Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Bài soạn: Cậu bé thông minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (55.57 KB, 3 trang )

Tập đọc Kể chuyện
Cậu bé thông minh
I-Mục tiêu: A- Tập đọc:
1- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
Đọc đúng:hạ lệnh, làng, vùng nọ, nộp, lo sợ, làm lạ, ...
2- Rèn kĩ năng đọc- hiểu:
- Hiểu các từ mới: kinh đô, om sòm, trọng thởng.
- Thấy đợc sự thông minh, tài trí của cậu bé
B - Kể chuyện:
1- Rèn kĩ năng nói: - dựa vào trí nhớ và tranh, kể lại toàn bộ
câu chuyện với giọng phù hợp.
2- Rèn kĩ năng nghe:- Nghe và nxét đánh giá bạn kể.
II- Đồ dùng dạy- học:- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ chép câu 2 .
III- Các hoạt động dạy - học:
*Tập đọc:
A- KTBC: KT sách vở
B - Bài mới:
1- Giới thiệu bài:
2- Luyện đọc:
a) GV đọc toàn bài.
- GV cho hs quan sát tranh minh
hoạ.
- Học sinh theo dõi.
b) Hớng dẫn luyện đọc + giải - Hs qsát tranh
nghĩa từ:
(+) Đọc từng câu:
- Hs đọc nối tiếp từng
- GV chú ý phát âm từ khó, dễ câu đến hết bài (2 lợt).
lẫn.
- treo bảng phụ hd đọc câu 2


- Hs đọc nối tiếp từng
- ta nên ngắt hơi ở chỗ nào?
đoạn đến hết bài ( 2 l(+) Đọc từng đoạn trớc lớp:
ợt).
+ Yêu cầu hs đọc nối tiếp nhau
từng đoạn, GV nhắc hs ngắt - 1em đọc đoạn 1, 2,


nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ: kinh
đô, om sòm, trọng thởng.
(+) Đọc từng đoạn trong nhóm:
- GV yêu cầu hs đọc theo cặp.
- Cho hs thi đọc giữa các nhóm
3) Hớng dẫn tìm hiểu bài:
+ Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1
- Nhà vua nghĩ ra kế gì để
tìm ngời tài?

một em đọc tiếp đoạn
3, 4 sau đó đổi lại. 3
cặp thi đọc.

- cả lớp đọc thầm
- Lệnh cho mỗi làng phải
nộp 1 con gà trống biết
đẻ trứng
- Vì gà trống không đẻ
đợc trứng.
- Vì sao dân chúng lo sợ khi - Cậu sẽ lo đợc việc này.

nghe lệnh của vua?
- lớp đọc thầm theo
- Cậu bé đà nói gì với cha?
- đến cung vua kêu khóc
+ Gọi 1 hs đọc to đoạn 2.
nói là bố mới đẻ em bé
+ Cậu bé làm cách nào để vua - 1 em đọc.
thấy lệnh của ngài là vô lý?
- yc sứ giả về tâu với vua
- gọi hs đọc đoạn 3
rèn chiếc kim thành con
- Trong cuộc thử tài lần sau cậu dao để xẻ thịt chim.
bé yc điều gì?
- việc này vua không làm
đợc để khỏi phải thực
- Vì sao cậu bé yc nh vậy?
hiện lệnh của vua.
- Ca ngợi tài trí của cậu
- Câu chuyện ca ngợi ai?

4) Luyện đọc lại:- GV hớng dẫn hs
đọc phân vai theo nhóm
- tổ chức cho hs thi đọc giữa các các nhóm
hs thi đọc
nhóm
phân vai
* Kể chun :
1- GV nªu nhiƯm vơ:
2- Híng dÉn hs kĨ từng đoạn
- Hs quan sát từng tranh.

.HD hs quan sát lần lợt 3 tranh
- tranh 1 vẽ gì?
- lính đang ®äc lÖnh vua.


- yc 1 em kể đoạn 1
- cậu bé, vua
- Tranh 2 có những nhân vật - đang khóc
nào?
- giận dữ, quát cậu bé
Cậu bé đang làm gì?
Thái độ của vua ra sao?- 1 em - Tõng nhãm hs luyÖn kể.
kể đoạn 2
- Hs thi kể...
- Tranh 3 vẽ gì?
- 1 em kể đoạn 3
- Gọi hs nối tiếp nhau kể lại - hs nêu
toàn bộ câu chuyện.
- Gv nhận xét, cho điểm.
5) Củng cố - dặn dò:
- Câu chuyện có mấy nv? Em
thích nhất nhân vật nào? vì
sao?
_____________________________________________×