Tải bản đầy đủ (.pdf) (16 trang)

(SKKN mới NHẤT) vận DỤNG mô HÌNH học tập BLENDED LEARNING TRONG dạy học CHỦ đề 9 TIN học 11 tại TRƢỜNG THPT lê lợi NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ học tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (972.55 KB, 16 trang )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ LỢI
------------------------------------------

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
SƢ PHẠM ỨNG DỤNG
VẬN DỤNG MƠ HÌNH HỌC TẬP BLENDED LEARNING
TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ 9 TIN HỌC 11
TẠI TRƢỜNG THPT LÊ LỢI NHẰM NÂNG CAO HIỆU
QUẢ HỌC TẬP

Lĩnh vực/ Môn: Tin học
Tên tác giả:
Trần Công Thắng
GV môn:
Tin học
Đơn vị công tác: Trƣờng THPT Lê Lợi

NĂM HỌC 2021 – 2022

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


2

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI ...................................................................................... 1
II. GIỚI THIỆU............................................................................................... 2
1. Hiện trạng .................................................................................................... 2
2. Nguyên nhân ................................................................................................ 2
3. Giải pháp thay thế ....................................................................................... 2
3.1. Cơ sở khoa học của giải pháp.................................................................. 2


3.2. Các yêu cầu khi thực hiện giải pháp ...................................................... 2
3.3. Quá trình thực hiện giải pháp ................................................................. 3
4. Vấn đề nghiên cứu ....................................................................................... 10
5. Giả thuyết nghiên cứu ................................................................................. 10
III. PHƢƠNG PHÁP ..................................................................................... 10
1. Khách thể nghiên cứu. ................................................................................ 10
2. Thiết kế ......................................................................................................... 10
3. Quy trình nghiên cứu .................................................................................. 10
4. Đo lƣờng ....................................................................................................... 11
Đo lƣờng kiến thức .......................................................................................... 11
IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ............................. 12
Phân tích kết quả về kiến thức ....................................................................... 12
V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................. 13
1. Kết luận: ....................................................................................................... 13
2. Khuyến nghị ................................................................................................. 13
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 14
PHỤ LỤC ......................................................................................................... 14
Phụ lục 1 ........................................................................................................... 14
Phụ lục 2 ........................................................................................................... 15
Phụ lục 3 ........................................................................................................... 16

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


3

I. TĨM TẮT
Trong tình hình dạy học hiện nay, việc học tập của học sinh đang dần
hướng tới tính tích cực, chủ động. Học sinh có thể chủ động tiếp thu kiến thức từ
nhiều nguồn học liệu khác nhau ở trên mạng Intenet, ngồi việc học tập truyền

thống. Để có thể tạo điều kiện tốt nhất và trang bị cho các em một vài kỹ năng
khi học tập online thì một đề xuất đó là: kết hợp việc học tập truyền thống và
học tập online là một phương pháp phù hợp hiện nay. Trong bối cảnh dịch bệnh
hiện nay việc chủ động học tập của học sinh đóng vai trị hết sức quan trọng.
Phương pháp Blended Learning sẽ hỗ trợ tốt cho các em thực hiện đươc điều đó
mọi lúc, mọi nơi đều có thể học tập một cách tốt nhất.
Sử dụng phương pháp Blended Learning được hiểu là hình thức kết hợp
trong học tập bằng cách kết nối giữa hình thức học tập online sử dụng các nền
tảng cơng nghệ và hình thức học tập truyền thống trên lớp.
Với phương pháp học tập này người học vừa có thể mở rộng trải nghiệm
trong quá trình học tập truyền thống kết hợp với những đổi mới trong cách thức
truyền tải của giáo viên và có thể tìm hiểu, khai thác sâu vấn đề dựa trên kho dữ
liệu kiến thức to lớn trên internet.

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


4

II. GIỚI THIỆU
1. Hiện trạng
Trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đa số học sinh
ở trường THPT Lê Lợi đều được trang bị tối thiểu một điện thoại thơng minh
hoặc một máy tính có kết nối intenet. Điều này hỗ trợ rất tốt cho quá trình tự
học, tự nghiên cứu của học sinh. Tuy nhiên trong quá trình theo dõi, kiểm tra
quá trình học tập của học sinh tôi nhận thấy một vài vấn đề:
- Học sinh chưa tích cực học tập về bộ mơn Tin học, chỉ một số ít học sinh
tích cực, yêu thích mơn học nên kết quả học tập chưa cao.
- Chương trình tin học lớp 11 – sử dụng NNLT Pascal khơng cịn phù hợp
với tình hình thực tế hiện nay.

2. Nguyên nhân
- Chương trình học liên quan tới tư duy thuật tốn địi hỏi học sinh phải tích
cực làm việc, trong khi đó học sinh có ít thời gian để giải quyết.
- Ngơn ngữ lập trình Pascal vẫn cịn nặng về trình bày các yếu tố đặc trưng
riêng về Pascal sâu dẫn đến gây quá tải cho dạy và học.
- Học sinh ít trải nghiệm về lập trình nên rất lúng túng khi viết chương
trình.
- Học sinh có ít động cơ học tập.
3. Giải pháp thay thế
Sử dụng phương pháp blended learning là liên kết chặt chẽ giữa sự hướng
dẫn của giáo viên ở lớp học truyền thống và sự chỉ dẫn gián tiếp từ tài liệu học
tập trực tuyến trong hoạt động dạy học chủ đề 9 tin học 11 tại trường THPT Lê
Lợi nhằm:
Giúp trải nghiệm học tập trở nên phong phú, tích cực hơn và tăng hiệu
quả học tập của học sinh.
3.1. Cơ sở khoa học của giải pháp
Đổi mới phương pháp dạy học là một trong những nhiệm vụ quan trọng
hàng đầu hiện nay của ngành giáo dục và đào tạo Việt Nam. Nghị quyết Hội
nghị lần thứ VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Khóa XI khẳng định: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo
hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến
thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ
máy móc".
3.2. Các yêu cầu khi thực hiện giải pháp
Trước hết: Người giáo viên phải có niềm đam mê thực sự với chun
mơn của mình, có kiến thức phong phú, nắm vững nội dung chương trình… để
sử dụng phương pháp dạy học phù hợp cho từng bài, từng mục.
Thứ hai: Giáo viên và học sinh cần nhiều thời gian làm việc hơn.
Thứ ba : Giáo viên đưa ra những nội dung liên quan đến bài học một cách
ngắn gọn, dễ hiểu nhất.

Thứ tư: Chuẩn bị các bài giảng, các phiếu làm bài.
3.3. Quá trình thực hiện giải pháp
 Xây dựng kế hoạch dạy học

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


5

Chuẩn bị:
Bài giảng E_Learning
+ Giảng dạy những ý chính trong giáo án của mình:
+ Kết hợp thêm yếu tố cơng nghệ bằng vài ví dụ liên quan đến bài giảng
thơng qua các cơng cụ hỗ trợ như video, hình ảnh, các website… để giúp bài
giảng trở nên thú vị, hấp dẫn và đầy đủ hơn.
+ Kết hợp ra câu hỏi luyện tập, vận dụng trên các phần mềm hỗ trợ dạy
học: Ispring-Quizi cho học sinh trải nghiệm để có thể rút ra được những kiến
thức cơ bản trong hoạt động tiếp thu kiến thức một cách chủ động.
 Kế hoạch dạy học trực tiếp
+ Thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến nội dung bài học
+ Ra các câu hỏi, bài tập nhằm đánh giá HS tại lớp
Thực hiện kế hoạch dạy học:
Trao đổi, thảo luận

Tự nghiên cứu

Trả
lời
câu
hỏi


Bài giảng
E_Learning

Tự đánh giá

blended
learning

Bài giảng
Trực tiếp

Rút
ra
nội
dung,
kiến
thức

Củng cố, đánh giá kết quả

 Học online: giáo viên gửi bài giảng E-learning trƣớc cho học sinh tự
nghiên cứu (trƣớc 2 ngày)
- Học sinh tự nghiên cứu bài giảng: Học sinh có thể học bất cứ lúc nào
và ở đâu (có thể học theo nhóm hoặc các nhân tự nghiên cứu).
- Trong quá trình tự học, học sinh phải hoàn thành các câu trả lời theo
bài giảng dưới hình thức trắc nghiệm, ghép nối.
- Học sinh có thể trải nghiệm các yêu cầu của giáo viên bằng cách viết
chương trình trực tiếp trên máy tính (nếu có) hoặc viết trên giấy.
- Tóm tắt các ý chính theo u cầu của giáo viên.

Một số hình ảnh minh họa giáo án E_Learing
Slide 1 – 4: Khởi động: Cho học sinh trải nghiệm bằng cách đưa bài toán
yêu cầu học sinh trải nghiệm bằng cách viết chương trình bằng máy hoặc
viết trên giấy sau đó hoạc sinh sẽ trả lời một số câu hỏi:

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


6

Chú ý: cho học sinh quan sát video giáo viên giải quyết vấn đề đã nêu ở
trên để học sinh có thể thấy được việc sử dụng cấu trúc mảng là thực sự cần
thiết để giải quyết được vấn đề.
Slide 5 – 9: kiến thức cần đạt: học sinh tự nghiên cứu

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


7

Slide 10 – 11: Bài tập trắc nghiệm-củng cố

Chú ý: Phần bài tập củng cố phải kết hợp câu hỏi mang tính hệ thống, đa dạng
về cách trình bày như: trắc nghiệm lựa chọn phương án đúng, kéo thả, điền
khuyết, ghép hình. Để học sinh có thể cảm thấy hứng thú hơn trong quá trình
làm bài. Trong quá trình soạn câu hỏi nên để chế độ trả lời nhiều lần, công bố
đáp án ngay sau khi học sinh trả lời xong để cho học sinh có thể tự đánh giá, rút
ra được nội dung cơ bản cần đạt.
 Học trực tiếp: Tổ chức giảng dạy tại phòng máy
- Giáo viên tố chức cho học sinh trao đổi, thảo luận.

- Cho học sinh rút ra kiến thức cơ bản cần học.
- Củng cố, đánh giá kết quả đạt được của học sinh.

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


8

Giáo án: Chủ đề 9: Kiểu mảng (tiết 1)
Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: HS nhận thấy phải sử dụng kiểu Mảng trong bài toán này.
Phƣơng pháp: Trải nghiệm và hoạt động nhóm.
1.1. Chuyển giao nhiệm vụ: Viết chương trình nhập vào điểm trung bình
mơn cuối năm của một lớp học có 40 học sinh. In ra màn hình số lượng học sinh
đạt loại giỏi, khá, trung bình và yếu.
1.2. Thực hiện nhiệm vụ (học sinh thực hiện; giáo viên theo dõi, hỗ trợ)
Hoạt động theo nhóm tổ:
- Phân tích bài tốn
- Đưa ra nhận xét về số biến cần phải sử dụng và kiểu dữ liệu của nó?
- Cần phải khắc phục việc khai báo quá nhiều biến cùng kiểu như thế nào?
1.3. Báo cáo, thảo luận (giáo viên tổ chức, điều hành; học sinh báo cáo,
thảo luận).
- GV chiếu kết quả học sinh lên Tivi.
- Các nhóm nhận xét, so sánh đối chiếu với bài nhóm mình.
1.4. Kết luận, nhận định
- Cần khai báo 10 biến để lưu trữ điểm.
- Tất cả cùng kiểu số thực.
Nếu tăng số lượng học sinh thì số lượng biến cũng tăng theo làm cho việc
khai báo trở nên dài dẫn đến việc viết chương trình sẽ phức tạp và dài dịng nên
cần thiết phải khai báo mảng.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (15 phút)
Mục tiêu:
- HS biết cú pháp khai báo mảng một chiều theo cách trực tiếp.
- HS biết cách tham chiếu đến một phần phần tử.
Phƣơng pháp: Trải nghiệm và hoạt động nhóm.
2.1 Chuyển giao nhiệm vụ:
- Viết cú pháp khai báo biến.
- Viết khai báo biến cho bài toán trên.
- Trả lời câu hỏi: muốn tham chiếu đến một phần tử trong mảng một chiều
thì cú pháp là?
2.2 Thực hiện nhiệm vụ (học sinh thực hiện; giáo viên theo dõi, hỗ trợ)
- Học sinh nghiên cứu SGK, tài liệu trên mạng Intenet.
- Thảo luận trong nhóm.
- Viết kết quả ra phiếu học tập theo mẫu giáo viên chuẩn bị (phụ lục 1).
2.3 Báo cáo, thảo luận (giáo viên tổ chức, điều hành; học sinh báo cáo, thảo
luận)
- GV chiếu kết quả học sinh lên Tivi.
- Các nhóm nhận xét, so sánh đối chiếu với bài nhóm mình.

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


9

2.4 Kết luận, nhận định
Cú pháp: var <tên mảng>:array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
Ví dụ: Var A: Array[1..40] of real;
Chú ý: Giáo viên cho học sinh trải nghiệm hai ví dụ dưới để học sinh có
thể hiểu được cách nhập dữ liệu cho mảng.
 Nhập dữ liệu cho phần tử thứ 2 : readln(A[2]);

 Nhập dữ liệu cho tất cả phần tử của mảng: Kết hợp vòng lặp For to do
For i:=1 to 40 do readln(A[i]);
Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
Mục tiêu:
- HS củng cố kiến thức về khai báo mảng.
- Biết được cách nhập dữ liệu cho một phần tử bất kì trog mảng.
Phƣơng pháp: cá nhân tự nghiên cứu và thực hiện.
3.1. Chuyển giao nhiệm vụ: Thực hiện bài trắc nghiệm (phụ lục 2)
3.2. Thực hiện nhiệm vụ (học sinh thực hiện; giáo viên theo dõi, hỗ trợ)
- Học sinh thực hiện trực tiếp trên máy tính theo đường link giáo viên cung
cấp.
3.3. Báo cáo, thảo luận (giáo viên tổ chức, điều hành; học sinh báo cáo, thảo
luận).
- Giáo viên cho học sinh quan sát kết quả trực tiếp so sánh đáp án của mình
và tự nhận xét những câu sai.
3.4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên tổng hợp các câu hỏi tỉ lệ học sinh trả lời sai nhiều để hướng
dẫn.
Hoạt động 4: Vận dụng (thời gian còn lại 15 phút, nếu đủ thời gian thì có thể
cho học sinh tự trải nghiệm viết chương trình, nếu cịn ít thời gian thì giáo viên
thực hiện chương trình cho học sinh quan sát và ghi chép).
Mục tiêu:
- HS vận dụng vào bài toán cụ thể.
Phƣơng pháp: Trải nghiệm thực tế bằng cách tổng hợp kiến thức đã học để
giải quyết bài toán.
4.1. Chuyển giao nhiệm vụ: Viết chương trình nhập vào điểm trung bình
mơn cuối năm của một lớp học có 40 học sinh. In ra màn hình số lượng học sinh
đạt loại giỏi, khá, trung bình và yếu.
4.2. Thực hiện nhiệm vụ (học sinh thực hiện; giáo viên theo dõi, hỗ trợ)
- Học sinh thực hiện trực tiếp trên máy tính.

4.3. Báo cáo, thảo luận (giáo viên tổ chức, điều hành; học sinh báo cáo,
thảo luận)
- Giáo viên cho học sinh quan sát kết quả của một số học sinh và tự nhận
xét.

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


10

4.4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên viết chương trình và cho học sinh quan sát
4. Vấn đề nghiên cứu
Sử dụng phương pháp Blended Learning trong dạy học có nâng cao kết
quả học tập Chủ đề 9 (tiết 1) cho học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Lợi không?
5. Giả thuyết nghiên cứu
Có. Sử dụng phương pháp Blended Learning trong dạy học có nâng cao
kết quả học tập Chủ đề 9 (tiết 1) cho học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Lợi.
III. PHƢƠNG PHÁP
1. Khách thể nghiên cứu.
Tôi chọn khách thể nghiên cứu là lớp 11B1, 11B4 – Trường THPT Lê Lợi
– Đông Hà – Quảng Trị. Lớp thực nghiệm (11B1) và lớp đối chứng (11B4)
tương đương nhau về: Năng lực học tập môn Tin học, điều kiện kinh tế - xã
hội… Hai lớp có cùng một giáo viên dạy mơn Tin học.
1. Tươ qua giữa hai nhóm
Các thơng tin
Học sinh các nhóm
Sĩ số

Nam


Nữ

Lớp 11B1

38

16

22

Lớp 11B4

38

18

20

2. Thiết kế nghiên cứu
Tơi lựa chọn thiết kế: Kiểm tra sau tác động với các nhóm tương đương.
2. Lựa chọn thiết kế
Lớp
Tác động
Kiểm tra sau tác động
11B1
Sử dụng phương pháp
- Kiểm tra kiến thức của HS
Nhóm thực nghiệm
blended learning

11B4
Dạy học bình thường - Kiểm tra kiến thức của HS
Nhóm đối chứng
3. Quy trình nghiên cứu
a. Chuẩn bị của giáo viên
* Thiết kế bài giảng E_learning theo hướng:
- Cho học sinh có thể tự học.
- Có đầy đủ các mục: đặt vấn đề, tự nghiên cứu, bài tập củng cố … để có
thể giải quyết vấn đề một cách ngắn gọn nhất.
- Chỉ đưa ra các nội dung cơ bản nhất của bài học.
- Thiết kế hệ thống câu hỏi theo một trình tự nhất định theo hướng giải
quyết các nội dung cốt lõi của bài học để học sinh nghiên cứu một cách thuận lợi
nhất phù hợp với học sinh.
* Bài giảng trên lớp: đưa ra vấn đề cần giải quyết cho học sinh:
- Có thể vận dụng được, khơng q phức tạp về thuật tốn.
- Gần với thực tế để học sinh có thể tự trải nghiệm.

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


11

- Tổ chức cho học sinh giải quyết các vấn đề cơ bản.
b. Tiến hành tác động
BƯỚC 1. Chuẩn bị bài giảng E_learning.
BƯỚC 2. Cho học sinh tự học và nghiên cứu bài giảng E-learning trước 2 ngày
và yêu cầu hoàn thành theo mức độ câu hỏi đưa ra.
BƯỚC 3. Thực hiện trên lớp
3.1: Thảo luận, trao đổi để hinh thành kiến thức mới.
3.2: Hình thành kiến thức.

3.3: Luyện tập: Tổng hợp câu hỏi theo nhiều hình thức khác nhau: Trị chơi ơ
chữ, trắc nghiệm, ghép tranh …
3.4: Vận dụng: Yêu cầu HS thực hiện bài tập vận dụng đã chuẩn bị sẵn.
BƯỚC 4. Nhận xét và đánh giá
3. Thời gian dạy học
Tiết phân phối
Ngày dạy
Tên bài
chương trình
23/2/2022
25
CĐ 9: Kiểu mảng (Tiết 1)
c. Khảo sát kiểm tra kiến thức của học sinh sau khi tác động
Kiểm tra về kiến thức
d. Phân tích xử lí dữ liệu
Sau khi thực nghiệm
e. Viết báo cáo kết quả.
Sau khi thực nghiệm
4. Đo lƣờng và thu thập dữ liệu
Tôi thu thập dữ liệu về kiến thức thông qua việc:
- Bài kiểm tra kiến thức sau thời gian tác động đối với hai lớp. (Bảng so
sánh kết quả bài kiểm tra của 2 lớp 11B1 (lớp sử dụng phương pháp trong dạy
học), 11B4 (lớp không sử dụng phương pháp trong dạy học).
Đo lƣờng kiến thức
Sau tác động, tôi tiến hành kiểm tra kiến thức đã học ở lớp thực nghiệm
(11B1) và lớp đối chứng (11B4). (kết quả kiểm tra ở phần phụ lục 3).

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com



12

IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ
Phân tích kết quả về kiến thức
. ết qu kiểm tra kiến thức
Lớp thực nghiệm 11B1 Lớp đối chứng 11B4
Mốt
8.00
7.00
Trung vị
8.00
7.00
Giá trị trung bình
7.47
7.05
Độ lệch chuẩn
1.27
1.49
P (TTEST) sau tác động: 0.0768
Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) của 2 nhóm sau tác động là :0.28
Biểu đồ so sánh kết quả kiểm tra kiến thức giữa 2 lớp

Biểu đồ so sánh
7.60
7.50
7.40
7.30
7.20
7.10
7.00

6.90
6.80
11B1

11B4

Từ kết quả phân tích dữ liệu thu đƣợc, cho thấy:
Sau tác động:
- Điểm trung bình của lớp thực nghiệm là 7,47 của lớp đối chứng là 7.05. Chênh
lệch điểm trung bình: Điểm trung bình của lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối
chứng là 0,42 cho thấy điểm trung bình giữa 2 lớp có sự khác biệt. Lớp được tác
động có điểm trung bình cao hơn lớp đối chứng.
- Phổ điểm từ 7 – 9 lớp thực nghiệm tốt hơn lớp đối chứng.
- Kiểm chứng T-TEST độc lập kết quả kiểm tra sau tác động giữa 2 lớp cho giá
trị P bằng 0,0768 > 0,05 cho thấy chênh lệch giữa điểm trung bình giữa 2 lớp
đối chứng và thực nghiệm có ý nghĩa. Điểm trung bình của lớp thực nghiệm cao
hơn điểm trung bình của lớp đối chứng là khơng ngẫu nhiên mà do kết quả của
tác động nghiêng về lớp thực nghiệm.

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


13

- Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) của bài kiểm tra kiến thức 2 lớp là
0.28. Theo bảng tiêu chi Cohen, mức độ ảnh hưởng của tác động là có ảnh
hưởng ở mức độ thấp đến kết quả học tập.
- Ta rút ra: sử dụng phƣơng pháp blended learning trong hoạt động dạy học
chủ đề 9 (Tiết 1) Tin học 11 tại trƣờng thpt Lê Lợi đã cho thấy có sự tác động
đến việc chủ động học tập của học sinh trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Tuy

nhiên kết quả cho thấy sự tác động vẫn còn thấp so với thực tế vì đây là phương
pháp mới, ít được sử dụng nên hiệu quả con chưa cao.
V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Qua nghiên cứu, chúng ta đã trả lời cho câu hỏi trong vấn đề nghiên cứu là:
Lựa chọn và sử dụng phương pháp blended learning trong dạy học phù
hợp với mỗi bài học là điều rất cần thiết trong phương pháp dạy học tích cực.
Nhằm giúp các hoạt động học tập của học sinh hiệu quả hơn, làm cho các em
u thích mơn học, chăm học và từ đó nâng cao kết quả học tập. Đặc biệt là
nhóm học sinh chưa tích cực – tiếp thu chậm đã có sự tiến bộ rõ rệt
Tuy nhiên, còn vài vấn đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trong quá trình
chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- Học sinh chưa tích cực trong q trình tự nghiên cứu bài giảng E-learning,
còn thực hiện theo kiểu đối phó.
- Giáo viên và học sinh sẽ mất nhiều thời gian hơn trong quá trình chuẩn bị
và học tập.
- Học sinh phải được rèn luyện nhiều hơn về năng lực tự học.
- Thiết kế bài giảng E-learning cần đầu tư hơn về bố cục, sinh động hơn về
các hoạt động.
- Chương trình cần giảm tải để có học sinh có thể dễ dàng tiếp thu kiến
thức.
2. Khuyến nghị:
a. Đối với giáo viên:
- Tự bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và thiết kế bài dạy E-learning trong dạy học
- Chủ động tìm tịi, sáng tạo nhiều phương pháp khác nhau để áp dụng vào bài
giảng cho phù hợp.
- Tích cực sưu tầm, chọn lựa các tài liệu hỗ trợ cho bài giảng ngày càng
phong phú.
- Yêu nghề và tâm huyết với nghề.
b. Đối với học sinh:

+ Tích cực tham gia các hoạt động nhóm.
+ Học sinh phải chủ động rèn luyện nhiều hơn về năng lực tự học.
+ Chủ động hơn trong việc tìm hiểu kiến thức trên mạng intenet.

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


14

c. Đối với tổ, nhóm chun mơn:
Đề nghị xây dựng các bài giảng mẫu trong các chủ đề, bài học áp dụng để
thống nhất và có thể đưa ra phương án soạn giảng tốt hơn.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- SGK Tin học lớp 11
- Bài giảng E_learing
- Thƣ viện trực tuyến violet:
VII. PHỤ LỤC
Phụ lục 1

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


15

Phụ lục 2

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


16


Phụ lục 3: Kết quả thực nghiệm
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Lớp thực nghiệm – 11B1
Họ đệm
Tên
Nguyễn Tiến
Dũng
Mai Thị Thùy
Dương
Nguyễn Văn Tiến
Đạt
Mai Chiếm
Đức
Hoàng Thị Minh
Hạnh
Hoàng Thị Thu
Hiền
Lê Việt
Hoàng
Nguyễn Hữu Minh

Hoàng
Nguyễn Trung
Kiên
Nguyễn Hoàng
Lan
Lê Như Ngọc
Linh
Lê Hoàng
Long
Mai Thị Phương
Ly
Nguyễn Thị
Ly
Lê Quang
Minh
Hà Un
My
Nguyễn Thị
My
Phan Hồi
My
Bùi Nguyễn Khánh
Ngọc
Nguyễn Hồng
Ngọc
Ngơ Quỳnh
Nhi
Lê Thị Tuyết
Nhung
Nguyễn Thị Bảo

Ni
Trần Đình
Pháp
Nguyễn Văn
Phước
Trần Bá
Quyền
Trần Lê Diễm
Quỳnh
Đào Quang
Sáng
Lê Trương Hoài
Thương
Đinh Thị Kim
Tiên
Trần Bảo Ngọc
Tiến
Nguyễn Hoàng Thu
Trang
Trương Thị Thu
Trang
Lê Thọ Cẩm

Trần Anh

Trần Quang
Tuyến
Nguyễn Thị Phương
Uyên
Lê Thị Tường

Vi

Lớp đối chứng -11B4
Điểm STT
Họ đệm
Tên
10
1
Lê Hà
An
7
2
Dương Quốc
Bảo
7
3
Nguyễn Lương
Dũng
9
4
Phạm Anh
Đức
8
5
Nguyễn Phương Hà
Giang
8
6
Trần Đỗ Ngân


6
7
Nguyễn Thị Hảo
Hảo
7
8
Nguyễn Thị Khánh
Hịa
9
9
Nguyễn Quốc
Hồng
5
10 Lê Gia
Huy
8
11 Vũ Đình
Khánh
8
12 Nguyễn Văn
Lảm
8
13 Nguyễn Xn Thạch
Lâm
4
14 Phạm Hữu
Lộc
9
15 Hồng Văn Thanh
Luận

9
16 Hồ Thị Ngọc
Mai
8
17 Hoàng Ngọc Bảo
Minh
7
18 Nguyễn Tuấn
Minh
7
19 Hồ Thị Thanh
Nhàn
7
20 Lê Thị Uyên
Nhi
7
21 Trần Thị Hoài
Nhi
9
22 Trịnh Thị Yến
Nhi
7
23 Nguyễn Thị Thảo
Ni
8
24 Lê Thanh
Phúc
8
25 Hoàng Văn
Quân

6
26 Nguyễn Võ Đình
Quân
8
27 Nguyễn Thị Như
Quỳnh
6
28 Trần Thiện
Sang
9
29 Lê Văn
Tài
8
30 Nguyễn Thị Bảo
Tâm
8
31 Nguyễn Thị Ngọc
Thảo
8
32 Hoàng Mai
Thắng
6
33 Nguyễn Thị Hoài
Thu
6
34 Nguyễn Thị Ngọc
Thương
7
35 Võ Huyền
Trang

9
36 Lê Ngọc Bảo
Trân
7
37 Nguyễn Thị Kiều
Trinh
6
38 Phan Quang
Tùng

TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN

Điểm
9
6
8
9
7
5
5
9
8
6
10
8
7
4
7
7
5

5
8
9
8
6
9
6
7
6
8
7
7
5
9
9
7
7
7
6
5
7

Qu ng Trị, ngày 25 tháng 2 ăm 2022.
Tôi xin cam đoan đây là đề tài NCKH của
mình viết, khơng sao chép nội dung của
người khác.

Người viết

Nguyễn Thị Bạch Mai


Trần Công Thắng

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com



×