc lưu trữ
và kiểm tra thơng tin.
1.2 Mục đích của dự án

Thông qua việc khảo sát thực trạng của hệ thống hiện tại, những khó
khăn nhược điểm vừa liệt kê, yêu cầu đặt ra phải xây dựng một phương thức,
cơng cụ mang tính chất nhanh gọn, chính xác và hiệu quả. Từ đó tăng tính linh
hoạt, giảm bớt sai sót và khối lượng cơng việc cho khách sạn:
Khắc phục tính yếu kém của hệ thống cũ: tốc độ phản hồi nhanh
chóng, tin cậy, chính xác, linh hoạt và dễ dàng trong quản lý.

Mang lại lợi ích về mặt quảng bá hình ảnh và về mặt kinh tế: quản
lý hiệu quả bộ máy hoạt động của khách sạn, từ đó lấy được sự tin
tưởng của người dùng và tăng hiệu quả hoạt động.
Thỏa mãn được hạn chế về chi phí con người: tiết kiệm được
nguồn nhân lực, chi phí nhân cơng.
Tạo ra một hệ thống mang tính khoa học, mở rộng áp dụng trên quy mô lớn, dễ
dàng trong việc nâng cấp, cải thiện phần mềm cho phù hợp với từng khách sạn. Nhân
viên dễ dàng nắm bắt thông tin phịng, linh hoạt trong việc chuyển phịng. Ngồi ra, hệ
thống cịn có chức năng tìm kiếm thơng tin cho phịng, chức năng thống kê cho nhân
viên.
1.3 Phân tích tính khả thi
Trong phần phân tích tính khả thi, ta thực hiện phân tích về ba mặt tính khả thi
về kỹ thuật, kinh tế, tổ chức, tiêu chí khác và được thể hiện bởi sơ đồ dưới đây:

MÃ LỚP_TÊN NHÓM


download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

Hình 1. 1 Sơ đồ phân tích tính khả thi dự án

1.3.1 Tính khả thi về mặt kỹ thuật

Hệ thống thiết kế trên nền App sử dụng MySql ,Netbeans Java đem
lại lợi ích rất lớn cho người sử dụng: dễ sử dụng, có thể vận hành
trên cả máy tính và điện thoại, đáp ứng được tiêu chí vận hành
24/7.
Bên cạnh đó cũng có những khó khăn cản trở: Chuyển dịch từ thủ cơng
sang số hố nên sẽ phải thực hiện mới hồn tồn, khách sạn chưa có
phần mềm hay một website cụ thể dễ đến mất nhiều thời gian để xây
dựng từ đầu. Hệ thống được tổ chức và xây dựng hoàn toàn bởi nhóm
sinh viên nên kinh nghiệm làm việc cịn yếu, chưa được tiếp xúc nhiều
với các ngôn ngữ được sử dụng, thời gian xây dựng hệ thống cũng khơng
nhiều

MÃ LỚP_TÊN NHĨM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

1.3.2 Tính khả thi về mặt kinh tế


Xây dựng hoàn toàn trên nền App bằng các ngơn ngữ có thể học
được nên sẽ khơng mất phí mua bản quyền.
Đi vào vận hành ngồi thực tế hệ thống sẽ tiết kiệm được chi phí nhân
cơng cũng dư giải quyết được bài toán lưu trữ cũng như những nhược
điểm còn tồn đọng của trung tâm hiện tại.
1.3.3 Tính khả thi về mặt tổ chức
Hệ thống đưa vào vận hành sẽ giải quyết các vấn đề về thu chi, quản lý
nhân viên, phòng, kho và sắp xếp phịng mà khách sạn đang gặp phải
Hệ thống có thể hiển thi tình trạng các phịng để giúp kiểm sốt tốt hơn,
làm giảm thời gian dịch vụ thuê và mượn phịng, nâng cao hiệu suất
cơng việc.
1.4 Xác lập dự án
Dự án xây dựng phần mềm quản lý khách sạn có quy mô nhỏ, áp dụng cho
quản lý một khách sạn bé có nhu cầu nâng cấp hiệu suất, chất lượng khách sạn.
Phân công công việc và kế hoạch thực hiện dự án được trình bày trong Bảng
1.1.
Bảng 1. 1: Bảng phân cơng cơng việc và kế hoạch
TT
1

K

2

3

4

MÃ LỚP_TÊN NHĨM


download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

5
6

7

8
8.1

8.2

Đ

8.3
8.4

8.5

MÃ LỚP_TÊN NHÓM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

thành

Chưa

8.6 Thiết kế form báo

hồn
thành
Chưa

9 Lập trình giao diện

hồn
thành
Chưa

10 Kiểm thử và sửa lỗi

hồn
thành
11

Bàn giao sản phẩm

16/6/2021

16/6/2021

Chưa
hoàn
thành


MÃ LỚ


download by :
skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

CHƯƠNG II: TÌM HIỂU YÊU CẦU
2.1 Các kỹ thuật được sử dụng
2.2 Kỹ thuật phỏng vấn
Kỹ thuật phỏng vấn
- Đối tượng phỏng vấn :Các khách sạn quanh khu vực quận Hai Bà Trưng ,Hà Nội.
- Thiết kế câu hỏi phỏng vấn :( nhân vật phỏng vấn chủ yếu là các nhân viên và

quản lí các khách sạn) Các câu hỏi phỏng vấn sẽ bao gồm cả các câu hỏi đóng
,mở và thăm dị nhằm tìm hiểu cặn kẽ các vấn đề và yêu cầu từ việc quản lí một
khách sạn .
Bảng 2. 1 : Bảng câu hỏi, câu trả lời phỏng vấn
Câu hỏi
Hiện tại khách sạn anh chị đang làm việc
đang gặp những khó khăn lớn nào trong
việc quản lí hoạt động hàng ngày của
khách sạn anh chị?
Về vấn đề thống kê doanh thu phải tính
tốn từ nhiều thứ quản lí ,vậy khách sạn
anh chị có mất nhiều thời gian khơng ?

Chúng tơi biết việc quản lí một khác sạn

gồm rất nhiều đầu cơng việc ,nếu có một
phần mềm thiết kế riêng quản lí cho
khách sạn anh chị ,liệu bên anh chị có
sẵn sàng sử dụng chứ ?
Phần mềm đó các anh chị muốn chúng
gồm những chức năng chính nào ?

Hố đơn của anh chị cần có những thơng
tin gì trên đó ?

MÃ LỚP_TÊN NHÓM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

Vấn đề quản lí nhân viên thì sao ,anh chị
muốn quản lí như thế nào?

Bên anh chị muốn ai là người trực tiếp
sử dụng phần mềm và quyền truy cập
phân chia như thế nào ?

Hình ảnh mẫu hố đơn thu thập Hình ảnh
mẫu phiếu nhập kho thu thập
2.2.1 Các yêu cầu được thu thập
Bảng 2. 2 : Bảng yêu cầu , chi tiết được thu thập

MÃ LỚP_TÊN NHÓM


download by : skknchat@gmail.com


Phần cứng

Yêu cầu

Phần mềm

Dữ liệu

Con người

2.3 Các yêu cầu chức năng và phi chức năng
2.3.1. Yêu cầu chức năng
Phần mềm cần có các chức năng sau:

-Chức năng quản trị hệ thống :Thêm user , đăng nhập , chỉnh sửa thông
tin user
-Chức năng quản trị nhân viên : Thêm mới thông tin nhân viên ,chỉnh sửa
thơng tin nhân viên ,xố thơng tin nhân viên .
-Chức năng quản lí các phịng của chi nhánh : Thêm mới thơng tin
phịng , chỉnh sửa thơng tin phịng ,xố thơng tin phịng.
-Chức năng quản lí các sản phẩm :Thêm mới ,chỉnh sửa ,xoá , điều chỉnh
số lượng sản phẩm
-Chức năng quản lí khách hàng :thêm mới khách hàng ,sửa thơng tin
khách hàng ,xố thơng tin khách hàng .

MÃ LỚP_TÊN NHÓM


download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

-Quản lí hố đơn :Thêm mới hố đơn ,sửa thơng tin hố đơn ,kiểm tra
thơng tin hố đơn ,sửa thơng tin hố đơn ,xố thơng tin hố đơn .
-Quản lí tìm kiếm :Tìm kiếm thơng tin nhân viên ,tìm kiếm thơng tin
khách hàng ,tìm kiếm thơng tin sản phẩm ,tìm kiếm hố đơn ,tìm kiếm thơng tin
phịng
-Quản lí báo cáo : lương nhân viên ,kiểm tra doanh thu ,thống kê sản
phẩm ,thống kê lượt khách thống kê danh sách khách hàng .
2.3.2. Yêu cầu phi chức năng
-Phần mềm được thiết kế gọn nhẹ ,giao diện thân thiện dễ sử dụng .
- Hệ thống hoạt động tin cậy 24h/ngày x 365 ngày/năm.
-

Ngôn ngữ được sử dụng là tiếng việt.

-

Không vi phạm bản quyền của các đơn vị tương tự khác.

-Giá thành :7.000.000 VNĐ
-

Thời gian bàn giao: 5 tháng. Thời gian bảo hành: 5 năm.

-


Thời gian hỗ trợ nâng cấp theo yêu cầu: 2 năm.

MÃ LỚP_TÊN NHÓM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1 Sơ đồ chức năng

Hình 3. 1 : Sơ đồ chức năng của hệ thống
Sơ đồ chức năng của hệ thống được mơ tả như trên Hình 3.1 Hệ thống gồm 8
chức năng chính, cụ thể như sau:
Quản lý hệ thống
Quản lý nhân viên
Quản lý các phòng của chi
nhánh Quản lý sản phẩm
Quản lý khách hàng
Quản lý hóa đơn

Tìm kiếm

MÃ LỚP_TÊN NHÓM

download by : skknchat@gmail.comHỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

Báo cáo

3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống:
3.2.1 Sơ đồ mức ngữ cảnh:

Hình 3. 2 Sơ đồ mức ngữ cảnh của hệ thống
Sơ đồ mức ngữ cảnh của hệ thống được mô tả trên Hình 3.2 Tiến trình 0 của hệ
thống nằm trong mối quan hệ với 4 thực thể ngoài là Giám đốc, nhân viên, quản lí,
máy in. Cụ thể các luồng dữ liệu như sau:
(1) ,(10) Thông tin lương
(2) ,(9) Thơng tin đăng nhập
(3) ,(12) Thơng tin phịng
(4) ,(11), (19) Thơng tin kho
(5) Thơng tin hóa đơn thanh tốn

MÃ LỚP_TÊN NHÓM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP
(6) ,(21) Thông tin điểm danh
(7) ,(13), (20) Thông tin nhân viên
(8) ,(15), (18)Thông tin hóa đơn, thống kê
(9) Thơng tin đăng nhập
(10)


Thơng tin khách hàng

3.2.2 Sơ đồ mức đỉnh

Hình 3. 3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh được thể hiện trên Hình 3.3 thể hiện luồng dữ
liệu sau:
(1), (4), (5), (7), (10), (13), (22), (24), (35), (37), (39) Thông tin chỉnh sửa
(2), (4), (36), (38), (40) Thông tin đăng nhập, kết quả chỉnh sửa
(6), (8) Thông tin sản phẩm
(9) Thơng tin tồn kho

MÃ LỚP_TÊN NHĨM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

(11), (12), (16) Thông tin phịng
(14) Thơng tin tạo hóa đơn

(15), (17) Thơng tin hóa đơn
(18) Thơng tin doanh thu
(19) Thơng tin báo cáo
(20) Thông tin lương
(21) Thông tin điểm danh

(23), (25) Thông tin khách hàng
(26-34), (41-44) Thơng tin tìm kiếm và phản hồi

3.2.3 Sơ đồ mức dưới đỉnh
a. Chức năng 1

Hình 3. 4 Sơ đồ mức 1 của chức năng quản lý hệ thống

Sơ đồ mức 1 của chức năng quản lý hệ thống được mơ tả trên Hình 3.4 Cụ thể:
MÃ LỚP_TÊN NHÓM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP
(1) Thông tin định danh
(2) Kết quả đăng nhập
(3) Thông tin chỉnh sửa
(4) Kết quả chỉnh sửa
(5) Kết quả được thêm thông tin
(6) Thông tin User được thêm
(7) Kết quả được thêm thông tin
(8) Thông tin chỉnh sửa
(9) Thông tin đăng nhập

b. Chức năng 2

Hình 3. 5 Sơ đồ mức 1 của chức năng quản lý nhân viên
Sơ đồ mức 1 của chức năng quản lý nhân viên được mơ tả trên Hình 3.5 Cụ thể:
(1) Thông tin NV cần thêm
(2) Thông tin chỉnh sửa
(3) Thơng tin xóa
(4) Kết quả xóa

(5) ,(6) Thơng tin NV
(7) Thông tin NV chỉnh sửa
(8) Thông tin NV cần xóa

MÃ LỚP_TÊN NHĨM

download by : skknchat@gmail.com


HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

c. Chức năng 3

Hình 3. 6 Sơ đồ mức 1 của chức năng quản lý phòng
Sơ đồ mức 1 của chức năng quản lý phịng được mơ tả trên Hình 3.6 Cụ thể:
(1) Thơng tin phịng cần thêm
(2) Thơng tin chỉnh sửa
(3) Kết quả xóa
(4) Thơng tin phịng cần xóa
(5) , (6) Thơng tin phịng
(7) Thơng tin phịng chỉnh sửa
(8) Thơng tin phịng đã xóa

d. Chức năng 4

MÃ LỚP_TÊN NHĨM

download by : skknchat@gmail.comHỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN MTP

Hình 3. 7 Sơ đồ mức 1 của chức năng quản lý sản phẩm
Sơ đồ mức 1 của chức năng quản lý sản phẩm được mơ tả trên Hình 3.7 Cụ thể:
(1) ,(6),(7) Thơng tin sản phầm
(2) Thông tin sản phẩm cập nhật
(3) Kết quả SP đã xóa
(4) Thơng tin SP cần xóa
(5) Số lượng SP

(8)Thơng tin SP chỉnh sửa
(9)Thơng tin SP đã xóa
(10)Số lượng SP cần điều chỉnh
e. Chức năng 5

MÃ LỚP_TÊN NHÓM

download by : skknchat@gmail.com


×