Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

Bài trình chiếu: Hình vuông

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.35 MB, 25 trang )


Hình

Tính chất

Cạnh
Góc
Đường
chéo

Hình chữ nhật

Là tứ giác có bốn góc vng

Hình thoi

Là tứ giác có bốn cạnh bằng
nhau.

-Các cạnh đối song song .
-Các cạnh đối bằng nhau .

-Các cạnh đối song song .
-Các cạnh bằng nhau .

-Các góc bằng nhau và bằng 900.

- Các góc đối bằng nhau .

-Hai đường chéo vng góc với
-Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau nhau và cắt nhau tại trung điểm


của mỗi đường.
tại trung điểm của mỗi đường.
- Hai đường chéo là các đường
phân giác của các góc.


Hình chữ nhật
là tứ giác có bốn
góc vng

Hình thoi là tứ giác
Hình vng có bốn cạnh bằng
nhau.


Hãy vẽ hình vng ABCD có cạnh 2 cm .


Cách vẽ hình vng bằng Eke
Ví dụ: vẽ hình vng có cạnh 2 cm
B

A

D

C


MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ VỀ HÌNH VNG


RUBIC

BÁNH CHƯNGHình chữ nhật
là tứ giác có bốn
góc vng

Hình thoi là tứ giác
Hình vng có bốn cạnh bằng
nhau.


Nêu các tính chất về cạnh, góc và đường chéo của hình vng
Hình chữ nhật

Hình thoi

Hình vng

Hình

Tính chất

Cạnh

Góc


Đường
chéo

-Các cạnh đối song song
-Các cạnh đối bằng nhau
-Các góc bằng nhau và
bằng 90o

-Hai đường chéo bằng
nhau và cắt nhau tại
trung điểm mỗi đường

-Các cạnh đối song song
-Các cạnh bằng nhau

-Các góc đối bằng nhau

- Hai đường chéo vng
góc với nhau và cắt nhau
tại trung điểm của mỗi
đường.
-Hai đường chéo là các
đường phân giác của các
góc

- Các cạnh đối song song.
-Các cạnh bằng nhau .
-Các góc bằng nhau
và bằng 900


Hai đường chéo:
- Cắt nhau tại trung điểm của mỗi
đường
- Bằng nhau,
- Vng góc với nhau
- Là đường phân giác của các góc
tương ứng


Bằng nhau
ĐƯỜNG CHÉO
HÌNH
VNG

Cắt nhau tại trung
điểm mỗi đường
Vng góc với
nhau
Là đường phân giác của
các góc tương ứng


Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vng,
các trục đối xứng của hình vng ?
A
Tâm đối xứng
Giao điểm
hai đưường chéo


B

Trục đối xứng
O
-Hai đưường chéo
-Hai đưường thẳng đi qua
trung điểm hai cặp cạnh đối

D

C


Em hãy nêu cách cắt chiếc bánh chưng
thành 8 phần bằng nhau


Em hãy nêu cách cắt chiếc bánh chưng
thành 8 phần bằng nhau


Nhóm 1, 3: Tìm điều kiện để hình chữ nhật
trở thành hình vng ?

Nhóm 2, 4: Tìm điều kiện để hình thoi trở
thành hình vng ?


?
HÌNH VNGDẤU HIỆU NHẬN BIẾT HÌNH VNG
HÌNH THOI

HÌNH CHỮ NHẬT

Hai cạnh kề
bằng nhau

Hai
đưường chéo
vng góc
với nhau

Một
đưường chéo
là phân giác
của một góc

HÌNH VNG

Một
góc vng

Hai
đưường chéo
bằng nhauChứng minh dấu hiệu 1
GT Hình chữ nhật ABCD

A

B

AB=BC
KL ABCD là hình vng.
D

C

Chứng minh:

Hình chữ nhật ABCD , có:
AB = CD ( tính chất HCN )
AD = BC ( tính chất HCN )
mà AD = AB ( giả thiết )
Suy ra AB = BC = CD = DA
Vậy hình chữ nhật ABCD là hình vng


?2:Trong các tứ giác sau , hình nào là hình vuông ?
B

a)
a)

A


F
O

C

b)
E

D

G

H

N
M
c)
c)

O

O

Q

R
P

d) U

d)

S

T


B
A

O

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HÌNH VNG

a

C

1

Hình chữ nhật có hai cạnh
kề bằng nhau là hình vng

2

Hình chữ nhật có hai đưường
chéo vng góc là hình vng

3


Hình chữ nhật có một đưường
chéo là đưường phân giác của
một góc là hình vng

4

Hình thoi có một góc vng
là hình vng

5

Hình thoi có hai đưường chéo
bằng nhau là hình vng

D
N
M

O

P

c

Q
R

d

U


S

T


Bài79a(SGK/108)

A

3

B

Một hình vng có cạnh bằng 3cm.
Đường chéo hình vng đó bằng:

6cm ;
Trong

cm ; 5cm ; 4cm .
18 cm
ABD : Â = 900

Theo định lí Pitago ta có: DB2 = AB2 + AD2

Do: AB = AD = 3

DB2 = 32 + 32 = 18


DB = 18 (cm)

D

C


TRỊ CHƠI GIẢI Ơ CHỮ
CÁCH CHƠI:
Học sinh giơ tay để trả lời từng ô chữ hàng ngang bất
kỳ từ 1 đến 9. Mỗi ô chữ hàng ngang chứa một từ
hoặc một cụm từ liên quan đến chương I và bài học
ngày hơm nay. Ơ chữ hàng dọc là một từ gồm 9 chữ
cái chỉ tên gọi của một hình mà chúng ta đã học.


TRỊ CHƠI GIẢI Ơ CHỮ
1
2
3
4
5

h T
t
X ø

h
n


o
g

®

n G
g
g Ii

c

h Ð o

a

o đ

ư

9t
c

r
á

u

c

I

i

ể m

á c
C
c ạ n H k ề
n g đ
Đ i ể m
h đ ề U

P H Â N g

6

7
8

HD

h ì n
đ ố I

i

v U

u

ô

n

g G

ó

c

2.
Hai
ng
chộo
v
hai
ng
thng
i
qua
trung
ims
7.
T
giỏc

hai
ng

chộo
bng
nhau
v
vuụng
gúc
8.
9.
Tõm
Hỡnh
i
ch
xng
nht
ca

hai
hỡnh
ng
vuụng
chộo
nh
nh
th
no
th
no
vi
4.
Hỡnh

6.
Hỡnh
vuụng
ch

nht
tõm

i
hai
xng
cnh
l
no

bng
nhau
s
ca
tr
hai
thnh
1.
Tờn
ca
mt
t
giỏc
m
nu


thờm
mt
gúc
vuụng
s
tr
Haicp
ng
chộo
ca
hỡnh
vuụng
cũn
c
gỡ ca
3.5.Trong
hỡnh
vuụng
ng
phõn
giỏc
ca
cỏcgi
gúcllng
cỏc
hai
cnh
i
ca

hỡnh
vuụng
l
cỏc
trc
vi
nhau
ti
õu
ca
mi ng sẽ là hình vng?
đường
hình
chéo.
vng?
thành
hình
vng
bốn
trở
thành
đỉnh
của
hình
hình
vng?
vng?
các
góc?
của hình vng.Bài 81(SGK/108):

D

E
ABC, BAD=DAC=450
GT D BC,DE AB;
DF AC

450
450

A

KL AEDF là hình gì?

F

C

Giải:
Tứ giác AEDF có:
EAF =

45o + 45o = 90o

AED = AFD


= 90o

Nên AEDF là hình chữ nhật( Theo dhnb HCN)
Hình chữ nhât AEDF có đưường chéo AD là phân giác của
 Nên AEDF là hình vng (theo dhnb)


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
*Bài học hôm nay cần nắm được:
1. Định nghĩa hình vng.
2. Các tính chất của hình vng.
3. Các dấu hiệu nhận biết hình vng.
+ Bài tập: 79(b); 82; 83-SGK-T109
144; 145; 148-SBT-T75×