Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

(LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.81 MB, 145 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ
TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM TRỰC
TUYẾN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

TỐNG NGUYỄN NHẬT LINH

Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2022

TIEU LUAN MOI download :


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ
TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM TRỰC
TUYẾN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngành: Quản trị Kinh doanh
Mã số: 8340101

Họ và tên học viên: Tống Nguyễn Nhật Linh
Người hướng dẫn khoa học: TS.Trần Nguyên Chất

Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2022


TIEU LUAN MOI download :


LỜI CAM ĐOAN
Tơi cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng của tôi. Các số liệu và kết
quả nêu trong Luận văn tốt nghiệp Cao học này là trung thực và chưa từng được công
bố trong bất kỳ cơng trình nghiên cứu của tác giả nào khác.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày… tháng…. năm 2022
Tác giả

(Ký và ghi rõ họ tên)

TIEU LUAN MOI download :


LỜI CẢM ƠN
Tác giả xin gửi lời cảm ơn trân trọng và biến ơn sâu sắc đến giảng viên
hướng dẫn, TS Trần Nguyên Chất đã ủng hộ, hướng dẫn nhiệt tình cho tác giả trong
việc lên dàn ý, hồn thành, chỉnh sửa bài viết cũng như góp ý rất chu đáo trong suốt
quá trình thực hiện đề tài của tác giả.
Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể Giảng viên Trường
Đại học Ngoại Thương Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt vốn kiến
thức trong suốt quá trình học tập 2 năm vừa qua để giúp tác giả hoàn thành đề tài.
Mặc dù đã nỗ lực hết sức để hoàn thiện đề tài nhưng do hạn chế về thời gian
tìm hiểu, kinh nghiệm thực tiễn cũng như kiến thức chuyên môn nên đề tài khơng
thể tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến nhận xét,
góp ý từ q Thầy Cơ để đề tài được hồn thiện hơn.
Cuối cùng, tác giả xin kính chúc quý Thầy Cô giảng viên Trường Đại học
Ngoại Thương Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh ln dồi dào sức khỏe và đạt được
nhiều thành công tốt đẹp trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Xin chân thành cảm ơn.
Học viên thực hiện

Tống Nguyễn Nhật Linh

TIEU LUAN MOI download :


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ....................................................................................... 6
DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ ...................................................................... 7
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ................................................ 1
1.1.

Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................. 1

1.2.

Bối cảnh nghiên cứu ........................................................................................ 2

1.3.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................. 8

1.4.

Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .................................................................. 9


1.5.

Câu hỏi nghiên cứu ....................................................................................... 10

1.6.

Phƣơng pháp nghiên cứu.............................................................................. 10

1.7.

Đóng góp và ý nghĩa của nghiên cứu ........................................................... 12

1.8.

Bố cục của bài nghiên cứu ............................................................................ 13

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIẢ THIẾT KHOA HỌC ............................ 14
2.1. Các khái niệm ...................................................................................................... 14
2.1.1. Tổng quan về đại dịch Covid-19 và sự phát triển của mua sắm trực tuyến trong
giai đoạn đại dịch ......................................................................................................... 14
2.1.2. Khái niệm về người tiêu dùng ............................................................................ 19
2.1.3. Hành vi người tiêu dùng ..................................................................................... 19
2.1.4. Khái niệm hành vi mua hàng trực tuyến ............................................................. 21
2.1.5. Khái niệm thương mại điện tử ............................................................................ 22
2.2. Các mơ hình nghiên cứu liên quan: ................................................................... 23
2.2.1. Mơ hình Lý thuyết hành động hợp lý ................................................................. 23
2.2.2. Mơ hình Lý thuyết hành vi hoạch định ............................................................... 24
2.2.3. Mơ hình Lý thuyết chấp nhận cơng nghệ............................................................ 25
2.2.4. Mơ hình lý thuyết kết hợp TAM-TPB ................................................................ 27
2.2.5. Mơ hình chấp nhận thương mại điện tử .............................................................. 28


TIEU LUAN MOI download :


2.2.6. Mơ hình Lý thuyết động lực bảo vệ.................................................................... 29
2.3.

Các nghiên cứu về vấn đề liên quan đến đề tài: .......................................... 30

2.3.1. Các nghiên cứu nước ngoài: ............................................................................... 30
2.3.1.1. Những nghiên cứu ứng dụng Lý thuyết động lực bảo vệ ................................. 30
2.3.1.2. Nghiên cứu ―Online Shopping Motives during the COVID-19 Pandemic—
Lessons from the Crisis‖ của tác giả Julia Koch và cộng sự (2020) ............................. 31
2.3.1.3. Nghiên cứu ―Determinants of Consumers’ Online/Offline Shopping
Behaviours during the COVID-19 Pandemic‖ của tác giả JiHyo Moon và cộng sự
(2021) ........................................................................................................................... 33
2.3.1.4. Nghiên cứu ―The impact of COVID-19 on consumer behavior in retail
banking. Evidence from Romania‖ của tác giả Baicu và cộng sự (2020) ..................... 34
2.3.1.5. Nghiên cứu ―Customers' Online Purchase Intentions and Customer
Segmentation During the Period of COVID-19 Pandemic‖ của Ezgi Akar (2021) ...... 34
2.3.1.6. Nghiên cứu ―E-commerce in the fashion business: the roles of the COVID-19
situational factors, hedonic and utilitarian motives on consumers’ intention to purchase
online‖ của tác giả Sumarliah và cộng sự (2021) ......................................................... 35
2.3.2.1. Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hoàng Việt và cộng sự ―Online Book
Shopping in Vietnam: The Impact of the COVID-19 Pandemic Situation‖ ................. 35
2.3.2.2. Nghiên cứu ―Những nhân tố tác động tới sự phát triển của mua sắm trực tuyến
trong thời kỳ Covid-19 ở Hà Nội, Việt Nam‖ của Nguyễn Minh Hiếu và cộng sự ...... 36
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................... 39
3.1. Thiết kế nghiên cứu ............................................................................................. 39
3.1.2. Định nghĩa các biến số ....................................................................................... 41

3.1.2.1. Sự sợ hãi Covid-19 .......................................................................................... 41
3.1.2.2. Ảnh hưởng xã hội ............................................................................................ 42
3.1.2.3. Nhận thức rủi ro .............................................................................................. 43
3.1.2.4. Tình huống đại dịch Covid-19 ......................................................................... 44
3.1.2.5. Thu nhập giảm ................................................................................................. 45

TIEU LUAN MOI download :


3.1.2.6. Động cơ giải trí ................................................................................................ 46
3.1.3. Quy trình nghiên cứu .......................................................................................... 47
3.1.4. Xây dựng thang đo ............................................................................................. 47
3.2. Nghiên cứu sơ bộ ................................................................................................. 51
3.3. Thiết kế bảng câu hỏi .......................................................................................... 52
3.4. Nguồn và phƣơng pháp thu thập dữ liệu ........................................................... 53
3.5. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu .......................................................................... 54
CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................................. 55
4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu ........................................................................................ 55
4.1.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu .................................................................................. 55
4.1.2. Đặc điểm hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trong đại dịch…… 58
4.2. Kết quả nghiên cứu ............................................................................................. 58
4.2.1. Nỗi sợ hãi Covid-19 ........................................................................................... 58
4.2.2. Ảnh hưởng xã hội ............................................................................................... 61
4.2.3. Nhận thức tình huống đại dịch............................................................................ 64
4.2.4. Nhận thức rủi ro ................................................................................................. 67
4.2.5. Thu nhập giảm .................................................................................................... 71
4.2.6. Động cơ giải trí, tiêu khiển ................................................................................. 73
4.2.7. Hành vi mua sắm trực tuyến ............................................................................... 75
4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu ............................................................................ 77
CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ..................................... 79

5.1. Kết luận ................................................................................................................ 79
5.2. Sự phát triển của mua sắm trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19............ 80
5.3. Kiến nghị đến các cấp quản lý và các doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng
trực tuyến/ thƣơng mại điện tử ................................................................................. 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................... 1
PHỤ LỤC 1: BẢNG KHẢO SÁT.............................................................................. 12
PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ KHÁC ................................. 32

TIEU LUAN MOI download :


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TIẾNG ANH
STT Từ viết tắt Tiếng Anh

1

C-TAMTPB

Tiếng Việt

Combined Technology

Kết hợp mơ hình chấp nhận

Acceptance Model and Theory

cơng nghệ và thuyết hành vi

of Planned Behavior


dự định
Mơ hình chấp nhận thương

2

E-CAM

E-Commerce Adoption Model

3

PMT

Protection Motivation Theory

Thuyết động lực bảo vệ

4

TAM

Technology Acceptance Model

Mơ hình chấp nhận cơng nghệ

5

TPB


Theory of Planned Behavior

Thuyết hành vi dự định

6

TRA

Theory of Reasoned Action

Thuyết hành động hợp lý

7

USD

United States Dollars

Đô la Mỹ

8

WHO

World Health Organization

Tổ chức Y tế Thế giới

9


WTO

World Trade Organization

Tổ chức Thương mại Thế giới

mại điện tử

TIẾNG VIỆT
STT Từ viết tắt

Nghĩa tiếng Việt

1

TMĐT

Thương mại điện tử

2

TP. HCM

Thành phố Hồ Chí Minh

TIEU LUAN MOI download :


DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ
DANH MỤC HÌNH

STT
1

Tên biểu đồ
Hình 2.1: Những thay đổi trong kế hoạch chi tiêu hàng tháng của hộ
gia đình về các dịch vụ tiêu dùng cơng nghệ số

Trang
15

2

Hình 2.2. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 lên các hoạt động

16

3

Hình 2.3. Những thay đổi trong ưu tiên kênh mua sắm

16

4

Hình 2.4. Sự thay đổi trong hoạt động mua sắm

17

5


Hình 2.5. Tần suất sử dụng các kênh trực tuyến theo nhóm tuổi

18

DANH MỤC BẢNG
STT Tên bảng

Trang

1

Bảng 3.1. Thang đo nền tảng của mơ hình

47

2

Bảng 3.2. Bảng điều chỉnh và bổ sung thang đo

50

3

Bảng 4.1. Thống kê nhân khẩu học

54

4

Bảng 4.2. Mức độ tác động của sự lo lắng nhiễm Covid-19


57

5

Bảng 4.3. Mức độ tác động của nỗi sợ hãi nguy cơ tử vong

57

6

Bảng 4.4. Mức độ tác động của nỗi sợ hãi về hậu quả sức khỏe tương
lai

58

7

Bảng 4.5. Mức độ tác động của ảnh hưởng từ những người xung quanh

58

8

Bảng 4.6. Mức độ tác động của ảnh hưởng thông điệp truyền thông

59

9


Bảng 4.7. Mức độ tác động của ảnh hưởng tin tức truyền thông

59

10

11
12

Bảng 4.8. Mức độ tác động của ảnh hưởng từ tuyên truyền của chính
phủ
Bảng 4.9. Mức độ tác động của việc có thể tiếp cận được 60
các thương hiệu quen thuộc

60

61

Bảng 4.10. Mức độ tác động của nhận thức Nguy cơ phong tỏa toàn bộ 61

TIEU LUAN MOI download :


hoạt động kinh tế - xã hội
13
14

Bảng 4.11. Mức độ tác động của làm việc tại nhà (Work from home)
Bảng 4.12. Mức độ tác động của việc tuân thủ đúng các chỉ thị từ chính
phủ


62
62

15

Bảng 4.13. Mức độ tác động của khan hiếm hàng hóa

63

16

Bảng 4.14. Mức độ tác động của chi phí giao nhận tăng

63

17

Bảng 4.15. Mức độ tác động của chất lượng hàng hóa

64

18

Bảng 4.16. Mức độ tác động của về thời gian giao hàng

64

19


Bảng 4.17. Mức độ tác động của nguy cơ lừa đảo thanh toán

65

20

21

Bảng 4.18. Mức độ tác động của thu nhập giảm đến sự giảm mua sắm
các mặt hàng thiết yếu
Bảng 4.19. Mức độ tác động của thu nhập giảm đến sự giảm mua sắm
các mặt hàng không thiết yếu

66

66

22

Bảng 4.20. Mức độ tác động của thu nhập không bị ảnh hưởng

66

23

Bảng 4.21. Mức độ tác động của động cơ giải trí mùa dịch

67

24


Bảng 4.22. Mức độ tác động của động cơ giải trí với sự thỏa mãn

68

25

Bảng 4.23. Kết quả của đặc điểm 1: Uư tiên mua sắm trực tuyến

68

26

Bảng 4.24. Kết quả của đặc điểm 2: Mua sắm thường xuyên hơn

68

27

28

Bảng 4.25. Kết quả của đặc điểm 3: Kế hoạch mua sắm trực tuyến
nhiều hơn trong tương lai
Bảng 4.26. Kết quả của đặc điểm 4: Sự gia tăng trong tần suất mua sắm
trực tuyến từ khi Covid-19 bùng phát

69

69


TIEU LUAN MOI download :


DANH MỤC BIỂU ĐỒ
STT
1

Tên biểu đồ
Biểu đồ 4.1. Tần suất mua hàng mỗi tháng trước khi Covid-19 xảy
ra (trước ngày 31/5/2021)

Trang
55

2

Biểu đồ 4.2. Tần suất mua hàng mỗi tháng khi Covid-19 xảy ra

55

3

Biểu đồ 4.3. Mặt hàng mua sắm thường xuyên mùa dịch

56

4

Biểu đồ 4.4: Mức độ tác động của nỗi sợ hãi Covid-19


64

5

Biểu 4.5. Mức độ tác động của ảnh hưởng xã hội

67

6

Biểu đồ 4.6: Mức độ tác động của tình huống đại dịch

70

7

Biểu đồ 4.7: Mức độ tác động của nhận thức rủi ro

73

8

Biểu đồ 4.8: Mức độ tác động của thu nhập giảm

75

9

Biểu đồ 4.9: Mức độ tác động của động cơ giải trí, tiêu khiển


77

DANH MỤC SƠ ĐỒ
STT

Tên sơ đồ

Trang

1

Sơ đồ 2.1: Quá trình ra quyết định của người tiêu dùng

18

2

Sơ đồ 2.2: Mơ hình lý thuyết hành động hợp lý TRA

22

3

Sơ đồ 2.3. Mơ hình lý thuyết hành vi mua hàng dự định

23

4

Sơ đồ 2.4. Mơ hình Lý thuyết khái niệm TAM


24

5

Sơ đồ 2.5. Mơ hình lý thuyết C-TAM-TPB

25

6

Sơ đồ 2.6. Mơ hình lý thuyết E-CAM

26

7

Sơ đồ 2.7. Mơ hình Lý thuyết động lực bảo vệ - PMT

27

8

Sơ đồ 2.8. Mơ hình nghiên cứu của Addo và cộng sự

29

9

Sơ đồ 2.9: Mơ hình nghiên cứu của tác giả Ezgi Akar


32

10

Sơ đồ 2.10. Mơ hình Nghiên cứu của Nguyễn Minh Hiếu và cộng sự 34

11

Sơ đồ 3.1. Mơ hình nghiên cứu

42

TIEU LUAN MOI download :


12

Sơ đồ 3.2. Quy trình nghiên cứu

48

TIEU LUAN MOI download :


1

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1.


Tính cấp thiết của đề tài

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã gây ra một cuộc khủng hoảng toàn diện ở
hầu hết các lĩnh vực tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Dịch Covid19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đã tác động lên 203/204 quốc
gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức cơng bố là đại
dịch tồn cầu. Tính đến ngày 17/04/2022, thế giới đã ghi nhận hơn 500 triệu ca nhiễm
bệnh với gần 6,2 triệu người tử vong; tỷ lệ tử vong được xác định là 1,24% (Theo
WHO, 2022). Khi xảy ra đại dịch, hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam đã thực
hiện giãn cách, cách ly xã hội. Điều này đã khiến nhiều người tiêu dùng thay đổi thói
quen mua hàng, từ thương mại truyền thống sang mua bán trực tuyến (qua mạng). Mua
sắm trực tuyến đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, mang lại nhiều giá trị cho
người tiêu dùng cũng như giúp các cơ sở kinh doanh có thể duy trì hoạt động kinh
doanh của mình.
Theo ước tính của Chính phủ, hiện nay, Việt Nam đã có gần 45 triệu lượt người
tham gia mua sắm trực tuyến. Chính phủ cũng đã đặt mục tiêu tới năm 2025 sẽ có 55%
dân số tham gia mua sắm trực tuyến với doanh số khoảng 35 tỷ USD (Theo Báo Điện
tử Chính phủ). Theo phân tích của Google dẫn kết quả nghiên cứu từ công ty nghiên
cứu thị trường IPSOS trong thời điểm đại dịch, 72% cho biết họ hạn chế ra ngoài mua
sắm để giảm rủi ro dịch bệnh, thay vào đó 83% dành thời gian tìm hiểu hàng hố trước
khi mua online, 79% dành thời gian lựa chọn, so sánh giữa các nguồn hàng. Khảo sát
này cũng chỉ ra, một số hành vi sẽ thay đổi lâu dài với người Việt Nam sau Covid-19,
đó là 63% duy trì đặt thức ăn trên mạng, 67% tiếp tục hành vi mua sắm online, đặc biệt
44% cho rằng sẽ không mua hàng bên ngoài khi mua được hàng trên mạng. Tuy nhiên,
do đặc thù nghiên cứu và bối cảnh diễn ra sự việc vẫn cịn mới, vẫn chưa có nhiều cơng
trình nghiên cứu về các tác động của dịch bệnh COVID-19 đến hành vi mua sắm trực
tuyến của người tiêu dùng tại Việt Nam.

TIEU LUAN MOI download :2

Nhận thấy được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của đề tài, tác giả đã lưa
chọn đề tài ―Tác động của dịch Covid-19 đến hành vi mua sắm trực tuyến của người
tiêu dùng tại TP. HCM‖. Việc phân tích, đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến
hành vi mua sắm trực tuyến của người dân sống tại TP. HCM sẽ giúp cho giúp cho
người tiêu dùng có sự chuẩn bị sẵn sàng trong việc chủ động lựa chọn hình thức mua
sắm cũng như các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, các cơ quan quản lý
có những chính sách kịp thời khuyến khích hành vi tiêu dùng của người dân khi đối
mặt với những sự kiện có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tương đương đại
dịch Covid-19 đối với với kinh tế và xã hội ở TP. HCM trong tương lai.
1.2.

Bối cảnh nghiên cứu

1.2.1. Các nghiên cứu ngoài nước
Hiện nay, trên thế giới đã có những nghiên cứu về tác động của đại dịch Covid19 đến sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng, các số liệu và cách xử lý của các
cơng trình này đã tạo tiền đề cho các nghiên cứu ở Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có nhiều
nghiên cứu đi sâu vào khai thác tác động của dịch Covid-19 đến hành vi mua sắm trực
tuyến của người tiêu dùng, các nghiên cứu hầu hết chỉ chú trọng đến các yếu tố đặc thù
ở mỗi quốc gia để tiến hành nghiên cứu một cách riêng lẻ, hơn nữa là sự khác biệt giữa
người tiêu dùng Việt Nam, cụ thể là người tiêu dùng tại TP. HCM và nước ngoài đặt ra
yêu cầu cần phải có những nghiên cứu cụ thể một cách tổng thể về những tác động của
dịch Covid-19 đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại TP.HCM. Dưới
đây tác giả lựa chọn phân tích những nghiên cứu cho thấy đại dịch Covid-19 đã tác
động đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng ở các nước nghiên cứu được tiến hành.
Nghiên cứu ―Unusual purchasing behavior during the early stages of the
COVID-19 pandemic: The stimulus-organism-response approach‖ của Laato và cộng
sự (2020) đã nghiên cứu 6 nhân tố để làm rõ ảnh hưởng của yếu tố thông tin và yếu tố
xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát đã tác động đến sự thay đổi trong hành

vi mua hàng của người tiêu dùng bao gồm: sự tiếp xúc các nguồn thông tin trực tuyến,
sự quá tải thông tin, nỗi lo về sức khỏe, nhận thức mức độ nghiêm trọng của dịch bênh,

TIEU LUAN MOI download :


3

nhận thức kiểm soát hành vi và sự tự cách ly. Nhóm tác giả đã gửi bảng khảo sát trực
tuyến đến 227 sinh viên và người lao động ở Phần Lan, trong đó có 211 phản hồi đầy
đủ thơng tin để làm dữ liệu nghiên cứu. Kết quả cho thấy, sự tiếp xúc các nguồn thông
tin trực tuyến, sự quá tải thơng tin, nhận thức kiểm sốt hành vi có tác động đến xu
hướng tự cách ly bản thân trong đại dịch, qua đó đã ảnh hưởng đến sự thay đổi hành vi
mua hàng của người tiêu dùng. Nhóm tác giả cho rằng đây là hệ quả của việc thiếu sự
liên kết của các cửa hàng cơ sở với người dân, cùng với đó là mối quan tâm lớn hơn về
sức khỏe của người tiêu dùng, dẫn đến sự gia tăng ngay lập tức nhu cầu về các kênh
phân phối thay thế như mua sắm trực tuyến. Các quy định về giãn cách, cách ly xã hội
đang tiếp tục có tác động lớn đến kênh mua sắm trực tiếp được vốn được ưa chuộng
của người tiêu dùng.
Điểm hạn chế: Nghiên cứu được tiến hành ở Phần Lan – quốc gia ít chịu ảnh
hưởng từ đại dịch Covid-19 vào tháng 3 năm 2020, điều này làm nghiên cứu chưa phản
ảnh được rõ nét sự thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng từ trực tiếp
sang trực tuyến. Thêm vào đó, số lượng và đối tượng tham gia khảo sát cịn hạn chế,
chưa mang tính đại diện cho người tiêu dùng ở quốc gia nhóm tác giả tiến hành nghiên
cứu.
Mary Loxton và cộng sự (2020) trong nghiên cứu ―Consumer Behaviour during
Crises: Preliminary Research on How Coronavirus Has Manifested Consumer Panic
Buying, Herd Mentality, Changing Discretionary Spending and the Role of the Media
in Influencing Behaviour‖, dựa vào những nghiên cứu tiền nhiệm và dữ liệu thứ cấp từ
các nguồn tài liệu tin cậy, tác giả đã lựa chọn 4 nhân tố đại dịch Covid-19 gây ra gồm

tâm lý dự trữ hàng hóa, tâm lý đám đơng, sự thay đổi ưu tiên chi tiêu và vai trị của
truyền thơng đã tác động đến hành vi người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả
4 nhân tố đều tác động đến sự thay đổi trong hành vi mua hàng của người tiêu dùng.
Từ kết quả nghiên cứu kết hợp với tình hình thực tế, tác giả đã đề xuất giải pháp giúp
các doanh nghiệp bán lẻ có thể điều chỉnh quy mơ sản xuất để tăng lợi nhuận thu về
trong suốt thời kỳ đại dịch.

TIEU LUAN MOI download :


4

Điểm hạn chế: Nghiên cứu chưa làm rõ được sự thay đổi trong hành vi mua sắm
trực tuyến của người tiêu dùng, có sự tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa nhân tố mua
hàng tích trữ và tâm lý đám đơng, cùng với đó nhân tố ảnh hưởng của truyền thông
cũng liên quan trực tiếp đến hành vi mua hàng tích trữ và tâm lý đám đơng. Thêm vào
đó, nghiên cứu đã bỏ qua những nhân tố liên quan đến các rủi ro sức khỏe, sự an toàn
và những chính sách của Chính phủ,…trong khi đó, những nhân tố này thực tế có tác
động rất lớn đến sự thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
Nghiên cứu ―To buy or not buy food online: The impact of the COVID-19
epidemic on the adoption of e-commerce in China‖ của Gao và cộng sự (2020) đã đi
sâu phân tích 2 yếu tố tác động của đại dịch Covid-19 là số ca nhiễm và sự quản lý của
chính quyền đối với hành vi mua thực phẩm trực tuyến của các hộ gia đình tại Trung
Quốc. Trong đó sự quản lý của chính quyền được chia thành 3 cấp: cấp Trung ương,
cấp tỉnh- thành phố và cấp địa phương. Nghiên cứu được tiến hành khảo sát với 770 hộ
gia đình trên khắp Trung Quốc với kết quả chỉ ra rằng khi số lượng ca nhiễm Covid-19
tăng lên, các hộ gia đình có xu hướng lựa chọn mua thực phẩm trực tuyến nhiều hơn,
cùng với đó là sự hỗ trợ và các chính sách từ chính quyền sẽ giúp các hộ gia đình có
được sự an tồn trong việc mua hàng trực tuyến và giao nhận hàng hóa.
Điểm hạn chế: Nghiên cứu chỉ lựa chọn 2 nhân tố để phân tích, chú trọng vào

những nhân tố liên quan đến sức khỏe có tác động ngắn hạn của đại dich, đã bỏ qua
những yếu tố liên quan tâm lý người tiêu dùng cũng như sự tác động của các yếu tố
kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19. Cơng trình được tiến hành tại Trung
Quốc – quốc gia đông dân và rộng lớn với những đặc thù về nhân khẩu học và chính
sách quản lý ở từng địa phương rất khác nhau, tuy nhiên phần lớn khảo sát tập trung
các hộ gia đình ở vùng phía đơng, chưa mang tính đại diện cho tổng thể.
Ortega-Vivanco với nghiên cứu ―Effects of Covid-19 on consumer behavior:
Ecuador case‖ đã đưa ra 4 nhân tố đại dịch Covid-19 bao gồm: yếu tố cá nhân, xã hội,
tâm lý, văn hóa đã gây ra sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng. Bảng khảo sát
để được gửi qua email đến người tiêu dùng sinh từ năm 1949 đến 2010 và thu được

TIEU LUAN MOI download :


5

658 phiếu trả lời hợp lệ cho việc nghiên cứu. Kết quả đã chỉ ra các yếu tố có ảnh hưởng
tích cực đến sự hành vi mua sắm của người tiêu dùng đồng thời người tiêu dùng cũng
có xu hướng thay đổi thói quen sang sử dụng các hình thức trực tuyến cho việc mua
sắm và giao tiếp xã hội trong bối cảnh Ecuador đang ban hành tình trạng khẩn cấp do
tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Điểm hạn chế: Tác giả đã bỏ qua những nhân tố liên quan đến rủi ro do Covid19 gây ra đối với sức khỏe và thu nhập của người dân, số lượng người tham gia khảo
sát chưa mang tính đại diện cho một quốc gia.
Nghiên cứu ―Intrinsic factors affecting online impulsive shopping during the
COVID-19 in emerging markets‖ của tác giả Lavuri, đã cho kết quả các nhân tố: nhận
thức về tính hữu dụng, giá cả, chủ nghĩa vật chất, động cơ hưởng thụ trong mùa dịch
Covid-19 có tác động tích cực hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.
Nghiên cứu được tiến hành khảo sát với 443 đáp viên và được phân tích bởi cơng cụ
SPSS, AMOS. Thơng qua kết quả nghiên cứu này, tác giả đã đã giúp các nhà bán lẻ
trực tuyến có thể phát triển những kế hoạch và chiến lược kinh doanh thích nghi với

tình hình phức tạp của dịch bệnh.
Điểm hạn chế: Nghiên cứu được tiến hành tại Ấn Độ với những đặc điểm đặc
thù trong cư dân của quốc gia có nền kinh tế mới nổi và các nhân tố phân tích chưa làm
rõ được những ảnh hưởng xã hội với người tiêu dùng. Thêm vào đó, tác giả đã tiếp cận
những đối tượng khảo sát theo phương pháp ―quả cầu tuyết‖, tức là lấy mẫu một cách
có chủ đích. Điều này đã dẫn đến kết quả dùng trong nghiên cứu có mức độ tin cậy
chưa cao.
Nghiên cứu ―How the Covid-19 Pandemic Is Changing Online Food Shopping
Human Behaviour in Italy‖ của Leonardo Salvatore Alaimo đã tiến hành nghiên cứu 4
nhân tố tác động đến hành vi thích nghi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trong
đại dịch: giá trị cảm nhận, tính dễ sử dụng, tính hữu dụng, nhận thức về lợi ích và rủi ro
với 248 đáp viên. Tác giả đã sử dụng thang đo Likert 3 điểm (Khơng đồng ý, Bình
Thường, Đồng ý) để đo lường mức độ nhận thức và thỏa mãn của người tiêu dùng tại

TIEU LUAN MOI download :


6

Ý khi mua thực phẩm trưc tuyến trong thời kỳ đại dịch. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng
74,6% người khảo sát cảm thấy mua sắm thực phẩm trực tuyến là hữu ích và đáp ứng
được những nhu cầu cơ bản của họ trong lúc chính phủ đang tiến hành các biện pháp
phong tỏa do dịch Covid-19 lây lan. Các nhân tố trong nghiên cứu đều cho thấy tác
động đến sự lựa chọn sử dụng hình thức mua thực phẩm trực tuyến của người tiêu dùng
tham gia khảo sát.
Điểm hạn chế: Nghiên cứu tiến hành khảo sát với kích thước mẫu còn hạn chế,
đa số các đáp viên sinh sống tại Apulia - ở phía Nam nước Ý, chưa mang tính đại diện
cho tổng thể, trong khi tác động của Covid-19 trên khắp đất nước.
1.2.2. Các nghiên cứu trong nước
Cũng giống như tình như nghiên cứu trên thế giới, hiện nay, ở Việt Nam có khá

ít các đề tài nghiên cứu về tác động của đại dịch Covid-19 đến hành vi mua sắm trực
tuyến của người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng tại TP. HCM. Các nghiên cứu ở
Việt Nam chủ yếu đi sâu phân tích một hoặc một vài yếu tố tác động của đại dịch
Covid-19 và tập trung vào những ngành nghê cụ thể như ngành bán lẻ, ngành dịch vụ
ăn uống,…hoặc những nghiên cứu có phạm vi rộng thì lại phân tích một cách chưa rõ
ràng. Dưới dây, tác giả xin phân tích những bài nghiên cứu ở Việt Nam có liên quan
đến tác động của đại dịch Covid-19 đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu
dùng để làm cơ sở lý luận cho nghiên cứu này.
Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hoàng Việt và cộng sự ―Online Book Shopping
in Vietnam: The Impact of the COVID-19 Pandemic Situation‖ đã tiến hành nghiên
cứu 3 nhân tố: yếu tố tình huống đại dịch (bao gồm sự đóng cửa các cửa hàng trực tiếp,
rủi ro sức khỏe, giãn cách xã hội), động cơ tiện ích và động cơ tiêu khiển. Nghiên cứu
đã thu thập dữ liệu khảo sát từ 275 người Việt Nam trên 18 tuổi có ý định sẽ mua sách
trực tuyến trong tương lai gần, nhóm tác giả sử dụng thang đo Likert 7 điểm từ Rất
không đồng ý đến Rất đồng ý, 20 người tiêu dùng đã được mời tham gia khảo sát thử
nghiệm trước khi bảng câu hỏi được gửi đi rộng rãi. Kết quả đã cho thấy, tất cả các yếu

TIEU LUAN MOI download :


7

tố đều có tác động tích cực đến hành vi mua sách trực tuyến của người tiêu dùng, trong
đó yếu tố về tiện ích có tác động mạnh mẽ nhất.
Điểm hạn chế: Nhóm tác giả đã tiếp cận những đối tượng khảo sát theo phương
pháp ―quả cầu tuyết‖, tức là lấy mẫu một cách có chủ đích. Điều này đã dẫn đến kết
quả dùng trong nghiên cứu có mức độ tin cậy chưa cao. Thêm vào đó, nghiên cứu chưa
khai khác các nhân tố tiềm năng có ảnh hưởng đến quyết định mua sách trực tuyến của
người tiêu dùng như yếu tố cá nhân và văn hóa đọc sách của người dân Việt Nam.
Nghiên cứu ―Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua món ăn qua

mạng của khách hàng tại thành phố Đà Nẵng trong đại dịch COVID-19‖, của Phạm
Thị Hoài Dung (2021) dựa trên khảo sát mẫu 200 người dân có mức thu nhập cơ bản ở
TP. Đà Nẵng đã cho thấy các 3 nhân tố đa dạng sự lựa chọn, các yếu tố sản phẩm và
giá cả là các nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến hành vi mua món ăn qua mạng. Đây là
một trong những căn cứ quan trọng trong việc đưa ra các giải pháp nhằm giúp các cơ
sở kinh doanh ăn uống duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của mình trong thời
kỳ đại dịch COVID-19.
Điểm hạn chế: Tác giả chưa làm rõ được các nhân tố liên quan đến đại dịch
Covid-19 mà chỉ chú trọng đến các nhân tố tác động đến hành vi mua món ăn qua
mạng trong điều kiện bình thường chưa có dịch. Ngồi ra, tác giả chọn đối tượng khảo
sát là người dân có thu nhập ở mức cơ bản cũng hạn chế phần nào kết quả nghiên cứu,
cần kiểm định mơ hình lý thuyết ở mức cao hơn để tăng độ chính xác.
Trong nghiên cứu ―Hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên các
website doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19‖ của Nguyễn Thu Hà
và Hoàng Đàm Lương Thúy (2020) – Đại học Quốc gia Hà Nội, thông qua việc ứng
dụng Lý thuyết hành vi hoạch định (Theory of Planned Behaviour - TPB), tác giả phân
tích ba yếu tố thái độ, chuẩn mực chủ quan và nhận thức kiểm sốt hành vi đều có ảnh
hưởng đáng kể đến ý định và hành vi tiêu dùng trực tuyến của người tiêu dùng trong
bối cảnh dịch Covid-19. Khảo sát được thực hiện với 170 khách hàng tại Việt Nam
bằng bảng câu hỏi được gửi qua Google Drive trong tháng 2-3/2020. Từ kết quả nghiên

TIEU LUAN MOI download :


8

cứu kết hợp với tình hình thực tế, nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị nhằm tích cực
chuyển đổi sang hình thức mua sắm trực tuyến, hỗ trợ người tiêu dùng yên tâm mua
sắm trong bối cảnh dịch bệnh.
Điểm hạn chế: số lượng người tham gia khảo sát chưa nhiều và chưa đa dạng,

chủ yếu là sinh viên và nhân viên văn phịng, chưa phân tích được các nhân tố như
nhận thức rủi ro, niềm tin khách hàng hay tình hình tài chính của người khảo sát –
những yếu tố này thực tế lại tác động rất lớn đến hành vi của người tiêu dùng khi lựa
chọn hình thức mua sắm qua mạng.
Ngồi ra là những đóng góp khơng nhỏ của các doanh nghiệp nghiên cứu thị
trường như Nielsen, Picodi, Delloite, các bài báo trên tạp chí Kinh tế Việt Nam, thời
báo Tài Chính Việt Nam.
Nhìn chung chưa có nhiều nghiên cứu cả trong và ngoài nước về tác động của
đại dịch Covid-19 đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng. Các nghiên
cứu chủ yếu tập trung vào hai hướng chính: thứ nhất, tác động của dịch Covid-19 đến
hành vi tiêu dùng nói chung; thứ hai, nghiên cứu tập trung vào mua sắm trực tuyến
hoặc ngành nghề liên quan đến thực phẩm chưa làm nổi bật được tác động của đại địch
Covid-19 lên hành vi mua sắm trực tuyến tổng thể của người tiêu dùng. Sự khác biệt
rất lớn giữa các ngành nghề, nhân khẩu học tại từng quốc gia, từng địa phương, điều
này đòi hỏi hành vi mua sắm trực tuyến của người dân tại TP. HCM trong mùa dịch
Covid-19 phải được nghiên cứu một cách riêng biệt nhằm đưa ra những đề xuất giúp
người tiêu dùng và các cấp quản lý có những phương án chủ động để thích nghi trong
điều kiện dịch bệnh hoặc những tình huống khẩn cấp có những tác động tương đương
đại dịch Covid-19 trong tương lại.
1.3.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

1.3.1. Mục đích nghiên cứu
Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá tác động của đại dịch Covid-19
đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại TP. HCM thơng qua việc phân
tích thực trạng những nhân tố tác động đến hành vi mua hàng trực tuyến của họ trong

TIEU LUAN MOI download :9

bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao
nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích của mua sắm trực tuyến cũng như giúp các
doanh nghiệp, các nhà hoạch định có thể nắm bắt được đặc điểm hành vi của người tiêu
dùng để có những chính sách cần thiết khuyết khích người tiêu dùng mua sắm trực
tuyến trong giai đoạn dịch bệnh nói riêng và đúc kết kinh nghiệm từ giai đoạn đại dịch
Covid-19 làm tham khảo cho những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai nói
chung.
1.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu sẽ thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây:
-

Thứ nhất: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên quan đến những tác động của dịch
Covid-19 đến hành vi mua hàng trực tuyến thông qua các nghiên cứu tiền nhiệm
ở trong và ngoài nước, qua đó phân tích những ưu điểm và hạn chế của các đề
tài đó, từ đó tìm ra tính mới cho đề tài nghiên cứu.

-

Thứ hai: Tìm hiểu cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu, khái quát được đặc
điểm đặc thù về kinh tế xã hội cũng như tình hình sử dụng hình thức mua sắm
trực tuyến tại TP. HCM. Nhiệm vụ thứ nhất và thứ hai giúp xác định các nhân tố
tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn thành
phố trong thời kỳ Covid-19.

-

Thứ ba: Đề xuất mơ hình với các nhân tố phù hợp với đặc điểm đặc thù ở TP.

HCM để phân tích thực trạng các nhân tố tác động đến hành vi mua sắm trực
tuyến của người tiêu dùng trong đại dịch.

-

Thứ tư: Từ kết quả nghiên cứu để đề xuất những giải pháp nâng cao nhận thức
của người tiêu dùng, khuyến khích họ sử dụng hình thức mua sắm trực tuyến để
bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

1.4.

Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu tác giả hướng đến là tác động của đại dịch Covid-19 đến
hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP. HCM thông qua các

TIEU LUAN MOI download :


10

nhân tố ảnh hưởng. Đề tài sẽ xác định những vấn đề còn tồn động trong việc nghiên
cứu ảnh hưởng của dịch Covid-19 lên hành vi tiêu dùng của người dân TP.HCM, từ đó
đề xuất giải pháp cho các vấn đề này.
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi về nội dung: Đề tài tập trung tìm hiểu, nghiên cứu về thực trạng những
nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến của người dân trên địa bàn TP.
HCM dưới tác động của đại dịch Covid-19.
Phạm vi về không gian: Nghiên cứu tác động của Covid-19 đến hành vi mua

hàng trực tuyến của người dân trên địa bàn TP. HCM theo tỉ lệ dân cư đã sử dụng hình
thức mua sắm trực tuyến để mẫu có tính đại diện cao cho tổng thể. Lý do tác giả chọn
khu vực TP.HCM để nghiên cứu vì với sự phát triển kinh tế năng động bậc nhất cả
nước cũng như mặt bằng thu nhập liên tục tăng lên, người dân sống tại TP.HCM quan
tâm nhiều hơn đến các hoạt động mua sắm mang lại sự tiện lợi, an toàn và đa dạng sự
lựa chọn như mua sắm trực tuyến. Bên cạnh đó TP. HCM là nơi tác giả sinh sống và
làm việc, thuận tiện cho việc tác giả khảo sát và thu thập dữ liệu phục vụ đề tài nghiên
cứu.
Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu bắt đầu thực hiện vào tháng 08 năm 2021 và
các dữ liệu sơ cấp là khảo sát online người dân sống trên địa bàn TP. HCM vào tháng
11 năm 2021, được thiết kế phù hợp với vấn đề nghiên cứu.
Câu hỏi nghiên cứu

1.5.

Với mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đã trình bày, đề tài sẽ trả lời 4 câu hỏi sau:
Câu hỏi 1: Thực trạng các nhân tố tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến của
người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng
phát?
Câu hỏi 2: Giải pháp nào để nâng cao nhận thức và khuyến khích người tiêu
dùng tại TP. HCM về mua sắm trực tuyến?
1.6.

Phƣơng pháp nghiên cứu

TIEU LUAN MOI download :


11


Tác giả áp dụng cả 2 phương pháp: Nghiên cứu định tính và Nghiên cứu định
lượng.
Trên cơ sở lược khảo tài liệu, các cơng trình nghiên cứu trong và ngồi nước
bao gồm các sách báo từ thư viện, tạp chí, bài báo khoa học, wesbite của các cơ quan
chuyên ngành có liên quan đến tác động của Covid-19 về một vấn đề cụ thể. Sau đó,
tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để xây dựng bảng câu hỏi khảo sát
sơ bộ và thang đo Likert theo thang điểm 5. Để kiểm tra mức độ phù hợp của bảng câu
hỏi về câu từ, thang đo, điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát để đo lường các thành
phần của mơ hình, tác giả sử dụng thêm phương pháp phỏng vấn sâu với những người
dân xung quanh khu vực tác giả sinh sống. Kết quả khảo sát sơ bộ sẽ là cơ sở để chuẩn
hóa các thang đo để tiến hành khảo sát chính thức ở TP. HCM.
Nghiên cứu định lượng: Phương pháp định lượng được sử dụng để giúp tìm hiểu
các nhân tố tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại TP. HCM
trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đối với phân tích nhân tố, kích thước mẫu phụ thuộc
vào số lượng biến (J.F. Hair và cộng sư, 2013), trong nghiên cứu này, số lượng biến
đưa vào phân tích nhân tố là 26 biến, vì vậy kích thước mẫu cần thiết tối thiểu là 26 × 6
= 156 quan sát. Để đảm bảo độ tin cậy của kết quả nghiên cứu, bảng khảo sát được gửi
tới 300 khách hàng độ tuổi từ 22-44 sinh sống tại TP. HCM, đã có trải nghiệm các hình
thức mua hàng trực tuyến. Theo dữ liệu từ Picodi Việt Nam năm 2018, hơn 77% người
mua sắm trực tuyến nằm trong độ tuổi từ 18-44, tác giả lựa chọn nhóm đối tượng từ
22-44 tuổi vì đây thế hệ nhạy bén với công nghệ và thông tin truyền thông, đã đi làm phù hợp với biến thu nhập giảm của mơ hình tác giả đề xuất. Việc gửi bảng câu hỏi tới
khách hàng được tiến hành trong thời điểm dịch Covid-19 (tháng 11/2021) thông qua
Google Drive. Tác giả đã gửi phiếu khảo sát đến các đáp viên bằng nhiều hình thức
khác nhau như: 183 phiếu qua tài khoản email, tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội
đến các cá nhân và nhận về 178 phiếu trả lời, các phiếu trả lời còn lại, tác giả nhận
được từ các diễn đàn học thuật, các trang khảo sát, nghiên cứu khoa học trên mạng xã
hội. Tổng số phiếu thu về là 333, tuy nhiên có 31 phiếu khơng phù hợp với đối tượng

TIEU LUAN MOI download :12

của bài nghiên cứu, vì vậy, số mẫu chính thức được sử dụng để phân tích trong nghiên
cứu là 302, đáp ứng được u cầu về kích thước mẫu. Cơng cụ thu thập dữ liệu là bảng
câu hỏi có cấu trúc dùng thang đo Likert 5 điểm. Dữ liệu thu thập được từ khảo sát
được lọc sạch để loại bỏ những mẫu khơng đạt u cầu. Sau đó dữ liệu được đưa vào
phần mềm SPSS 20 để xử lý và xuất ra kết quả nghiên cứu. Phân tích thống kê mô tả
được thực hiện để đánh giá tác động của Covid-19 đến hành vi mua sắm trực tuyến của
người tiêu dùng tại TP.HCM, từ đó tác giả tổng hợp và phân tích để đưa ra kết luận và
giải pháp cho bài nghiên cứu.
1.7.

Đóng góp và ý nghĩa của nghiên cứu

1.7.1. Đóng góp mới của đề tài
Bối cảnh nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam đã cho thấy những đề tài, bài
báo khoa học, cơng trình nghiên cứu về những nhân tố tác động đến thói quen hay hành
vi mua hàng qua mạng của người tiêu dùng không phải là một vấn đề quá mới lạ nhưng
đặt trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 để nghiên cứu thì vẫn chưa có nhiều
cơng trình ở cả trong và ngồi nước. Thêm vào đó, đa phần những cơng trình nghiên
cứu về vấn đề này được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc nếu trong phạm vi
lãnh thổ Việt Nam chỉ đi sâu vào một ngành nghề, lĩnh vực cụ thể, chưa có tính bao
qt. Hơn thế nữa, những đề tài nghiên cứu về hành vi mua hàng trực tuyến này vẫn
cịn hạn chế trong việc xây dựng mơ hình nghiên cứu, mẫu khảo sát, nhiều số liệu được
lấy từ các công ty khảo sát trên thị trường hoặc các thống kê trên các trang web. Bài
nghiên cứu đi sâu phân tích đối tượng là các nhân tố đã tác động đến hành vi của người
tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh khi dịch Covid-19 bùng phát. Do vậy, tính mới
của đề tài có thể đóng góp vào nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về mua sắm
trực tuyến cũng như kiến nghị một số giải pháp khuyến khích người tiêu dùng sử dụng

hình thức mua sắm này trong những tình huống gây ra những tác động về kinh tế-xã
hội mạnh mẽ như đại dịch Covid-19.
1.7.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

TIEU LUAN MOI download :


13

Kết quả nghiên cứu sẽ đánh giá các nhân tố trong bối cảnh tác động của đại dịch
Covid-19 ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại TP.
HCM, dựa trên các khung lý thuyết, cơ sở khoa học, qua đó đánh giá mức độ nhận
thức, sự quan tâm, tâm lý người tiêu dùng trong thời điểm dịch bệnh. Từ đó, có những
kiến nghị hợp lý với các doanh nghiệp, những nhà hoạch định chính sách, các cấp quản
lý để thúc đẩy mua sắm trực tuyến phát triển hơn nữa.
1.8.

Bố cục của bài nghiên cứu
Bài nghiên cứu được chia thành 5 chương như sau:
Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu
Chương 2: Cơ sở lý luận và giả thuyết khoa học
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Chương 5: Kết luận và một số đề xuất
Sơ kết Chƣơng 1
Trong Chương này, tác giả nêu lý do chọn đề tài, tính cấp thiết của đề tài, đồng

thời xác định các mục tiêu nghiên cứu để làm cơ sở cho câu hỏi nghiên cứu. Đồng thời
nhận diện đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Với quá trình nghiên cứu
nghiêm túc và kết quả khảo sát thực tế, nghiên cứu sẽ giúp làm rõ các nhân tố nào

trong bối cảnh dịch bệnh tác động đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu
dùng. Những đóng góp của đề tài được nêu trong chương này để làm mục tiêu hướng
đến của nghiên cứu, nhằm thúc đẩy hoạt động mua sắm hàng hóa trực tuyến ngày càng
phát triển trong tương lai.

TIEU LUAN MOI download :


×