Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.01 MB, 40 trang )

ĐẠI HỌC UEH
TRƯỜNG KINH DOANH
KHOA TÀI CHÍNH

TIỂU LUẬN
ĐIỀU HÀNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
MƠI TRƯỜNG KIỂM SỐT QUẢN TRỊ CỦA
CƠNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Giảng viên hướng dẫn

:

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm

Mã lớp học phần

:

22D1FIN50501705

Sinh viên thực hiện

:

xy

Khóa – Lớp

:Khóa 45 - FN001

Mã số sinh viên

:

31191025126

Ngày tháng năm sinh

:

05/01/2001TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠNG TY CỔ PHẦN - MƠ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI VIỆT
NAM ........................................................................................................................................................ 1
1.1. Công ty cổ phần tại Việt Nam ................................................................................................... 1
1.2. Mô hình quản trị cơng ty cổ phần tại Việt Nam ........................................................................2
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CTCP VINHOMES - BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CTCP
VINHOMES ............................................................................................................................................3
2.1. Giới thiệu về CTCP Vinhomes ..................................................................................................3
2.1.1. Giới thiệu chung .............................................................................................................3
2.1.2. Phân tích CTCP Vinhomes bằng mơ hình SWOT ......................................................... 3

2.1.3. Phân tích CTCP Vinhomes bằng mơ hình McKinsey 7S ...............................................5
2.2. Giới thiệu bộ máy quản trị của CTCP Vinhomes ....................................................................10
2.2.1. Đại hội đồng cổ đông ................................................................................................... 10
2.2.2. Hội đồng quản trị ..........................................................................................................11
2.2.3. Ban giám đốc ................................................................................................................13
2.2.4. Ban kiểm soát ............................................................................................................... 15
2.3. Đánh giá bộ máy quản trị CTCP Vinhomes ............................................................................16
CHƯƠNG 3: TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP
VINHOMES ..........................................................................................................................................18
3.1. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị .........................................................................................18
3.2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị ...............................................................................18
3.3. Giám sát việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị CTCP Vinhomes ... 19
3.3.1. Tính độc lập của Hội đồng quản trị ..............................................................................19
3.3.2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị ...............................20
3.3.3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị .................................................................................. 20
3.4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị CTCP Vinhomes ...21
CHƯƠNG 4: BẦU CHỌN, LƯƠNG THƯỞNG VÀ SA THẢI ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ CTCP VINHOMES ......................................................................................................................22
4.1. Bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị ...................................................................................22
4.2. Lương thưởng, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ....................................................... 22
4.3. Sa thải thành viên Hội đồng quản trị .......................................................................................24
4.4. Đánh giá việc thực hiện bầu chọn, lương thưởng và sa thải Hội đồng quản trị CTCP
Vinhomes ........................................................................................................................................25


CHƯƠNG 5: CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG VÀ ĐỘNG LỰC TẠO RA CHO CÁC CEO .......... 26
5.1. Tình hình sở hữu vốn cổ phần của ban quản trị CTCP Vinhomes ..........................................26
5.2. Sở hữu vốn cổ phần của ban quản trị và thành quả của CTCP Vinhomes ..............................28
5.3. Sở hữu vốn cổ phần của ban quản trị và rủi ro của CTCP Vinhomes .....................................29
5.4. Sở hữu vốn cổ phần của ban quản trị và chi phí đại diện của CTCP Vinhomes .....................29

5.5. Đánh giá về chế độ lương thưởng và động lực cho CEO của CTCP Vinhomes .....................31
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ...............................................................................32
6.1. Kết luận về mơi trường kiểm sốt quản trị của CTCP Vinhomes ...........................................32
6.2. Khuyến nghị hoàn thiện mơi trường kiểm sốt quản trị của CTCP Vinhomes .......................33
DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................................................................................. 35
DANH MỤC HÌNH VẼ ....................................................................................................................... 35
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................................... 36


CHƯƠNG 1: CƠNG TY CỔ PHẦN - MƠ HÌNH QUẢN TRỊ
CƠNG TY CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
1.1. Cơng ty cổ phần tại Việt Nam
Điều 111, Chương V, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật số 59/2020/QH14 quy định về công ty
cổ phần gồm các đặc điểm chính sau: Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần
bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông là người sở hữu cổ phần của cơng ty, có thể là tổ chức, cá
nhân với số lượng tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp; Các cổ đơng có
quyền tự do chuyển nhượng cổ phần trừ trường hợp cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần
phổ thông cho người không phải cổ đông sáng lập trong 3 năm đầu; Cơng ty cổ phần được
cơng nhận có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Cơng ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của
cơng ty.
Việc thành lập cơng ty cổ phần cần có vốn điều lệ, chính là các cổ phần. Để góp vốn vào công
ty cổ phần, nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân có thể mua cổ phần của cơng ty và trở thành cổ
đơng. Nhờ đó, loại hình cơng ty cổ phần có ưu điểm nổi bật là khả năng huy động vốn rất linh
hoạt, nguồn vốn công ty có thể tiếp cận là khơng giới hạn. Bên cạnh việc huy động nguồn vốn
từ phát hành cổ phiếu, công ty cũng có thể phát hành trái phiếu ra cơng chúng hoặc vay vốn từ
các tổ chức, cá nhân ở trong và ngồi nước.
Chủ sở hữu của cơng ty cổ phần là các cổ đông. Cổ đông là người nắm giữ ít nhất 1 cổ phần
trong cơng ty. Cơng ty cổ phần bắt buộc phải có nhiều hơn 3 cổ đông sáng lập, số lượng cổ

đông tối đa là không hạn chế. Cổ đông trong công ty cổ phần chia thành 3 loại: cổ đông sáng
lập, cổ đông phổ thông và cổ đơng ưu đãi. Mỗi loại có quyền lợi và mức ưu đãi khác nhau.
Mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần là tối đa hóa giá trị
cổ phiếu trên thị trường của cơng ty nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đơng, thay vì tối đa
hóa lợi nhuận hiện tại của cơng ty hay tối đa hóa thị phần trên thị trường.
Loại hình cơng ty cổ phần có nhiều ưu điểm: Cơng ty cổ phần có khả năng huy động vốn rất
linh hoạt, không giới hạn số lượng cổ đơng tối đa nhờ đó thuận lợi cho việc mở rộng kinh
doanh; Vịng đời hoạt động của doanh nghiệp có thể là vô hạn; Cổ đông của công ty cổ phần
chỉ chịu mức độ rủi ro giới hạn trong phần vốn góp thay vì chịu trách nhiệm bằng tồn bộ tài
sản của mình do đó mức độ rủi ro khơng cao; Thủ tục chuyển nhượng cổ phần đơn giản; Công
ty cổ phần được niêm yết, giao dịch cổ phần trên sàn chứng khốn; Các thơng tin tài chính
của cơng ty được thông báo công khai ra công chúng. Công ty cổ phần có ưu điểm vượt trội
so với các loại hình cơng ty khác ở điểm được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Loại
hình cơng ty cổ phần giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn từ nhiều nhà đầu tư trong
và ngoài nước, tạo nền tảng nguồn vốn sẵn có để thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Hầu hết các
1


công ty lớn nhất thế giới đều là công ty cổ phần.
Tuy nhiên, loại hình cơng ty cổ phần cũng tồn tại một số hạn chế: Số lượng cổ đông rất lớn
trong cơng ty cổ phần có thể gây xung đột về lợi ích giữa các bên; Việc quản lý và điều hành
cơng ty cổ phần khá khó khăn do cấu trúc công ty phức tạp; Công ty cổ phần bị đánh thuế hai
lần: lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp và cổ tức chi trả cho cổ đông; Khi cổ đông chuyển
nhượng cổ phần phải khai thuế và nộp thuế trên giá chuyển nhượng từng lần với thuế suất
0.1%, từ đó giảm lợi nhuận thực nhận cho cổ đơng; Cơng ty cổ phần có khả năng bảo mật
thơng tin kinh doanh, bí mật kinh doanh hạn chế, do hầu hết mọi thông tin đều phải được
công khai trên thị trường và báo cáo thường xuyên cho cổ đông.

1.2. Mô hình quản trị cơng ty cổ phần tại Việt Nam
Theo Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có thể lựa chọn một trong hai mơ

hình tổ chức và quản lý hoạt động như sau:
Mơ hình 1: Bao gồm: Đại hội đồng cổ đơng, HĐQT, Ban kiểm sốt và Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc; Lưu ý, trong trường hợp cơng ty có dưới 11 cổ đơng là tổ chức sở hữu dưới 50%
tổng số cổ phần thì khơng bắt buộc có Ban kiểm sốt.
Mơ hình 2: Bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Lưu ý,
cần có ít nhất 20% thành viên HĐQT là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc
HĐQT.
Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về người đại diện theo Pháp luật của
công ty cổ phần như sau: Nếu công ty quy định chỉ có một người đại diện, Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc sẽ là người đại diện theo Pháp luật; Nếu có hơn một người đại diện thì Chủ
tịch HĐQT và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc sẽ là người đại diện theo Pháp luật. Nếu cơng
ty muốn có 3 người đại diện theo Pháp luật thì có thể lựa chọn và ghi nhận chi tiết số lượng,
chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của người đại diện Pháp luật trong Điều lệ công ty.
Người đại diện Pháp luật của cơng ty cổ phần có thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng nhưng
cũng có thể xảy ra khả năng lạm quyền với vai trò quản lý của Hội đồng quản trị cơng ty, do
đó cần thiết phải phân định rõ ràng quyền, nghĩa vụ và vai trò giữa Hội đồng quản trị với
người đại diện theo Pháp luật.
Trong trường hợp của CTCP Vinhomes, cơng ty có mơ hình quản trị gồm Đại hội đồng cổ
đông, HĐQT, Ban kiểm sốt và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thuộc mơ hình tổ chức Hội
đồng quản trị 2 cấp. Bộ máy quản trị của Vinhomes sẽ được giới thiệu và phân tích ở phần
sau.

2


CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CTCP VINHOMES - BỘ MÁY
QUẢN TRỊ CỦA CTCP VINHOMES
2.1. Giới thiệu về CTCP Vinhomes
2.1.1. Giới thiệu chung
CTCP Vinhomes là cơng ty con của Tập đồn Vingroup - một trong những thương hiệu dẫn

đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. CTCP Vinhomes hoạt động theo chiến lược
“kiềng 3 chân” độc đáo, dựa trên 3 trụ cột chính là: bất động sản nhà ở, cho th văn phịng
và bất động sản khu cơng nghiệp. Đối với lĩnh vực bất động sản nhà ở, tính đến 31/12/2021,
Vinhomes đã đưa vào vận hành 27 khu đô thị trên cả nước, với 97200 căn hộ, biệt thự và nhà
phố, phục vụ cho hơn 300000 cư dân. Vinhomes cũng đang chiếm ưu thế trên thị trường cho
thuê văn phịng và bất động sản khu cơng nghiệp dựa trên quy mô quỹ đất lớn nhất tại Việt
Nam. Cuối năm 2021, tổng quỹ đất đang thu hồi của Vinhomes là 16800ha, trong đó 90% vẫn
chưa được triển khai, cịn nhiều tiềm năng phát triển.
2.1.2. Phân tích CTCP Vinhomes bằng mơ hình SWOT
(1) Điểm mạnh - Strengths
Kiến tạo lối sống riêng biệt trong từng khu đô thị: Mỗi khu đô thị đều được Vinhomes quy
hoạch và thiết kế mang màu sắc riêng biệt, hướng đến từng nhóm khách hàng có yêu cầu về
nhà ở khác nhau.
Quy hoạch tiềm năng: Hầu hết các dự án của Vinhomes đều được triển khai ở các đơ thị trọng
điểm, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư, có lợi thế về quỹ
đất rộng, tốc độ đơ thị hố cao.
Được bảo hộ dưới thương hiệu Vingroup: Vinhomes có tiềm lực kinh tế, vốn hóa lớn trên thị
trường, nhận được sự hậu thuẫn lớn từ cơng ty mẹ và có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực bất động
sản. Vinhomes cũng có lượng khách hàng lớn, trung thành, khẳng định thương hiệu uy tín, cao cấp,
gắn với niềm tự hào dân tộc, đội ngũ lãnh đạo có tâm, có tầm.

Dẫn đầu thị trường bất động sản với quỹ đất lên tới 165 triệu m2: Bên cạnh quy mô quỹ đất
cao nhất thị trường hiện tại, vượt trội hơn hẳn so với các doanh nghiệp đối thủ, Vinhomes cịn
có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều dự án trong hệ sinh thái tồn diện của Vingroup.
Cung cấp giải pháp tài chính linh hoạt về vấn đề nhà ở: Vinhomes cho vay mua nhà trong thời
hạn lên đến 35 năm, trả trước 10%, tạo ra giải pháp có lợi cho khách hàng.
(2) Điểm yếu - Weaknesses
Hoạt động chia cổ tức không thường xuyên: Vinhomes không chi cổ tức quá thường xuyên,
lịch sử chia cổ tức vừa đủ tạo niềm tin cho cổ đông, song phần lớn lợi nhuận sẽ được giữ lại
3để tái khởi động các dự án mới, hứa hẹn tỷ suất sinh lợi và giá trị cổ phiếu cao hơn trong
tương lai.
Bất động sản khu đô thị Vinhomes không phù hợp với nhà đầu tư có tầm nhìn ngắn hạn:
Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tiềm năng tăng giá một cách rõ rệt trong thời gian ngắn, song quy
mô lớn và quá trình triển khai lâu khiến nhiều tiện ích mang thương hiệu Vin cần nhiều thời
gian để hoàn thiện. Do đó, giá trị bất động sản thường sẽ được khẳng định sau một thời gian
dự án đã vận hành ổn định.
Giá cả khá cao so với mặt bằng chung của thị trường: Vinhomes hướng đến nhóm khách hàng
trung và cao cấp, giá cả bất động sản được định ra khá cao buộc Vinhomes phải liên tục hoàn
thiện, nâng cao chất lượng quy trình xây dựng, thiết kế, bàn giao sản phẩm, các dịch vụ tiện
ích và chăm sóc khác hàng.
(3) Cơ hội - Opportunities
Nhu cầu sở hữu nhà ở tăng: Những năm gần đây, nhu cầu nhà ở, căn hộ cao cấp tại các thành
phố lớn đang tăng nhanh, Vinhomes vì thế cũng được hưởng lợi từ nguồn cầu rất lớn,
Vinhomes đã kịp thời nắm bắt cơ hội gia tăng số lượng dự án nhà ở để đón đầu xu hướng này.
Bắt kịp xu hướng kiến trúc, thiết kế nội thất: Kiến trúc tòa nhà, quang cảnh, cách bày trí là
điều khách hàng chú ý đến đầu tiên khi cân nhắc một sản phẩm bất động sản. Không chỉ
nhanh chóng cập nhật xu hướng trang trí thịnh hành, Vinhomes còn kiến tạo bản sắc riêng biệt
trong việc quy hoạch từng dự án, theo đuổi phong cách nhất quán là hiện đại, tiện nghi và gần
gũi với thiên nhiên.
Thúc đẩy doanh số bán hàng trên mặt trận kỹ thuật số: Việc ứng dụng hiệu quả các kênh
truyền thông kỹ thuật số, Digital Marketing, SEO doanh nghiệp, SEO địa phương, chiến lược
content nhằm thu hút khách hàng tiềm năng và quảng cáo sản phẩm, giúp độ nhận diện
thương hiệu của Vinhome ngày càng tăng.
Những người mua có thu nhập cao và giàu có gia tăng nhanh chóng, có nhu cầu lớn đối với
các sản phẩm cao cấp. Ngoài ra, tỷ suất đầu tư và khả năng thu hồi vốn cao hơn so với khu
vực, do đó thu hút người mua nước ngoài.
(4) Thách thức - Threats

Nhu cầu nguồn vốn ban đầu lớn: Những năm gần đây, Vinhomes đang tiếp tục đầu tư vào
hàng loạt các dự án bất động sản, do đó, nhu cầu vốn dự kiến sẽ tăng cao.Trước tình thế đó,
Vinhomes có chiến lược huy động vốn đa dạng: vay các tổ chức tài chính tín dụng; tận dụng
khoản tiền khách hàng ứng trước cho các dự án đã mở bán, sử dụng phần lợi nhuận giữ lại
làm vốn gối đầu cho các dự án sau; huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu và
thị trường vốn quốc tế.
Chu kỳ lên xuống của thị trường bất động sản: Thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay
đang tăng trưởng ổn định, tuy nhiên tính chu kỳ lên xuống khơng thể đốn trước của thị
4


trường vẫn còn là một rủi ro tiềm ẩn. Các dựa án bất động sản cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ
biến động thị trường, do đó phần lớn doanh thu của Vinhomes cũng có thể khơng đạt được
như kỳ vọng.
Mức độ cạnh tranh gay gắt: Các chủ đầu tư bất động sản có nhiều chiến lược về sản phẩm và
bán hàng hiệu quả, thu hút nhiều khách hàng, từ đó làm gia tăng sự cạnh tranh đáng kể trên
thị trường nay, nhất là tại các thành phố lớn. Ngoài ra, một số tập đoàn phát triển bất động sản
nước ngồi với uy tín quốc tế, tài chính vững mạnh, bề dày kinh nghiệm đang đầu tư trực tiếp
hoặc liên doanh với các chủ đầu tư khác tại Việt Nam. Điều này cũng gia tăng áp lực cạnh
tranh đáng kể đối với Vinhomes. Nguồn cung từ thị trường bất động sản quá lơn hay cạnh
tranh về giá bán có thể hạn chế tiêu thụ các dự án của Vinhomes.
2.1.3. Phân tích CTCP Vinhomes bằng mơ hình McKinsey 7S
(1) Chiến lược - Strategy
Theo Báo cáo thường niên năm 2021, Vinhomes tuyên bổ theo đuổi chiến lược gồm năm mũi
nhọn tọng tâm sau:

Hình 1: Chiến lược phát triển của Vinhomes
(2) Cấu trúc - Structure
Xem xét bộ máy cấu trúc của CTCP Vinhomes trên 2 khía cạnh về sơ đồ tổ chức cơng ty và
các thành viên cấp cao trong bộ máy quản trị và của Vinhomes:

Về sơ đồ tổ chức của Vinhomes:

5


Hình 2: Sơ đồ tổ chức của Vinhomes
Về bộ máy quản trị của Vinhomes, gồm có Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

HĐQT

Bà Nguyễn Diệu Linh

Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Nhật Vượng

Thành viên HĐQT

Ông Varun Kapur

Thành viên độc lập HĐQT

Ông Mueen Uddeen

Thành viên độc lập HĐQT

Ông Hoang D. Quan

Thành viên độc lập HĐQT


Ông Ashish Jaiprakask Shastry

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Thiếu Hoa

Thành viên HĐQT

Ông Trần Kiên Cường

Thành viên HĐQT

Bà Cao Thị Hà An

Thành viên HĐQT
6


Ban giám đốc

Ban kiểm
sốt

Ơng Phạm Thiếu Hoa

TGĐ kiêm Giám đốc Phát triển dự án

Bà Nguyễn Thu Hằng

PTGĐ Thường trực phụ trách vận hành


Ơng Douglas John Farrell

PTGĐ phụ trách Tài chính và Đầu tư

Ông Nguyễn Đức Quang

PTGĐ phụ trách Bán hàng và Tiếp thị

Ông Phạm Văn Khương

PTGĐ phụ trách Khối Xây dựng

Ơng Nguyễn Anh Dũng

PTGĐ phụ trách An ninh, An tồn &
Phòng chống cháy nổ

Bà Mai Thu Thủy

PTGĐ phụ trách Khối Hỗ trợ

Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh

Trưởng BKS

Bà Phạm Ngọc Lan

Thành viên BKS


Bà Lê Thị Duyên

Thành viên BKS

Bảng 1: Giới thiệu HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Vinhomes
(3) Hệ thống - Systems
Vinhomes có mạng lưới các cơng ty thành viên rộng lớn:

STT

Tỷ lệ biểu
quyết

Tên công ty con

1

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Gia Lâm

99,39%

2

Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Sinh Thái

100%

3

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh thái


100%

4

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam

70,0%

7


5

Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ

6

Công ty TNHH Bất động sản Tây Tăng Long

7

Công ty TNHH Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam

97,90%

8

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hồng
Gia


97,85%

9

Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Làng Vân

100%

10

Công ty TNHH Metropolis Hà Nộ

100%

11

Công ty TNHH Trung tâm Tài chính Việt Nam Berjaya

12

Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn

100%

13

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiên Niên Kỷ

100%


14

Công ty Cổ phần GS Củ Chi

100%

15

Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phú Gia

98,0%

16

Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh

80,5%

17

Công ty Cổ phần Delta

100%

18

Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công Nghiệp Vinhomes

100%


19

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin và Hạ tầng
truyền dẫn VinITIS

61.0%

20

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An

100%

21

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

100%

22

Công ty TNHH Phát triển Công viên trung tâm

100%

8

99,89%
100%


67,50%


23

Công ty Cổ phần Đầu tư Và Phát triển Newco

100%

24

Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo lai

25

Công ty TNHH MTV Đá Trắng Bảo Lai

100%

26

Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch An Phú

100%

27

Công ty CP Đá cẩm thạch Dốc Thẳng


100%

28

Công ty CP Khống sản Phan Thanh

100%

29

Cơng ty TNHH MTV Khai thác khống sản Bảo Lai Lục Yên

100%

30

Công ty CP Đầu tư Vạn Khoa

100%

31

Công ty TNHH MTV Vạn Khoa Lục Yên

100%

32

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Sơn Thái


96.48%

99.99%

Bảng 2: Danh sách công ty thành viên của Vinhomes
(4) Kỹ năng - Skills
Các vị trí hiện tại trong hệ thống Vinhomes nổi bật là: Chuyên viên kinh doanh, chuyên viên
Marketing, chuyên viên chăm sóc khách hàng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên housekeeping,…
Nhân sự của Vinhomes đều trang bị kỹ năng đúng với vị trí chun mơn, có thể kể đến như
kỹ năng điều tra thông tin, đàm phán thuyết phục, kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ,
chăm sóc khách hàng, thành thạo sử dụng các nền tảng mạng xã hội,… nhằm mang lại lợi ích
cao nhất cho khách hàng và góp phần vào sự tăng trưởng chung của Vinhomes.
(5) Nhân viên - Staff
Nguồn nhân lực luôn được ưu tiên đầu tư phát triển, được đào tạo thường xuyên và chuyên
nghiệp, không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của
khách hàng.

9


Hình 3: Cơ cấu nhân sự theo trình độ chuyên môn của Vinhomes
(6) Phong cách - Style
Vinhomes hướng đến việc phát triển các khu đô thị xanh, kiến tạo lối sống gần gũi thiên nhiên,
hội tụ 3 yếu tố: môi trường xanh, kinh tế xanh, cộng đồng xanh. Mọi tiện ích như spa, gym,
dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, trường học đều được
tích hợp và tạo nên hệ sinh thái kinh tế xanh “tất cả trong một” ngay tại khu đô thị.
Vinhomes tích cực khuyến khích lối sống xanh, tiêu biểu là chương trình tặng 30000 voucher
trị giá 10 triệu đồng cho mỗi hộ dân khi mua các dòng xe máy điện Vinfast.
Các sản phẩm của Vinhomes đều được ứng dụng cơng nghệ hiện đại như cơng nghệ trí tuệ
nhân tạo (AI), Big Data, Internet vạn vật (IoT) trong việc vận hành và quản lý, nâng cao hiệu

quả sử dụng năng lượng sạch và mang lại sự tiện nghi, an toàn tối đa cho cư dân.
(7) Giá trị cốt lõi - Superordinate goals
Là cơng ty con của Tập đồn Vingroup, CTCP Vinhomes thừa hưởng văn hóa Tập đồn gồm
6 giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình: TÍN - TÂM - TRÍ - TỐC TINH - NHÂN. Bên cạnh đó, Vinhomes hoạt động với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp
hơn cho người Việt”.

2.2. Giới thiệu bộ máy quản trị của CTCP Vinhomes
2.2.1. Đại hội đồng cổ đông
Theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao
nhất của công ty cổ phần. Các quyền và nghĩa vụ của Đại hội động cổ đông được quy định cụ
thể như sau: Định hướng phát triển của công ty; Quyết định mức cổ tức hằng năm của từng
loại cổ phiếu; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm sốt viên; Sửa đổi, bổ
sung Điều lệ cơng ty; Thơng qua báo cáo tài chính hằng năm; Quyết định tổ chức lại, giải thể
10


công ty; Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát; Quyền
và nghĩa vụ khác.
2.2.2. Hội đồng quản trị
Theo Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT là cơ quan quản lý công ty. Các quyền và
nghĩa vụ của HĐQT được quy định cụ thể như sau: Quyết định chiến lược trung hạn và kế
hoạch kinh doanh hằng năm; Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu; Quyết định phương án
đầu tư; Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; Bầu, miễn nhiệm, bãi
nhiệm Chủ tịch HĐQT; Ký kết hoặc chấm dứt hợp đồng đối với Ban giám đốc; Quyết định cơ
cấu tổ chức; Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đơng; Quyền và nghĩa vụ
khác theo quy định.
Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT được quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp
2020 như sau: HĐQT có từ 3 đến 11 thành viên, nhiệm kỳ không quá 5 năm và được bầu lại
không hạn chế. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 155
Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: Năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có trình độ chun mơn,

kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực kinh doanh của công ty; Không nhất
thiết phải là cổ đông của công ty, có thể đồng thời là thành viên HĐQT của cơng ty khác.
Hội đồng quản trị của CTCP Vinhomes có 9 thành viên, gồm:
(1) Bà Nguyễn Diệu Linh - Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Diệu Linh sinh ngày 14 tháng 5 năm 1974 tại Hà Nội.
Bà tốt nghiệp ngành Ngoại ngữ Pháp văn và Anh văn, có bằng Cử
nhân Luật; Thạc sĩ Luật tại Pháp năm 2000-2001. Bà từng là chuyên
gia pháp lý của Ngo Migueres & Partners; có kinh nghiệm làm việc
tại hàng Luật Loyrette Nouel. Bà hiện là Phó chủ tịch Tập đoàn
Vingroup, đại diện cho cổ phiếu VHM mà Tập đồn Vingroup sở
hữu. Bà gắn bó với Vingroup từ 2005, nắm giữ những vị trí chủ chốt
trong Tập đồn. Trước khi trở thành Chủ tịch Hội động quản trị
CTCP Vinhomes, bà giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Vinhomes.
(2) Ông Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT
Ông Phạm Nhật Vượng là sinh ngày 5 tháng 8 năm 1968, là một tỷ
phú và doanh nhân nổi tiếng người Việt Nam. Ông thi đỗ Đại học
Mỏ - Địa chất Hà Nội, nhận học bổng du học ở trường Đại học
Thăm dò địa chất Liên bang Nga, ngành Kinh tế địa chất. Tháng 8
năm 1993, ông Phạm Nhật Vượng sáng lập thương hiệu mì ăn liền
Mivina, phát triển rất thuận lời và chiếm 97% thị phần ở Ukraine
vào năm 2004. Tháng 9 năm 2009, Tập đoàn Technocom của ông
đổi tên thành Tập đoàn Vingroup, trụ sở chuyển từ Ukraina về Việt
Nam. Hiện nay, ông là cổ đông sáng lập của Vinpearl Land và Vincom, đồng thời là Chủ tịch
11


Hội đồng quản trị Vingroup, được Forbes công nhận là tỷ phú đô la Mỹ đầu tiên của Việt
Nam từ ngày 7 tháng 3 năm 2011. Những năm gần đây, ông Phạm Nhật Vượng đang lấn sân
vào lĩnh vực sản xuất ô tô mang thương hiệu Vinfast, thực hiện tham vọng đưa thương hiệu ô
tô Việt Nam vươn tầm quốc tế.

(3) Ông Varun Kapur - Thành viên độc lập HĐQT
Ông Varun Kapur là một doanh nhân người Ấn Độ, sinh ngày 26
tháng 3 năm 1969. Ông hiện đang là Tổng giám đốc Indgrowth
Singapore, đồng thời giữ vị trí thành viên Hội đồng quả trị độc lập
của CTCP Vinhomes. Trước đây, ông từng là Giám đốc điều hành
TPG Capital Hồng Kông và Singapore; Ơng tốt nghiệp Cử nhân
Cơng nghệ Kỹ thuật Điện tại Học viện Cơng nghệ Ấn độ và có bắng
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Quản lý Ahmedabad Ấn Độ.
(4) Ông Mueen Uddeen - Thành viên độc lập HĐQT
Ông Mueen Uddeen là doanh nhân người Singapore gốc Ấn, sinh
ngày 17 tháng 8 năm 1955 tại Pakistan. Ông hiện là quản lý cấp cao
của Arcpoint Associates Advisory Pte. Ltd. và ngân hàng Saudi Exim.
Ông từng là chuyên gia tín dụng cấp cao tại Bank of America, Giám
đốc điều hành và Trưởng văn phòng tại JP Morgan Chase Bank Việt
Nam; tốt nghiệp Cử nhân Khoa học tự nhiên danh dự tại Đại học
Menchester Anh, Thạc sĩ Tài chính tại trường Kinh doanh Richard
Ivey thuộc Đại học Western Ontario, Canada.
(5) Ông Hoang D. Quan - Thành viên độc lập HĐQT
Ông Hoang D. Quan sinh ngày 9 tháng 5 năm 1969, hiện là thành
viên HĐQT của nhiều công ty tài chính trên thế giới. Ơng tốt nghiệp
University of New York, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại
St.John’s University và Chương trình chuyên viên cao cấp INSEAD
tại Fontainebleau, Pháp. Ông từng giữ các vị trí quan trọng tại nhiều
tập đoàn như: Giám đốc Standard Bank, Chuyên gia tư vấn Tập đoàn
SOVICO, Tổng giám đốc Ngân hàng HDBank, Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng giám đốc Đầu tư CTCP Đầu tư Tài chính AI Capital,…
(6) Ơng Ashish Jaiprakash Shastry - Thành viên HĐQT
Ông Ashish Jaiprakash Shastry sinh ngày 16 tháng 7 năm 1975. Ơng
giữ chức vụ Chun viên tài chính Ngân hàng Lehman Brothers từ
năm 1996 đến năm 1998, là Cộng sự và Thành viên điều hành kiêm

Trưởng Bộ phận Đông Nam Á tại TPG Capital Pte Ltd. Giai đoạn
2012 đến 2016, ông đảm nhiệm vị trí Đồng giám đốc Điều hành tại
Northstar Advisors Pte Ltd. Từ 2016 đến nay, ông là thành viên điều
12


hành, Chủ tịch Quỹ đầu tư tư nhân khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trưởng bộ phận
Đơng Nam Á tại KKR. Ông cũng là Thành viên HĐQT CTCP Vinhomes từ năm 2020 đến
nay.
(7) Ông Phạm Thiếu Hoa - Thành viên HĐQT
Ông Phạm Thiếu Hoa sinh ngày 6 tháng 11 năm 1963 tại Hà Nam.
Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Nam
California, có kinh nghiệm kinh doanh tại Đông Âu nhiều năm.
Giai đoạn 1987 đến 2002, ông phụ trách công tác Xuất nhập khẩu
tại Công ty Leaprodexim Vietnam. Từ năm 2003 đến 2005, ơng giữ
chức vụ Phó giám đốc Kinh doanh Tập đồn Technocom - Ukraina.
Ơng tiếp tục giữ những vị trí cấp cao trong Tập đồn, trở thành
Tổng giám đốc cơng ty từ năm 2019, có cơng lớn trong việc mở
rộng quỹ đất của Vinhomes. Ông đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Đô
thị Sài Đồng; Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ôc thành phố Hồng Gia
(Royal City).
(8) Ơng Trần Kiên Cường - Thành viên HĐQT
Ông Trần Kiên Cường sinh ngày 5 tháng 12 năm 1962 tại Hà Tĩnh.
Ông từng giữ chức vụ Giám đốc Tập đoàn Technocom - Kharkov Ukraina giai đoạn 2001 - 2010. Từ năm 2010 đến 2014, ông là
Giám đốc Công ty Fansipan tại Ucraina. Từ năm 2014 đến nay,
ông giữ chức vụ Giám đốc Phát triển Dự án của CTCP Vinhomes
và trở thành thành viên HĐQT CTCP Vinhomes từ năm 2020 đến
nay.

(9) Bà Cao Thị Hà An - Thành viên HĐQT

Bà Cao Thị Hà An sinh ngày 10 tháng 9 năm 1068 tại Hà Nội. Bà
tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Bảo hiểm của Học viện Bảo hiểm
Úc và New Zealand; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Philippines.
Bà có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm và xuất nhập
khẩu. Từ năm 1996 đến 2000, bà giữ vị trí nhân viên phịng Xuất
nhập khuẩ tại Cơng ty Vật tư Bưu điện 2. Từ năm 2002 đến 2003,
bà là Trưởng phòng Tài sản kỹ thuật (PTI-HCM). Bà đảm nhiệm
vị trí Giám đốc CTCP Bảo hiểm Quân đội kiêm Giám đốc CTCP
Bảo hiểm Quân đội chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Từ 2016 đến nay, bà gắn bó với Vingroup là
Giám đốc Phát triển dự án của Vingroup; từng là Phó Tổng giám đốc CTCP Bảo hiểm Quân
đội; Bà hiện là Giám đốc Phát triển dự án của Vinhomes.
2.2.3. Ban giám đốc
13


Theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020, Giám đốc, Tổng giám đốc công ty được bổ nhiệm
hoặc được thuê bởi HĐQT, là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
Nhiệm kỳ không quá 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số lần khơng hạn chế.
Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty được quy định như sau: Quyết định
các vấn đề kinh doanh hằng ngày; Thực hiện quyết định của HĐQT, kế hoạch kinh doanh của
công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm các quản lý; Quyết định tiền lương và phúc lợi người lao
động; Tuyển dụng nhân sự; Quyền và nghĩa vụ khác.
Ban giám đốc của CTCP Vinhomes có 7 thành viên, gồm:
(1) Ông Phạm Thiếu Hoa - TGĐ kiêm Giám đốc Phát triển dự án
Ông Phạm Thiếu Hoa sinh ngày 6 tháng 11 năm 1963 tại Hà Nam.
Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Nam
California, có kinh nghiệm kinh doanh tại Đơng Âu nhiều năm.
Giai đoạn 1987 đến 2002, ông phụ trách công tác Xuất nhập khẩu
tại Công ty Leaprodexim Vietnam. Từ năm 2003 đến 2005, ơng giữ
chức vụ Phó giám đốc Kinh doanh Tập đồn Technocom - Ukraina.

Ơng tiếp tục giữ những vị trí cấp cao trong Tập đồn, trở thành
Tổng giám đốc cơng ty từ năm 2019, có cơng lớn trong việc mở
rộng quỹ đất của Vinhomes. Ông đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Đô
thị Sài Đồng; Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ơc thành phố Hồng Gia
(Royal City).
(2) Bà Nguyễn Thu Hằng - PTGĐ Thường trực phụ trách vận hành
Bà Nguyễn Thu Hằng sinh ngày 10 tháng 12 năm 1984, tốt nghiệp
cử nhân Tài chính & Kế tốn tại Úc và Thạc sĩ Kinh tế về Ngân
hàng và Tài chính tại ESCP Europe. Bà từng giữ chức vụ là Trưởng
phòng Quản lý Rủi ro Hoạt động, Trưởng phòng Khách hàng Doanh
nghiệp, Trưởng phịng Thị trường vốn tại Vietinbank. Bà có hơn 12
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, quản trị rủi ro và ngân
hàng. Bà được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Thường trực phụ
trách vận hành từ tháng 10 năm 2020.
(3) Ông Douglas John Farrell - PTGĐ phụ trách Tài chính và Đầu tư
Ơng Douglas John Farrell sinh ngày 22 tháng 1 năm 1980 tại
Victoria, Úc. Ông tốt nghiệp Cử nhân Tài chính tại Đại học
Macquarie và Cử nhân Kế tốn thương mại tại Viện Kế tốn Cơng
chứng Úc. Ông từng là Giám đốc điều hành, Giám đốc M&A lĩnh
vực bất động sản tại Citigroup từ năm 2010 đến năm 2016; Sáng lập
Quỹ đầu tư Quintet Partners. Ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám
đốc phụ trách Tái chính và Đầu tư từ tháng 2 năm 2018.
14


(4) Ông Nguyễn Đức Quang - PTGĐ phụ trách Bán hàng và Tiếp thị
Ông Nguyễn Đức Quang sinh ngày 2 tháng 10 năm 198 tại Hà Nội.
Ông tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Giai đoạn 2005 2011, ông làm việc tại LG Electronics Việt Nam. Từ 2012 đến 2014,
ông giữ chức vụ Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị tại Mercedes - Benz
An Du Autohaus. Ơng gắn bó với CTCP Vinhomes từ năm 2014

đến nay, được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc phụ trách Bán hàng
và Tiếp thị từ tháng 2 năm 2018.
(5) Ông Phạm Văn Khương - PTGĐ phụ trách Khối Xây dựng
Ông Phạm Văn Khương sinh ngày 21 tháng 6 năm 1959 tại Hà Nội.
Ông tốt nghiệp kỹ sư Đại học Kiến trúc Hà Nội ngành Xây dựng
vào năm 1983. Giai đoạn 1996 - 2003, ông giữ chức vụ Giám đốc xí
nghiệp xây dựng kinh doanh thiết bị công nghệ CTN thuộc Bộ Xây
dựng. Năm 2003, ông giữ chức vụ Trưởng ban quản lý đầu tư xây
dựng Vincom. Đến năm 2006, trở thành Giám đốc Ban quản lý dự
án đầu tư xây dựng Tập đoàn Technocom Việt Nam. Giai đoạn 2008
- 2011, ông trở thành thành viên HĐQT của Tập đồn Vingrouop.
Ơng có 30 năm kinh nghiệm về xây dựng và công nghệ công nghiệp.
(6) Ông Nguyễn Anh Dũng - PTGĐ phụ trách An ninh, An tồn & Phịng chống cháy nổ
Ơng Nguyễn Anh Dũng sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành
Tiếng Anh tại Đại học Phương Đơng. Ơng có 15 năm kinh nghiệm
làm việc tại Vingroup. Từ 2018, ơng đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám
đốc CTCP Vincom Retail, sau đó được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng
giám đốc phụ trách An ninh, An tồn và Phịng chơng cháy nổ của
Vinhomes từ tháng 10 năm 2021.

(7) Bà Mai Thu Thủy - PTGĐ phụ trách Khối Hỗ trợ
Bà Mai Thu Thủy sinh ngày 4 tháng 9 năm 1975 tại Hà Nội. Bà tốt
nghiệp Cử nhân Kinh tế và có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại
Vingroup. Giai đoạn 1996 - 2014, bà giữ vị trí cán bộ dự án tại Trung
tâm hỗ trợ phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Từ năm 2006 đến năm 2010, bà
được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng giám đốc CTCP Vinpearl. Từ
2012 đến nay, bà là Phó tổng giám đốc CTCP Phát triển Đơ thị Nam
Hà Nội.
2.2.4. Ban kiểm soát

15


Theo Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020, Ban kiểm soát có từ 3 đến 5 thành viên, nhiệm kỳ
khơng q 5 năm, được bầu lại không hạn chế; Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên
tắc đa số; Cần có hơn một nửa số thành viên Ban kiểm soát thường trú tại Việt Nam.
Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm sốt viên cụ thể như sau: Có chun mơn về kinh tế, tài
chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh hoặc chun ngành phù hợp; Khơng có
quan hệ gia đình với ban quản trị; Khơng phải người quản lý của công ty. Các quy định cụ thể
về quyền và nghĩa vụ, tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên, trách
nhiệm của Kiểm soát viên, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên được quy định lần lượt tại
các Điều 170, Điều 171, Điều 172, Điều 173, Điều 174 của Luật này.
Ban kiểm soát của CTCP Vinhomes có 3 thành viên, gồm:
(1) Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh - Trưởng Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh từng là kiểm tốn viên tại Cơng ty TNHH KPMG từ năm 2012
đến 2017, tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Bà được bổ nhiệm giữ chức vụ
Trưởng Ban kiểm soát CTCP Vinhomes từ ngày 12/8/2021.
(2) Bà Phạm Ngọc Lan - Thành viên Ban kiểm sốt
Bà Phạm Ngọc Lan từng là Trưởng nhóm kiểm tốn viên tại Công ty TNHH Ernst & Young
từ năm 2011 đến 2014, tốt nghiệp Cử nhân Kế toán. Bà được bổ nhiệm làm thành viên Ban
kiểm soát CTCP Vinhomes từ ngày 12/8/2021.
(3) Bà Lê Thị Duyên - Thành viên Ban kiểm soát
Bà Lê Thị Duyên tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính và Quản lý kiểm sốt tại Pháp. Bà có nhiều
năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng tại nhiều doanh nghiệp lớn như SYM Việt Nam, Công
ty Thời trang M.Y.M Việt Nam, Công ty VinDS. Từ năm 2018 đến nay, bà giữ chức vụ
Truogn73 nhóm Kế tốn CTCP Đầu tư và Phát triển D(ô thị Sài Đồng. Bà được bổ nhiệm làm
thành viên Ban kiểm soát CTCP Vinhomes từ năm 2018.

2.3. Đánh giá bộ máy quản trị CTCP Vinhomes
Ban lãnh đạo CTCP Vinhomes có nhiều kinh nghiệm thực tế và hiểu biết sâu rộng về thị

trường bất động sản trong nước cũng như trong khu vực. Trong đó, Ban giám đốc trực tiếp
điều hành các hoạt động kinh doanh, có trách nhiệm đánh giá, phê duyệt, thẩm định các đề
xuất thiết kế, xây dựng, bán hàng cho từng dự án. Các dự án tiềm năng sẽ được trình lên
HĐQT để phê duyệt. Ban giám đốc CTCP Vinhomes đều là những chuyên gia trong lĩnh vực
bất động sản và các lĩnh vực liên quan, hội tụ đủ các yếu tố kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm
trong quản trị điều hành và đã có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng sự phát triển của
Vinhomes. HĐQT của CTCP Vinhomes là những nhân viên kỳ cựu, đảm nhiệm nhiều vị trí
cấp cao trong các tổ chức danh tiếng trong khu vực và trên thế giới, có tầm nhìn sâu rộng và
16


khả năng định hướng phát triển cho doanh nghiệp trong tương lai, từng bước cải thiện chất
lượng sản phẩm, dịch vụ tiệm cận với đẳng cấp quốc tế. Cụ thể:
Về Hội đồng quản trị của Vinhomes, Bà Nguyễn Diệu Linh là chuyên gia trong lĩnh vực Luật;
Ông Phạm Nhật Vượng có nhiều kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược cho công ty, đại diện
cho hệ sinh thái Vingroup mang đến các giá trị lan tỏa và cộng hưởng đến cho Vinhomes;
Ơng Varun Kapur có chun mơn về lĩnh vực Cơng nghệ và Quản lý; Ông Mueen Uddeen là
chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính, Tín dụng; Ơng Hoang D. Quan là chuyên gia trong lĩnh
vực Tài chính, Ngân hàng và giữ vị trí chủ chốt trong các quỹ đầu tư lớn trên thế giới; Ông
Ashish Jaiprakash Shastry hiểu biết sâu sắc về thị trường Đông Nam Á, ông cũng là Chủ tịch
Quỹ đầu tư tư nhân khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trưởng bộ phận Đơng Nam Á tại
KKR; Ơng Phạm Thiếu Hoa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Quản trị
kinh doanh; Ông Trần Kiên Cường có thâm niên gắn bó cùng cơng ty qua nhiều giai đoạn
phát triển; Bà Bà Cao Thị Hà An là chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính, Bảo hiểm và Quản
trị kinh doanh.
Về Ban giám đốc của Vinhomes, Ơng Phạm Thiếu Hoa góp cơng lớn trong việc mở rộng quỹ
đất của Vinhomes, ông cũng là chuyên gia trong lĩnh vực Bất động sản; Bà Nguyễn Thu Hằng
có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán, Quản trị rủi ro và Ngân hàng; Ông
Douglas John Farrell là chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán và Tài chính, đồng thời là nhà sáng
lập Quỹ đầu tư Quintet Partners; Ông Nguyễn Đức Quang là chuyên gia trong lĩnh vực Bán

hàng và Tiếp thị, có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các tập đồn lớn; Ơng Phạm Văn
Khương có 30 năm kinh nghiệm về Xây dựng và Công nghệ cơng nghiệp, và gắn bó nhiều
năm với cơng ty; Ơng Nguyễn Anh Dũng có 15 năm kinh nghiệm làm việc tại Vingroup; Bà
Mai Thu Thủy đã từng giữ nhiều chức vụ cán bộ chủ chốt trong Tập đoàn Vingroup.
Ban lãnh đạo của CTCP Vinhomes đều là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, có nhiều kinh
nghiệm thực tế và hiểu biết sâu sắc về ngành bất động sản, do đó mang đến nhiều góc nhìn
trong việc định hướng phát triển kinh doanh và điều hành quản trị công ty, đồng thời giúp
công ty tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn và các cơ hội đầu tư khác. Hội đồng quản trị và
Ban giám đốc có ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động của cơng ty, góp phần nâng cao
uy tín và khẳng định thương hiệu Vinhomes trên thị trường nội địa và trong toàn khu vực.

17


CHƯƠNG 3: TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CTCP VINHOMES
3.1. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị
Theo Điều 28, Phụ lục III, Điều lệ CTCP Vinhomes, HĐQT có trách nhiệm kiểm tra, giám sát
các hoạt động điều hành của Ban giám đốc. Trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ, các
thành viên HĐQT phải tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông.
Theo Điều 35, Phụ lục III, Điều lệ CTCP Vinhomes, HĐQT có trách nhiệm trung thực và
tránh xung đột về quyền lợi, cụ thể: HĐQT có trách nhiệm cơng khai các lợi ích liên quan; có
nghĩa vụ thơng báo bằng văn bản cho ban quản trị về các giao dịch giữa công ty, những thơng
tin kinh doanh chỉ được sử dụng vì lợi ích của công ty và không được phép sử dụng hoặc tiết
lộ thơng tin nội bộ; HĐQT khơng có quyền biểu quyết trong các giao dịch có lợi ích cho
thành viên đó hoặc người liên quan.
Theo Điều 37, Phụ lục III, Điều lệ CTCP Vinhomes, HĐQT có trách nhiệm trong vấn đề thiệt
hại và bồi thường, cụ thể: Thành viên HĐQT vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc khơng hồn
thành nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại đã gây ra; Công ty sẽ bồi thường

trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố nếu thành viên HĐQT đó được công ty ủy quyền hoặc
thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của công ty một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cơng ty,
dựa trên tiền đề tn thủ Pháp luật và khơng có bằng chứng vi phạm trách nhiệm; Cơng ty có
thể mua bảo hiểm để tránh những trách nhiệm bồi thường trên.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
Các quyền và nghĩa vụ của HĐQT của CTCP Vinhomes được quy định cụ thể tại Mục 28.3,
Điều lệ CTCP Vinhomes: Chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hằng năm và điều chỉnh
kế hoạch kinh doanh khi cần thiết, phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh trong thực tế;
Chào bán, phát hành cổ phần mới hoặc các chứng khốn có khả năng chuyển đổi thành cổ
phần công ty; Phát hành, chào bán các chứng khốn theo quy định bởi Điều lệ cơng ty, Pháp
luật, quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông; Huy động vốn dưới các hình thức khác theo
quy định Pháp luật; Quy định giá chào bán của từng loại chứng khốn; Mua lại khơng nhiều
hơn 10% trong tổng số cổ phần từng loại chứng khoán đã chào bán trong 12 tháng; Quyết
định phương án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 10% đến dưới 50% trong tổng giá trị tài
sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, thế chấp,
bảo lãnh, bồi thường, các hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên trong tổng giá trị tài sản;
Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch quy định tại Khoản 36.3 và Khoản 36.5; Giải pháp trong
việc phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT;
bổ nhiệm, chấm dứt hợp đồng đối với Ban quản lý điều hành công ty; Quyết định cơ cấu tổ
18


chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; phân cấp cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
hoặc người điều hành; Thành lập công ty con; Lập chi nhánh, văn phịng đại diện; Góp vốn,
mua cổ phần của các doanh nghiệp khác; Cử người đại diện theo ủy quyền để thực hiện quyền
sở hữu cổ phần hoặc vốn góp ở doanh nghiệp khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác
cho người đại diện; phân cấp cho Chủ tịch HĐQT và Ban quản lý; Duyệt chương trình, tài
liệu họp, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đơng thơng qua;
Trình báo cáo quyết tốn tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; Đề xuất mức cổ tức

được trả; tổ chức việc chi trả cổ tức; thời hạn và thủ tục chi trả cổ tức; xử lý lỗ phát sinh; Đề
xuất tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản của công ty; Định giá tài sản phi tiền mặt đóng góp
vào cơng ty như phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí
tuệ,…; Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế nội bộ quản trị công ty sau khi được
Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy chế công bố thông tin; Các quyền và nhiệm vụ khác
theo quy định.

3.3. Giám sát việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị CTCP
Vinhomes
3.3.1. Tính độc lập của Hội đồng quản trị
HĐQT cần đảm bảo thực hiện đúng và đủ trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc quản trị, điều
hành hoạt động của công ty. Mức độ hiệu quả trong việc quản lý điều hành cơng ty có thể
được xem xét dựa trên tính độc lập của HĐQT.
Tính độc lập của HĐQT dựa trên tính khách quan, minh bạch, khơng căn cứ trên lợi ích của
một nhóm cổ đông, đảm bảo các quyết định được xem xét, đánh giá một cách cẩn trọng, đảm
bảo lợi ích lâu dài của cơng ty. Do đó, các thành viên độc lập HĐQT có vai trị quan trọng
trong việc giám sát, điều hành hoạt động của công ty, thể hiện ở một số điểm sau: Khơng có
quan hệ lợi ích với cơng ty (ngoài thù lao), ý kiến khách quan hướng đến lợi ích chung của
cơng ty; Đưa ra những phân tích, nhận định đúng đắn với góc nhìn người ngồi cơng ty dựa
trên các thông tin thị trường, không phụ thuộc vào khn mẫu sẵn có; Phản biện quyết sách
của HĐQT đảm bảo tính đa chiều, minh bạch.
CTCP Vinhomes có 3 thành viên HĐQT độc lập là: Ông Varun Kapur, Ông Mueen Uddeen,
Ông Hoang D. Quan. Các thành viên độc lập của HĐQT Vinhomes đáp ứng đủ tiêu chuẩn
theo Khoản 2, Điều 155, Luật Doanh nghiệp 2020. Các thành viên hỗ trợ công ty trong việc
xây dựng, điều chỉnh chiến lược phát triển dài hạn dựa trên năng lực chuyên môn, kinh
nghiệm làm việc quốc tế trên các lĩnh vực chính của công ty, tham gia vào các quyết định của
HĐQT, đặc biệt là các giao dịch với bên liên quan, đảm bảo tính cơng bằng trong việc quản
trị điều hành cơng ty, kiểm sốt xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích tốt nhất cho cơng ty và cổ
đơng. Trích đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:
“Trong năm 2021, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi

trong phương thức sản xuất, kinh doanh do tác động của đại dịch Covid-19. Những chỉ đạo
19


kịp thời về chiến lược của HĐQT về phương án điều chỉnh kinh doanh đã đảm bảo Cơng ty
hồn thành các mục tiêu được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua trong tình hình khó khăn
chung của cả nền kinh tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho hệ thống, người lao động và khách
hàng. HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong
việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.” Qua việc giám sát,
điều chỉnh kịp thời từ phía các thành viên độc lập, việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của
HĐQT Vinhomes càng hiệu quả cao hơn.
3.3.2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị
Các hoạt động của Hội đồng quản trị đều được Ban kiểm soát giám sát, soát xét, thẩm tra chặt
chẽ, đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đưa ý kiến chun mơn
khách quan vào hỗ trợ cho các quyết định đầu tư, đảm bảo tính khả thi của các khoản đầu tư
nhằm mang lại hiệu suất lợi nhuận cao nhất, đồng thời ít rủi ro nhất. Ban kiểm sốt cũng đảm
nhiệm vai trị giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản
trị đã ban hành trong năm. Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng kiểm soát việc tuân thủ các quy định
và nghĩa vụ công bố thông tin của công ty theo quy định của Pháp luật.
Các hoạt động của các thành viên HĐQT đảm bảo thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ
được quy định theo Pháp luật và Điều lệ công ty. Cụ thể, hoạt động của HĐQT Vinhomes
được ghi nhận chi tiết trong Báo cáo hoạt động của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022, bao gồm 2 mảng hoạt động: hoạt động chung và hoạt động giám sát
Các hoạt động chung: Công ty tiếp tục đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, phân bổ nguồn lực hợp lý,
tận dụng tối đa đóng góp của mỗi thành viên HĐQT, đảm bảo tăng cường sự gắn bó với các
bên liên quan. HĐQT cũng thực hiện viện phê duyệt và chuyển giao một số công việc thuộc
chuyên môn cho người đại diện, tập trung vào hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển dài
hạn của cơng ty.
Hoạt động giám sát của HĐQT: Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng
thường niên; Chỉ đạo thực hiện Báo cáo tài chính năm, quý và bán niên; Giám sát việc thực

hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, kiểm tra hoạt động của Ban giám
đốc; Giám sát, chỉ đạo việc cơng bố thơng tin và đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, chính
xác;… Trong năm 2021, HĐQT của CTCP Vinhomes đã ban hành 31 Nghị quyết và quyết
định liên quan đến sắp xếp, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của công ty, thành lập chi nhánh,
bổ nhiệm lãnh đạo quản lý, giao dịch với các bên liên quan.
Nhờ sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, việc
thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Vinhomes được kiểm soát, giám sát
chặt chẽ, đảm bảo sự cẩn trọng, trung thực, hiệu quả và đạt được lợi ích tốt nhất cho cổ đơng
và cơng ty.
3.3.3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

20


Theo Điều 27, Phụ lục III, Điều lệ CTCP Vinhomes, nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm. Mỗi cá
nhân chỉ được bầu làm HĐQT độc lập không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Thành viên HĐQT có
thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nếu một thành viên HĐQT khơng hồn
thành cơng việc của mình vì một lý do đặc biệt, thì HĐQT có thể báo cáo vấn đề đó tại kỳ họp
Đại hội đồng cổ đơng kế tiếp để thông báo và thay thế.
Dựa trên quy định về nhiệm kỳ đối với HĐQT, việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của
các thành viên được giám sát, đánh giá thường xuyên. Các thành viên do đó sẽ có động lực
đóng góp nhiều hơn vì sự phát triển của công ty và cổ đông, thúc đẩy hiệu quả hoạt động của
công ty.
Bên cạnh việc xem xét, đánh giá trên cơ sở một nhiệm kỳ, các quyết định miễn nhiệm, bãi
nhiệm và cách chức cũng đặt ra yêu cầu đối với nhà quản lý là bảo đảm việc hoàn thành trách
nhiệm và nghĩa vụ được giao.

3.4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị CTCP
Vinhomes
Hoạt động của CTCP Vinhomes đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau, tính chất hoạt

động kinh doanh rất đa dạng, linh hoạt: triển khai đầu tư các dự án mới, khai thác bất động
sản tiềm năng, cùng lúc thực hiện mở bán kinh doanh các sản phẩm đã hồn thiện sẵn có,
đồng thời khơng ngừng nâng cao chất lượng từng sản phẩm, bắt kịp xu hướng thời đại. Nhờ
việc thực hiện nghiêm túc theo quy chế quản trị của cơng ty, các chương trình định hướng
chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc hoạt động, mà quy trình vận hành nội bộ được thống nhất
từ cơng ty cho đến các đơn vị thành viên. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt trách
nhiệm và nghĩa vụ của mình, chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát bộ máy và quy
trình vận hành, song song với đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, thúc đẩy doanh số bán hàng,
đảm bảo hiệu quả, chất lượng, an toàn trong từng dự án, đồng thời bám sát các nghị quyết đã
được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2021, Ban giám đốc cũng đã thể hiện nhiều nỗ lực trong
quá trình tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản
trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm. Nhìn chung, cơng ty Vinhomes đã thực hiện
nghiêm túc đầy đủ các quy định cũng như các cam kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước,
thực hiện tốt trách nhiệm và chu tồn nghĩa vụ của mình, khơng để xảy ra sai phạm hay thiếu
sót nghiêm trọng.

21


CHƯƠNG 4: BẦU CHỌN, LƯƠNG THƯỞNG VÀ SA THẢI
ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VINHOMES
4.1. Bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị
Việc bầu chọn thành viên HĐQT được quy định tại Điều 27, Phụ lục III trong Điều lệ công ty
cổ phần Vinhomes như sau: Phải được thực hiện theo phương thức bầu phổ thông đầu phiếu
hoặc bầu dồn phiếu, tùy theo quy chế bầu cử do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tùy từng thời
điểm.
Số thành viên của HĐQT khơng ít hơn 5 người và khơng nhiều hơn 11 người. Thành viên
HĐQT không cần phải là cổ đơng hoặc có quốc tịch Việt Nam hoặc cư trú tại Việt Nam. Các
thành viên cần đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Trường
hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì vẫn tiếp tục giữ chức vụ đến khi có

thành viên mới được bầu tiếp quản cơng việc.
Tổng số thành viên độc lập khơng điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành
viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên quản trị độc lập được xác định theo phương thức
làm tròn lên tới số nguyên gần nhất. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên HĐQT độc lập
không quá 2 nhiệm kỳ liên tục.
Xem xét Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Vinhomes về việc lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT của Cơng ty, trong
đó Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của CTCP Vinhomes ngày 8 tháng 7 năm 2020
quy định phương thức bầu cử là bầu dồn phiếu, mỗi cổ đơng có số phiếu bầu tương ứng với số
cổ phần do mình sở hữu. Theo đó, cổ đơng có thể dồn tồn bộ số phiếu bầu cho một ứng viên
hoặc chỉ dành một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu khơng
được vượt q tổng số phiếu bầu của mình. Ví dụ: Với trường hợp cổ đông đại diện cho 100
cổ phần, cổ đơng có thể dồn tồn bộ 100 phiếu bầu đó cho ứng viên hoặc có thể bầu với một
số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần. Ứng viên trúng cử
thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ ≥51% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông
tin theo quy định, đồng thời đăng tài trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên
bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

4.2. Lương thưởng, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị
Theo Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty có quyền trả lương thưởng cho thành viên
ban quản trị theo hiệu quả kinh doanh. Mức lương thưởng được tính vào chi phí kinh doanh.
Thành viên HĐQT được tính thù lao theo số ngày hoàn thành nhiệm vụ và mức thù lao mỗi
ngày theo nguyên tắc nhất trí. Các thành viên HĐQT được thanh tốn các chi phí liên quan.
22


×