Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

(LUẬN văn THẠC sĩ) QUẢN lý dữ LIỆU các CÔNG đoạn sản XUẤT điện THOẠI DI ĐỘNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (17.02 MB, 88 trang )

Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
--------------------------------------Họ và tên tác giả luận văn
Trần Duy Hoàng

QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

LU THUT
Chuyên ngành: K thut vin thông

NG DN KHOA HC :


Hà Ni  

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

M U .......................................................................................................................... 4
L ............................................................................................................ 6
TÓM TT LU .................................................................................................. 7
ABSTRACT ..................................................................................................................... 8


DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT ............................................................ 9
DANH MC HÌNH V TH ................................................................................. 11
I THIU QUÁ TRÌNH SN XUN THONG ...... 13
1.1 Giới thiệu chung .................................................................................................. 13
1.1.1 Cn thong ............................................................................. 13
1.1.2 Quá trình sn xun thong ............................................................ 17
1.2 Các công đoạn sản xuất điện thoại di động ...................................................... 17
n SMT (Surface Mount Technology) .............................................. 17
 ............................................................................... 24
 .................................................... 25
 .............................................................................................. 26
 ......................................................... 32
1.3 Kết luận chương .................................................................................................. 33
 D LIU VÀ QUN LÝ .................................... 34
2.1 Tổng quan về quản trị dữ liệu ........................................................................... 34
2.1.1 Vai trò ca qun tr d liu ............................................................................. 34
c qun tr d liu ni tri ..................................................... 35
2.1.3 Các mơ hình qun lý d liu ........................................................................... 43

2

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

2.2 Cơ sở lý thuyết..................................................................................................... 46
2.2.1 Các khái nim v  d liu........................................................................ 46

 .................................................... 47
2.3 Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu sản xuất điện thoại di động .................... 48
2.3.1 Các công c s dng........................................................................................ 48
2.3.2 Xây dng h thng qun lý d liu sn xun thong ................... 50
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ .................................................................. 76
3.1 Kết quả thu được ................................................................................................ 76
3.1.1 Yêu cu h thng .............................................................................................. 76
3.1.2 Giao din phn mm ......................................................................................... 76
3.2 Kết luận ................................................................................................................ 86
3.2.1 Các kt qu c .................................................................................. 86
3.2.2 Tn tng phát trin .............................................................................86
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 88

3

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

1. Lý do chọn đề tài

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

MỞ ĐẦU

Sn xun thong là mt quá trình phc ti yêu cu cao trong
vic thc hin và qu cho ra mt sn phm tt nhng yêu cu ci
dùng. Vi nhu cu s d n thoi ngày càng ln trong nh   
công ty sn xun thong cn phi m rng thêm quy mô sn xu

yêu cu v sn xut và qun lý ngày càng phi cht ch 
V khía cnh k thut, mt chin tho ng ph   c nhu cu
nghe gi ci nhà sn xut phm bo các tiêu chí v k thut
n phm ra th ng. Khi s ng sn pht s con s 
nghìn, r qun lý các hng mc kim tra ca tng sn phy cn có
m qun lý mt cách d dàng, trc quan, thun tin cho vi
chng, phịng ngi ro mt cách hiu qu nht.
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Mu là tìm hiu v quá trình sn xun tho
c qun lý hiu qu.
 ng nghiên cu bao g   n sn xut, công ngh sn xut,
 d liu, biu din d liu
Phm vi nghiên cu bao gm: Công ngh sn xuc qun tr
d liu ni tri, các hng mc ki  n test Radiation, biu din d
lic.
3. Tóm tắt cơ đọng các luận điểm cơ bản và đóng góp mới của tác giả
Trong phm vi lu     c các quá trình sn xu  n c n
thong, cơng ngh sn xum ca nó.
t và s d qun lý d liu sn xut.
t và s dng h thng qun lý d liu sn xut.
4. Phương pháp nghiên cứu

4

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B


   u chính thơng qua kin thc ca bn thân tác gi, tham
kho các ngu  t b      p chí khoa hc, các
dio lun ni dung cn nghiên cu.

5

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

LỜI CAM ĐOAN
Tơi là Trn Duy Hồng, hc viên lp cao hc KTVT2014B.
Ging d.
 nc trình bày trong bt
qu tìm kim và nghiên cu ca riêng tôi. Các kt qu và d lic nêu trong luân
 hoàn toàn trung thc và rõ ràng. Mi thơng tin trích dc tn theo lut
s hu trí tu, lit kê rõ ràng các tài liu tham kho. Tơi xin chu hồn tồn trách nhim
vi nhng nc vi
Hà N
Hc viên

Trn Duy Hoàng

6

download by : skknchat@gmail.comQun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

TĨM TẮT LUẬN VĂN
Trong khn kh lut nghip, cùng vi vic tìm hiu các sách báo trong và
c, tìm hiu quy trình sn xun thong và các tài liu n
qu d lin nghiên c Quản lý dữ liệu các công đoạn
sản xuất điện thoại di độngi dung lum có: Gii thiu v quá trình sn
xun thong, xây d d liu và qun lý, kt qu nh giá.
Lui thiu khái quát v cu trúc ca mt chin thong và
n sn xut ra chúng. Tác gi tìm hiu và ch ra các công ngh sn xut bên
trong nhà máy sn xun tho  ng   c có cái nhìn tng qt và
u nm bc ni dung ca lu
Thông qua nghiên cu và tham khc, mơ hình qun lý d liu ni
tri, kt hp vi phân tích tình hình thc t sn xut, tác gi la chn gii pháp và trình
bày xây dng, qu d liu.
Tác 


7

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B


ABSTRACT
In the framework of the thesis, along with the understanding of domestic and
foreign book related to mobile phone manufacturing process and data management. I
   Data managementof mobile phone manufacturing process
The content of our project includes: Introduction to the mobile phone manufacturing,
building data base and management, the results and evaluate.
The thesis presented an overview of the structure of a mobile phone and the
process to produce them. The author indicate the production technology inside the
factory of mobile phones, making the reader an overview and beginning to grasp the
content of project.
Through research and consultation methods, architecture of data management,
combine with the analysis of the actual sutiation of production, the author selected and
presented solution to build and manage databases.
The author present the results obtained, and review, provide direction for system.

8

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
LCD

Liquid Crystal Display  Màn hình tinh th lng.


PBA

Printed Board Assembly  Mch in sn.

TSP

Touch Screen Panel  Màn hình cm ng.

RF

Radio Frequency - Tn s vô tuyn.

PMIC

Power Management IC  Linh kiu khin ngun.

OSC

Oscillator  B tng.

SMT

Surface Mount Technology  Công ngh hàn b mt.

SMD

Surface Mount Device  Linh kin hàn b mt.

OQC


Outgoing Quality Control  Kim soát chu ra.

PCB

Printed Circuit Board Bn mach in.

IBM

International Business Machines  T

AOI

Automated Optical Inspection  Kim tra quang hc t ng.

Tx Power

Transmit Power  Công sut phát.

RMS

Root Mean Square  Giá tr hiu dng.

BER

Bit Error Rate  T l li Bit.

Rx Level

Receiver Level  Mc công sut thu.


EVM

Error Vector Magnitude   ln vector li.

RSRP

Reference Signal Received Power  Cơng sut tín hiu thu.

RSSI

Received Signal Strength Indicator  Ch s  tín hiu thu.

QTDL

Qun tr d liu.

GFS

Google File System.

RAID

Redundant Arrays of Inexpensive Disks Ghép nhiu  ng vt lý
thành mt h thng  ng.

HDD
DAMA

Hard Disk Drive -  ng.
Data Management Association  Hip hi qun tr d liu.


DGI

Data Governance Institute  Vin qun tr d liu.
9

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

DGO

Data Governance Office  Ban qun tr d liu.

CSDL

 d liu.

GC

Garbage Collector  Trình dn rác.

DAS

Direct Attached Storage   qua thit b gn trc tip.

NAS


Network Attached Storage  qua thit b thông qua mng IP.

SAN

Storage Area Network   qua m chuyên dng.

SAR

Specific Absorption Rate  T l hp th c bit.

GAO

Government Accountability Office  m chính ph
(M).

CTIA

The Cellular Telecommunications & Internet Association - Hip hi
ving và Internet.

FCC

Federal Communications Commission - y ban truyn thông liên bang.

10

download by : skknchat@gmail.comQun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
Hình 1.1. Cm bin cm ng

14

Hình 1.2. Bn mch PBA

15

Hình 1.3. Case Front

16

Hình 1.4. Case Rear

16

Hình 1.5.  khi quá trình sn xun thong

17

Hình 1.6. c linh kin thc t

18

Hình 1.7.  dây chuyn SMT và h thng qun lý d liu


19

Hình 1.8. Nguyên lý quét kem thic

20

Hình 1.9. Nguyên lý ngn linh kin

21

Hình 1.10.  th quá trình gia nhit và làm mát

22

Hình 1.11. Kim tra quang hc

23

Hình 1.12.  kim tra chn tn PBA

25

Hình 1.13. Ki sáng

27

Hình 1.14. Kim tra màn hình cm ng

28


Hình 1.15. Kim tra hong ca cm bin

28

Hình 1.16. Quá trình kim tra SAR

31

Hình 2.1. Tng quan GFS

37

Hình 2.2.  ghi d liu ca Dynamo

42

Hình 2.3. Mơ hình qun tr d liu theo DAMA

45

Hình 2.4. Mơ hình qun tr d liu theo DGI

46

Hình 2.5. 

51

Hình 2.6. Mơ hình DAS


51

Hình 2.7. Mơ hình NAS

52

Hình 2.8. 

55

Hình 2.9. 

56

11

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

Hình 2.10. 

57

Hình 2.11. 


59

Hình 2.12. 

59

Hình 2.13. ee

60

Hình 2.14. Disk management

61

Hình 2.15. 

62

Hình 2.16. 

66

Hình 2.17. 

68

Hình 2.18. 

69


Hình 2.19. 

70

Hình 2.20. 

71

Hình 3.1. Giao din s dng

77

Hình 3.2. Chn file log cn check

78

Hình 3.3. 

79

Hình 3.4. 

79

Hình 3.5. Pin item to check

80

Hình 3.6. Thơng tin trong Show more


81

Hình 3.7. 

82

Hình 3.8. 

82

Hình 3.9. Log test

83

Hình 3.10. 

84

Hình 3.11.  Cao

84

Hình 3.12.  

85

Hình 3.13. 

85


12

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
1.1 Giới thiệu chung
Ngày nay, khi khoa hc và công ngh ngày mt phát tric vin thông và
thông tin liên l   ng có nh c ti t bc. Nhu cu v giao
tip, liên lc, kt ni c            nói
chin thong gt cơng c, mt thit b khơng th thii vi
mi.
Tùy theo nhu cu, tính cht cơng vic, kh s i
có th la chn cho mình mt chin thoi phù hp, vi thit k, kiu dáng và các
ng. Th  ít ai trong s chúng ta khi cm mt chin
tho ng trên tay li t hi nh   i sao li thit k nhng b phn
n thoc to thành t nhng phn nào.
1.1.1 Cn thong
V    t k t tri, giá thành hp lý, ngày nay g   có
nhng chic n thoi thơng minh (Smart Phone) c s dng, vì vy trong lu
này ch  cn thoi thơng minh.
Mt chin thong có th c chia thành 3 phn chính:
o Màn hình (LCD).
o Bn mch (PBA).
o V (Case/Rear).
1.1.1.1 Màn hình (LCD)

Màn hình cn tho  phân
gii cao tích hp cm ng (TSP), gi chung là màn hình cm ng. Màn hình cm ng
gm 3 thành phn:
- Cm bin cm ng: Là mt tm (panel) thy tinh hay nha acrylic trong sut,
b mc thit k các cm bi nhn dng nhng t

13

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

i dùng hay bút chm vào. Hình 1.1 mơ t cu trúc ca cm bin cm ng
nói chung.

Hình 1.1. Cm bin cm ng
- B u khin: Là mt mn t  ni cm bin cm ng vi thit b
hay phnmu khin màn hình cm ng. B u khin phn cng có nhim v
chính là mã hóa thơng tin nhc t cm bin cm ng sang dng tín hi
truyn cho thit b x lý. Sau khi tín hic x  ng kt qu s
xut trc ting vi lng.
- Phn mm: Tng thit b c th s có ng dng riêng giúp h 
ng dng khác bit cách x lý d liu vc s hóa t cm bin cm ng,
i tr d li   lý cho b u khin (nu có). N  u
khi c tích hp trong màn hình thì trên nhiu thit b, phn m u khin s
c cài hn vào firmware.
1.1.1.2 Bản mạch (PBA)

PBA chính là phn quan trng nht ca mt chin thoi, gm 2 khi chính là
khi Logic và khi RF:

14

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

- Khi Logic: Gm các linh ki
có nhim v qun lý cp nguu khin hong cn thoi.
- Khi RF: Gm có antena, RF connector, Filter, RF IC (IC cao trung tn), OSC
(b tng), PAM (b khui công sum v thu phát sóng
và bii tín hiu.

Hình 1.2. Bn mch PBA
Hình 1.2 là hình nh ca bn mch PBA Note 5 ca Samsung vi các linh kin
u bi các ô vuông.
1.1.1.3 Vỏ (Case/Rear)
Tùy theo cu trúc ca tng mn thoi khác nhau và phn v n tho
bao gm các thành ph m chung ca phn v là dùng
 cho màn hình, bn mch, bo v các thành phn bên trong và là antena thu
phát sóng cn thoi.

15

download by : skknchat@gmail.comQun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

- Case Front: là ph  màn hình và bn mch, nhm c nh chúng li,
gim thiu thit hng t ngoi lc. Hình 1.3 là hình nh Case Front
cn thoi Galaxy S3 ca Samsung.

Hình 1.3. Case Front
- Case Rear: là phn v bc bo v n thoi khng
thi là antena thu phát sóng cn thoi. Hình 1.4 là hình nh case Rear ca
n thoi Galaxy S4 ca Samsung.

Hình 1.4. Case Rear
16

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

1.1.2 Quá trình sn xun thong

Hình 1.5.  khi quá trình sn xun thong
Hình 1.5 th hin mt cách tng quát quá trình sn xun thong 
Bn mc sn xut tn PBA.

   c lp ráp t     
c chuyn qua công n PBA, Case Rear chuyn qua Main.
Tn PBA, sau khi nhc bn mch t SMT và Case Front t SUB s
tin hành lp ráp li thành cm tra các chn ri
chuyn Main.
Tn Main s lp Asi Case Rear và bt vít c n thoi
sau khi lp ráp s c kim tra ch p nh, phát nhc, kh 
sóng), nu hồn thành s    n và khu vc kim tra xut hàng
(OQC).
1.2 Các công đoạn sản xuất điện thoại di động
1.2.1 n SMT (Surface Mount Technology)
Công ngh SMT (Surface Mount Technology)  Công ngh hàn linh kin b mt là
n các linh kin t trc tip lên trên b mt ca bo mch (PCB).
Các linh kin t dành riêng cho công ngh này có tên vit tt là SMD. Linh kin

17

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

SMD (Surface Mount Device)  loi linh kin dán trên b mt mch in, s dng công
ngh SMT gi tt là linh kin dán.
Trong công nghin t phn ln công ngh n
trên tm PCB xuyên ln t c c nh trên b mt PCB bng
 và hàn qua các b chì nóng.
Cơng ngh  c phát trin vào nh  c áp dng mt các

rng rãi vào cu a Hoa K có th 
tiên phong trong vic ng dng cơng ngh n t phc gia
 t mu kim lou sao cho có th hàn trc tip
chúng lên b mt mc linh kic gim xung khá nhiu và vic
gn linh kin lên trên c hai mt ca PCB làm cho công ngh SMT tr nên thông dng
 gn linh kin b
linh ki  ng, mi linh ki c c nh trên b mt mch in bng mt
din tích ph chì rt nh, và  mt kia ca tm PCB linh ki c c nh
bng mt chc vt lý ca linh kin ngày
càng gim. Hình 1.6 c ca linh kin vi mng tin xu. Cơng ngh
SMT có m t i nhic bi
cơng sut sn xut [1].

Hình 1.6. c linh kin thc t

18

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

Các hãng khác nhau s hu nhng bí quyc quyn công ngh khác nhau khi
ch to các loi máy gn chip trên dây chuyn SMT. Tuy vy, nhn t lúc
np liu cho ti lúc thành phi ging nhau c th hin trong hình 1.7,
bao gm:
o Quét kem thic
o Gn linh kin

o Gia nhit  làm mát
o Kim tra và sa li

Hình 1.7.  dây chuyn SMT và h thng qun lý d liu
u vào, sau mi mc kim tra vi mn
li sm và x lý kp th Output và chuyn tip
theo.
1.2.1.1 Qt kem thiếc:
Hình 1.8 mơ t, trên b mt mc l mà  nhc
g sn các lp vt liu dc-chì, bc hoc vàng 
nhng chi tic gi là chân hàn (hay lm hàn). ng
c thi dng bt nhão là hn hp ca hp kim hàn (có thành phn khác nhau
tùy thuc vào công ngh ng hàn) và các ht vt lic quét lên b
19

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

mt ca m   tránh kem thic dính lên trên nh g mong mun, ta
phi s dng mt dng c c bic gi là mt n kim loi (metal mask) làm bng
màng mng thép không gc thng  nhng v 
ng v t chip bo mch. Bng cách này, kem thic s c quét vào các v trí
mong mun. Nu cn phi gn linh kin lên mt còn li ca bo mi ta phi s
dng mt thit b u khin s  t các chm vt liu có tính bám dính cao vào các
v  t linh ki   c ph lên b mt, bo mch s c chuyn
t chip (Pick and place machine hay Chip mounter).


Hình 1.8. Nguyên lý quét kem thic
1.2.1.2 Gắn linh kiện
Các linh kic nh ng thành tng cun, trong
    c l  l  ng trong các khay riêng. Máy Chip
u khin s s bóc tách linh kin t cun, hoc g chip trên khay cha
t chúng lên b mt PCB  c quét kem thic c th hin trong hình 1.9.
Các linh kin  mc gn c, và kem thic sy khô nhanh bng
nhic lt li và máy gn linh kin thc hin nt phn còn li trên
b mt bo mch.

20

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

Hình 1.9. Nguyên lý ngn linh kin
1.2.1.3 Gia nhiệt – Làm mát:
Sau q trính gp  gn linh kin hồn tt, bo mc chuyn ti lò su
tiên các bo mch tin vào vùng s  ca bo mch và mi
linh ki      c nâng lên mt cách t t. Vic này làm gim
thiu hiu ng sc nhit khi quá trình lp ráp kt thúc. Bo mn vào vùng
vi nhi  l có th làm nóng chy các ht vt liu hàn trong kem thic, hàn
u linh kin lên bo mch. S mt ca kem hàn nóng chy giúp cho linh
kin khơng lch v trí, và n ma lý cc ch tt k,
s   mt s t  u chnh v   trí ca nó. Hình 1.10  hin

c nhi trong tn. n khong 180 on b gia
nhit trong khong 180 ~ 220 oC. Khu vc hàn là khi nhi t 235 ~ 245 o
c làm mát dn xui 150 oi máy gia nhit.

21

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

Hình 1.10.  th quá trình gia nhit và làm mát
Có nhiu k thut dùng cho vic gia nhit,  bo mch sau quá trình gn linh kin.
Nhng k thung s dng ngong hc bit,
i ta có th s dng cht lng CF4 vi nhi sôi ln, k thuc gi là
       mt khi xây dng các nhà máy. Hin nay
i ta s dng nhiu khí ni- c nén khí giàu ni-       
nhiên, mm riêng. Vi mt s thit k,
phi hàn th công hoc lp thêm các linh kic bit, hoc là t ng hóa bng cách
s dng các thit b hng ngoi tp trung [2]. Sau quá trình hàn, các bo mch phc
 g b nhng phn vt lit k mt ít vt liu hàn
nào dính trên b mt bo m gây ngn mch. Các vt liu hàn khác nhau
c ra bng các hóa dung mơi khác nhau. Phn cịn li là dung mơi hịa c ra
bc sch và làm khơ nhanh bng khí nén. Nu khơng chú trng ti hình thc và

22

download by : skknchat@gmail.comQun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

vt liu hàn không ngây ngn mch hoc làm sch này có th là khơng
cn thit, tit kic chi phí và gim thiu ô nhim cht thi.
Sau khi ra khi lò, bn mc khi chuyn tip
theo.
1.2.1.4 Kiểm tra và sửa lỗi
Cui cùng, bo mm tra quang h phát hin li b sót
linh kin, gn lch, gn sai linh kin và sa cha nu phát hin li. Thc t, sau mi
n quét kem thic, gn linh kiu có máy kim tra, nhm mn
li và sa cha kp thi.
 ng s dng máy AOI (Automated Optical Inspection) quang
hc hoc s dng X-ray. Các thit b này cho phép phát hin các li v trí, li tip xúc
ca các linh kin và kem hàn trên b mt mch in.    nh
tham kho ng kính ca máy kim tra quang hc s d
[ 5 Megapixel ]

[ 10 Megapixel ]
RED Light

Coaxial Light ]
Yellow Light
Green Light

Vertical Light


Blue Light

Horizontal Light
Hình 1.11. Kim tra quang hc

23

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B

Tt c các d liu t máy kim tra quang hu ph li nhm mc
i tin các li phát sinh. Do vy, yêu cu phi có mt h th
các d liu này.
1.2.1.5 Thế mạnh của công nghệ sản xuất SMT
o Linh kin nh, mng, ngn, nhiu chp, giá thành gim, thân thin
ng.
o Cn phi to ra rt ít l trong quá trình ch to PCB.
o Quá trình lp ráp t .
o Nhng li nh gp phc hiu chnh t ng.
o Có th gn linh kin lên 2 mt ca bo mch.
o Làm gim tr kháng ca lp thic tia linh kin cao
tn).
o u bn tu kin b p và rung lc.
o Giá linh kin cho công ngh  ng r    n cho công ngh
xuyên l.
o Các hiu ng cao cn khơng mong mun ít x dàng cho vic d 

c tính ca linh kin.
1.2.2 Cơng 
     

              
 -     

o 
o .
o 

24

download by : skknchat@gmail.com


Qun lý d lin sn xun thong

Trn Duy Hoàng - KTVT2014B




           
.
1.2.3 






o .
o .
o .
o .
o .
o .

Hình 1.12.  kim tra chn tn PBA

25

download by : skknchat@gmail.com


×