Tải bản đầy đủ (.docx) (55 trang)

SKKN Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn ở trường THCS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.84 MB, 55 trang )

SKKN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP:
Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do chủ
tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập ra, Đoàn thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức
nịng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà
trường, lực lượng dự bị của Đoàn thanh niên Cộng sản.
Những năm gần đây được sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đồn TNCS Hồ
Chí Minh phong trào thiếu nhi của cả nước nói chung và phong trào Đội trong trường
trung học cơ sở Tơ Hiệu nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ, hoạt động Đội đã
thực sự trở thành nơi hội tụ của thiếu niên trong nhà trường, xứng đáng là lực lượng
tích cực, góp phần rất lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề
án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu
niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”. Trong những năm học vừa qua dưới sự chỉ
đạo của Hội đồng đội huyện và phịng Giáo dục và Đào tạo Liên đội THCS Tơ Hiệu đã
phát động được nhiều phong trào như phong trào “Vì bạn nghèo”, “Kế hoạch nhỏ”,
“Tiết kiệm” đạt được kết quả cao thu hút được đông đảo các em Đội viên tham gia.
Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


Hiện nay đất nước đang tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện và sâu sắc, với mục
tiêu tổng quát và chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ năm 2001 - 2020 theo
Nghị Quyết Trung ương 2 (khoá VIII) đã khẳng định: "Đưa đất nước ta ra khỏi tình
trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng
đến năm 2020 nước ta cơ bản đã trở thành một nước cơng nghiệp theo hướng hiện đại
hố". Trong những năm gần đây đất nước ta đang trên đường hội nhập và phát triển
mạnh mẽ, cùng với tác động nền kinh tế thị trường, cuộc sống người dân được nâng lên
rõ nét; việc phân hoá và khoảng cách giữa giàu nghèo ngày càng xa, cuộc sống của một


bộ phận người dân gặp khơng ít khó khăn. Từ đó ảnh hưởng rất lớn đến một số Đội
viên nghèo, khơng ít Đội viên không được sống chung với cha mẹ, không được học
hành đến nơi đến chốn, khơng có điều kiện học tập, phải bỏ học giữa chừng để lao vào
công cuộc mưu sinh. Từ thực tế đó, với trách nhiệm của một người làm công tác Đội,
bản thân tôi rất quan tâm đến các em Đội viên nghèo, có hồn cảnh khó khăn trong
cơng tác của mình, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay; để giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội
viên có hồn cảnh khó khăn góp phần cùng mọi người, dạy các em trở thành những
người cơng dân có ích cho gia đình và xã hội sau này. Đó cũng chính là lý do tôi chọn
đề tài; “Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn”.
Đề tài được nghiên cứu phương pháp thực hiện 3 năm qua, rút kinh nghiệm, khắc
phục những hạn chế và bất cập để áp dụng năm học 2019 - 2020.
II. Mục đích nghiên cứu

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


Mục đích của đề tài này là tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến tình hình Đội
viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học cần được giúp đỡ.
Những biện pháp đã tổ chức tại nhà trường, giúp đỡ các em, tạo điều kiện cho các em
tiếp tục được đi học. Góp phần giảm thiểu tối đa Đội viên bỏ học, đồng thời góp phần
thực hiện mục tiêu giáo dục, đào tạo.
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận của vấn đề
Hiện nay trong điều kiện kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, mỗi tổ chức, mỗi cá
nhân có tấm lịng vì người nghèo ln trăn trở, làm thế nào để giúp đỡ người nghèo
thoát nghèo bền vững. Ước mơ tốt đẹp ấy đã trở thành hiện thực khi hàng loạt chính
sách, chương trình vì người nghèo được triển khai.
Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định rõ các mục tiêu
cơ bản đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1% đến 1,5%/năm; các
huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3% đến

4%/năm. Phấn đấu 50% số huyện nghèo thốt khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo
Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển
và hải đảo, 20% đến 30% số xã, thơn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi
thốt khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.
Hiện nay chính phủ, chính quyền các cấp quan tâm đặc biệt cơng tác xóa đói
giảm nghèo, có nhiều chế độ ưu đãi cho người nghèo nhằm thực hiện mục tiêu “Dân

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


giàu nước mạnh”. Nhằm duy trì sĩ số lớp, hạn chế tỉ lệ Đội viên bỏ học là một trong
những tiêu chí của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”. Trong đó, hoạt động Đội của nhà trường có một vai trị rất quan trọng trong việc
giáo dục và nâng cao hiểu biết cho các em. Làm tốt vai trò tập hợp giáo dục thiếu nhi,
giúp sức cho các em được trưởng thành và trở thành một người cơng dân có ích là một
nhiệm vụ vẻ vang của người thầy, trong đó, người giáo viên Tổng phụ trách Đội đóng
một vai trị rất quan trọng. Thế nhưng, trong điều kiện hiện nay, khơng ít trẻ em chưa
được học hành đến nơi đến chốn, một số học sinh còn rất nhỏ nhưng sớm trở thành
những người lao động chính của gia đình, nhiều em sớm lao vào cuộc mưu sinh, sớm
rời xa ghế nhà trường ... Xuất phát từ nhiệm vụ giáo dục, phục vụ nhiệm vụ chính trị
của Đảng, hiện nay cả nước đang tiến hành Cơng Nghiệp hố hiện đại hố, với mục
tiêu: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài” cho thế kỷ XXI. Do đó
việc ngăn chặn học sinh bỏ học để duy trì tốt sĩ số, nhằm thực hiện tốt và duy trì cơng
tác Phổ cập trung học cơ sở làm nền tảng vững chắc tiến tới phổ cập bậc trung học là
yêu cầu to lớn mà ngành giáo dục đảm nhiệm, tiến tới.
II. Thực trạng vấn đề
Trường THCS Tô Hiệu nằm trên địa bàn xã EaBơng có 13 thơn bn, 9 bn
đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 6 bn thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Đội viên
cư trú trên địa bàn rộng, nhà ở xa trường, đường sá đi lại khó khăn, thường bụi về mùa
khô và lầy lội về mùa mưa, kinh tế nơng nghiệp là chính, ngồi việc làm nương rẫy các

hộ gia đình cịn đi làm th cho các lò gạch để đảm bảo cuộc sống, cho nên bên cạnh
Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


những hộ gia đình khá giả cịn khơng ít gia đình điều kiện kinh tế rất khó khăn. Đội
viên ngồi việc đi học, khi về nhà còn phải phụ giúp gia đình kiếm sống, có những em
Đội viên phải bỏ học vì kinh tế khó khăn phải theo gia đình đi làm ăn xa, đi làm thuê
cho lò các lò gạch, hái tiêu thuê…để đảm bảo cuộc sống.
Hàng năm số lượng Đội viên thuộc diện hộ nghèo chiếm tỉ cao, thống kê số
lượng ba năm gần đây:
- Năm học 2016 - 2017: 156 em/654 Đội viên = 23,9%
- Năm học 2017 - 2018: 177 em/666 Đội viên = 26,6%
- Năm học 2018 - 2019: 161 em/670 Đội viên = 24%
Với truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”,
trong nhiều năm qua, lãnh đạo địa phương cùng với lãnh đạo nhà trường đã có những
chương trình thiết thực trong việc vận động hỗ trợ các nguồn để đem đến cho các em
Đội viên nghèo, khó khăn những phần quà, suất học bổng nhằm động viên các em vượt
qua những khó khăn để được đến trường.
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
Nắm bắt được thực tế như đã trình bày trên đây, tập thể cán bộ giáo viên, nhân
viên nhà trường và Ban chỉ huy Liên đội luôn quan tâm trăn trở trước những hồn cảnh
của Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn, nghiên cứu và tìm cách để giúp
đỡ các em góp phần giảm bớt khó khăn hiện tại, yên tâm tiếp tục học. Ban giám hiệu
nhà trường, Tổng phụ trách đội luôn quan tâm và chỉ đạo các lực lượng giáo dục phối
Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


hợp nhất là các anh chị phụ trách - giáo viên chủ nhiệm theo dõi chặt chẽ hồn cảnh gia
đình của từng em, tìm hiểu nguyên nhân sâu sát để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, phù
hợp. Để làm tốt công tác giúp đỡ Đội viên nghèo hiếu học thì tất cả cán bộ giáo viên

nhất là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm - Phụ trách Chi đội cần phải tìm hiểu sâu sát thực
tế hồn cảnh của từng Đội viên, từ đó có cơ sở đề xuất với nhà trường trợ cấp giúp đỡ.
Quá trình thực hiện như sau:
Giải pháp 1: Điều tra thống kê ngay từ đầu năm học
Tổng phụ trách đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, ban chỉ huy Liên, chi đội
tìm hiểu thống kê, lập danh sách tất cả Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh kinh tế
gia đình khó khăn, đội viên có nguy cơ bỏ học, lập thành sổ theo dõi, trong sổ theo dõi
ghi rõ nhu cầu của từng em Đội viên như cần hỗ trợ đồng phục, xe đạp, sách vở, dày,
dép, khăn quàng, áo ấm… báo cáo cho Tổng phụ trách đội tổng hợp lập sổ quản lý
chung tồn trường.
Để làm tốt cơng tác điều tra, u cầu tất cả cán bộ giáo viên
nhất là đội ngũ anh chị phụ trách, giáo viên chủ nhiệm cần phải tìm
hiểu sâu sát thực tế hồn cảnh của từng em Đội viên, từ đó có cơ sở
đề xuất với nhà trường trợ cấp giúp đỡ. Không phải điều tra qua các
em thơng tin trong lý lịch, mà cần phải tìm hiểu sâu sát thực tế qua
bạn bè trong lớp, thông tin từ chính quyền cơ sở thơn bn.
Phân loại theo học lực, theo diện hộ nghèo, khó khăn từ đó xây dựng kế hoạch
giúp đỡ các em trong năm học.
Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


Mẫu thống kê danh sách Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn
MẪU THỐNG KÊ DANH SÁCH ĐỘI VIÊN NGHÈO, CĨ HỒN CẢNH KHĨ
KHĂN CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ NĂM HỌC 2018 - 2019

Hoàn cảnh gia Nhu cầu cần hỗ
đình
TT

Họ và tên


đội

viên trợ (Xe đạp, đồng

Lớp

Ghi
Địa chỉ

(Nghèo,khó khăn, phục,áo ấm, sách
mồ côi, bị bệnh..)

vở, dép… )

Nghèo, mồ cơi mẹ

Xe đạp

chú

Bn
1

Nguyễn Văn A

6A

Knul
2


Hình
1: Cơ
Hiệu

trưởng, anh TPT Đội và cơ Dun GVCN tới thăm gia đình em
H Mơ Niê - Chi đội 6A5 tại Buôn Riăng

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


Hình 2: anh TPT Đội tới thăm gia đình em Y Gan Bkrông tại Buôn Nãk

Giải pháp 2: Phát động các phong trào “Quỹ vì bạn nghèo”, “Tiết kiệm ni heo
đất”, “Kế hoạch nhỏ” tạo nguồn quỹ giúp đỡ Đội viên nghèo.
Trong năm học được sự hướng dẫn của Hội đồng đội huyện, được sự cho phép
của ban giám hiệu nhà trường Liên đội đã phát động các phong trào “Tiết kiệm” nuôi
heo đất , “Kế hoạch nhỏ” thu gom giấy vụn, thu gom vỏ lon nhằm tạo nguồn quỹ để
giúp đỡ các em Đội viên nghèo, có hồn cảnh khó khăn. Kết quả:
- Năm học 2016 - 2017
Tổng số tiền quỹ tiết kiệm được: 13.080.000đ

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


Mua được 3 chiếc xe đạp cho 3 em Đội viên nghèo nhà xa mượn đi học, tặng Đội
viên nghèo, có hồn cảnh khó khăn 22 suất q tết, 30 bộ đồng phục, 6 suất học bổng
mỗi suất trị giá 200.000đ.
- Năm học 2017 - 2018
Tổng số tiền quỹ tiết kiệm được: 15.510.000đ

Mua được 4 chiếc xe đạp cho 4 em Đội viên nghèo nhà xa mượn đi học, tặng Đội
viên nghèo, có hồn cảnh khó khăn 25 suất q tết, 30 bộ đồng phục, 8 suất học bổng
mỗi suất trị giá 200.000đ.
- Học kỳ I năm học 2018 – 2019
Tổng số tiền quỹ tiết kiệm được: 10.951.000đ
Mua được 5 chiếc xe đạp cho 4 em Đội viên nghèo nhà xa mượn đi học, nâng
tổng số xe đạp cho Đội viên nghèo nhà xa mượn đi học thành 12 chiếc, tặng 30 suất
quà tết, 34 bộ đồng phục, 8 suất học bổng mỗi suất trị giá 200.000đ. Tổng số Đội viên
nghèo được giúp đỡ: 161 em.

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


Hình
3: Liên
đội
cho
Đội
viên
nghèo
nhà xa
mượn
đi học
trong
Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017
Hình
4: Liên
đội
cho
Đội

viên
nghèo
nhà xa
mượn đi học trong Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


Hình 5: Liên đội cho đội viên nghèo nhà xa mượn đi học trong Lễ khai giảng
năm học 2018 – 2019

Hình 6: Cơ hiệu trưởng tặng áo trắng cho Đội viên nghèo trong
Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


Giải pháp 3: Vận động tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường
ủng hộ kinh phí và vật chất tạo nguồn quỹ để giúp đỡ các em Đội viên nghèo, có hồn
cảnh khó khăn.
Ngay từ đầu năm học, Tổng phụ trách đội tham mưu với lãnh đạo trường phối
hợp với Cơng đồn nhà trường tiến hành phát động tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên
trong nhà trường ủng hộ kinh phí và vật chất như xe đạp cũ, áo quần cũ hoặc kêu gọi
các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ Đội viên nghèo.
Triển khai kế hoạch phát động ủng hộ Đội viên nghèo, có hồn cảnh đặc biệt khó
khăn, có nguy cơ bỏ học trong hội đồng sư phạm và toàn Liên đội.
Mẫu kế hoạch phát động phong trào ủng hộ Đội viên nghèo, có hồn cảnh khó
khăn năm học 2018 - 2019.
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH KRƠNG ANA
LIÊN ĐỘI THCS TƠ HIỆU

Số 08 /KH LĐ
EaBông, ngày 16 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO
ỦNG HỘ ĐỘI VIÊN NGHÈO, CĨ HỒN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, CÓ

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


NGUY CƠ BỎ HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019 của trường THCS Tơ Hiệu
Thực hiện chương trình cơng tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018
-2019. Được sự nhất trí của Ban giám hiệu Nhà trường, Liên đội xây dựng kế hoạch
phát động trong toàn thể Cán bộ giáo viên, nhân viên và Đội viên quyên góp ủng hộ vật
chất và kinh phí giúp đỡ các em Đội viên nghèo, có hồn cảnh khó khăn trong Liên đội
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, U CẦU :
1. Mục đích :
- Nhằm chia sẻ bớt khó khăn với các em Đội viên nghèo có hồn cảnh đặc biệt
khó khăn trong liên đội được duy trì đến trường học thường xuyên .
- Phát huy tinh thần tương thân tương ái phương châm “ Lá lành đùm lá rách ”, “
Một miếng khi đói bằng một gói khi no ” .
2. Yêu cầu :
- Ban Giám hiệu phát động chương trình sâu rộng, thơng tin chương trình đến
được với mỗi Cán bộ, giáo viên, nhân viên, Đoàn viên thanh niên gương mẫu tham gia
và trực tiếp phát động, tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm hưởng ứng tham gia

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khănchương trình .
- Giáo viên chủ nhiệm phát động sâu rộng trong toàn Chi đội.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG VẬN ĐỘNG :
1. Đối tượng vận động: Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, Đoàn viên thanh
niên, Đội viên trong toàn trường và các nhà hảo tâm.
2. Nội dung vận động:
- Triển khai phát động quyên góp, vận động ủng hộ các vật phẩm gồm:
+ Quần, áo, trang phục cũ không bị rách nát, chắp vá, được giặt ủi sạch sẽ, gấp
gọn gàng và đóng gói cẩn thận trong bao ni lông.
+ Vở học sinh chưa qua sử dụng.
+ Sách, truyện cũ còn nguyên vẹn.
+ Đồ dùng học tập mới hoặc cũ cịn có thể sử dụng.
- Triển khai quyên góp bằng tiền mặt.
Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tùy lịng hảo tâm.
3. Hình thức sử dụng nguồn kinh phí qun góp được.
- Tặng các vật phẩm qun góp được cho Đội viên nghèo có hồn cảnh khó

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


khăn tại Liên đội.
- Đối với nguồn kinh phí quyên góp được sẻ mua quà Tết, đồng phục, áo ấm,
sách vở, dép… tặng Đội viên nghèo trong Liên đội.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.
1. Thời gian :
- Thời gian phát động quyên góp và tiếp nhận ủng hộ được thực hiện từ ngày
10/2018 đến hết tháng 11/2018.
2. Địa điểm tiếp nhận quyên góp :
- Ban chỉ huy Liên đội là đầu mối tiếp nhận các vật phẩm ủng hộ từ cán bộ, giáo

viên, các nhà hảo tâm và các em Đội viên trong tồn Liên đội.
- Bộ phận kế tốn, thủ quỹ tiếp nhận tiền ủng hộ của cán bô, giáo viên, nhân và
các nhà hảo tâm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
- Ban giám hiệu– Cơng đồn phát động tới tồn thể cán bộ, giáo viên, công nhân
viên và các nhà hảo tâm tiến hành ủng hộ.
- Đoàn Thanh niên – Liên đội phối hợp tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo
viên, công nhân viên và các em Đội viên trong toàn Liên đội.

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


- Tổ chức tiếp nhận quyên góp ủng hộ của cá nhân và tổ chức báo cáo với Ban
Giám hiệu quyết định phương thức tổ chức trao tặng các phần q cho Đội viên nghèo,
Đội viên có hồn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trên đây là bản kế hoạch phát động phong trào qun góp ủng hộ Đội viên
nghèo, có hồn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2018 – 2019. Liên đội mong nhận
được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, mong nhận được sự giúp đỡ
của các tổ chức, cá nhân, toàn thể Cán bộ giáo viên và đội viên.
TM/BCH LIÊN ĐỘI
* Nơi nhận

GV-TPT

- Hội đồng đội Krông Ana / Thay báo cáo;
- Lãnh đạo nhà trường / Thay báo cáo;
- Chun mơn, Cơng đồn, Đoàn TN,các tổ / Để biết;

(Đã ký)


- BCH Chi đội, GVCN / Để thực hiện;

Trần Đình Hữu

- Lưu hồ sơ Đội.

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Hoàng Thị Lan Anh

Kết quả:
Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


- Năm học 2017 – 2018. Liên đội đã phát động tập thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên, Đội viên trong nhà trường ủng hộ được: 180 bộ đồng phục cũ, 35 cái cặp, 350
cuốn vở, 262 cuốn sách, 2 chiếc xe đạp cũ, 4.500.000đ. Với tổng số tiền này Liên đội
đã mua được 22 bộ đồng phục mới, 57 cái áo ấm, 15 suất quà Tết tặng Đội viên nghèo
có hồn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá 100.000đ.
- Năm học 2018 – 2019. Liên đội đã phát động tập thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên, Đội viên trong nhà trường ủng hộ được: 195 bộ đồng phục cũ, 27 cái cặp, 382
cuốn vở, 276 cuốn sách, 3 chiếc xe đạp cũ, 5.600.000đ với số tiền này Liên đội đã mua
tặng Đội viên nghèo 33 bộ đồng phục mới, tặng 20 suất quà Tết trị giá mỗi suất
150.000đ.
Giải pháp 4: Vận động rộng rãi các nhà mạnh thường quân, các
nhà hảo tâm khắp nơi bằng nhiều hình thức và nhiều lực lượng tham
gia với tinh thần trách nhiệm cao bằng tâm huyết của mình.
Kết quả:

- Năm học 2017 – 2018. Liên đội đã tiến hành vận động trường THCS Lương
Thế Vinh – Thành phố Bn Ma Thuột qun góp đồng phục cũ tặng Đội viên nghèo
có hồn cảnh khó khăn của Liên đội 177 bộ đồng phục cũ. Gia đình dịng họ cơ Nguyễn
Thị Mỹ Hịa tại thành phố Hồ Chí Minh tặng 30 suất quà Tết mỗi suất 200.000đ, thầy
Nguyễn Hiếu giáo viên bộ môn võ Taekwondo tặng 5 suất học bổng mỗi suất 200.000đ.

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


- Năm học 2018 – 2019. Liên đội đã tiến hành vận động Liên đội THCS Bn
Trấp qun góp đồng phục cũ tặng Đội viên nghèo có hồn cảnh khó khăn của liên đội
400 bộ đồng phục cũ.Vận động Hội thiện nguyện Ban Mai Hồng tại thành phố Buôn
Ma Thuột tặng 159 phần quà gồm vở, viết, mũ, giày, dép mỗi phần quà trị giá
200.000đ và 700 bộ đồng phục cũ, áo ấm, áo thể dục thể thao cho Đội viên nghèo, có
hồn cảnh khó khăn. Cơng ty nhựa Long Thành tại thành phố Hồ Chí Minh tặng 100
suất quà tết, mỗi suất 200.000đ
Ngoài ra lãnh đạo trường và TPT Đội cịn vận động các cơ quan đồn thể các
cấp như: Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đăk Lăk, Hội đồng đội tỉnh Đăk Lăk, huyện đồn
Krơng Ana, Hội đồng đội huyện Krông Ana, hội khuyến học huyện Krông Ana, phịng
giáo dục và đào tạo huyện Krơng Ana, hội khuyến học xã EaBông, Hội cha mẹ học sinh
cũng đã tặng được nhiều phần quà, học bổng và xe đạp cho Đội viên nghèo, có hồn
cảnh khó khăn…

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


Hình 7: Hội thiện nguyện Ban Mai Hồng tại thành phố Bn Ma Thuột tặng q cho Đội
viên nghèo, có hồn cảnh khó khăn năm học 2018 - 2019

Hình

8:

Cơng ty nhựa Long Thành tặng 100 suất quà Tết cho Đội viên nghèo

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


Hình 9: Tập thể giáo viên tặng quà Tết cho Đội viên nghèo
Hình
10:A
n

h
TPT
Đội
xin
đồng

phục cũ trường THCS Bn Trấp về tặng Đội viên nghèo

IV. Tính mới của giải pháp:
So với những năm trước chưa áp dụng các giải pháp trên thì tỉ lệ Đội viên nghèo,
có hồn cảnh khó khăn chưa được giúp đỡ thường xuyên chiểm tỉ lệ cao, tình trạng Đội
viên nhà ở xa khơng có xe đạp đi học nhiều, hằng năm Liên đội và các cấp ban ngành
chỉ tặng được khoảng 3 chiếc xe đạp và một số bộ đồng phục nên chưa đáp ứng được
nhu cầu của các em Đội viên nghèo có hồn cảnh khó khăn.
Trong q trình giáo viên và các tổ chức đồn thể đi vận động Đội viên bỏ học
trở lại trường thì thường gặp những than phiền của cha mẹ Đội viên như: khơng có xe
đi học, thiếu đồng phục, sách, vở, dày dép…
Sau khi áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ như: Vận động các mạnh thường quân,

các tổ chức từ thiện, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường cùng hết lòng
chung tay giúp đỡ, vận động các Liên đội thuận lợi, Liên đội kết nghĩa giúp đỡ cho nên
tỉ lệ Đội viên nghèo được giúp đỡ, được tặng quà luôn đảm bảo 100%, những Đội viên
Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


nghèo, nhà xa khơng có xe đạp đi học đều được Liên đội cho mượn xe đi học. Tính tới
thời điểm năm học 2018 – 2019 Liên đội đã vận động được 3 giáo viên tặng xe đạp cho
Liên đội. Liên đội cũng đã mua được 9 chiếc xe đạp nâng tổng số xe đạp cho Đội viên
nghèo nhà xa mượn đi học thành 12 chiếc. Khắc phục được tình trạng Đội viên khơng
có đồng phục, áo ấm, sách, vở, bút, dày dép…khi đến trường.
V. Hiệu quả SKKN:
Trước khi chưa áp dụng nhiều biện pháp để giúp đỡ Đội viên nghèo, kết quả:
Năm học 2015 – 2016 và những năm học trước số Đội viên nghèo, có hồn cảnh
khó khăn được hỗ trợ tặng quà, học bổng chưa nhiều, số Đội viên nghèo nhà xa khơng
có xe đi học nên đi học khơng chun cần dẫn đến tình trạng Đội viên bỏ học 46 em.
Sau khi áp dụng các biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh
khó khăn thu được kết quả như sau:
Năm học 2016 – 2017: Tổng số Đội viên được hỗ trợ giúp đỡ 156 em = 100%.
Số học sinh được mượn xe đạp 3 em, Đội viên bỏ học 25 em.
Năm học 2017- 2018: Tổng số Đội viên được hỗ trợ giúp đỡ 177 em = 100%. Số
Đội viên được mượn xe đạp 7 em, Đội viên bỏ học 18 em.
Học kỳ I, năm học 2018- 2019: Tổng số Đội viên được hỗ trợ giúp đỡ 161 em =
100%. Số Đội viên được mượn xe đạp 12 em, Đội viên bỏ học 7 em.
Thực tế qua nhiều năm hoạt động Đội, nhờ sự quan tâm của Lãnh đạo nhà trường,
phối kết hợp tốt giữa các tổ chức trong nhà trường, nên nhiều năm liền Liên đội được
Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


đánh giá cao về phong trào văn hóa, văn nghệ,thể dục thể thao, tìm hiểu v.v... Cuối

năm được Hội đồng đội tỉnh, Hội đồng đội huyện tặng giấy khen.

Hình 11: Năm học 2017 – 2018 Liên đội được công nhận là Liên đội mạnh cấp tỉnh

Trên đây là một số biện pháp giúp đỡ các em Đội viên nghèo, Đội viên có hồn
cảnh khó khăn đã thực hiện với kết quả như trình bày. Kết quả đạt được khơng của cá
nhân mà là sự cộng tác, phối hợp có trách nhiệm của tất cả thành viên Hội đồng sư
phạm nhà trường trong đó tơi chỉ là người tham mưu đề xuất giải pháp và tiến hành
thực hiện. Những biện pháp trên tuy có đơn giản nhưng muốn đạt được 100% địi hỏi
mỗi chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp đồng bộ, kịp thời, kiên
nhẫn, và phải liên tục.
Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận:
Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


Cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ em nói chung, giúp đỡ Đội viên
nghèo có hồn cảnh khó khăn nói riêng của nhà trường đem lại hiệu
quả như trên là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu, các
tổ chức trong hệ thống chính trị nhà trường đặc biệt là sự kết hợp có
trách nhiệm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp. Sự thành cơng đó
góp phần giảm tỉ lệ Đội viên bỏ học, duy trì thành quả phổ cập, nâng
cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, hoàn thành mục tiêu
đào tạo nhân lực, chủ nhân tương lai của đất nước.
Muốn thực hiện tốt cơng tác chăm sóc giúp đỡ Đội viên nghèo,
Đội viên có hồn cảnh khó khăn đạt hiệu quả cao cần thực hiện một
số biện pháp cơ bản sau:
- Tham mưu tốt với lãnh đạo nhà trường, tuyên truyền vận động
trong Hội đồng sư phạm, Ban đại diện cha mẹ học sinh và lực lượng
Đội viên toàn trường về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động để được

hỗ trợ nhiệt tình.
- Bản thân mình phải có lịng nhân hậu, phải biết hy sinh, chịu
khó, có tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn tổ chức vận động bằng
nhiều hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua nhiều trung gian, nhưng
phải liên tục dài hạn mới duy trì được nhiều năm.

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


- Vận động rộng rãi các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo
tâm khắp nơi bằng nhiều hình thức và nhiều lực lượng tham gia với
tinh thần trách nhiệm cao bằng tâm huyết của mình.
- Tổng phụ trách đội phải phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ
nhiệm trong việc điều tra, thống kê và xét chọn đối tượng công minh,
cơng bằng, phù hợp với thực tế vì giáo viên chủ nhiệm là người gần
gũi, nắm vững cơ bản hoàn cảnh cụ thể của từng Đội viên.
- Chuẩn bị tốt danh sách các đối tượng, hồn cảnh gia đình thật
cụ thể, chính xác và hồ sơ cần thiết như chứng nhận hộ nghèo, cận
nghèo, khó khăn… Đảm bảo kịp thời khi có nguồn tài trợ, nhất là các
trường hợp báo cáo gấp trong ngày.
II. Kiến nghị:
Muốn thực hiện tốt công tác chăm sóc giúp đỡ Đội viên nghèo,
Đội viên có hồn cảnh khó khăn đạt hiệu quả cao cần có sự quan tâm
giúp của các cơ quan đoàn thể trong và ngoài nhà trường.
Cụ thể:
* Đối với hội đồng đội: Cần có sự quan tâm giúp đỡ về vật chất và tinh thần kịp
thời hơn đối với những Liên đội khó khăn.
* Đối với Ban giám hiệu nhà trường:

Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khănThường xuyên phát động rộng rãi trong tập thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên ủng hộ vật chất và kinh phí, vận động các mạnh
thường quân, các nhà hảo tâm khắp nơi bằng nhiều hình thức để giúp
đỡ Đội viên nghèo, có hồn cảnh khó khăn.
* Đối với giáo viên chủ nhiệm : Cần phải tìm hiểu sâu sát thực tế hồn
cảnh của học sinh, từ đó có cơ sở đề xuất với nhà trường trợ cấp giúp
đỡ kịp thời.
Trên đây là một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên
có hồn cảnh khó khăn của Liên đội THCS Tô Hiệu trong 3 năm qua,
rất mong các tổ chức, cán bộ giáo viên góp ý thêm để rút kinh
nghiệm và áp dụng trong những năm học kế tiếp đạt hiệu quả cao
hơn.
EaBông, ngày 16 tháng 04 năm 2019
Người thực hiện

Trần Đình Hữu

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hồn cảnh khó khăn


×