Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Bà toán liên quan đến rút vầ đơn vị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.08 KB, 5 trang )

Thiết kế bài soạn
Môn: Toán - Lớp 3
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
I. Mục tiêu
- Kiến thức:
Giúp HS biết cách giải bài toán liên quan đến rút về
đơn vị
- Kỹ năng:
- II. Tài liệu và phơng tiện:
Giáo viên: phấn màu.
Học sinh: vở, sách, 8 hình tam giác vuông nh bài tập 3
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy.
A. Tổ chức lớp
- Nhắc HS ổn định nền nếp, chuẩn bị SGK Toán, vở bài
tập toán ô ly, thớc kẻ, bút chì, ĐDDH.
B. Tiến trình tiết dạy
TG

Nội dung các hoạt
động dạy học

1

1.ổn định
tổ chức.
2. Kiểm tra
bài cũ.
3. Dạy bài
mới
a. Giới thiệu
bài5
13


Hớng dẫn
giải bài
toán liên
quan đến
rút về đơn
vị
- Bài toán 1
Hớng dẫn giải
bài toán 1 bài toán

Hoạt động của thầy giáo

Hoạt động của trò

- Cả lớp hát

Trong giờ học này các
con sẽ đợc làm quen
với bài toán liên quan
đến rút về đơn vị
GV viết đầu bài lên
bảng.

Gọi HS đọc bài toán 1
Bài toán cho biết gì?

Bài toán hỏi gì?

HS nhắc lại

-1 HS đọc
- Bài toán cho biết
có 35l mật ong,
đổ đều vào 7
can.
Bài toán hỏi số lít
mật ong có trong


đơn.

- Bài toán 2
Hớng dẫn giải
bài toán 2 Bài toán hợp
có 2 phép
tính nhân
và chia

- GV gắn băng giấy có mỗi can.
các dầu nh SGK
- Muốn tính số mật
ong có trong mỗi can
ta phải làm gì?
- Ta làm phép tính
chia vì có tất cả
35l đợc chia đều

vào 7 can (chia
Yêu cầu HS làm bài
đều thành 7 phần
-GV viết bảng:
bằng nhau)
Số lít mật ong có
Cả lớp làm ra nháp
trong mỗi can là:
HS đọc bài làm
35 : 7 = 5 (l )
Đáp sè 5l
- §Ĩ tÝnh sè lÝt mËt
ong cã trong mét can,
chúng ta phải làm
- Phép tính chia
phép tính gì?
Chốt: Bài to¸n cho ta
biÕt sè lÝt mËt ong cã
trong 7 can, yêu cầu
chúng ta tìm số lít
mật ong có trong một
can, để tìm đợc số
mật ong trong một
can chúng ta thực
hịên phép tính chia.
Bớc này gọi là rút về
đơn vị, tức là tìm
giá trị của một
1 HS đọc
phần trong các

7 can chứa 35l mật
phần bằng nhau.
ong.
Gọi HS đọc đề toán 2 Số lít mật ong có
- Bài toán cho biết
trong 2 can.
gì?
- Đều có 35l mật
- Bài toán hỏi gì?
ong đổ đều vào
- GV tóm tắt lên bảng 7 can
- Bt1 và bt2 có gì
- bt1 tính 1can ...?l
giống nhau?
bt2 tính 2can ...?l
- Có gì khác nhau?
- Tính đợc số mật


ong có trong 1 can.
- Muốn tính đợc số lít
mật ong có trong 2
can, trớc hết chúng ta
phải tính đợc gì?
- Làm thế nào để
tính đợc số mật ong
có trong mét can?
- Sè lÝt mËt ong cã
trong 1 can lµ bao
nhiêu?


18

b. Thực hành

- Biết số lít có trong
một can, làm thế nào
để tính đợc số lít
mật ong có trong 2
can?
Yêu cầu HS làm
GV viết bảng
Bài giải
Số lít mật ong có
trong mỗi can là:
35: 7 = 5 (l)
Số lít mật ong có
trong hai can là:
5 x 2 = 10 (l)
Đáp số 10l
- Trong bài toán 2 bớc
nào là bớc đợc rút về
đơn vị?
Chốt:
Các bài toán liên quan
đến rút về đơn vị
thờng đợc giải bằng 2
bớc:
- Bớc 1: Tìm giá trị
của 1 phần trong các

phần bằng nhau (thực
hiện phép chia)
- Bớc 2: Tìm giá trị

Lấy 35 : 7
Số lít mật ong có
trong mét can lµ:
35: 5 = 7 (l)
LÊy sè lÝt mËt ong
có trong 1 can
nhân lên 2 lần
5 x 2 = 10 (l)

Cả lớp làm ra nháp
HS đọc bài làm

Bớc tìm số lít mật
ong trong 1 can là
bớc rút về đơn vị.
HS nhắc lại các bớc


Bài 1
Củng cố giải
bài toán liên
quan đến
rút về đơn
vị

của nhiều phần bằng

nhau (thực hiện phép
nhân)
Vừa rồi các con đÃ
biết cách giải bài toán
liên quan đến rút về
đơn vị. Bây giờ các
con cùng vận dụng vào
thực hành làm bài tập
- Gọi học sinh đọc yêu
cầu
GV hớng dẫn:
- Bài toán cho biết
gì?

HS đọc yêu cầu
HS trả lời
Có 24 viên thuốc
chứa đều trong 4
vỉ
3 vỉ có bao nhiêu
viên thuốc?
Ta phải tính đợc số
viên thuốc có trong
1 vỉ.

- Bài toán hỏi gì?

Bài 2
Củng cố giải
bài toán liên

quan đến
rút về đơn
vị
3

4. Củng cố,
dặn dò

Ta thực hiÖn phÐp
tÝnh chia: 24 : 4
- Muèn tÝnh 3 vØ có
= 6 (viên)
bao nhiêu viên thuốc
HS tóm tắt rồi làm
ta phải làm gì trớc?
vào vở
- Làm thế nào để
1 HS lên bảng làm
tính đợc số viên thuốc HS nhận xét
có trong 1 vỉ?
HS trả lời
GV yêu cầu cả lớp làm
bài
HS phát biểu
Chữa bài
Nhận xét bài làm của
bạn.
- Ai có lời giải khác
bạn?
Chốt:

- Bài toán trên thuộc
dạng toán nào?
- Bớc rút về đơn vị
trong bài toán trên là
bớc nào?
Gọi học sinh đọc bài
toán
- Bài toán trên thuộc

1 HS đọc
HS trả lời
- Cả lớp làm vào vở.
- 1 HS lên bảng làm
HS nhËn xÐt.
HS tr¶ lêi

HS nhËn xÐt


dạng toán nào?
Yêu cầu HS tóm tắt
rồi giải
Chữa bài:
Nhận xét bài làm của
bạn
- Ai có lời giải khác
bạn?
Với dạng toán có lời
văn, Lu ý phải lựa
chọn lời giải ngắn

gọn và chính xác.
Chốt:
Trong bài toán trên bớc
nào là bớc rút về đơn
vị?
- Hôm nay học bài
gì?
- Giải bài toán liên
quan đến rút về
đơn vị có mấy bớc?
Đó là các bớc nào?
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò: Bài 3 làm
vào tiết hớng dẫn học

HS trả lời
HS phát biểu×