Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (112.33 KB, 2 trang )

Tự nhiên và xã hội

MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT

I. Mơc tiªu :
- Sau tiÕt häc, häc sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- S dng mi tờn mô tả chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.
2. Kỹ năng
- So sánh được độ lớn của Trái đất ,Mặt Trăng và Mặt Trời:Trái Đất lớn hơn
Mặt Trăng.Mặt Trời lớn hơn Trái Đất nhiều lần.
3. Thái độ
- Yêu thích khám phá thiên nhiên.
II. Chuẩn bị: Giáo án điện tử
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Bài cũ:
- Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh ?
- Hs nêu
- Tại sao Trái Đất được gọi là một hành tinh của Trái Đất là một hành tinh trong hệ
Mặt trời
hệ Mặt Trời?
-2HS trả lời
- Nhận xét
B.Các hoạt động :
 Giới thiệu bài:
 Hoạt động 1: Quan sát tranh theo cặp
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm, cho học
sinh quan sát hình 1 trong SGK thảo luận và trả lời
- Học sinh thảo luận nhóm và ghi


câu hỏi gợi ý:
+ Hãy chỉ trên hình 1: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt kết quả ra giấy.
Trăng và trình bày hướng chuyển động của Mặt - Nhóm trưởng điều khiển các
bạn cùng làm việc
Trăng quanh Trái Đất.
+ Nhận xét về chiều quay của Trái Đất quanh
Mặt Trời và chiều quay của Mặt Trăng quanh Trái
Đất (cùng chiều hay ngược chiều)
+ Nhận xét độ lớn của Mặt Trời, Trái Đất, Mặt
Trăng. (HS Khá-Giỏi)
- Giáo viên yêu cầu đại diện các nhóm trình bày - Đại diện các nhóm trình bày kết
quả thảo luận của nhóm mình
kết quả thảo luận của nhóm mình.
*) Kết luận: Mặt Trăng chuyển động quanh Trái - Các nhóm khác nghe và bổ
Đất theo hướng cùng chiều quay của Trái Đất sung.
quanh Mặt Trời. Trái Đất lớn hơn Mặt Trăng, còn
Mặt Trời lớn hơn Trái Đất nhiều lần.
 Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung
quanh Trái Đất
- Giáo viên giảng cho học sinh biết: Vệ tinh là
thiên thể chuyển động xung quanh hành tinh
- Học sinh lắng nghe
- Giáo viên hỏi:
+ Tại sao Mặt Trăng được gọi là vệ tinh của Trái


Đất ?

+ Mặt Trăng được gọi là vệ tinh
của Trái Đất vì Mặt Trăng chuyển

động quanh Trái Đất theo hướng
- Giáo viên mở rộng cho học sinh biết: Mặt Trăng từ Tây sang Đông.
là vệ tinh tự nhiên của Trái Đất. Ngoài ra, chuyển
động quanh Trái Đất cịn có vệ tinh nhân tạo do
con người phóng lên vũ trụ.
- Giáo viên cho học sinh vẽ sơ đồ Mặt Trăng
quay xung quanh Trái Đất như hình 2 trong SGK - Học sinh vẽ sơ đồ Mặt Trăng
trang 119 vào vở của mình rồi đánh mũi tên chỉ quay xung quanh Trái Đất như
hướng chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái hình 2 trong SGK trang 119 vào
vở của mình rồi đánh mũi tên chỉ
Đất.
hướng chuyển động của Mặt
Trăng quanh Trái Đất.
- Hai học sinh ngồi cạnh nhau
- Giáo viên cho học sinh trao đổi và nhận xét
trao đổi và nhận xét sơ đồ của
*) Kết luận: Mặt Trăng chuyển động quanh Trái nhau.
Đất nên nó được gọi là vệ tinh của Trỏi t.
3. HĐ 3: Chơi trò chơi Mặt trăng
chuyển động quanh Trái đất.
- Bc 1:
- G/v chia nhóm và xác định vị trí làm
việc của từng nhóm.
- HD nhóm trởng cách điều khiển - Nhóm trởng điều khiển
nhóm mình chơi sao cho
nhóm.
từng h/s trong nhóm đều
- Bớc 2:
đợc đóng vai Mặt trăng và
- Gọi vài h/s lên biểu diễn trớc lớp

- GV mở rộng: Trên Mặt trăng không có đi vòng quanh Trái đất và
không khí, nc và sự sống. Đó là một tự quay quanh mình theo
chiều quay của trái đất.
nơi tĩnh lặng.
- Vài h/s biểu diễn trớc lớp.
C. Nhận xét
- Tiết TNXH hôm nay các con học được iu gỡ?. - H/s nhận xét.
IV. Định hớng học tập/ dặn dò
- Nhn xột gi hc.
- Dn HS v nha đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.
-------------------------------------------×