Tải bản đầy đủ (.pdf) (28 trang)

He thong van tai hanh khach noi do tai duc, 2010 2050 nhung yeu to quyet dinh va cac lua chon

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.74 MB, 28 trang )

,ҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶҾŝĜƀƚҢŝӈĐϮϬϭϬͲϮϬϱϬ͗
EŚӋŶŐLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚǀăĐĄĐůӌĂĐŚҸŶ

,ҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶҾŝĜƀƚҢŝӈĐ͕ϮϬϭϬʹϮϬϱϬ͗EŚӋŶŐLJұƵƚҺƋƵLJұƚ
ĜҷŶŚǀăĐĄĐůӌĂĐŚҸŶ
,ĂŶƐͲ,ĞŝŶƌŝĐŚ^^͕sŝҵŶ'ŝĂŽƚŚƀŶŐǀăƉŚĄƚƚƌŝҳŶ͕dƌӇӁŶŐĜҢŝŚҸĐŬŚŽĂŚҸĐӈŶŐ
ĚӅŶŐƌĞŵĞŶ

dӇҿŶŐůĂŝŬŚƀŶŐƚŚҳďŝұƚƚƌӇӀĐ͘ŚƷŶŐƚĂĐŚҶĐſƚŚҳďŝұƚĜӇӄĐŶŚӋŶŐLJұƵƚҺ
ƋƵLJұƚĜҷŶŚŶſ͘dӇҿŶŐůĂŝĐӆĂŚҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĜƀƚŚҷďҷңŶŚŚӇӂŶŐ
ďӂŝĐĄĐLJұƵƚҺǀҲĚąŶƐҺ͕ǀƶŶŐĚąŶĐӇ͕ŬŝŶŚƚұ͕ŶŚƵĐҥƵŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐӆĂĐŽŶ
ŶŐӇӁŝǀăĐңŶŚӋŶŐŚŞŶŚĚƵŶŐĐӆĂŚҸǀҲĐŚҤƚůӇӄŶŐĐƵҾĐƐҺŶŐǀăĜŝҲƵŬŝҵŶ
ƐҺŶŐĜĄŶŐŵҿӇӀĐ͘
dӇҿŶŐůĂŝĐӆĂŚҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝĐſŵҾƚljŶŐŚšĂƋƵĂŶƚƌҸŶŐĜҺŝǀӀŝƚӇҿŶŐ
ůĂŝĐӆĂĐĄĐŚăŶŚƟŶŚ͕ďӂŝŐŝĂŽƚŚƀŶŐůăŵҾƚƚƌŽŶŐŶŚӋŶŐŶŐƵһŶƉŚĄƚƚŚңŝĐŚӆ
LJұƵĐӆĂŬŚşƚŚңŝŶŚăŬşŶŚ͘EŚӇŵҾƚŚҨƵƋƵңĐŚŽƐӌƚăŶƉŚĄĐӆĂŵŞŶŚ͕ĐŚҫŶŐ
ŚҢŶŶŚӇŚŝҵŶƚӇӄŶŐŵҭƚŶӇӀĐďŝҳŶĐӆĂŚăŶŐŶŐăŶŬŵďŝҳŶsŝҵƚEĂŵĚąŶŐ
ĐĂŽĚŽңŶŚŚӇӂŶŐĐӆĂďŝұŶĜҼŝŬŚşŚҨƵͲƚҤƚĐңĐĄĐƋƵҺĐŐŝĂĜĂŶŐƉŚĄƚƚƌŝҳŶ
ŬŚƀŶŐƚŚҳƐĂŽĐŚĠƉŚŽăŶƚŽăŶŚҵƚŚҺŶŐŐŝĂŽƚŚƀŶŐƚŚąŶƚŚŝҵŶǀӀŝŵƀŝƚƌӇӁŶŐ
ŶŚӇĐĄĐŶӇӀĐĐſƚŚƵŶŚҨƉĐĂŽŚŝҵŶŶĂLJ͘ĄĐŶӇӀĐĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉŶŚӇӈĐŚŝҵŶ
ŶĂLJ͕ƚƌŽŶŐůӄŝşĐŚƌŝġŶŐĐӆĂŵŞŶŚǀăŶŐĂLJĐңƚƌŽŶŐůšŶŚǀӌĐŐŝĂŽƚŚƀŶŐǀҨŶƚңŝ
ĜĂŶŐƉŚңŝĐҺŐҩŶŐďƶĜҩƉůҢŝǀŝҵĐƐӊĚӅŶŐƚŚġŵŶŐƵһŶƚăŝŶŐƵLJġŶƚŚŝġŶŶŚŝġŶ
ŬŚƀŶŐƚŚҳƚƌĄŶŚŬŚҹŝƚҢŝĐĄĐŶӇӀĐĜĂŶŐƉŚĄƚƚƌŝҳŶŶŚҪŵƚŚŽĄƚŬŚҹŝĜſŝŶŐŚğŽ͕
ďҪŶŐĐĄĐŚƚӌƟұƚŬŝҵŵ͘,ҿŶŶӋĂ͕ŚŝҵŶŶĂLJĐſŵҾƚĜŝҲƵŵăƚҤƚĐңĐŚƷŶŐƚĂĜҲƵ
ďŝұƚ͗ĄĐŶӇӀĐĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉƉŚңŝďƶĜҩƉůҢŝŶӋĂǀŝҵĐƐӊĚӅŶŐƚŚġŵƚăŝŶŐƵLJġŶ
ƚŚŝġŶŶŚŝġŶĚӌơŶŚĐӆĂĐĄĐŶӇӀĐĜĂŶŐƉŚĄƚƚƌŝҳŶ͘
NŶŚŝҴŵŵƀŝƚƌӇӁŶŐĚŽŐŝĂŽƚŚƀŶŐŐąLJŶġŶĐſƚŚҳĜӇӄĐĐŚŝĂƌĂůăŵ
ϯŶŚſŵ͗NŶŚŝҴŵƟұŶŐһŶ͕ŶŚƵĐҥƵƐӊĚӅŶŐĚŝҵŶơĐŚĜҤƚǀăƀŶŚŝҴŵŬŚƀŶŐ
ŬŚş͘dҢŝӈĐ͕ŐŝĂŽƚŚƀŶŐƚŚңŝƌĂƚӀŝϮϬйůӇӄŶŐŬŚşƚŚңŝKϮĐӆĂĐңŶӇӀĐǀӀŝǀӀŝ
ϭϱϮƚƌŝҵƵƚҤŶ;ƚƌŽŶŐĜſĐŚҶƌŝġŶŐůӇӄŶŐŬŚşƚŚңŝĐӆĂŐŝĂŽƚŚƀŶŐĜӇӁŶŐďҾĜĆ
ĜҢƚϭϰϰƚƌŝҵƵƚҤŶͿ;hϮϬϭϬͿ͘DҭĐĚƶǀҨLJ͕ŶŚŞŶĐŚƵŶŐ͕ӈĐǀҧŶůăŵҾƚƚƌŽŶŐ


ŶŚӋŶŐŶӇӀĐĐſƚŚҳĜҢƚĜӇӄĐDӅĐƟġƵʹ<LJŽƚŽĐӆĂŵŞŶŚŶŚҪŵŐŝңŵůӇӄŶŐ
ŬŚşƚŚңŝŶŚăŬşŶŚŚŽăŶƚŽăŶĐŚŽĜұŶŶĉŵϮϬϮϬͲŐŝңŵϮϭйƐŽǀӀŝŶĉŵϭϵϵϬ͘
dƵLJŶŚŝġŶ͕ƚƌŽŶŐǀҤŶĜҲŶăLJĐžŶĐſǀĂŝƚƌžĐӆĂŵҾƚǀăŝLJұƵƚҺĜҭĐďŝҵƚ͕ĐŚҫŶŐ
ŚҢŶŶŚӇǀŝҵĐĜſŶŐĐӊĂĐĄĐdžşŶŐŚŝҵƉŬŚƀŶŐĐžŶŚŽҢƚĜҾŶŐŚŝҵƵƋƵңƚҢŝƀŶŐ
ӈĐƐĂƵŬŚŝƀŶŐӈĐƐĄƚŶŚҨƉǀăŽҾŶŐŚžĂůŝġŶďĂŶŐӈĐŶĉŵϭϵϵϬ͘dƵLJ
ŶŚŝġŶ͕ƚҢŝӈĐĐƹŶŐŶŚӇŵҾƚǀăŝƋƵҺĐŐŝĂŬŚĄĐ͕ĜſŶŐŐſƉĐӆĂůšŶŚǀӌĐŐŝĂŽ
ƚŚƀŶŐŶŚҪŵŐŝңŵůӇӄŶŐŬŚşƚŚңŝǀҧŶĐžŶƚŚҤƉĚӇӀŝŵӈĐƚƌƵŶŐďŞŶŚ͘,ŝҵŶŶĂLJ
;ϮϬϬϵͿ͕ůӇӄŶŐŬŚşƉŚĄƚƚŚңŝƚƌŽŶŐůšŶŚǀӌĐŐŝĂŽƚŚƀŶŐŵӀŝĐŚҶŐŝңŵĜӇӄĐϲй
65


,ĂŶƐͲ,ĞŝŶƌŝĐŚ^^

ƐŽǀӀŝŶĉŵϭϵϵϬ͘dŚҨŵĐŚşŶŚŝҲƵŶŐƵLJġŶŶŚąŶŬŝŶŚƚұĜӇӄĐdžĞŵůăŶŚӋŶŐ
ŶŐƵLJġŶŶŚąŶĐҺƚůƁŝ͕ĐŚҫŶŐŚҢŶŶŚӇңŶŚŚӇӂŶŐĐӆĂŬŚӆŶŐŚŽңŶŐŬŝŶŚƚұƚŚұ
ŐŝӀŝĜұŶůӇƵůӇӄŶŐŐŝĂŽƚŚƀŶŐǀҨŶƚңŝ͘>šŶŚǀӌĐŐŝĂŽƚŚƀŶŐŚŝҵŶĜĂŶŐƌҤƚĐҥŶ
ŵҾƚƐӌƚŚĂLJĜҼŝĐҿďңŶ͘
ŞŶŚƋƵąŶƚƌŽŶŐƚҤƚĐңĐĄĐůŽҢŝŚŞŶŚŬŚƵƚҨƉƚƌƵŶŐĚąŶĐӇ;ĜƀƚŚҷ͕ďĄŶ
ĜƀƚŚҷ͕ŶƀŶŐƚŚƀŶͿ͕ƋƵĆŶŐĜӇӁŶŐŚăŶŐŶŐăLJĐӆĂŶŐӇӁŝƐӊĚӅŶŐƉŚӇҿŶŐƟҵŶ
ŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐĄŶŚąŶ;ŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶͿƚҢŝӈĐŶĉŵϮϬϬϴĜҢƚϰϲ͕ϵ
Ŭŵ͕ ƚƌŽŶŐ Ĝſ ůӇӄŶŐ ŬŚş KϮ ƚŚңŝ ƌĂ ƚƌƵŶŐ ďŞŶŚ ƚƌġŶ ƚҤƚ Đң ĐĄĐ ůŽҢŝ ƉŚӇҿŶŐ
ƟҵŶůăϲ͕ϰŬŐͬŶŐăLJ͘ҺŝǀӀŝŬŚĄĐŚŚăŶŐƚŚӇӁŶŐdžƵLJġŶĐӆĂĚҷĐŚǀӅǀҨŶƚңŝŚăŶŚ
ŬŚĄĐŚĐƀŶŐĐҾŶŐ͕ŶŚӋŶŐŶŐӇӁŝŚăŶŐŶŐăLJĜŝdžĞďƵljƚĐƀŶŐĐҾŶŐŚŽҭĐƚăƵĜŝҵŶ͕
ƚƌƵŶŐďŞŶŚĜŝϱϯ͕ϲŬŵŵҽŝŶŐăLJ͕ƚƵLJŶŚŝġŶůӇӄŶŐŬŚşƚŚңŝKϮĐŚҶůăϱ͕ϲŬŐͬ
ŶŐăLJ͘EŐӇӁŝĜŝdžĞĜҢƉ;ŐŝĂŽƚŚƀŶŐƉŚŝĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶͿ͕ŶŚӋŶŐŶŐӇӁŝƚŚĞŽĜҷŶŚ
ŶŐŚšĂƚƌŽŶŐďңŶŶŐŚŝġŶĐӈƵŶăLJĜƀŝůƷĐĐƹŶŐƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽ
ƚŚƀŶŐŬŚĄĐ͕ƚƌƵŶŐďŞŶŚŵҾƚŶŐăLJĜŝĜӇӄĐϮϮ͕ϳŬŵĜһŶŐƚŚӁŝůӇӄŶŐŬŚşƚŚңŝKϮ
ůăϭ͕ϰŬŐͬŶŐăLJ;ƚҤƚĐңƐҺůŝҵƵůҤLJƚŚĞŽ>ZϮϬϭϬ͗ϭϱϲͲϭϱϴͿ͘
ĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶŐſƉŵҾƚƉŚҥŶůӀŶƚƌŽŶŐ
ǀŝҵĐƚŚңŝƌĂŬŚşKϮ͕ĚŽĜſǀŝҵĐŐŝңŵƀŶŚŝҴŵŵƀŝƚƌӇӁŶŐďҪŶŐŐŝĂŽƚŚƀŶŐ

ĐƀŶŐĐҾŶŐƚƌӂƚŚăŶŚŶҲŶŵſŶŐĐŚşŶŚĐŚŽŵҾƚƚҼĐŚӈĐďҲŶǀӋŶŐĐӆĂŚҵƚŚҺŶŐ
ŐŝĂŽƚŚƀŶŐĜƀƚŚҷ͗ŐŝңŵƉŚĄƚƚŚңŝĐĄĐĐŚҤƚĜҾĐŚҢŝƚӉƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐ
ŶŚӁƐӌƚŚĂLJĜҼŝŬӎƚŚƵҨƚĐҿďңŶ͕ƚŚĂLJĜҼŝĐҤƵƚƌƷĐŬŚƵĚąŶĐӇŶŚҪŵŐŝңŵ
ƋƵĆŶŐĜӇӁŶŐĚŝĐŚƵLJҳŶŚăŶŐŶŐăLJ͕ƚŚĂLJĜҼŝdžƵŚӇӀŶŐŬŚĄĐŚŚăŶŐƚƌŽŶŐǀŝҵĐ
ĐŚҸŶůӌĂƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐ͘
DҭĐĚƶƐӌĐҥŶƚŚŝұƚĜҳŚŝҵŶƚŚӌĐŚſĂƚƌŽŶŐĐƀŶŐƚĄĐƚҼĐŚӈĐĐĄĐŚҵ
ƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĜƀƚŚҷĐſƚŚҳďҷĐŚŝƉŚҺŝďӂŝŶŚŝҲƵLJұƵƚҺ͕ĐĄĐLJұƵƚҺ
ŶăLJďҷңŶŚŚӇӂŶŐƚƌӌĐƟұƉƚӉĐĄĐLJұƵƚҺĐŚşŶŚƚƌҷ͘EŚӋŶŐLJұƵƚҺĐŚşŶŚƚƌҷŶăŽ
ŐſƉƉŚҥŶŚŝҵŶƚŚӌĐŚſĂĜŝҲƵŶăLJĐƹŶŐƐҰĜӇӄĐĜҳĐҨƉĜұŶƚƌŽŶŐďңŶƚŚĂŵ
ůƵҨŶ͘,ҥƵŚұƚ͕ďңŶƚŚĂŵůƵҨŶŶăLJĜҲĐҨƉĜұŶƐӌƉŚĄƚƚƌŝҳŶƚҢŝŶӇӀĐӈĐ͕ƚƵLJ
ŶŚŝġŶƚƌŽŶŐĜſĐƹŶŐĐſůŝġŶŚҵƚӀŝƐӌƉŚĄƚƚƌŝҳŶƚҢŝsŝҵƚEĂŵ͘,ŝҵŶŶĂLJ͕ǀҤŶĜҲ
ŶăLJĜĂŶŐĜӇӄĐďăŶďҢĐŵҾƚĐĄĐŚƌҾŶŐƌĆŝ͕ďӂŝĜҳĜŽĄŶďŝұƚĜӇӄĐƚӇҿŶŐůĂŝ͕
ŶŐӇӁŝƚĂĐҥŶƉŚңŝƉŚąŶơĐŚƋƵĄŬŚӈ͘

ϭ͘


ĄĐLJұƵƚҺǀҲĚąŶƐҺ͕ǀƶŶŐĚąŶĐӇĐӆĂĐĄĐŚҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚ
ŬŚĄĐŚĜƀƚŚҷƚƌŽŶŐƚӇҿŶŐůĂŝ

ŽҢŶƟұƉƚŚĞŽƐҰĜҲĐҨƉĜұŶŚĂŝƋƵĄƚƌŞŶŚƉŚĄƚƚƌŝҳŶ͗ҥƵƟġŶůăƋƵĄƚƌŞŶŚ
ŐŝңŵĚąŶƐҺŬĠŽƚŚĞŽŐŝңŵŵҨƚĜҾĚąŶĐӇƚҢŝӈĐ͕ƚŚӈŚĂŝůăƋƵĄƚƌŞŶŚƉŚąŶ
66


,ҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶҾŝĜƀƚҢŝӈĐϮϬϭϬͲϮϬϱϬ͗
EŚӋŶŐLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚǀăĐĄĐůӌĂĐŚҸŶ

ƚĄŶŵҢŶŚŵҰĐӆĂĚąŶĐӇƚƌŽŶŐŬŚƵǀӌĐ͘ŝҲƵŶăLJƚƌŽŶŐƚŚҨƉŶŝġŶƚӀŝ͕ŶұƵĐſ͕
ƐҰƚŚĂLJĜҼŝĐŚҨŵŶŐӇӄĐůҢŝ͘ңŚĂŝLJұƵƚҺŶăLJĜҲƵůăĐĄĐLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚ

ƋƵĂŶƚƌҸŶŐƚӀŝǀŝҵĐĚӌĜŽĄŶƚӇҿŶŐůĂŝĐӆĂĐĄĐŚҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝĜƀƚŚҷ͘

ϭ͘ϭ

DҨƚĜҾĚąŶĐӇƚƌƵŶŐďŞŶŚŐŝңŵ

'ŝҺŶŐ ŶŚӇ ƚҤƚ Đң ĐĄĐ ƋƵҺĐ ŐŝĂ ƚƌġŶ ƚŚұ ŐŝӀŝ͕ ƉŚĄƚ ƚƌŝҳŶ ƚӉ ŵҾƚ ŶӇӀĐ ŶƀŶŐ
ŶŐŚŝҵƉƐĂŶŐŶӇӀĐĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉƌһŝĐŚƵLJҳŶƐĂŶŐŐŝĂŝĜŽҢŶŚҨƵĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉ͕Ɛӌ
ƚŚĂLJĜҼŝŶăLJƚҢŝŶӇӀĐӈĐ;ƚӉĜҥƵƚŚұŬӏϭϵĜұŶĐƵҺŝƚŚұŬӏϮϬͿĐƹŶŐĜŝĐƶŶŐ
ǀӀŝŶŚӋŶŐƚŚĂLJĜҼŝƐąƵƌҾŶŐǀҲĚąŶƐҺ;ƐŽƐĄŶŚǀӀŝƐӌƉŚĄƚƚƌŝҳŶĚąŶƐҺůҷĐŚ
ƐӊƚҢŝӈĐ͗'ƵŝŶĂŶĞ͕ϮϬϬϯͿ͘DҾƚdžĆŚҾŝŶƀŶŐŶŐŚŝҵƉ͕ƚŚĞŽŐſĐŶŚŞŶŚŝҵŶĜҢŝ
ůăŵҾƚdžĆŚҾŝĐſƚҶůҵƐŝŶŚƌҤƚĐĂŽ͕ƚҶůҵƚӊĐƹŶŐƌҤƚĐĂŽǀăƚŚҤƚƚŚӇӁŶŐ͕ŬұƚƋƵң
ůăĚąŶƐҺƚĉŶŐĐŚҨŵǀăŬŚƀŶŐĜҲƵ͘EŐӇӄĐůҢŝ͕͞ƋƵĄƚƌŞŶŚƚŚĂLJĜҼŝĚąŶƐҺ͟ƚҢŝ
ӈĐďҩƚĜҥƵƚӉŶĉŵϭϴϳϬǀăŬĠŽĚăŝĜұŶŬŚŽңŶŐŶĉŵϭϵϯϬ͕ĜӇӄĐĜĄŶŚĚҤƵ
ďҪŶŐƚҶůҵƚӊƚӌĜҾŶŐŐŝңŵ͕ƚҶůҵƐŝŶŚĐƹŶŐŐŝңŵƚƌӂůҢŝ͘ŝҲƵŶăLJŬŚŝұŶĐŚŽĚąŶ
ƐҺƚĉŶŐŵҢŶŚ͘dƌŽŶŐŐŝĂŝĜŽҢŶŶăLJ͕ƋƵĄƚƌŞŶŚƉŚĄƚƚƌŝҳŶĚąŶƐҺĚŝҴŶƌĂǀƀĐƶŶŐ
ŶŚĂŶŚĐŚſŶŐĐƶŶŐůƷĐǀӀŝŵҾƚǀăŝƚŚĂLJĜҼŝƐŽǀӀŝ͞DƀŚŞŶŚĐŚąƵ Ƶ͟ŚŝҵŶ
ŶĂLJƚҢŝĐĄĐŶӇӀĐĜĂŶŐƉŚĄƚƚƌŝҳŶŶŚӇsŝҵƚEĂŵ;ƐŽƐĄŶŚdŽƌĂĚŽͬ^ŵŝƚŚϮϬϬϵ͗
ϮϳϯͿ͘'ŝĂŝĜŽҢŶƟұƉƚŚĞŽĐӆĂƋƵĄƚƌŞŶŚƉŚĄƚƚƌŝҳŶĚąŶƐҺďҩƚĜҥƵƚҢŝӈĐƐĂƵ
ŬŚŝĐŚӆŶŐŚšĂWŚĄƚdžşƚƐӅƉĜҼǀăƐĂƵŬŚŝŚŝұŶƚƌĂŶŚƚŚұŐŝӀŝůҥŶƚŚӈϮŬұƚƚŚƷĐ
ǀăŽŶĉŵϭϵϱϬͲŐŝĂŝĜŽҢŶdžĆŚҾŝĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉƉŚĄƚƚƌŝҳŶƚŽăŶĚŝҵŶͲĜӇӄĐŵŝġƵ
ƚңǀӀŝƚҶůҵƚӊƚŚҤƉ͕ƚҶůҵƐŝŶŚĐĂŽŚҿŶŵҾƚĐŚƷƚƐŽǀӀŝƚƌӇӀĐĜąLJ͕ĚŽĜſĚąŶƐҺ
ҼŶĜҷŶŚ;ŬŚƀŶŐơŶŚŶŚҨƉĐӇƋƵҺĐƚұͿ͘
dƵLJŶŚŝġŶƚӉƐĂƵŬŚŝŬŚңŶĉŶŐƚƌĄŶŚƚŚĂŝďҪŶŐƚŚƵҺĐƌĂĜӁŝǀăŽƚŚҨƉ
ŶŝġŶϲϬƚŚұŬӏƚƌӇӀĐƚŚŞƚҶůҵƐŝŶŚůҢŝŐŝңŵŵҢŶŚƚŚҨŵĐŚşƚŚҤƉŚҿŶĐңƚҶůҵƚӊ
;͞ŚŝҵƵӈŶŐǀŝġŶƚŚƵҺĐ͟ͲWŝůůĞŶŬŶŝĐŬͿ͕ĜҭĐďŝҵƚƚҢŝĐĄĐŶӇӀĐĐſƚŚƵŶŚҨƉĐĂŽ͕Ŭҳ
ĐңӈĐ͘dҢŝӈĐŚŝҵŶŶĂLJ;ϮϬϬϵͿ͕ŵҭĐĚƶĐŚşŶŚƉŚӆӈĐĜĆƋƵLJұƚĜҷŶŚƚŚӌĐ
ŚŝҵŶĐŚşŶŚƐĄĐŚŬŚƵLJұŶŬŚşĐŚĚąŶƐҺ;ĐŚҫŶŐŚҢŶŶŚӇŚҽƚƌӄƟҲŶĐŚŽƚƌүĞŵͿ
ƚŚŞƚҼŶŐƚӏůҵƐŝŶŚŵҽŝŶĉŵĐƹŶŐĐŚҶĜҢƚϴ͕ϭĐĂƚƌġŶŵҾƚŶŐŚŞŶĚąŶƚƌŽŶŐŬŚŝ
ƚҼŶŐƚӏůҵƚӊůġŶƚӀŝϭϬ͕ϰĐĂƚƌġŶŵҾƚŶŐŚŞŶĚąŶ;ǁǁǁ͘ĚĞƐƚĂƟƐ͘ĚĞͿ͘ŽĜſĚąŶ

ƐҺƚҢŝӈĐďҩƚĜҥƵŐŝңŵŶŚҮ;ŵҭĐĚƶĜұŶŶĂLJǀҧŶĐſŵҾƚůӇӄŶŐĜĄŶŐŬҳŶŐӇӁŝ
ŶŚҨƉĐӇƚӉŶӇӀĐŶŐŽăŝͿ͘1ƚŶŚҤƚĜұŶŐŝӋĂƚŚұŬӏϮϭ͕ƋƵĄƚƌŞŶŚŐŝңŵĚąŶƐҺƚҢŝ
ӈĐǀҧŶƟұƉƚӅĐǀăƚŚҨŵĐŚşĐžŶĚŝҴŶƌĂŶŚĂŶŚŚҿŶ͕ĚŽƚӏůҵƚӊƚƌġŶƚҼŶŐĚąŶ
ƐҺƚŚҤƉĚҧŶĜұŶƚҶůҵŶŐӇӁŝŐŝăƟұƉƚӅĐƚĉŶŐĐĂŽ͘ĄĐĚӌĜŽĄŶĐӆĂ>ŝġŶŚӄƉ
ƋƵҺĐƚұǀҲŶӇӀĐӈĐĜӇӄĐƚŚҳŚŝҵŶƚƌŽŶŐŚŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϭ;ĄĐƉŚӇҿŶŐƉŚĄƉ
ơŶŚƚŽĄŶŬŚĄĐĜӇĂƌĂŶŚӋŶŐĚӌĜŽĄŶƚӇҿŶŐĜҺŝŬŚĄĐŶŚĂƵͿ͘
67


,ĂŶƐͲ,ĞŝŶƌŝĐŚ^^

,ŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϭ͗dӏůҵƐŝŶŚ͕ƚӏůҵƚӊ͕ǀăƐӌƉŚĄƚƚƌŝҳŶĚąŶƐҺƚӌŶŚŝġŶơŶŚƚŚĞŽ
ŶŐŚŞŶŶŐӇӁŝƚҢŝӈĐ͕ϭϵϱϬͲϮϬϱϬ

DŝŶŚŚҸĂƌŝġŶŐǀӀŝƐҺůŝҵƵĐӆĂĂŶĚąŶƐҺͲsӅŬŝŶŚƚұǀăĐĄĐǀҤŶĜҲdžĆŚҾŝ͕ĂŶƚŚӇŬlj>ŝġŶŚӄƉƋƵҺĐ͕
Ěӌ漏ĚąŶƐҺƚŚҳŐŝӀŝ͗ңŶƐӊĂĜҼŝŶĉŵϮϬϬϴ͕ĞƐĂ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬƵŶƉƉ;ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϬͿ

dŚĞŽŶŚӇĚӌĜŽĄŶŶăLJƚŚŞŶӇӀĐӈĐƐҰĜҢƚĜӇӄĐĚąŶƐҺƚҺŝĜĂǀӀŝϴϬƚƌŝҵƵĚąŶ
ŶŐĂLJƚƌŽŶŐŶĉŵϮϬϬϱ;ƚŚĞŽƐҺůŝҵƵĚŝҵŶơĐŚŶĉŵϭϵϵϬͿ͕ǀăĜұŶŶĉŵϮϬϱϬĚąŶ
ƐҺӈĐƐҰůăϳϬƚƌŝҵƵĚąŶ͘ąŶƐҺƐҰƟұƉƚӅĐƚƌӂůҢŝŵӈĐďҪŶŐŶĉŵϭϵϱϱ͘ӌĂ
ƚƌġŶŶŚŝҲƵƉŚӇҿŶŐƉŚĄƉơŶŚƚŽĄŶŬŚĄĐŶŚĂƵ͕^ӂƚŚҺŶŐŬġůŝġŶďĂŶŐĚӌ漏
ƠŶŚƚƌҢŶŐĚąŶƐҺĐӆĂӈĐĜұŶŶĉŵϮϬϱϬƐҰĜҢƚƚӉϲϵĜұŶϳϰƚƌŝҵƵĚąŶ͕ǀăĜұŶ
ŶĉŵϮϬϲϬĜҢƚŬŚŽңŶŐƚӉϲϱĜұŶϳϬƚƌŝҵƵĚąŶ;EŐąŶŚăŶŐĚӋůŝҵƵ͕^ӂƚŚҺŶŐŬġ
ůŝġŶďĂŶŐ͕ǁǁǁ͘ĚĞƐƚĂƟƐ͘ĚĞͿ͘dŚĞŽĜſ͕ƚƌŽŶŐďңŶĚӌ漏ŶăLJ͕ƐҺůӇӄŶŐŶŐӇӁŝ
ŶŚҨƉĐӇƟҲŵŶĉŶŐƚӉŶӇӀĐŶŐŽăŝĜӇӄĐơŶŚĜұŶӂŶŚŝҲƵŵӈĐĜҾ͘,ŞŶŚŵŝŶŚ
ŚҸĂϮƐҰůăŵƌƁƋƵĄƚƌŞŶŚƉŚĄƚƚƌŝҳŶĚąŶƐҺƚҢŝӈĐǀӀŝŶŚӋŶŐŶĠƚĜҺŝůҨƉǀӀŝ
sŝҵƚŶĂŵ͘
,ŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϮ͗ąŶƐҺơŶŚƚŚĞŽƚƌŝҵƵŶŐӇӁŝ͕ӈĐǀăsŝҵƚŶĂŵƚӉϭϵϱϬͲϮϬϱϬ

DŝŶŚŚҸĂƌŝġŶŐǀӀŝƐҺůŝҵƵĐӆĂĂŶĚąŶƐҺͲsӅŬŝŶŚƚұǀăĐĄĐǀҤŶĜҲdžĆŚҾŝ͕ĂŶƚŚӇŬlj>ŝġŶŚӄƉƋƵҺĐ͕ӌ

漏ĚąŶƐҺƚŚҳŐŝӀŝ͗ңŶƐӊĂĜҼŝŶĉŵϮϬϬϴǀăӌ漏ƋƵĄƚƌŞŶŚĜƀƚŚҷŚſĂƚŚұŐŝӀŝ͗ңŶƐӊĂĜҼŝŶĉŵ
ϮϬϬϵ͕ĞƐĂ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬǁƵƉϮϬϬϵͬƵŶƵƉͬ;ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϬͿ

68


,ҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶҾŝĜƀƚҢŝӈĐϮϬϭϬͲϮϬϱϬ͗
EŚӋŶŐLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚǀăĐĄĐůӌĂĐŚҸŶ

EŚӇŶŐƚŚĞŽĜĄŶŚŐŝĄǀҲƋƵĄƚƌŞŶŚƉŚĄƚƚƌŝҳŶŶăLJ͕ŶӇӀĐӈĐĜӇӄĐĐңŶŚ漏
ĜӈŶŐƚƌӇӀĐŵҾƚǀŝҴŶĐңŶŚdžҤƵ͗ŚŝҵŶŶĂLJ͕ŵҨƚĜҾĚąŶƐҺƚҢŝӈĐůăϮϯϬŶŐӇӁŝͬ
ŬŵϮĜӈŶŐƐĂƵ,ăůĂŶ͕ҶǀăsӇҿŶŐƋƵҺĐŶŚ͕ůăŵҾƚƚƌŽŶŐŶŚӋŶŐŶӇӀĐĐſŵҨƚ
ĜҾĚąŶƐҺĜƀŶŐŶŚҤƚĐŚąƵƵ;ŬҳĐңƚƌġŶƚŚұŐŝӀŝ͕ӈĐĐƹŶŐĜӈŶŐӂǀҷƚƌşƚŚӈ
ϮϮƚƌġŶƚҼŶŐƐҺĐĄĐŶӇӀĐĐſĚąŶƐҺƚƌġŶϭƚƌŝҵƵͿ͕ĐŚҶƚŚӇĂŚҿŶŵҨƚĜҾĚąŶƐҺ
ĐӆĂsŝҵƚŶĂŵŵҾƚĐŚƷƚ;ϮϲϯŶŐӇӁŝͬŬŵϮ͕ĜӈŶŐӂǀҷƚƌşϭϳͿ͘ŚƷŶŐƚƀŝŬŚƀŶŐ
ĐŚŝĂƐүĐĄŝŐҸŝůă͞ŶŚӋŶŐŵҺŝůŽŶŐҢŝĐҼdžӇĂ͕ƚƌӂŶġŶƚŚŝҳƵƐҺ͟;DƺůůĞƌϮϬϬϰ͗
ϭϭϰͿĜӇӄĐdžąLJĚӌŶŐďӂŝĐĄĐŶŚăǀĉŶ͕ĐĄĐŚҸĐŐŝңǀăĐĄĐĐŚşŶŚƚƌҷŐŝĂӈĐŵă
ŶŚŞŶĚӇӀŝŐſĐĜҾŬŝŶŚƚұǀăŵƀŝƚƌӇӁŶŐƚƌŽŶŐƐӌƐӅƚŐŝңŵĚąŶƐҺ͕ĐŚƷŶŐƚƀŝ
ƚŚҤLJĜӇӄĐŶŚӋŶŐĐҿŚҾŝĜҳďŝұŶŶŚŝҲƵŐŝĄƚƌҷĐŚҤƚůӇӄŶŐĐƵҾĐƐҺŶŐƚŚăŶŚŚŝҵŶ
ƚŚӌĐĜһŶŐƚŚӁŝŶſĐƹŶŐĜſŶŐŐſƉŵҾƚƉŚҥŶƋƵĂŶƚƌҸŶŐƚƌŽŶŐǀŝҵĐŐŝңŝƋƵLJұƚ
ĐĄĐ ǀҤŶ ĜҲ ĐӆĂ ďƶŶŐ ŶҼ ĚąŶ ƐҺ ƚŽăŶ ĐҥƵ ƚƌŽŶŐ ŬŚŝ ŶŐƵһŶ ƚăŝ ŶŐƵLJġŶ ƚŚŝġŶ
ŶŚŝġŶŚҢŶĐŚұ͘
dƵLJŶŚŝġŶ͕ƋƵĄƚƌŞŶŚŐŝңŵĚąŶƐҺƚҢŝӈĐŬĠŽƚŚĞŽŵҨƚĜҾĚąŶƐҺŐŝңŵ
ůăŵҾƚLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚĐŚŽƐӌƉŚĄƚƚƌŝҳŶĐӆĂĐĄĐŚҵƚŚҺŶŐŐŝĂŽƚŚƀŶŐƚƌŽŶŐ
ƚӇҿŶŐůĂŝ͕ĜҭĐďŝҵƚůăŐŝĂŽƚŚƀŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĜƀƚŚҷ͘EұƵŶŚӋŶŐĚӌ
ĜŽĄŶŶġƵƚƌġŶƚŚăŶŚŚŝҵŶƚŚӌĐ͕ƚŚŞĜұŶŶĉŵϮϬϱϬ͕ŵҨƚĜҾĚąŶƐҺƚҢŝӈĐƐҰ
ŐŝңŵϭϱйƐŽǀӀŝŚŝҵŶŶĂLJ͕ƚӈĐůăƚƌƵŶŐďŞŶŚĐſϭϵϱŶŐӇӁŝĚąŶͬŬŵϮ͘ŝҲƵŶăLJ
ŬŚƀŶŐŬŚŝұŶĐŚŽǀŝҵĐƚĄĐŚďŝҵƚŐŝĂŽƚŚƀŶŐĜƀƚŚҷǀӀŝŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶ
;ƚƵLJĐſơŶŚůŝŶŚŚŽҢƚƌҤƚĐĂŽŶŚӇŶŐůҢŝĜҭĐďŝҵƚŐąLJƀŶŚŝҴŵŵƀŝƚƌӇӁŶŐͿƚƌӂ
ŶġŶĜҿŶŐŝңŶŚҿŶ͘EŐŽăŝƌĂĐĄĐǀҤŶĜҲĚӇӀŝŐſĐŶŚŞŶǀҲŵƀŝƚƌӇӁŶŐƚƌӂŶġŶ

ŶŐŚŝġŵƚƌҸŶŐĚŽǀŝҵĐƉŚąŶďҺĚąŶĐӇƚƌŽŶŐŬŚƀŶŐŐŝĂŶ͘sҤŶĜҲŶăLJƐҰĜӇӄĐ
ƚŚңŽůƵҨŶӂĜŽҢŶƟұƉƚŚĞŽ͘

ϭ͘Ϯ

'ŝĆŶĚąŶĐӇŶŐăLJĐăŶŐƚĉŶŐƚƌŽŶŐŬŚƵǀӌĐ

ŽҢŶĚӇӀŝĜąLJƐҰŐŝңŝƚŚşĐŚƋƵĄƚƌŞŶŚŐŝĆŶĚąŶĐӇӂŵӈĐĜҾĐĂŽƚƌŽŶŐŬŚƵǀӌĐ
ĚӌĂƚŚĞŽƐӌƉŚĄƚƚƌŝҳŶůҷĐŚƐӊĐӆĂƋƵĄƚƌŞŶŚĜƀƚŚҷŚſĂƚҢŝӈĐ͗ĐĄĐƐҺůŝҵƵǀҲ
ƋƵĄƚƌŞŶŚƉŚĄƚƚƌŝҳŶ͕ĚӌĜŽĄŶǀҲƉŚąŶďҺĚąŶĐӇƚŚĞŽĐĄĐůŽҢŝŵƀŚŞŶŚĐҾŶŐ
ĜһŶŐŬŚĄĐŶŚĂƵ;ĜƀƚŚҷůӀŶ͕ĜƀƚŚҷŶŚҹǀăǀӉĂ͕ŬŚƵǀӌĐŶƀŶŐƚŚƀŶͿ͕ŵƀƚңǀҲ
ŶŚӋŶŐŬŚĄĐďŝҵƚ;ƚӇҿŶŐĜҺŝŶŚҹͿǀҲƐҺůӇӄŶŐǀăĐŚӈĐŶĉŶŐĐӆĂĐĄĐĜƀƚŚҷ͕
ĐƹŶŐŶŚӇĚҧŶŐŝңŝǀҲƐӌŵӂƌҾŶŐĜƀƚŚҷǀăƉŚĄƚƚƌŝҳŶĐĄĐƚŚăŶŚƉŚҺůӀŶƌĂĐĄĐ
ŬŚƵǀӌĐdžĂƚƌƵŶŐƚąŵĜҲƵĚӌĂƚŚĞŽŵҾƚŶŐƵLJġŶŶŚąŶůҷĐŚƐӊ͘

ϭ͘Ϯ͘ϭ >ҷĐŚƐӊƋƵĄƚƌŞŶŚĜƀƚŚҷŚſĂƚҢŝӈĐ
EŚŝҲƵƚŚұŬӏƚƌӇӀĐ͕ŶӇӀĐӈĐŬŚƀŶŐƉŚңŝůăŵҾƚĜҤƚŶӇӀĐƚŚҺŶŐŶŚҤƚ;ŬŚĄĐ
69


,ĂŶƐͲ,ĞŝŶƌŝĐŚ^^

ŵҾƚĐŚƷƚƐŽǀӀŝWŚĄƉͿ͕ŵăďĂŽŐһŵŶŚŝҲƵǀƶŶŐĜҤƚůӀŶŶŚҹ͕ĜҾĐůҨƉŚŽҭĐďҷ
ƉŚӅƚŚƵҾĐǀӀŝŶŚӋŶŐƚƌƵLJҲŶƚŚҺŶŐǀĉŶŚſĂŬŚĄĐŶŚĂƵ͘DĆŝĜұŶŶĉŵϭϴϳϭ͕
ĜŝҲƵŶăLJŵӀŝƚŚĂLJĜҼŝ͘dƵLJŶŚŝġŶ͕ĐŚŽĜұŶŶŐăLJŶĂLJ͕ŶӇӀĐӈĐǀҧŶĜӇӄĐďŝұƚ
ĜұŶůăŵҾƚŶŚăŶӇӀĐƚŚҺŶŐŶŚҤƚĚӌĂƚƌġŶƐӌĜĂĚҢŶŐ͕ďӂŝƚƌġŶƚŚӌĐƚұ͕ŶӇӀĐ
ӈĐůăŵҾƚŶӇӀĐůŝġŶďĂŶŐ͕ǀӀŝϭϲďĂŶŐŶŚҹƚŚӇӁŶŐŬŚƀŶŐĐſĐĄĐĐŚşŶŚƋƵLJҲŶ
ƚƌƵŶŐƚąŵĜһŶŐƚŚӁŝĐſŶŚŝҲƵƋƵLJҲŶůӌĐǀҲĐŚşŶŚƚƌҷ;ĐŚҫŶŐŚҢŶŶŚӇƚƌŽŶŐ
ĐŚşŶŚƐĄĐŚǀҲŐŝĄŽĚӅĐͿ͘ұŶŶĉŵϭϴϰϱͲŬŚŝĐƵҾĐĄĐŚŵҢŶŐĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉďҩƚ
ĜҥƵͲƚҢŝӈĐĜĆĐſŶŚŝҲƵĐĄĐĜƀƚŚҷǀӉĂǀăŶŚҹ͘EŐӇӁŝĚąŶƐҺŶŐƚҢŝƚŚӆĜƀ

ӂŶŚӋŶŐŶӇӀĐĜӇӄĐƚҨƉƚƌƵŶŐŚſĂŵҢŶŚŵҰŶŚӇWŚĄƉǀăsŝҵƚŶĂŵƚŚӇӁŶŐ
ĜӇӄĐŚӇӂŶŐůӄŝşĐŚŬŝŶŚƚұ͕ďӂŝƐӌƚҨƉƚƌƵŶŐŚăŶŚĐŚşŶŚƚҢŽƌĂĐŚŽŚҸŶŚŝҲƵ
ĐҿŚҾŝƚŚƵŶŚҨƉĐƹŶŐŶŚӇŶŚŝҲƵůӄŝƚŚұǀƀŚŞŶŚƚҢŝŵҾƚǀҷƚƌşĐſŵҾƚŬŚƀŶŐ
ŚĂŝ͕ ŶŚӇŶŐ ƚҢŝ ӈĐ ƚӉ ƚƌӇӀĐ ĜąLJ ĐĄĐ ůӄŝ şĐŚ ŶăLJ ĜӇӄĐ ƉŚąŶ ĐŚŝĂ ĐŚŽ ŶŚŝҲƵ
ƚŚăŶŚ ƉŚҺ͘ EŐĂLJ Đң ĐĄĐ ůăŶ ƐſŶŐ ƀŶŐ ŶŐŚŝҵƉ ŚſĂ ŬŚĄĐ ŶŚĂƵ͕ ŶŐĂLJ ƚӉ ĜҥƵ
ĜĆĐſŶŚŝҲƵƚƌҸŶŐƚąŵ͗<ŚĂŝŵҹǀăĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉƚŚĠƉĜӇӄĐdžĞŵůăĐĄĐŶŐăŶŚ
ŵƹŝŶŚҸŶƚҢŝŬŚƵĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉZƵŚƌ͕ĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉŶҭŶŐǀăĜŝҵŶƚҢŝĞƌůŝŶ͕ĐƀŶŐ
ŶŐŚŝҵƉƀƚƀӂǀƶŶŐdąLJEĂŵŶӇӀĐӈĐ͘
ŽĜſƋƵĄƚƌŞŶŚĜƀƚŚҷŚſĂƐŽŶŐƐŽŶŐĐƶŶŐƋƵĄƚƌŞŶŚĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉŚſĂ
ǀăŽƚŚұŬӏϭϵŬŚƀŶŐĐŚҶƚҨƉƚƌƵŶŐƚҢŝƚŚӆĜƀĞƌůŝŶ͕ŵăĜһŶŐƚŚӁŝĐžŶůăŵŐŝĂ
ƚĉŶŐƐҺůӇӄŶŐŶŐӇӁŝĚąŶƚŚăŶŚƚŚҷƚƌġŶŶŚŝҲƵŬŚƵǀӌĐĐӆĂŶӇӀĐӈĐ;ƀƚŚҷ
ŚſĂĚąŶƐҺͿ͘EŚŝҲƵƚŚҨƉŬӏǀӉĂƋƵĂ͕ƋƵĄƚƌŞŶŚŶăLJĐŚӆLJұƵĚŽůăŶƐſŶŐĚŝĚąŶ
ƚӉ ƀŶŐ ƐĂŶŐ dąLJ ƚŚĞŽ ƚӉŶŐ ŐŝĂŝ ĜŽҢŶ ;ϭϴϴϬͬϭϵϭϰ͕ ƐĂƵ ϭϵϰϱ͕ ƐĂƵ ϭϵϵϬͿ ǀă
ƚŚĞŽŶŚŝҲƵĜҾŶŐĐҿŬŚĄĐŶŚĂƵ;ĜҾŶŐĐҿŬŝŶŚƚұ͕ĜŝҲƵŬŝҵŶĐŚŝұŶƚƌĂŶŚͿ͘
<ұƚƋƵңůăŶŐăLJŶĂLJƚҢŝӈĐĐſŵҾƚƐҺůӇӄŶŐƌҤƚůӀŶŶŐӇӁŝĚąŶƐҺŶŐ
ƚҢŝĐĄĐĜƀƚŚҷ;ĜӇӄĐdžĄĐŶŚҨŶŚăŶŚĐŚşŶŚͿ͕ŶŚӇŶŐůҢŝŬŚƀŶŐĐſŵҾƚƐŝġƵĜƀ
ƚŚҷƚŚӌĐƐӌŶăŽƚƌŽŶŐϴϭĜƀƚŚҷůӀŶǀӀŝŚҿŶϭϬϬϬϬϬĚąŶ;ŶŐĂLJĐңŬŚŝĐſƚӀŝϰ
ƚŚăŶŚƉŚҺǀӀŝŚҿŶϭƚƌŝҵƵĚąŶͿ͘ġŶĐҢŶŚĜſŵҭĐĐŚŽƐӌƉŚąŶĐŚŝĂŚĂŝŵŝҲŶ
ƀŶŐʹdąLJ͕ĐŚƷŶŐƚƀŝǀҧŶƠŵƚŚҤLJƐӌƚҨƉƚƌƵŶŐĚąŶĐӇƚƌġŶĚŝҵŶƌҾŶŐƚҢŝŶŚŝҲƵ
ǀƶŶŐƚƌġŶƚŽăŶŶӇӀĐӈĐ͘ŝĐƶŶŐǀӀŝŶſůăơŶŚӇƵǀŝҵƚƚӇҿŶŐĜҺŝŐŝңŵĐӆĂ
͞dŚăŶŚƉŚҺĜҥƵƟġŶ͟;&ŝƌƐƚŝƚLJͿ͕ŚĂLJĐžŶŐҸŝůăƚŚăŶŚƉŚҺĜƀŶŐĚąŶŶŚҤƚ͘
WŚŽŶŐ ĐĄĐŚ ůҷĐŚ Ɛӌ ;ƉŚŽŶŐ ĐĄĐŚ ƐҺŶŐ ƚŚăŶŚ ƚŚҷͿ ůă Ŭұƚ ƋƵң ĐӆĂ ƉŚŽŶŐ ĐĄĐŚ
ƐҺŶŐďĂŽƉŚӆŬŚҩƉƚŽăŶďҾŶӇӀĐӈĐͲĜƀƚŚҷŚſĂdžĆŚҾŝůăŬұƚƋƵңĐӆĂĜƀƚŚҷ
ŚſĂĚąŶƐҺ͘ĄĐLJұƵƚҺƌŝġŶŐĐӆĂĐҤƵƚƌƷĐĚąŶĐӇŶăLJƐҰĜӇӄĐŵŝġƵƚңĐŚŝƟұƚ
ŚҿŶӂĐĄĐĜŽҢŶƟұƉƚŚĞŽ͕ďӂŝĐŚƷŶŐĐſŵҾƚǀĂŝƚƌžƋƵLJұƚĜҷŶŚƚƌŽŶŐǀŝҵĐĚӌ
漏ƐӌƉŚĄƚƚƌŝҳŶĐӆĂĐĄĐŚҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚƚƌŽŶŐƚӇҿŶŐůĂŝ͘

ϳϬ,ҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶҾŝĜƀƚҢŝӈĐϮϬϭϬͲϮϬϱϬ͗
EŚӋŶŐLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚǀăĐĄĐůӌĂĐŚҸŶ

ϭ͘Ϯ͘Ϯ YƵĄƚƌŞŶŚƉŚĄƚƚƌŝҳŶĐӆĂƉŚąŶďҺĚąŶĐӇƚŚĞŽƉŚąŶůŽҢŝŬŚƵŚăŶŚ 

ĐŚşŶŚŬŚĄĐŶŚĂƵ
,ŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϯĐŚҶƌĂƋƵĄƚƌŞŶŚƉŚĄƚƚƌŝҳŶůҷĐŚƐӊĐӆĂĚąŶƐҺӈĐƐҺŶŐƚҢŝĐĄĐ
ĜƀƚŚҷůӀŶ͕ĜƀƚŚҷǀӉĂǀăǀƶŶŐŶƀŶŐƚŚƀŶ͕ŵҽŝƐҺůŝҵƵĜӇӄĐơŶŚƚŽĄŶĚӌĂƚŚĞŽ
ĐҿƐӂƋƵĄƚƌŞŶŚƉŚĄƚƚƌŝҳŶƚӉŶĉŵϭϵϵϱĜұŶŶĉŵϮϬϬϵ͕ƚŚĞŽĐĄĐƚҶůҵĐҺĜҷŶŚ
ŐŝңĜҷŶŚĐӆĂĐĄĐƚŚĂLJĜҼŝƐҺůŝҵƵ;'ĞƉƉĞƌƚͬ'ŽŶŶŝŐŶĉŵϮϬϭϬĜĆĐŚҶƌĂĐĄĐ
ƚŚĂLJĜҼŝĐҨŶďŝġŶŐҥŶĜąLJŶŚҤƚĐſůӄŝĐŚŽƚҶůҵĚąŶĐӇƐҺŶŐƚҢŝĐĄĐĜƀƚŚҷůӀŶͿ͘
,ŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϯ͗dӏůҵĚąŶƐҺơŶŚƚŚĞŽйƚŚĞŽƉŚąŶůŽҢŝŬŚƵŚăŶŚĐŚşŶŚƚҢŝ
ӈĐ;EŚŝҲƵŬŚƵǀӌĐŬŚĄĐŶŚĂƵͿ͕ϭϴϭϲĜұŶϮϬϱϬ
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1816

1834

1852

1871

1890

1910


1939

1961

1985

2005

2025

2050

Share of Rural PopulaƟon (villages < 2,000 / < 5,000)
Share of PopulaƟon in small and medium-sized towns (2,000 resp. 5,000-100,000)
Share of PopulaƟon in large ciƟes (100,000+)

DŝġƵƚңĐӅƚŚҳǀӀŝƐҺůŝҵƵ;ƚӀŝŶĉŵϭϵϲϭͿĐӆĂ'ƵŝŶŶĂŶĞ͕d͘t;ϮϬϬϯͿ͕ąŶƐҺǀăŬŝŶŚƚұƚҢŝӈĐ;ϭϴϬϬͲ
ϭϵϵϬͿ͕ƚҢŝ͗KŐŝůǀŝĞ͗ͬKǀĞƌLJ͕Z͕͘'ĞƌŵĂŶLJ͘>ҷĐŚƐӊdžĆŚҾŝǀăŬŝŶŚƚұŵӀŝ͕ƚҨƉ///͕>ŽŶĚŽŶ͗,ŽĚĚĞƌ͗ϱϭĐƹŶŐ
ŶŚӇ;ƚӉϭϵϴϱͿ^ӂƚŚҺŶŐŬġůŝġŶďĂŶŐ;ǁǁǁͲŐĞŶĞƐŝƐ͘ĚĞƐƚĂƟƐ͘ĚĞͿ͘<ŚƵǀӌĐůĆŶŚƚŚҼ͗;ƚӀŝŶĉŵϭϴϰϮͿWŚҼ͕
ұĐŚұӈĐϭϴϳϭͲϭϵϯϵ;ďĂŽŐһŵĐң^ĂĂƌůĂŶĚͿ͕;ϭϵϲϭͲϭϵϴϱͿҾŶŐŚžĂĚąŶĐŚӆӈĐĐƹ;ďĂŽŐһŵϭϭ
ďĂŶŐƉŚşĂdąLJͿ͕ҾŶŐŚžĂĚąŶĐŚӆӈĐŵӀŝ;ϭϲďĂŶŐͿ͕ϮϬϮϱǀăϮϬϱϬ͗ĐĄĐơŶŚƚŽĄŶĚӌĂƚƌġŶƚҶůҵƚĉŶŐ
ƚƌӇӂŶŐŚӄƉŶŚҤƚŚăŶŐŶĉŵĐӆĂƐҺƚҶůҵƉŚĄƚƚƌŝҳŶƚӉϭϵϵϱĜұŶϮϬϬϵ;'ŝңƚŚŝұƚ͗ҤƚďŝұŶĐӆĂ'ZͿ͘

dŝұŶƚƌŞŶŚĚҷĐŚĐŚƵLJҳŶƚҶůҵĚąŶĐӇĐӆĂĐĄĐĜƀƚŚҷůӀŶƚҢŝŶӇӀĐӈĐĐſƚŚҳĚҴ
ĚăŶŐŶŚҨŶƚŚҤLJƐĂƵŵҾƚƚŚӁŝŐŝĂŶĚăŝĜŝҲƵĐŚҶŶŚ͕ƚҶůҵŶăLJƚĉŶŐŵҢŶŚƚƌŽŶŐ
ŐŝĂŝĜŽҢŶĐŚƵLJҳŶƟұƉŐŝӋĂƚŚұŬӏϭϵǀăƚŚұŬӏϮϬ͕ƐĂƵĜſƟұƉƚӅĐŬŚƀŶŐďŝұŶ
ĜҾŶŐ͘sşĚӅŶŚӇĜӇӁŶŐĐŽŶŐďŝҳƵƚŚҷƟұŶƚƌŞŶŚƚŚĂLJĜҼŝƚҶůҵŶŐӇӁŝĚąŶƐҺŶŐ
ƚҢŝĐĄĐŬŚƵǀӌĐŶƀŶŐƚŚƀŶ͗ƚӉŐŝӋĂƚŚұŬӏϭϵŬŚƀŶŐďŝұŶĜҾŶŐ͕ƐĂƵĜſŐŝңŵ
ŵҢŶŚĜұŶĐƵҺŝƚŚұŬӏϮϬ͕ƚӉĜſƚƌӂĜŝĐŚҶƟұƉƚӅĐŐŝңŵŶŚҮ͘EŐӇӄĐůҢŝƚҶůҵĚąŶ

ƐҺƐҺŶŐƚҢŝĐĄĐĜƀƚŚҷǀӉĂǀăŶŚҹůҢŝƚĉŶŐĜҲƵ͕ĜҭĐďŝҵƚůăĐĄĐĜƀƚŚҷŶҪŵdžƵŶŐ
ƋƵĂŶŚĐĄĐĜƀƚŚҷůӀŶ͘

71


,ĂŶƐͲ,ĞŝŶƌŝĐŚ^^

ϭ͘Ϯ͘ϯ EŚӋŶŐŬŚĄĐďŝҵƚǀҲƐҺůӇӄŶŐǀăĐŚӈĐŶĉŶŐŐŝӋĂĐĄĐĜƀƚŚҷ
dƌŽŶŐŬŚŝƚҢŝĐĄĐŶӇӀĐƚҨƉƚƌƵŶŐŚſĂŵҢŶŚŵҰ͕ĜҭĐďŝҵƚŬŚŝƋƵĄƚƌŞŶŚĜƀƚŚҷ
ŚſĂ ĜĂŶŐ ĚŝҴŶ ƌĂ͕ ŶŐӇӁŝ ƚĂ Đſ ƚŚҳ ĚҴ ĚăŶŐ ŶŚҨŶ ƚŚҤLJ ơŶŚ ӇƵ ǀŝҵƚ ĐĂŽ ĐӆĂ
ƚŚăŶŚƉŚҺĜƀŶŐĚąŶŶŚҤƚ;&ŝƌƐƚŝƚLJͿ͕ƚŚŞďŝҳƵĜһdžұƉŚҢŶŐŚŞŶŚϭϰůҢŝĐŚҶƌĂ
ƌҪŶŐ͗ƚҢŝӈĐ͕ŬŚŽңŶŐĐĄĐŚŬŚĄĐďŝҵƚŐŝӋĂĚąŶƐҺĐӆĂĐĄĐĜƀƚŚҷŬŚĄƚŚҤƉ͘dƵLJ
ŶŚŝġŶ͕ŬŚŽңŶŐĐĄĐŚŐŝӋĂĐĄĐĜƀƚŚҷŶăLJǀӀŝŶŚĂƵşƚƌƁƌҵƚŚҿŶӂsŝҵƚŶĂŵĐңǀҲ
ŵҭƚĚąŶƐҺŚҸĐǀăŵҭƚŬŝŶŚƚұ͕ĐŚӈĐŶĉŶŐ;ǀşĚӅŶŚӇƚŚӆƉŚӆĐӆĂŵҾƚďĂŶŐͿ͘
dҢŝsŝҵƚŶĂŵƚһŶƚҢŝơŶŚӇƵǀŝҵƚŬĠƉŬŚƀŶŐĜŝҳŶŚŞŶŚǀҲĐңŚĂŝĜŝҲƵŬŝҵŶĜҷĂ
ůljǀăůҷĐŚƐӊ͕ŚĂŝƐŝġƵĜƀƚŚҷ,ăŶҾŝǀăƚŚăŶŚƉŚҺ,һĐŚşŵŝŶŚĚŽĜſĐſŬŚŽңŶŐ
ĐĄĐŚĚąŶƐҺůӀŶǀӀŝϰƚŚăŶŚƉŚҺƚƌŝҵƵĚąŶĐžŶůҢŝĜһŶŐƚŚӁŝĐĄĐŚdžĂĐĄĐĜƀƚŚҷ
ůӀŶŬŚĄĐ͘
,ŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϰ͗ŝҳƵĜһdžұƉŚҢŶŐ͗ĄĐĜƀƚŚҷůӀŶĐӆĂӈĐǀăsŝҵƚEĂŵƚŚĞŽ
ĚąŶƐҺ͕ϮϬϬϵ
10.000.000

1.000.000

100.000
1

10
Viet Nam


100
Germany

EŐƵһŶ͗DŝŶŚŚҸĂƌŝġŶŐǀӀŝƐҺůŝҵƵĐӆĂӅĐƚŚҺŶŐŬġƚƌƵŶŐӇҿŶŐsŝҵƚŶĂŵ͗ŝҲƵƚƌĂĚąŶƐҺǀăŶŚăӂŶĉŵ
ϮϬϬϵĐƹŶŐŶŚӇĚӋůŝҵƵĐӆĂ^ӂƚŚҺŶŐŬġůŝġŶďĂŶŐ͕ӈĐ͘

ąŶƐҺŐŝңŵƚƌġŶƉŚҢŵǀŝƚŽăŶƋƵҺĐ͕ĜһŶŐƚŚӁŝǀĂŝƚƌžĐӆĂĐĄĐĜƀƚŚҷůŽҢŝǀӉĂ
ŶŐăLJĐăŶŐƚĉŶŐĐңǀҲĐŚҤƚǀăůӇӄŶŐ͕ƚƵLJŶŚŝġŶǀĂŝƚƌžĐӆĂĐĄĐĜƀƚŚҷůӀŶƚҢŝӈĐ
ůҢŝĐſŵҾƚǀăŝƚŚĂLJĜҼŝŶŚҹ͗ŵҾƚŵҭƚůăĐĄĐĜƀƚŚҷǀӀŝĚąŶƐҺŐŝңŵĜҭĐďŝҵƚ
ŵҢŶŚ͕ŵҭƚŬŚĄĐůăĐĄĐĜƀƚŚҷĚąŶƐҺƚĉŶŐŶŚҮ͘^ӌƉŚĄƚƚƌŝҳŶĐӅƚŚҳƉŚӅƚŚƵҾĐ
ǀăǀҷƚƌşĜҷĂůljĐӆĂƚӉŶŐĜƀƚŚҷ;ĜҭĐďŝҵƚĜҳƉŚąŶďŝҵƚdąLJĜӈĐǀăƀŶŐӈĐͿ
ĐƹŶŐŶŚӇĜŝҲƵŬŝҵŶŬŝŶŚƚұĐӆĂƚӉŶŐŶҿŝ;ĜҭĐďŝҵƚĜҳƉŚąŶďŝҵƚĐĄĐĜƀƚŚҷďҷĐŚŝ
ƉŚҺŝďӂŝĐĄĐŶŐăŶŚĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉĐƹŶŚӇĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉŬŚĂŝŬŚŽĄŶŐǀăĜſŶŐƚăƵ
ǀӀŝşƚĐҿŚҾŝǀŝҵĐůăŵǀăĐĄĐĜƀƚŚҷǀӀŝĐĄĐŶŐăŶŚƚƌŽŶŐĐĄĐůšŶŚǀӌĐƚĉŶŐƚƌӇӂŶŐ
ĐӆĂƚŚұŬӏϮϭͿ͘ġŶĐҢŶŚĜſĐžŶĐſĐĄĐ͞LJұƵƚҺĜŝҲƵŬŝҵŶŵҲŵ͟ŬŚĄĐ͕ĐŚҫŶŐ
ŚҢŶŶŚӇĐĄĐǀƶŶŐƚŚŝġŶŶŚŝġŶƚӇҿŝĜҮƉdžƵŶŐƋƵĂŶŚĜƀƚŚҷ;ŶŚӇƚҢŝDƺŶĐŚĞŶͿ͕
72


,ҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶҾŝĜƀƚҢŝӈĐϮϬϭϬͲϮϬϱϬ͗
EŚӋŶŐLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚǀăĐĄĐůӌĂĐŚҸŶ

ŚĂLJĐĄĐĜŝҲƵŬŝҵŶǀҲĐҿƐӂǀĉŶŚſĂ͕ƚŚҳƚŚĂŽ͕ǀƵŝĐŚҿŝŐŝңŝƚƌş͕ŶŚӋŶŐLJұƵƚҺңŶŚ
ŚӇӂŶŐŵҢŶŚŵҰơĐŚĐӌĐŚĂLJƟġƵĐӌĐĜұŶůӇӄŶŐŶŐӇӁŝĚąŶŶŚҨƉĐӇǀăĚŝĐӇ͘
YƵӎĞƌƚĞůƐŵĂŶŶ͕ŵҾƚǀŝҵŶĐŚşŶŚƐĄĐŚdžĆŚҾŝĐſƚҥŵңŶŚŚӇӂŶŐůӀŶ
;dĉŶŐƵLJͲdŚŝŶŬdĂŶŬͿ͕ĜĆƉŚąŶďŝҵƚĐĄĐĜƀƚŚҷůӀŶƚҢŝӈĐƚŚăŶŚϲůŽҢŝŚŞŶŚ
ĚąŶĐӇŬŚĄĐŶŚĂƵ;YƵӎĞƌƚĞůƐŵĂŶŶ͕ϮϬϭϭͿ͗ӌĂƚŚĞŽĚąŶƐҺ͕ĐĄĐĜƀƚŚҷůӀŶ
ҼŶĜҷŶŚǀӀŝşƚŚҾŐŝĂĜŞŶŚ;ƚҼŶŐĐҾŶŐϮϭĜƀƚŚҷͿ͕ƚƌŽŶŐĜſĐſ<ŝĞůǀă,ĂŶŶŽǀĞƌ͖
ĐĄĐĜƀƚŚҷůӀŶǀӀŝĚąŶƐҺŐŝңŵƚƌŽŶŐŐŝĂŝĜŽҢŶĐŚƵLJҳŶĜҼŝĐҤƵƚƌƷĐƚŚӁŝŬLj

ŚҨƵĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉ;ƚҼŶŐĐҾŶŐϭϵĜƀƚŚҷͿ͗ĜҭĐďŝҵƚůăĐĄĐĜƀƚŚҷƚŚƵҾĐŬŚƵĐƀŶŐ
ŶŐŚŝҵƉZƵŚƌŶŚӇŽƌƚŵƵŶĚ͖ĐĄĐĜƀƚŚҷƉŚşĂƀŶŐӈĐǀӀŝĚąŶƐҺŐŝңŵǀăŐŝă
ŚſĂŵҢŶŚ;ƚҼŶŐĐҾŶŐϱĜƀƚŚҷͿ͕ƚƌŽŶŐĜſĐſ,ĂůůĞǀăDĂŐĚĞďƵƌŐ͖ĐĄĐƚƌƵŶŐƚąŵ
ŬŝŶŚƚұŐŝăƵŵҢŶŚ;ƚҼŶŐĐҾŶŐϱĜƀƚŚҷͿ͕ƚƌŽŶŐĜſĐſƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕DƺŶƐƚĞƌǀă
DƺŶĐŚĞŶ͖ĐĄĐĜƀƚŚҷҼŶĜҷŶŚǀӀŝŶŚŝҲƵŚҾŐŝĂĜŞŶŚ;ƚҼŶŐĐҾŶŐϭϭĜƀƚŚҷͿ͕ƚƌŽŶŐ
ĜſĐſ^ŽůŝŶŐĞŶǀă,ĞŝůďƌŽŶŶ͖ĐĄĐĜƀƚŚҷůӀŶŵӀŝŶҼŝƉŚşĂƀŶŐӈĐǀӀŝƟҲŵ
ŶĉŶŐƉŚĄƚƚƌŝҳŶ;ƚҼŶŐĐҾŶŐϳĜƀƚŚҷͿ͕ƚƌŽŶŐĜſĐſĞƌůŝŶ͕ƌĞƐĚĞŶǀă>ĞŝƉnjŝŐ͘
;ΎͿ͗dƵLJŶŚŝġŶ͕ŬŚƀŶŐƉŚңŝĐĄĐƚŚăŶŚƉŚҺƌŝġŶŐůүŵăĜƷŶŐŚҿŶůăĐĄĐ
ŬŚƵǀӌĐǀăĐӅŵĜƀƚŚҷƚƌңŝƋƵĂƋƵĄƚƌŞŶŚŶŚҨƉĐӇǀăĚŝĐӇ͘YƵĄƚƌŞŶŚĚŝĐӇ
ĜӇӄĐĚӌĜŽĄŶƐҰĚŝҴŶƌĂƚҢŝĐĄĐĜƀƚŚҷůӀŶƚŚƵҾĐŶŚŝҲƵďĂŶŐĐӆĂƀŶŐӈĐ͕
ĐĄĐĜƀƚŚҷƚŚƵҾĐŬŚƵĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉZƵŚƌǀăҩĐ,ĞƐƐĞŶ͘EŐӇӄĐůҢŝƋƵĄƚƌŞŶŚ
ŶŚҨƉĐӇĜӇӄĐĚӌ漏ƐҰĚŝҴŶƌĂƚҢŝŬŚƵǀӌĐƉŚşĂEĂŵŶӇӀĐӈĐ͘
ġŶĐҢŶŚĜſ͕ϱϲĜƀƚŚҷůӀŶ;ĐŚŝұŵϲϴйĐĄĐĜƀƚŚҷͿĜӇӄĐĚӌĜŽĄŶƐҰĐſ
ĚąŶƐҺŐŝңŵŚŽҭĐĚąŶƐҺҼŶĜҷŶŚƚƌŽŶŐĜŝҲƵŬŝҵŶŬŚƀŶŐĜҼŝ͕ĜŝĐƶŶŐǀӀŝŶſůă
ŵҨƚĜҾĚąŶƐҺƚŚҤƉǀăŵҨƚĜҾĚąŶƐҺҼŶĜҷŶŚ͘ŚҶĐſϭϵĜƀƚŚҷƚŚƵҾĐdąLJӈĐ
ǀăϳĜƀƚŚҷƚŚƵҾĐƀŶŐӈĐ͕ĐſĚąŶƐҺĜӇӄĐĚӌĜŽĄŶƐҰƚĉŶŐŶŚҮǀӀŝŵҨƚĜҾ
ĚąŶƐҺƚҨƉƚƌƵŶŐ͘dƵLJŶŚŝġŶŶŚӋŶŐŬŚңŶĉŶŐŶăLJůҢŝƚӇҿŶŐĜҺŝƚŚҤƉ͕ƚŚҨŵĐŚş
ĐſơŶŚĐŚҤƚŶŐҩŶŚҢŶ͕ŶŚӇďңŶŐϭĐſƚŚҳŶŚҨŶƚŚҤLJƚҢŝĐĄĐĜƀƚŚҷŶŚӇĞƌůŝŶ
ǀăDƺŶĐŚĞŶ͘<ұƚůƵҨŶĜŝҲƵŶăLJĐſŶŐŚšĂ͗ƋƵĄƚƌŞŶŚƉŚĄƚƚƌŝҳŶĐӆĂĐĄĐŚҵƚŚҺŶŐ
ŐŝĂŽƚŚƀŶŐƚҢŝŶŚŝҲƵĜƀƚŚҷŬŚĄĐŶŚĂƵǀăƉŚҢŵǀŝңŶŚŚӇӂŶŐĐӆĂĐĄĐŐŝңŝƉŚĄƉ
ĐŚŽĐĄĐǀҤŶĜҲŐŝĂŽƚŚƀŶŐŚŝҵŶĐſĜҲƵŐŝҺŶŐŶŚĂƵ͕ĜŝҲƵŶăLJƚƌĄŝŶŐӇӄĐǀӀŝ
sŝҵƚEĂŵ͕ŶҿŝĐĄĐƐŝġƵĜƀƚŚҷƉŚĄƚƚƌŝҳŶǀӀŝƚҺĐĜҾĐĂŽŶŚӇ,ăEҾŝ͕ƚŚăŶŚƉŚҺ
,һŚşDŝŶŚ͕ăEҬŶŐǀă,ңŝWŚžŶŐĜžŝŚҹŝŶŚŝҲƵŐŝңŝƉŚĄƉĜҭĐďŝҵƚŚҿŶĐĄĐ
ĜƀƚŚҷƚŚƵҾĐƚҶŶŚƉŚĄƚƚƌŝҳŶӂŵӈĐƚƌƵŶŐďŞŶŚ͘

73


,ĂŶƐͲ,ĞŝŶƌŝĐŚ^^


ңŶŐϭ͗ӌŬŝұŶŵӈĐƚĉŶŐƚƌӇӂŶŐĚąŶƐҺŚăŶŐŶĉŵƚҢŝĐĄĐƋƵҥŶƚŚҳĜƀƚŚҷƚҢŝ
ӈĐ;ŐŐůŽŵĞƌĂƟŽŶͿΎ͕ϮϬϬϬͲϮϬϮϱ͘
ϭϵϵϱͲϮϬϬϬ

ϮϬϬϬͲϬϱ

ϮϬϬϱͲϭϬ

ϮϬϭϬͲϭϱ

ϮϬϭϱͲϮϬ

ϮϬϮϬͲϮϱ

ĞƌůŝŶ 

ʹϬ͕ϱϭ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϯϰ

Ϭ͕Ϯϯ

Ϭ͕ϬϱϬ͕ϬϬ

,ĂŵďƵƌŐ

Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϱϯ

Ϭ͕ϯϱ

Ϭ͕ϬϴϬ͕ϬϬ


<ƂůŶʹϬ͕Ϭϰ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϱϬ

Ϭ͕Ϯϲ

Ϭ͕ϬϲϬ͕ϬϬ

DƺŶĐŚĞŶ

ʹϬ͕ϲϮ Ϭ͕ϴϱ ϭ͕ϰϲ

Ϭ͕ϳϱ

Ϭ͕ϭϳϬ͕Ϭϭ

;ΎͿĄĐƋƵҥŶƚŚҳĜƀƚŚҷ;ŐŐůŽŵĞƌĂƟŽŶĞŶͿĜӇӄĐdžĄĐĜҷŶŚĚӌĂǀăŽƐҺůŝҵƵĚąŶƐҺĐӆĂŚҿŶϳϱϬϬϬϬŚҾ
ĚąŶ͘EŐƵһŶĚӋůŝҵƵ͗ĂŶĚąŶƐҺͲsӅŬŝŶŚƚұǀăĐĄĐǀҤŶĜҲdžĆŚҾŝ͕ĂŶƚŚӇŬlj>ŝġŶŚӄƉƋƵҺĐ͕ӌ漏ĚąŶ
ƐҺƚŚҳŐŝӀŝ͗ңŶƐӊĂĜҼŝŶĉŵϮϬϬϴǀăӌ漏ƋƵĄƚƌŞŶŚĜƀƚŚҷŚſĂƚŚұŐŝӀŝ͗ңŶƐӊĂĜҼŝŶĉŵϮϬϬϵ͕ĞƐĂ͘
ƵŶ͘ŽƌŐͬǁƵƉϮϬϬϵͬƵŶƵƉͬ;ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϬͿ

ϭ͘Ϯ͘ϰYƵĄƚƌŞŶŚŵӂƌҾŶŐĜƀƚŚҷ͗hƌďĂŶ^ƉƌĂǁů
,ҥƵŶŚӇƚҤƚĐңĐĄĐĜƀƚŚҷůӀŶŚŝҵŶĜҢŝĜҲƵĐſĐŚƵŶŐĜҭĐĜŝҳŵůăƉŚĄƚƚƌŝҳŶ
ǀӇӄƚƌĂŬŚҹŝƚƌƵŶŐƚąŵĜұŶĐĄĐǀƶŶŐŐŝĄƉƌĂŶŚĐӆĂŶſ;ƚŚӇӁŶŐůăĐĄĐƌĂŶŚŐŝӀŝ
ƉŚąŶĐŚŝĂŚăŶŚĐŚşŶŚͿ͕ĜŝҲƵŶăLJĚŝҴŶƌĂƚӇҿŶŐƚӌӂĐĄĐŶӇӀĐĜĂŶŐƉŚĄƚƚƌŝҳŶ͕
ĐĄĐŶӇӀĐĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉǀăŚҨƵĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉ͘dҢŝĐŚąƵƵǀăĜҭĐďŝҵƚůăƚҢŝӈĐ͕
ƋƵĄƚƌŞŶŚŵӂƌҾŶŐĜƀƚŚҷĐſƌҤƚŶŚŝҲƵůljĚŽŬŚĄĐŶŚĂƵ͗ƚƌӇӀĐŚұƚůăĐĄĐůljĚŽ
ǀҲŬŝŶŚƚұ͕ĐŚşŶŚƚƌҷ͕džĆŚҾŝǀăŬӎƚŚƵҨƚŐŝĂŽƚŚƀŶŐ͘

ĄĐLJұƵƚҺdžĆŚҾŝďĂŽŐһŵŶŚŝҲƵůljĚŽ͗ƐӂƚŚşĐŚĐӆĂĐĄĐŚҾŐŝĂĜŞŶŚ;Đſ
ƚŚҳƚŚҤLJƌƁƚƌŽŶŐůljƚӇӂŶŐƐҺŶŐ͞EŚăŐŝӋĂƚŚŝġŶŶŚŝġŶ͟ĐӆĂŚҸĚŽĜŝҲƵŬŝҵŶ
ƐҺŶŐƚŚġƚŚңŵĐӆĂŶŐӇӁŝĚąŶƚŚƵҾĐŐŝĂŝĐҤƉǀƀƐңŶƚŚăŶŚƚŚҷ͕džĞŵƚŚġŵďңŶ
ƚŚĂŵůƵҨŶĐӆĂĚĞEğǀĞƚƌŽŶŐƉŚҥŶŶăLJͿǀăƐӌŐŝăŚſĂĚąŶƐҺďҩƚĜҥƵĜӇӄĐ
ĜӇĂƌĂƉŚąŶơĐŚƚҢŝĐĄĐŶӇӀĐŚҨƵĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉ;ӂĜąLJ͕ƚƌӇӀĐŚұƚůăƐӌƚŚĂLJ
ĜҼŝĐŚҽӂƚƌŽŶŐŬŚƵǀӌĐŶҾŝƚŚăŶŚĚŽŶŐӇӁŝůĂŽĜҾŶŐǀҲŚӇƵ͕ŚĂLJĚŽƚĄĐĜҾŶŐ
ĐӆĂŚŝҵƵӈŶŐ͞ĄŝƚҼƌҽŶŐ͕͟ƚҢŝĐĄĐŐŝĂĜŞŶŚĐſĐŽŶĐĄŝƚƌӇӂŶŐƚŚăŶŚĐŚƵLJҳŶƌĂ
ŶŐŽăŝƐҺŶŐƌŝġŶŐͿ͘ĄĐLJұƵƚҺŬŝŶŚƚұĐŚӆLJұƵďĂŽŐһŵƐӌƚĉŶŐƚƌӇӂŶŐŬŝŶŚƚұ͕
ĜŝĐƶŶŐǀӀŝŶſůăƚŚƵŶŚҨƉƐҺĜƀŶŐƚĉŶŐ͘ŝҲƵŶăLJƚҢŽĐҿŚҾŝĐŚŽǀŝҵĐƐӊĚӅŶŐ
ŬŚƀŶŐŐŝĂŶƐҺŶŐůӀŶŚҿŶ͕ĐƹŶŐŶŚӇŐŝңŵŐŝĄŶĉŶŐůӇӄŶŐ͕ĚŽƋƵĆŶŐĜӇӁŶŐ
ĜŝůăŵŚăŶŐŶŐăLJĚăŝŚҿŶ͕ŬұƚƋƵңĐӆĂǀŝҵĐŵӂƌҾŶŐŬŚƵǀӌĐŶŚăӂƐĂŶŐĐĄĐ
ǀƶŶŐdžƵŶŐƋƵĂŶŚĜƀƚŚҷ;ŚŝҵŶƚӇӄŶŐ͞^ƚĂĚƞůƵĐŚƚ͟Ͳ͞ŝƚLJĞƐĐĂƉĞ͟Ͳ͞ĐŚҢLJƚƌҺŶ
ĜƀƚŚҷ͟Ϳ͘dƌġŶƉŚӇҿŶŐĚŝҵŶĐŚşŶŚƚƌҷĐĄĐLJұƵƚҺĜӇӄĐŬҳĜұŶŶŚӇ͗ŬŚңŶĉŶŐ
ĐҢŶŚƚƌĂŶŚĐӆĂĐĄĐŬŚƵǀӌĐĜҳĜĄŶŚƚŚƵұŶŐӇӁŝĚąŶ͕ƐӌŚҽƚƌӄĜŝŬğŵĐӆĂĐҿ
ƐӂŚҢƚҥŶŐĜҳƚŚƵŚƷƚĚąŶĐӇĐƹŶŐŶŚӇƐӌƚŚŝұƵƉŚҺŝŚӄƉƚŚӇӁŶŐdžƵLJġŶĐӆĂ
ƋƵLJŚŽҢĐŚŬŚƀŶŐŐŝĂŶǀӇӄƚƋƵĂƌĂŶŚŐŝӀŝŐŝӋĂĐĄĐǀƶŶŐŵŝҲŶ͘ƵҺŝĐƶŶŐƚƌġŶ
74


,ҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶҾŝĜƀƚҢŝӈĐϮϬϭϬͲϮϬϱϬ͗
EŚӋŶŐLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚǀăĐĄĐůӌĂĐŚҸŶ

ƉŚӇҿŶŐĚŝҵŶŬӎƚŚƵҨƚŐŝĂŽƚŚƀŶŐ͕ĜӇӁŶŐdžĄӂŬŚҩƉŵҸŝŶҿŝǀăǀŝҵĐƚŚŝұƵŵҢŶŐ
ůӇӀŝƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĐƀŶŐĐҾŶŐĜӇӄĐdžĞŵůăŶŚӋŶŐŶŐƵLJġŶ
ŶŚąŶĐŚşŶŚ;ƚŚĞŽ^WKEϮϬϬϵͿ͘
ҳĜҷŶŚůӇӄŶŐƋƵĄƚƌŞŶŚŵӂƌҾŶŐĜƀƚŚҷ͕;ƚŚĞŽŽƵƐƚĞĚƚϭϵϱϯͿĐĄĐŬŚƵ
ǀӌĐƚҨƉƚƌƵŶŐĚąŶĐӇĜӇӄĐƉŚąŶůŽҢŝƚŚăŶŚ͗ŬŚƵǀӌĐƚƌƵŶŐƚąŵ;ůƁŝĜƀƚŚҷͿ;ĐĄĐ
ĜƀƚŚҷůӀŶĜӇӄĐdžĄĐĜҷŶŚůăĐĄĐŬŚƵǀӌĐĐſƚƌġŶϭϬϬϬϬϬĚąŶͿ͕ĐĄĐŬŚƵǀӌĐďҼ
ƐƵŶŐǀăĐĄĐŬŚƵǀӌĐŚžĂŶŚҨƉ͘<ŚƵǀӌĐďҼƐƵŶŐďĂŽŐһŵĐĄĐŬŚƵǀӌĐůŝҲŶŬҲ
ůƁŝĜƀƚŚҷǀӀŝŵҨƚĜҾĚąŶĐӇůӀŶ͕ĜһŶŐƚŚӁŝĐſŵҺŝůŝġŶŚҵĐŚҭƚĐŚҰǀӀŝůƁŝĜƀ

ƚŚҷƋƵĂŚăŶŚŬŚĄĐŚƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐƀŶŐĐҾŶŐ͘ŚşŶŚǀŞ
ĜŝҲƵŶăLJ͕ŵҭĐĚƶŶҪŵŶŐŽăŝĐĄĐƌĂŶŚŐŝӀŝŚăŶŚĐŚşŶŚ͕ƚƵLJŶŚŝġŶŶŐӇӁŝƚĂǀҧŶ
ĐҥŶƉŚңŝĐŚƷljƚӀŝŵҺŝůŝġŶŚҵĐŚӈĐŶĉŶŐĐŚҭƚĐŚҰĐӆĂŬŚƵǀӌĐŶăLJ͘dŚĞŽĜҷŶŚ
ŶŐŚšĂ͕ŵҨƚĜҾĚąŶĐӇŚăŶŐŶŐăLJůġŶƚӀŝŚҿŶϱϬϬŶŐӇӁŝͬŬŵϮ;ŵҨƚĜҾĚąŶĐӇ
ŚăŶŐŶŐăLJсĚąŶƐҺĐҺĜҷŶŚнůӇӄƚŶŐӇӁŝĜŝǀăŽƚŚăŶŚƉŚҺͲůӇӄŶŐŶŐӇӁŝƌĂ
ŬŚҹŝƚŚăŶŚƉŚҺͿ͘ĄĐƟġƵĐŚşĐžŶůҢŝůăůӇӄŶŐŚăŶŚŬŚĄĐŚĜŝǀăŽǀăŵҾƚƉŚҥŶ
ĐӆĂşƚŶŚҤƚϱϬйůӇӄŶŐŚăŶŚŬŚĄĐŚĜŝƌĂƚŚăŶŚƉŚҺĚŽŶŚƵĐҥƵůăŵǀŝҵĐƚҢŝ
ƚƌƵŶŐƚąŵĜƀƚŚҷ;ůƁŝĜƀƚŚҷͿ͘sƶŶŐďġŶŶŐŽăŝĜƀƚŚҷĜӇӄĐƉŚąŶĐŚŝĂƚŚăŶŚŚĂŝ
ŬŚƵǀӌĐĚӌĂƚŚĞŽŵӈĐĜҾŐŝĂŽůӇƵŚăŶŚŬŚĄĐŚƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶĐƀŶŐ
ĐҾŶŐ͗ŬŚƵǀӌĐŐŝĂŽůӇƵŚăŶŚŬŚĄĐŚŚҮƉǀăŬŚƵǀӌĐŐŝĂŽůӇƵŚăŶŚŬŚĄĐŚŵӂ
ƌҾŶŐ͘dҢŝŬŚƵǀӌĐŐŝĂŽůӇƵŚăŶŚŬŚĄĐŚŚҮƉ͕ĐſşƚŶŚҤƚϱϬйůӇӄŶŐŚăŶŚŬŚĄĐŚ
ƌĂŬŚҹŝŬŚƵǀӌĐŶăLJĜҳĜŝǀăŽŬŚƵǀӌĐůƁŝĜƀƚŚҷŚŽҭĐŬŚƵǀӌĐďҼƐƵŶŐ͕ĐŽŶƐҺ
ŶăLJƚҢŝŬŚƵǀӌĐŐŝĂŽůӇƵŚăŶŚŬŚĄĐŚŵӂƌҾŶŐĚĂŽĜҾŶŐƚӉϮϱĜұŶϱϬй;ƚҤƚĐң
ĐĄĐĜҷŶŚŶŐŚšĂŶăLJůҤLJƚŚĞŽ^ZϮϬϭϭͿ͘ĄĐŬŚƵǀӌĐŶġƵƚƌġŶĐŚŝұŵƚӀŝϱϬй
ĚŝҵŶơĐŚŶӇӀĐӈĐ͕ƚƌŽŶŐĜſƚҶůҵĚąŶĐӇĐŚŝұŵĜұŶϳϱй;džĞŵďңŶŐϮͿ͘DӈĐ
ĜҾŵӂƌҾŶŐĜƀƚŚҷĜҢƚĜӇӄĐƚҢŝӈĐĜӇӄĐŵŝŶŚŚҸĂƚƌŽŶŐŚŞŶŚϱ͘
ңŶŐϮ͗dӏůҵĚąŶƐҺǀăƚӏůҵĚŝҵŶơĐŚƚŚĞŽůŽҢŝŚŞŶŚŬŚƵǀӌĐƚҢŝӈĐ͕ϮϬϬϴ
ZĞŐŝŽŶĂůƚLJƉ
<ĞƌŶƐƚĂĚƚ

ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐĂŶƚĞŝů


sĞƌĚŝĐŚƚĞƚĞƐhŵůĂŶĚ

&ůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝů

ŝŶǁŽŚŶĞƌĚŝĐŚƚĞ
ϯϬ͕ϲй 

ϯ͕ϵй

ϭ͘ϴϭϬ͕ϰͬŬŵϮϰϮ͕Ϭй 

ϯϵ͕ϴй

хϭϱϬͬŬŵϮ

ϭϯ͕ϰй 

ϯ͕ϳй

ϴϯϯ͕ϱͬŬŵϮ

ϭϱ͕ϰй 

ϭϲ͕ϲй

Ϯϭϯ͕ϵͬŬŵϮ

ϭϯ͕Ϯй 

ϭϵ͕ϱй


ϭϱϱ͕ϲͬŬŵϮ

ĚĂƌƵŶƚĞƌ͗ƌŐćŶnjƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ
ĚĂƌƵŶƚĞƌ͗ĞŶŐĞƌ
WĞŶĚůĞƌǀĞƌŇĞĐŚƚƵŶŐƐƌĂƵŵ
ĚĂƌƵŶƚĞƌ͗ǁĞŝƚĞƌ
WĞŶĚůĞƌǀĞƌŇĞĐŚƚƵŶŐƐƌĂƵŵ
>ćŶĚůŝĐŚĞZĞŐŝŽŶĞŶϮϳ͕ϯй

ϱϲ͕ϰй

ϭϭϭ͕ϮͬŬŵϮ

'ĞƐĂŵƚ ϭϬϬ͕Ϭй

ϭϬϬ͕Ϭй

ϮϮϵ͕ϲͬŬŵϮ
EŐƵһŶ͗ǁǁǁ͘ďďƌ͘ďƵŶĚ͘ĚĞ

75


,ĂŶƐͲ,ĞŝŶƌŝĐŚ^^

,ŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϱ͗ĄĐŬŚƵǀӌĐĜƀƚŚҷůӀŶƚҢŝӈĐ͕ϮϬϬϴ

EŐƵһŶ͗^ӂdžąLJĚӌŶŐǀăƋƵLJŚŽҢĐŚŬŚƀŶŐŐŝĂŶůŝġŶďĂŶŐ͕ǁǁǁ͘ďďƌ͘ĚĞ

ӌĂƚƌġŶĐĄĐĚӋůŝҵƵĜӇӄĐĜӇĂƌĂƚƌŽŶŐĜŽҢŶŶăLJ͕ƚƌŽŶŐĜŽҢŶƟұƉƚŚĞŽǀŝҵĐ
ƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŚŝҵŶƚҢŝǀăƚӇҿŶŐůĂŝĜӇӄĐĚӌ漏
ƐҰďҷƉŚӅƚŚƵҾĐǀăŽŵҨƚĜҾĚąŶĐӇĐƹŶŐŶŚӇĐĄĐůŽҢŝŚŞŶŚĚąŶĐӇŬŚĄĐŶŚĂƵ͘

Ϯ͘


ѵŶŚŚӇӂŶŐĐӆĂĐĄĐLJұƵƚҺǀҲĚąŶĐӇ͕ŶҿŝƚҨƉƚƌƵŶŐĚąŶĐӇƚӀŝǀŝҵĐ
ƐӊĚӅŶŐƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶƚңŝ

dŚĞŽĐĄĐŶŐŚŝġŶĐӈƵĐӆĂEĞǁŵĂŶǀă<ĞŶǁŽƌŚƚLJ;ϭϵϴϵ͕džĞŵŚŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂ
ϲͿ͕ ŵҨƚ ĜҾ ĚąŶ ƐҺ ƚŚĞŽ ĚҢŶŐ ,LJƉĞƌďŽů Đſ ңŶŚ ŚӇӂŶŐ ƟġƵ ĐӌĐ ĜұŶ ǀŝҵĐ Ɛӊ
ĚӅŶŐŶĉŶŐůӇӄŶŐĐӆĂĐĄĐŚҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝ͕ĚŽĜſŐąLJƀŶŚŝҴŵŵƀŝƚƌӇӁŶŐ͘
ҥƵŶҺŝƋƵLJұƚĜҷŶŚĐӆĂŚĂŝďŝұŶƐҺŶăLJĐŚşŶŚůăĐŚƵLJҳŶƚŚſŝƋƵĞŶƚӉƐӊĚӅŶŐ
ŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶƐĂŶŐƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚ
ĐƀŶŐĐҾŶŐ͘dƌӇӁŶŐŚӄƉŵҨƚĜҾĚąŶƐҺĐŚҢŵŶŐӇӃŶŐĜĄŶŐ漏ĜҾŶŐ͕ƚӉĐĄĐ
ůljĚŽĐŚŝƉŚşĐĄŶŚąŶ͕ŵҢŶŐůӇӀŝƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĐƀŶŐĐҾŶŐ
;ĚҷĐŚǀӅdžĞďƵljƚǀăƚăƵĜŝҵŶͿŬŚƀŶŐůŝġŶŬұƚĜӆĐŚҭƚĐŚҰĐƹŶŐŶŚӇŬŚƀŶŐĜĄƉ
ӈŶŐĜӇӄĐĐĄĐLJġƵĐҥƵǀҲƚŚӁŝŐŝĂŶ͕ŬŚƀŶŐďĂŽƉŚӆĜӇӄĐĚŝҵŶơĐŚůӀŶ͘EŐӇӄĐ

ůҢŝ͕ŵҨƚĜҾĚąŶĐӇĜƀŶŐĜƷĐŬŚŝұŶĐŚŽƚӏůҵƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚ
ĐƀŶŐĐҾŶŐƚƌŽŶŐWŚӇҿŶŐƚŚӈĐƉŚąŶĐŚŝĂĐĂŽ;DŽĚĂů^ƉůŝƚͲWŚӇҿŶŐƚŚӈĐƉŚąŶ
ĐŚŝĂͲ^ӌƉŚąŶĐŚŝĂůӇƵůӇӄŶŐŐŝĂŽƚŚƀŶŐƚŚĞŽĐĄĐůŽҢŝƉŚӇҿŶŐƟҵŶŬŚĄĐŶŚĂƵͿ
;ƚŚĞŽ>ZϮϬϭϬ͗ϲͿ͘
76


,ҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶҾŝĜƀƚҢŝӈĐϮϬϭϬͲϮϬϱϬ͗
EŚӋŶŐLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚǀăĐĄĐůӌĂĐŚҸŶ

,ŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϲ͗DҨƚĜҾĚąŶĐӇĜƀƚŚҷǀăƐӊĚӅŶŐŶĉŶŐůӇӄŶŐĐӆĂƉŚӇҿŶŐ
ƟҵŶǀҨŶƚңŝ͕ƐҺůŝҵƵƚƌġŶƚŽăŶƚŚұŐŝӀŝ͕ƚŚҨƉŶŝġŶϴϬƚŚұŬӏƚƌӇӀĐ

EŐƵһŶ͗ǁǁǁ͘ƵŶĞƉ͘ŽƌŐ

dҢŝĐĄĐĜƀƚŚҷĐӆĂӈĐ͕ŵҺŝůŝġŶŚҵŶăLJĐſƚŚҳĜӇӄĐdžĄĐŶŚҨŶ͘EŐąŶŚăŶŐĚӋ
ůŝҵƵƚŽăŶĐŚąƵƵ͞hƌďĂŶƵĚŝƚ͟;͞<ŝҳŵƚŽĄŶĜƀƚŚҷ͟ͿĜĆ漏ĐĄŽĐŚŽĐҿƋƵĂŶ
ƚŚҺŶŐŬġĐŚąƵƵĐĄĐƐҺůŝҵƵǀҲĐĄĐůƁŝĜƀƚŚҷĐӅƚŚҳĐƶŶŐĐĄĐŬŚƵǀӌĐůŝҲŶŬҲ
ĐӆĂĐŚƷŶŐ;>hс͞ůĂƌŐĞƌƵƌďĂŶnjŽŶĞ͟ĜӇӄĐdžĞŵŶŚӇƐӌƟұƉĐҨŶƚӀŝĐĄĐŬŚƵ
ǀӌĐĜƀƚŚҷĐŚӈĐŶĉŶŐdžƵŶŐƋƵĂŶŚůƁŝĜƀƚŚҷͿ͘dşŶŚƚŚĞŽƐӌƐӊĚӅŶŐƚŚӇӁŶŐ
džƵLJġŶƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐĜҳĜŝůăŵ͕ƚҢŝƚҤƚĐңĐĄĐĜƀƚŚҷƚƌġŶŶӇӀĐӈĐ͕
džĞƀƚƀůăůŽҢŝƉŚӇҿŶŐƟҵŶƚŚҺŶŐƚƌҷ͘DҭĐĚƶǀҨLJ͕ƚŚĞŽĚƁŝŚŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂƐҺ
ϳĐſƚŚҳƚŚҤLJ͕ĐĄĐƚӏůҵĐӆĂŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶƚƌŽŶŐŵҾƚůƁŝĜƀƚŚҷĐӅ
ƚŚҳĐſƐӌƉŚąŶďŝҵƚƚӇҿŶŐĜҺŝƌƁ͘zұƵƚҺңŶŚŚӇӂŶŐƋƵĂŶƚƌҸŶŐŚҿŶĐӆĂǀҤŶ
ĜҲŶăLJĐŚşŶŚůăŵҨƚĜҾĚąŶĐӇ;ŵҾƚƉŚąŶơĐŚŚһŝƋƵLJǀӀŝŶŚŝҲƵďŝұŶƐҺŶҪŵ
ŶŐŽăŝƉŚҢŵǀŝĐӆĂŵƀƚңŶăLJͿ͘

77,ĂŶƐͲ,ĞŝŶƌŝĐŚ^^

Car usage in %

,ŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϳ͗dӏůҵƐӊĚӅŶŐdžĞƀƚƀĜŝůăŵƐŽƐĄŶŚǀӀŝŵҨƚĜҾĚąŶĐӇƚҢŝ
ĐĄĐůƁŝĜƀƚŚҷ͕ӈĐ͕ϮϬϬϯͬϮϬϬϲ
90
80
70
60
50
40
2

R = 0,4546

30
20
10
0
0

500

1000

1500

2000


2500

3000

3500
4000
4500
PopulaƟon per sq.km

EŐƵһŶ͗ĄĐơŶŚƚŽĄŶƌŝġŶŐǀӀŝƐҺůŝҵƵĐӆĂƵƌŽ^ƚĂƚ;ĐҿƋƵĂŶƚŚҺŶŐŬġĐŚąƵƵͿ͕hƌďĂŶƵĚŝƚĞƉƉ͘
ĞƵƌŽƐƚĂƚ͘ĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵ

EŚӇŚŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂƐҺϴ͕ƚҢŝĐĄĐĐҾŶŐĜһŶŐĚąŶĐӇŬŚƵǀӌĐůŝҲŶŬҲĜƀƚŚҷ͕ŵҨƚ
ĜҾĚąŶĐӇŚŽăŶƚŽăŶŬŚƀŶŐĐŚҢŵŶŐӇӃŶŐĜĄŶŐ漏ĜҾŶŐ͗ƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶ
ƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĐƀŶŐĐҾŶŐĚӇӀŝĐĄĐŬŚşĂĐҢŶŚŬŝŶŚƚұǀŝŵƀŬŚƀŶŐƚŚҳĜĄƉӈŶŐ
ĜӆĐңǀҲƚŚӁŝŐŝĂŶǀăŬŚƀŶŐŐŝĂŶ͕ŶŐӇӄĐůҢŝŵҢŶŐůӇӀŝĐƀŶŐĐҾŶŐƚӇҿŶŐӈŶŐ
ƚŚӇĂƚŚӀƚĚăŶŚĐŚŽŶŚƵĐҥƵĚҷĐŚǀӅǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚůҢŝŬŚƀŶŐŚҤƉĚҧŶ͕
ŐŝĂŽƚŚƀŶŐƉŚŝĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶ;ŶŚӇdžĞĜҢƉ͕ĜŝďҾͿŬŚƀŶŐĜӇӄĐůӌĂĐŚҸŶůăŵ
ƉŚӇҿŶŐƟҵŶƚŚĂLJƚŚұĚŽƋƵĆŶŐĜӇӁŶŐdžĂ͘EŐŽăŝϯƚƌӇӁŶŐŚӄƉŶŐŽҢŝůҵůăĞƌͲ
ůŝŶ͕&ƌĞŝďƵŐǀă<ĂƌůƐƌƵŚĞ͕ƚҤƚĐңĐĄĐĐҾŶŐĜһŶŐĚąŶĐӇŬŚƵǀӌĐůŝҲŶŬҲůƁŝĜƀƚŚҷ
ĜҲƵĐſƚӏůҵdžĞƀƚƀƚӉϲϬйƚƌӂůġŶ͘

Car usage in %

,ŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϴ͗dӏůҵƐӊĚӅŶŐdžĞƀƚƀĜŝůăŵƐŽƐĄŶŚǀӀŝŵҨƚĜҾĚąŶĐӇƚҢŝĐĄĐ
ǀƶŶŐǀĞŶĜƀƚŚҷ͕ӈĐ͕ϮϬϬϯͬϮϬϬϲ
90
80
70
60


2

R = 0,0041

50
40
30
20
10
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400
1600
1800
PopulaƟon per sq.km


EŐƵһŶ͗ĄĐơŶŚƚŽĄŶƌŝġŶŐǀӀŝƐҺůŝҵƵĐӆĂƵƌŽ^ƚĂƚ;ĐҿƋƵĂŶƚŚҺŶŐŬġĐŚąƵƵͿ͕hƌďĂŶƵĚŝƚĞƉƉ͘
ĞƵƌŽƐƚĂƚ͘ĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵ

78


,ҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶҾŝĜƀƚҢŝӈĐϮϬϭϬͲϮϬϱϬ͗
EŚӋŶŐLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚǀăĐĄĐůӌĂĐŚҸŶ

EŚӋŶŐĚӌĜŽĄŶƚƌġŶĜĆĜӇĂƚӀŝŚĂŝŬұƚůƵҨŶƋƵĂŶƚƌҸŶŐĐŚŽƚӇҿŶŐůĂŝ͗ŶұƵĜұŶ
ŶĉŵϮϬϱϬŵҨƚĜҾĚąŶĐӇƚҢŝŚҥƵŚұƚĐĄĐůƁŝĜƀƚŚҷĐӆĂӈĐŐŝңŵ͕ƚŚŞƚҤƚĐңĐĄĐ
ĜƀƚŚҷĐӆĂӈĐƐҰƉŚңŝĜҺŝŵҭƚǀӀŝƠŶŚƚƌҢŶŐŐŝĂƚĉŶŐƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶ
ŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶ͘dƵLJŶŚŝġŶƚƌġŶŶŚŝҲƵŬŚşĂĐҢŶŚŬŚĄĐ͕ŬŚŝĐĄĐLJұƵƚҺ
ŬŚŝұŶǀŝҵĐӇĂĐŚƵҾŶŐdžĞƀƚƀƐŽǀӀŝĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĐƀŶŐ
ĐҾŶŐǀăĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐƉŚŝĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶŐŝӋŵҾƚǀĂŝƚƌžƋƵĂŶ
ƚƌҸŶŐ͕ĐĄĐŚŽҢƚĜҾŶŐĐŚşŶŚƐĄĐŚƐҰĜӇӄĐƚҢŽĐҿŚҾŝ͘DҭĐĚƶLJұƵƚҺǀҲĜҷĂŚŞŶŚ
ŬŚƀŶŐŐąLJŶŚŝҲƵңŶŚŚӇӂŶŐ͕ŶŚӇŶŐƚҢŝĐĄĐƚŚăŶŚƉŚҺǀƶŶŐŶƷŝŬŚſĐſƚŚҳƚŚĂLJ
ƚŚұdžĞƀƚƀďҪŶŐdžĞĜҢƉ͘dƵLJŶŚŝġŶŵҨƚĜҾĐĄĐĚҷĐŚǀӅǀҨŶƚңŝĐƀŶŐĐҾŶŐ͕ơŶŚ
ůŝŶŚŚŽҢƚǀăƐӌŚҤƉĚҧŶĐӆĂŶſĐſƚŚҳƚƌӂƚŚăŶŚĜҺŝƚӇӄŶŐĐӆĂĐŚşŶŚƐĄĐŚŐŝĂŽ
ƚŚƀŶŐĜҷĂƉŚӇҿŶŐďңŽǀҵŵƀŝƚƌӇӁŶŐ͘šŶŚŝġŶƚҢŝӈĐ͕ŵҨƚĜҾĚąŶƐҺŐŝңŵ
ƚŚŞƚҼŶŐƚŚҳůӇƵůӇӄŶŐŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐƹŶŐŐŝңŵdžƵҺŶŐ͘EŚӇŶŐĚƶŶŚӋŶŐƚĄĐĜҾŶŐ
ƚӉǀŝҵĐŶăLJĐſƚŚҳďƶĐŚŽĐĄĐƚĄĐĜҾŶŐƟġƵĐӌĐĐӆĂǀŝҵĐƚŚĂLJĜҼŝƚƌŽŶŐWŚӇҿŶŐ
ƚŚӈĐƉŚąŶĐŚŝĂ;DŽĚĂů^ƉůŝƚͿĚŽŐŝңŵĚąŶƐҺ͕ƚŚŞŵӈĐĜҾңŶŚŚӇӂŶŐƚŚӌĐƚұƐҰ
ŶŚӇƚŚұŶăŽǀҧŶĐŚӇĂƚŚҳďŝұƚĜӇӄĐ͘ŽĜſŵҾƚdžƵŚӇӀŶŐŵӀŝĜӇӄĐĚӌĜŽĄŶ
ƐҰdžƵҤƚŚŝҵŶďġŶĐҢŶŚǀŝҵĐŐŝĆŶĚąŶĐӇǀăƚĉŶŐƚӇҿŶŐĜҺŝĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽ
ƚŚƀŶŐĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶƐŽǀӀŝĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĐƀŶŐĐҾŶŐ
ǀăƉŚӇҿŶŐƟҵŶƉŚŝĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶ͗ĐĄĐңŶŚŚӇӂŶŐĐӆĂǀŝҵĐƚŚĂLJĜҼŝĐҤƵƚƌƷĐ
ƚƵҼŝƚƌŽŶŐĚąŶƐҺ͘

ϯ͘ĄĐLJұƵƚҺĚąŶƐҺdžĆŚҾŝĐӆĂĐĄĐŚҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĜƀƚŚҷ
ƚƌŽŶŐƚӇҿŶŐůĂŝ

dƌŽŶŐĜŽҢŶŶăLJ͕ĐŚƷŶŐƚĂƐҰƚŚңŽůƵҨŶǀҲďĂLJұƵƚҺƟұƉƚŚĞŽĐӆĂĐĄĐŚҵƚŚҺŶŐ
ǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĜƀƚŚҷƚƌŽŶŐƚӇҿŶŐůĂŝ͗ŶŚӋŶŐƚŚĂLJĜҼŝƚƌŽŶŐĐҤƵƚƌƷĐƚƵҼŝ
ĐӆĂdžĆŚҾŝӈĐ͕ŵҺŝƋƵĂŶŚҵŐŝӋĂƚĉŶŐƚƌӇӂŶŐŬŝŶŚƚұǀăǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚ͕
ƐӌƚŚĂLJĜҼŝŐŝĄƚƌҷůŝġŶƋƵĂŶĜұŶůŽҢŝŚăŶŐŚſĂ͞'ŝĂŽƚŚƀŶŐ͘͟

ϯ͘ϭ

^ӌŐŝăŚſĂĚąŶƐҺ

ŝĐƶŶŐǀӀŝƚӏůҵƐŝŶŚŐŝңŵĜӇӄĐŵƀƚңŶŐĂLJӂĜŽҢŶĜҥƵƟġŶůăĐҤƵƚƌƷĐƚƵҼŝ
ƚƌŽŶŐĚąŶƐҺƚŚĂLJĜҼŝ͘dŚĞŽĐĄĐĚӌĄŶĐӆĂƚҼĐŚӈĐ>ŝġŶŚӄƉƋƵҺĐ͕ƚӏůҵƚƌүĞŵ
;фϭϱƚƵҼŝͿƚƌġŶƚҼŶŐĚąŶƐҺƚҢŝӈĐƐҰŐŝңŵŶŚҮƚӉϭϯ͕ϰйŚŝҵŶƚҢŝ;ϮϬϭϬͿdžƵҺŶŐ
ϭϮ͕ϲйǀăŽŶĉŵϮϬϱϬ͘EŐӇӄĐůҢŝƚӏůҵŶŐӇӁŝŐŝăƚƌġŶϲϱƚƵҼŝƚƌŽŶŐŶŚŝҲƵƚŚҨƉ
ŶŝġŶƚӀŝƐҰƚĉŶŐƌƁƌҵƚ͘dŚĞŽĐĄĐĜĄŶŚŐŝĄĐӆĂƚҼĐŚӈĐ>ŝġŶŚӄƉƋƵҺĐ͕ĐŽŶƐҺ
ŶăLJƐҰƚĉŶŐƚӉϮϬйŶĉŵϮϬϭϬůġŶϯϮйŶĉŵϮϬϱϬ͘dӏůҵŶŐӇӁŝĚąŶŶҪŵƚƌŽŶŐ
ĜҾƚƵҼŝůĂŽĜҾŶŐ;ƚӉϭϱĜġŶϲϱͿƐҰŐŝңŵƚӇҿŶŐӈŶŐƚӉϲϲйŚŝҵŶƚҢŝdžƵҺŶŐ
79


,ĂŶƐͲ,ĞŝŶƌŝĐŚ^^

ϱϰйƚƌġŶƚҼŶŐĚąŶƐҺ;džĞŵŚŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϵ͕ƐҺůŝҵƵĐӆĂhEͬ^ϮϬϬϵͿ͘dƌŽŶŐ
ŶŚŝҲƵĚӌ漏ĚąŶƐҺŬŚĄĐŶŚĂƵĐӆĂĚӌĄŶĚąŶƐҺƉŚҺŝŚӄƉĚŽ^ӂƚŚҺŶŐŬġůŝġŶ
ďĂŶŐƚŚӌĐŚŝҵŶ͗ƚӏůҵŶŐӇӁŝŐŝă;хϲϱƚƵҼŝͿĜұŶŶĉŵϮϬϲϬƐҰƚĉŶŐůġŶŬŚŽңŶŐ
ƚӉϯϭйͲϯϲй͘

,ŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϵ͗dӏůҵŶŐӇӁŝŐŝăƚƌġŶϲϱƚƵҼŝƚŚĞŽƚӏůҵƉŚҥŶƚƌĉŵ;йͿ͕ӈĐǀă
sŝҵƚŶĂŵ͕ϭϵϱϬͲϮϬϱϬ
40

30

20

10

0
1950

1970

1990

Germany, Share of Age Group 65+

2010

2030

2050

Viet Nam, Share of Age Group 65+

DŝŶŚŚҸĂƌŝġŶŐǀӀŝƐҺůŝҵƵĐӆĂĂŶĚąŶƐҺͲsӅŬŝŶŚƚұǀăĐĄĐǀҤŶĜҲdžĆŚҾŝ͕ĂŶƚŚӇŬlj>ŝġŶŚӄƉƋƵҺĐ͕
ӌ漏ĚąŶƐҺƚŚҳŐŝӀŝ͗ңŶƐӊĂĜҼŝŶĉŵϮϬϬϴǀăӌ漏ƋƵĄƚƌŞŶŚĜƀƚŚҷŚſĂƚŚұŐŝӀŝ͗ңŶƐӊĂĜҼŝ
ŶĉŵϮϬϬϵ͕ĞƐĂ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬǁƵƉϮϬϬϵͬƵŶƵƉͬ;ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϬͿ


ұŶŐŝӋĂƚŚұŬӏϮϭ͕ƋƵĄƚƌŞŶŚƚĉŶŐƚӏůҵŶŐӇӁŝĐĂŽƚƵҼŝƚƌġŶƚҼŶŐĚąŶƐҺĐŚӋŶŐ
ůҢŝ͗dӏůҵďĂŶŚſŵƚƵҼŝ͗ĚӇӀŝĜҾƚƵҼŝůĂŽĜҾŶŐ͕ƚƌŽŶŐĜҾƚƵҼŝůĂŽĜҾŶŐǀăƋƵĂ
ĜҾƚƵҼŝůĂŽĜҾŶŐƐĂƵĜſƟұƉƚӅĐŬŚƀŶŐƚŚĂLJĜҼŝ͘EŚӇǀҨLJŬұƚůƵҨŶƌҪŶŐ͗ĐҤƵ
ƚƌƷĐĚąŶƐҺƚҢŝӈĐĚŽĜſďҷŐŝăŚſĂ͕ƚӏůҵŶŚſŵƚŚƵҾĐĜҾƚƵҼŝůĂŽĜҾŶŐŐŝңŵ
ƐŽǀӀŝŚŝҵŶŶĂLJĜһŶŐƚŚӁŝƚӏůҵŶŚſŵƋƵĂĜҾƚƵҼŝůĂŽĜҾŶŐƚĉŶŐůġŶ͕ƐŽƐĄŶŚ
ǀӀŝĚąŶƐҺƚҢŝsŝҵƚŶĂŵĐƹŶŐĜĂŶŐŐŝăŚſĂĚŽƚӏůҵƚƌүĞŵŐŝңŵǀăƚӏůҵŶŚſŵ
ƚŚƵҾĐĜҾƚƵҼŝůĂŽĜҾŶŐƚĉŶŐ͘ŽĜſŵҽŝŶӇӀĐĐſŶŚӋŶŐLJġƵĐҥƵŬŚĄĐŶŚĂƵǀҲ
ĐҿƐӂŚҢƚҥŶŐƚƌŽŶŐƚӇҿŶŐůĂŝŐҥŶ͘
EŚӋŶŐƚŚĂLJĜҼŝƚƌŽŶŐƉŚąŶĐŚŝĂŶŚſŵƚƵҼŝƚҢŝĐĄĐĜƀƚŚҷĐӆĂӈĐĐſ
ƚŚҳĜӇӄĐƚŚҤLJŵҾƚĐĄĐŚĜŝҳŶŚŞŶŚƚƌŽŶŐŚŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϭϬ͘dƵLJŶŚŝġŶ͕ŶŚӇĜĆ
ŶſŝƚƌŽŶŐĐĄĐĜŽҢŶϭ͕Ϯ͕ϯ͕ǀҧŶĐſŶŚŝҲƵŬŚĄĐďŝҵƚƚƌŽŶŐŶŚӋŶŐƚŚĂLJĜҼŝǀҲŵҭƚ
ĚąŶƐҺƚҢŝĐĄĐĜƀƚŚҷĐӆĂӈĐ͘ӌĂǀăŽƋƵĄƚƌŞŶŚƉŚĄƚƚƌŝҳŶƚҼŶŐƚŚҳŶŚӇƚƌġŶ͕
ƚƌƵŶŐďŞŶŚĚąŶƐҺƚƌġŶƚҤƚĐңĐĄĐƚŚăŶŚƉŚҺƚҢŝӈĐĜҲƵďҷŐŝăŚſĂ͕ƚӏůҵŶŐӇӁŝ
ŐŝăƚĉŶŐŬŚҩƉŵҸŝŶҿŝ͕ƚӏůҵƚŚĂŶŚŶŝġŶĐŚҶƚĉŶŐӂŵҾƚǀăŝĜƀƚŚҷ͘
ϴϬ


,ҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶҾŝĜƀƚҢŝӈĐϮϬϭϬͲϮϬϱϬ͗
EŚӋŶŐLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚǀăĐĄĐůӌĂĐŚҸŶ

,ŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϭϬ͗EŚӋŶŐƚŚĂLJĜҼŝŶŚҮĐӆĂƚӏůҵďĂŶŚſŵƚƵҼŝƚҢŝϯĜƀƚŚҷĐӆĂ
ӈĐƚŚĞŽƉŚҥŶƚƌĉŵ;йͿƚӉϮϬϬϲĜұŶϮϬϱϬ

ĄĐŶŚſŵƚƵҼŝƚӉƚƌĄŝƋƵĂƉŚңŝ͗ϬͲϮ͕ϯͲϱ͕ϲͲϵ͕ϭϬͲϭϱ͕ϭϲͲϭϴ͕ϭϵͲϮϰ͕ϮϱͲϰϰ͕ϰϱͲϲϰ͕ϲϱͲϳϵ͕ϴϬн͘EŐƵһŶ͗
ǁǁǁ͘ǁĞŐǁĞŝƐĞƌŬŽŵŵƵŶĞ͘ĚĞ

ϯ͘Ϯ

dĉŶŐƚƌӇӂŶŐŬŝŶŚƚұǀăŐŝĂŽƚŚƀŶŐǀҨŶƚңŝ


dƌŽŶŐƋƵĄŬŚӈ͕ƐӌƉŚһŶƚŚҷŶŚǀҲŵҭƚǀҨƚĐŚҤƚůƵƀŶĜŝĐƶŶŐǀӀŝǀŝҵĐƚĉŶŐŶĉŶŐ
ůӌĐǀҨŶƚңŝŚăŶŐŚſĂǀăŚăŶŚŬŚĄĐŚ͕ĚŽƐӌƉŚąŶĐŚŝĂůĂŽĜҾŶŐƚĉŶŐƚҢŽĜŝҲƵ
ŬŝҵŶĐŚŽƚĉŶŐƚƌӇӂŶŐŬŝŶŚƚұĐſůŝġŶƋƵĂŶĜұŶǀҨŶƚңŝŚăŶŐŚſĂǀăǀҨŶƚңŝŚăŶŚ
ŬŚĄĐŚ͘dƵLJŶŚŝġŶĐŚҤƚůӇӄŶŐĐƵҾĐƐҺŶŐĐŚҶĐſƚŚҳƚĉŶŐ͕ŬŚŝƐңŶdžƵҤƚŚăŶŐŚſĂ
ƚĉŶŐŵăŬŚƀŶŐůăŵƠŶŚƚƌҢŶŐƀŶŚŝҴŵŵƀŝƚƌӇӁŶŐĚŽƐңŶdžƵҤƚƚĉŶŐƚŚĞŽ͘Һŝ
ǀӀŝůšŶŚǀӌĐŐŝĂŽƚŚƀŶŐ͕ĜŝҲƵŶăLJĐſŶŐŚšĂ͗ƚĉŶŐŶĉŶŐůӌĐŬŝŶŚƚұ;ơŶŚƚŚĞŽ
ĜŝҲƵĐŚҶŶŚŐŝĄƚҼŶŐƐңŶƉŚҦŵƋƵҺĐĚąŶ'WͿƉŚңŝĜӇӄĐƚĄĐŚďŝҵƚ ǀӀŝƚĉŶŐ
ŶĉŶŐůӌĐǀҨŶƚңŝŚăŶŐŚſĂǀăǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚ͘
dӉŶĉŵϭϵϵϵĜұŶŶĉŵϮϬϬϴ͕ƚҼŶŐƐңŶƉŚҦŵƋƵҺĐĚąŶĜĆƚĉŶŐĜӇӄĐ
ϭϯ͕ϴй͘EŐŽăŝƌĂŶĉŶŐůӌĐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚơŶŚƚŚĞŽƐҺŬŵŚăŶŚŬŚĄĐŚĜŝ
ĜӇӄĐ;ŐŝĂŽƚŚƀŶŐŶҾŝĜƀǀăŐŝĂŽƚŚƀŶŐĜӇӁŶŐĚăŝͿƚĉŶŐƚŚġŵϯ͕ϰй͕ĚŽĜſ
ƚӏůҵĐӇӁŶŐĜҾǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚ;ƚӏůҵŐŝӋĂŶĉŶŐůӌĐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚǀă
'WͿůҢŝŐŝңŵϵй͘ŝҲƵŶăLJƉŚҥŶůӀŶĚŽĐĄĐLJұƵƚҺĜҭĐďŝҵƚ;ŶŚӇǀŝҵĐŐŝĄdžĉŶŐ
ƚĉŶŐŵҢŶŚǀăŽŶĉŵϮϬϬϴͿŐąLJŶġŶ͘ŽĜſƐӌƚĄĐŚďŝҵƚůąƵĚăŝŬŚƀŶŐĜӇӄĐďңŽ
Ĝңŵ͘YƵĄƚƌŞŶŚŶăLJƐҰƉŚĄƚƚƌŝҳŶƚŚĞŽŚӇӀŶŐĐĄĐŐŝĄƚƌҷŵӅĐƟġƵŵŽŶŐŵƵҺŶ
ĐӆĂĐŚşŶŚƉŚӆůŝġŶďĂŶŐ͗ŐŝңŵϭϬйĐӇӁŶŐĜҾǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚƐŽǀӀŝŶĉŵ
ϭϵϵϵ͘dƵLJŶŚŝġŶ͕ǀŝҵĐŐŝңŵĐӇӁŶŐĜҾǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚůҢŝŬŚƀŶŐĜŝĐƶŶŐǀӀŝ
ŐŝңŵƚƵLJҵƚĜҺŝŶĉŶŐůӌĐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚƚƌŽŶŐƉŚҢŵǀŝŶġƵƚƌġŶ͕ĚŽĜſ
ŬŚƀŶŐŐŝƷƉşĐŚĜӇӄĐĐŚŽĐƀŶŐƚĄĐďңŽǀҵŬŚşŚҨƵǀăďңŽǀҵŵƀŝƚƌӇӁŶŐ͘
ġŶ ĐҢŶŚ Ĝſ͕ ĐӇӁŶŐ ĜҾ ǀҨŶ ƚңŝ ŚăŶŐ ŚſĂͲ ĐŚҶ ƐҺ ƚӇҿŶŐ ĜӇҿŶŐ ĐŚŽ
81


,ĂŶƐͲ,ĞŝŶƌŝĐŚ^^

ǀҨŶƚңŝŚăŶŐŚſĂͲƚƌġŶƚŽăŶŶӇӀĐӈĐĜұŶŶĉŵϮϬϬϴƚŚҨŵĐŚşĜĆƚĉŶŐƚŚġŵ
ϭϴ͕ϰй͕ƚƌĄŝŶŐӇӄĐŚŽăŶƚŽăŶǀӀŝŵӅĐƟġƵŐŝңŵŐŝĄƚƌҷŶăLJƚŚġŵϮйĜұŶŶĉŵ
ϮϬϭϬ;^ӂƚŚҺŶŐŬġůŝġŶďĂŶŐϮϬϭϬ͗ϭϯĨͿ͘EŚӋŶŐŶŐƵLJġŶŶŚąŶĐŚӆLJұƵŬŚŝұŶ
ĐŚҶƐҺŶăLJƚĉŶŐůġŶůăƐӌŐŝĂƚĉŶŐƐңŶdžƵҤƚƚƌƵŶŐŐŝĂŶǀӀŝŵӅĐĜşĐŚƚĉŶŐǀŝҵĐ

ƐӊĚӅŶŐƚŚƵůӄŝĐĄŶŚąŶĐƹŶŐŶŚӇƚҥŵƋƵĂŶƚƌҸŶŐŶŐăLJĐăŶŐƚĉŶŐĐӆĂǀҨŶƚңŝ
ƚŚӇҿŶŐŵҢŝĜŝҵŶƚӊƚƌŽŶŐďĄŶůү͘dƵLJŶŚŝġŶ͕ŐŝĂŽƚŚƀŶŐƚĉŶŐŬŚƀŶŐĐŚҶďĂŽ
ŐһŵŐŝĂŽƚŚƀŶŐĜӇӁŶŐĚăŝŵăĐžŶďĂŽŐһŵŐŝĂŽƚŚƀŶŐŶҾŝĜƀǀӀŝǀŝҵĐǀҨŶ
ĐŚƵLJҳŶŚăŶŐŚſĂƚӀŝĐĄĐĜŝҳŵďĄŶůүǀăƚӀŝŶŐӇӁŝƟġƵĚƶŶŐĐƵҺŝĐƶŶŐ͘DӅĐ
ƟġƵŶŚҪŵƚĉŶŐƚƌӇӁŶŐŬŝŶŚƚұǀăŐŝңŵƚĉŶŐƚƌӇӂŶŐŐŝĂŽƚŚƀŶŐĜӇӄĐƚŚӌĐŚŝҵŶ
ƚƌġŶŬŚҩƉĐŚąƵƵĜžŝŚҹŝŵҾƚƉŚĠƉĐҥƵƉŚӇҿŶŐ͘

ϯ͘ϯ

dŚſŝƋƵĞŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐƚƌŽŶŐǀŝҵĐƚŚĂLJĜҼŝŐŝĄƚƌҷ

ĄĐƚŚſŝƋƵĞŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐӆĂŶŐӇӁŝӈĐĜӇӄĐŶŐŚŝġŶĐӈƵƚƌŽŶŐĐƵҾĐĜŝҲƵƚƌĂ
ŵҧƵƐŽƐĄŶŚƚƌӌĐƟұƉƚƌġŶƚŽăŶďҾƋƵҺĐŐŝĂǀăŽŶĉŵϮϬϬϮǀăƚĄŝŬŝҳŵƚƌĂǀăŽ
ŶĉŵϮϬϭϬ;>ZϮϬϭϬͿ͘dƌŽŶŐŬŚŽңŶŐƚŚӁŝŐŝĂŶŶăLJ͗
'ŝĂŽƚŚƀŶŐƚŽăŶƋƵҺĐƚĉŶŐŶŚҮƚӉϯ͕ϯůġŶϯ͕ϰĐŽŶĜӇӁŶŐŵҾƚŶŐăLJ͕
ŵҾƚŶŐӇӁŝ͘
^ҺůӇӄŶŐĜӇӁŶŐĜŝŚăŶŐŶŐăLJƚƌġŶĜҥƵŶŐӇӁŝŬŚƀŶŐƚŚĂLJĜҼŝ͘ŽŶ
ƐҺŶăLJƚҢŝĐĄĐŬŚƵǀӌĐůŝҲŶŬҲĜƀƚŚҷƚĉŶŐůġŶ͕ƚҢŝŬŚƵǀӌĐŶƀŶŐƚŚƀŶ
ůҢŝŐŝңŵ͘
'ŝĂŽƚŚƀŶŐĐӆĂŶŐӇӁŝĐĂŽƚƵҼŝ;ϲϬнͿƚĉŶŐŵҢŶŚ͕ĜҭĐďŝҵƚǀӀŝƉŚӇҿŶŐ
ƟҵŶ džĞ ƀ ƚƀ͘ ŽŶ ƐҺ ƚŚĂŶŚ ŶŝġŶ Ɛӊ ĚӅŶŐ ĐĄĐ ƉŚӇҿŶŐ ƟҵŶ ǀҨŶ ƚңŝ
ŚăŶŚŬŚĄĐŚĐƀŶŐĐҾŶŐǀădžĞĜҢƉƚĉŶŐŶŚҮ͘ŽŶƐҺŶŐӇӁŝƐӊĚӅŶŐdžĞ
ƀƚƀ;ƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶͿƚƌŽŶŐƚҼŶŐƐҺŶŐӇӁŝ
ĜӇӄĐŚҹŝŬŚƀŶŐƚŚĂLJĜҼŝƚƌŽŶŐŬŚŝƐŽǀӀŝŶĉŵϮϬϬϮǀŝҵĐƐӊĚӅŶŐĐĄĐ
ƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĐƀŶŐĐҾŶŐƚĉŶŐƚŚġŵϰй͕ƐӊĚӅŶŐ
džĞĜҢƉƚĉŶŐƚŚġŵϭϳй͘
ąŶĐӇƐҺŶŐƚƌŽŶŐŬŚƵǀӌĐůƁŝĜƀƚŚҷ;ƚƌƵŶŐƚąŵĜƀƚŚҷͿƐӊĚӅŶŐĐĄĐ
ƉŚӇҿŶŐƟҵŶĐƀŶŐĐҾŶŐǀăĜŝďҾƚŚӇӁŶŐdžƵLJġŶŚҿŶĚąŶĐӇƐҺŶŐƚҢŝ
ĐĄĐŬŚƵǀӌĐdžƵŶŐƋƵĂŶŚĜƀƚŚҷǀăŬŚƵǀӌĐŶƀŶŐƚŚƀŶ͘
ϴϮйĐĄĐŚҾŐŝĂĜŞŶŚƐӂŚӋƵϭĐŚŝұĐƀƚƀ͕ƚƌŽŶŐĜſĐſϮϰйĐĄĐŚҾŐŝĂ

ĜŞŶŚƐӂŚӋƵŚĂŝdžĞƀƚƀŚŽҭĐŶŚŝҲƵŚҿŶ͕ƚƵLJŶŚŝġŶĐſϱϬйƐҺŚҾůă
ĜҾĐƚŚąŶ͘ϴϮйƚҤƚĐңĐĄĐŚҾŐŝĂĜŞŶŚĜҲƵĐſdžĞĜҢƉ͘
82


,ҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶҾŝĜƀƚҢŝӈĐϮϬϭϬͲϮϬϱϬ͗
EŚӋŶŐLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚǀăĐĄĐůӌĂĐŚҸŶ

dŚƵŶŚҨƉǀăǀŝҵĐƐӂŚӋƵdžĞƀƚƀĐſƐӌƚӇҿŶŐƋƵĂŶŵҢŶŚŵҰơĐŚ
ĐӌĐǀӀŝŶŚĂƵ͘dƵLJŶŚŝġŶ͕ďġŶĐҢŶŚĜſ͕ŵҾƚǀăŝLJұƵƚҺŬŚĄĐ͕ŶŚӇƐҺ
ůӇӄŶŐƚƌүĞŵŚĂLJǀŝҵĐƠŶŚŶŐƵLJҵŶƚӉďҹdžĞƀƚƀĐƹŶŐĜſŶŐŵҾƚǀĂŝ
ƚƌžƋƵĂŶƚƌҸŶŐ͘
yĞƀƚƀŵƵĂŵӀŝŚŝҵƵƋƵңŚҿŶƚƌƵŶŐďŞŶŚĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶĐƹ͕ƚƵLJ
ŶŚŝġŶůҢŝůӀŶŚҿŶ͘ŽĜſĐĄĐƚĄĐĜҾŶŐƚŚӌĐƚұĚŽǀŝҵĐƚŚĂLJĜҼŝŬӎ
ƚŚƵҨƚĜұŶƀŶŚŝҴŵŵƀŝƚƌӇӁŶŐŐҥŶŶŚӇďҪŶŐŬŚƀŶŐ͘
dӉĐĄĐŬұƚƋƵңŶăLJ͕ĐŚƷŶŐƚĂƚŚҤLJƌҪŶŐ͗ŬŚĄĐǀӀŝĐĄĐLJұƵƚҺǀҲĚąŶƐҺ͕ŬŚƀŶŐĐſ
ĚӌĜŽĄŶŶăŽǀҲǀŝҵĐůĆŶŐƉŚşƚŚӁŝŐŝĂŶ͘dƵLJŶŚŝġŶĐſŵҾƚǀăŝĚӌĜŽĄŶǀҲƋƵĄ
ƚƌŞŶŚƉŚĄƚƚƌŝҳŶƚƌŽŶŐƚӇҿŶŐůĂŝĜӇӄĐĜӇĂƌĂ͗
DҾƚŵҭƚ͕ŶŐӇӁŝĐĂŽƚƵҼŝŚŝҵŶŶĂLJĚŝĜҾŶŐŶŚŝҲƵŚҿŶƐŽǀӀŝĐĄĐƚŚұ
ŚҵĜŝƚƌӇӀĐ͕ŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐӆĂŚҸƚҢŽĜŝҲƵŬŝҵŶĐŚŽŵҾƚƐҺůӇӄŶŐůӀŶ
džĞƀƚƀƚĉŶŐůġŶ͘yƵŚӇӀŶŐŶăLJƐҰƟұƉƚӅĐĜŝůġŶ͕ďӂŝŚŝҵŶŶĂLJƐҺ
ůӇӄŶŐŶŐӇӁŝĐĂŽƚƵҼŝǀӀŝơŶŚĚŝĜҾŶŐĐĄŶŚąŶĚŽĐŚŝұĐƀƚƀŵĂŶŐ
ůҢŝƐҰƚĉŶŐůġŶ͘
DҭƚŬŚĄĐ͕ǀŝҵĐĜŝďҾǀăĜŝdžĞĜҢƉƚƌŽŶŐĜƀƚŚҷĐƹŶŐĜҢƚĜӇӄĐŬұƚƋƵң
ljŶŐŚšĂ͘EŐƵLJġŶŶŚąŶƚƌӇӀĐŚұƚůăĚŽƐӌƚŚĂLJĜҼŝŐŝĄƚƌҷƚƌŽŶŐdžĆŚҾŝ
ӈĐ͗ǀĂŝƚƌžĐӆĂdžĞƀƚƀŶŚӇŵҾƚǀҨƚƐӂŚӋƵďңŽĜңŵƚƌŽŶŐƚŚұŚҵ
ƚƌүͲƚŚұŚҵǀӀŝƐӌĐſŵҭƚĐӆĂdžĞƀƚƀӂŬŚҩƉŵҸŝŶҿŝͲĜĂŶŐŐŝңŵ͖
ƚŚĂLJǀăŽĜſƐӌŶŚҤŶŵҢŶŚǀҲůҺŝƐҺŶŐĜҷŶŚŚӇӀŶŐďңŽǀҵƐӈĐŬŚҹĞ
ǀăŵƀŝƚƌӇӁŶŐŶŐăLJĐăŶŐƚĉŶŐ͘ŽĜſƚҢŝĐĄĐƚƌƵŶŐƚąŵĜƀƚŚҷdžƵҤƚ
ŚŝҵŶŶŚӋŶŐĐҿŚҾŝĜҳƚӏůҵ͞ŶŚſŵŵƀŝƚƌӇӁŶŐ͟;ŵҾƚŬŚĄŝŶŝҵŵĐӆĂ

KƩŽŝŵŵĞƌŵĂŶŶ͕ϭϵϴϲͿƚӉŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐƀŶŐĐҾŶŐǀăŐŝĂŽƚŚƀŶŐƉŚŝ
ĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶƚĉŶŐŶŚҮƚӉŶĉŵϮϬϬϮĜұŶŶĉŵϮϬϬϴƟұƉƚӅĐƚĉŶŐ
ůġŶ͘dŝҲŵŶĉŶŐĐӆĂŶŚӋŶŐŶŐӇӁŝƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶƚңŝ
ŚăŶŚŬŚĄĐŚĐƀŶŐĐҾŶŐǀҧŶĐžŶĚһŝĚăŽ͗ϮϬйƐҺŶŐӇӁŝƚŚĂŵŐŝĂŐŝĂŽ
ƚŚƀŶŐĜӇӄĐŚҹŝŚŝұŵŬŚşƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶĐƀŶŐĐҾŶŐ͕ƚƵLJ
ŶŚŝġŶĜĄŶŚŐŝĄŬŚңŶĉŶŐƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶŶăLJĐӆĂŚҸůăƌҤƚ
ƚҺƚ;>Z͕ϮϬϭϬͿ͘
dŚġŵǀăŽĜſĐҥŶĐŚƷljƌҪŶŐ͕ƚҢŝŶҿŝĜӇӄĐĐƵŶŐĐҤƉĚҷĐŚǀӅǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚ
ĜӇӁŶŐƐҩƚĐƀŶŐĐҾŶŐŶҾŝĜƀ;ƚăƵĜŝҵŶ͕ƚăƵĐĂŽƚҺĐͿǀŝҵĐƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐ
ƟҵŶĐƀŶŐĐҾŶŐĐƹŶŐƚĉŶŐ͘dƵLJŶŚŝġŶƚƌŽŶŐŵҾƚĐҤƵƚƌƷĐĚąŶĐӇĜӇӄĐŶӀŝůҹŶŐ
ŚҿŶĚŽĐŚŝƉŚşĐҺĜҷŶŚĐĂŽ͕ĚӇӀŝƐӌĐąŶŶŚҩĐǀҲĐŚŝƉŚşůӄŝşĐŚŬŝŶŚƚұĐĄŶŚąŶ͕
ĐſƚŚҳƐҰĐſŶŐăLJĐăŶŐşƚĜӇӁŶŐƐҩƚŵӀŝĜӇӄĐdžąLJĚӌŶŐŵӀŝ͘
83


,ĂŶƐͲ,ĞŝŶƌŝĐŚ^^

ŽҢŶƟұƉƚŚĞŽƐҰĐҺŐҩŶŐƚſŵƚҩƚĐĄĐLJұƵƚҺĜĆŵƀƚңƚƌġŶĜąLJĐƶŶŐ
ĐĄĐƋƵĄƚƌŞŶŚƉŚĄƚƚƌŝҳŶƚŚăŶŚĐĄĐĚӌ漏͘

ϰ͘

<ҷĐŚďңŶƚӇҿŶŐůĂŝ

dӉŶŚӋŶŐLJұƵƚҺƚƌġŶĐſƚŚҳĜӇĂƌĂŵҾƚ͞<ҷĐŚďңŶƚӇҿŶŐůĂŝ͕͟ƚӈĐůăƟұƉƚӅĐ
ĚƵLJƚƌŞĐĄĐĐŚşŶŚƐĄĐŚĐƹĜһŶŐƚŚӁŝŵӂƌҾŶŐĐĄĐdžƵŚӇӀŶŐƚƌӇӀĐĜąLJ͕ĜӇĂƚӀŝ
ĐĄĐĚӌĜŽĄŶǀҲƀŶŚŝҴŵŵƀŝƚƌӇӁŶŐĚŽŐŝĂŽƚŚƀŶŐŐąLJŶġŶͲĜӇӄĐƚſŵŐҸŶ
ƚƌŽŶŐĐңŚĂŝĐŚҶƐҺƐӊĚӅŶŐĚŝҵŶơĐŚǀăůӇӄŶŐŬŚşƚŚңŝKϮ͘
;ϭͿ
^ӌŵӂƌҾŶŐĜƀƚŚҷƚҢŝĐĄĐŬŚƵǀӌĐůąŶĐҨŶĜƀƚŚҷůӀŶ͕ƚŚĞŽĜſŵӂƌҾŶŐ

ĚŝҵŶơĐŚĜҤƚĚăŶŚĐŚŽŐŝĂŽƚŚƀŶŐůăŵҾƚƚƌŽŶŐŶŚӋŶŐLJұƵƚҺĐҿďңŶŐąLJƉŚĄ
ŚӆLJǀăƉŚąŶŵңŶŚĜҤƚƚӌŶŚŝġŶ͘EŚӇĜĆŵƀƚңӂĜŽҢŶĜҥƵƟġŶ͕ŵҭĐĚƶĚąŶ
ƐҺĐӆĂӈĐŐŝңŵ͕ŶŚӇŶŐŚŝҵŶŶĂLJĐӈŵҽŝŶŐăLJůҢŝĐſƚŚġŵϵϰŚĞĐƚĂĚŝҵŶơĐŚ
ĜҤƚƚӌŶŚŝġŶďҷĐŚƵLJҳŶĜҼŝƚŚăŶŚĜҤƚӂŚŽҭĐĜҤƚĚăŶŚĐŚŽŐŝĂŽƚŚƀŶŐ;ƚƌƵŶŐ
ďŞŶŚϰŶĉŵƚŚĂLJĜҼŝ͕^ӂƚŚҺŶŐŬġůŝġŶďĂŶŐ͕ϮϬϭϬ͗ϴͿ͘DҭĐĚƶƠŶŚƚƌҢŶŐŶăLJ
ŚŝҵŶŶĂLJĜĆŐŝңŵƐŽǀӀŝŵҾƚƚŚҨƉŶŝġŶƚƌӇӀĐĜąLJ͕ƚƵLJŶŚŝġŶǀӀŝǀŝҵĐŵӂƌҾŶŐ
džƵŚӇӀŶŐŶăLJ͕ĜұŶŶĉŵϮϬϮϬŵӅĐƟġƵĐӆĂĐŚşŶŚƉŚӆŶŚҪŵŐŝӀŝŚҢŶǀŝҵĐƚҼŶ
ƚŚҤƚĜҤƚƚӌŶŚŝġŶdžƵҺŶŐĐžŶϯϬŚĞĐƚĂŵҾƚŶŐăLJŬŚſĐſƚŚҳƚŚӌĐŚŝҵŶĜӇӄĐ
;džĞŵŚŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϭϭͿ͘EŚӇŶŐƚƌġŶƚŚӌĐƚұǀŝҵĐŬŚƀŝƉŚӅĐůҢŝĚŝҵŶơĐŚĜҤƚƚӌ
ŶŚŝġŶĐſƚŚҳƐҰĐҥŶƚŚŝұƚͲŶſĐžŶĜӇӄĐŐҸŝůăŐŝĄƚƌҷąŵ͘'ŝĄƚƌҷŶăLJƚƌŽŶŐŵӅĐ
ƟġƵĚӌĄŶĐſƚŚҳĜҢƚĜӇӄĐƐӀŵŶŚҤƚǀăŶĉŵϮϬϯϬͲƚƌŽŶŐƚŚӌĐƚұƚŚҨŵĐŚşůąƵ
ŚҿŶƌҤƚŶŚŝҲƵ͘
,ŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϭϭ͗DӈĐƚĉŶŐŚăŶŐŶŐăLJĐӆĂĚŝҵŶơĐŚĜҤƚӂ͕ĜҤƚĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉ͕
ĜҤƚĚăŶŚĐŚŽŐŝĂŽƚŚƀŶŐƚҢŝӈĐ͕ơŶŚƚŚĞŽŚĞĐƚĂ͕ƚӉϭϬϬϱͲϮϬϬϴĐƹŶŐŶŚӇ
ŵӅĐƟġƵĚӌĄŶŶĉŵϮϬϮϬ
140
120
100
R2 = 0,6145

80
60
40
20
0
-20
1995

2000


2005

2010

2015

2020

2025

DŝġƵƚңĐӅƚŚҳ͘EŐƵһŶĚӋůŝҵƵ͗^ӂƚŚҺŶŐŬġůŝġŶďĂŶŐ;ϮϬϭϬͿ͕<ŝŶŚƚұŶƀŶŐůąŵŶŐŚŝҵƉ͕ŝҵŶơĐŚĜҤƚ
ŶŐӇŶŐŚŝҵƉƚŚĞŽŚŞŶŚƚŚӈĐƐӊĚӅŶŐƚŚӌĐƚұ͕ƐĞƌŝĞĐŚƵLJġŶŶŐăŶŚϯ͕ŵӅĐϱ͘ϭ͕tŝĞƐďĂĚĞŶ͗^ӂƚŚҺŶŐŬġ
ůŝġŶďĂŶŐ͕ƚƌĂŶŐϮϬ

84


,ҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶҾŝĜƀƚҢŝӈĐϮϬϭϬͲϮϬϱϬ͗
EŚӋŶŐLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚǀăĐĄĐůӌĂĐŚҸŶ

;ϮͿ
>ŝġŶ ƋƵĂŶ ƚӀŝ ůӇӄŶŐ ŬŚş ƚŚңŝ KϮ͕ƚӉŶŚӋŶŐ ŵŝġƵ ƚңƚƌġŶ͕ĐŚƷŶŐ ƚƀŝ
ĜӇĂƌĂŶŚӋŶŐƐӌƚĉŶŐƚƌӇӂŶŐƐĂƵ͗ĜұŶŶĉŵϮϬϱϬŐŝңŵĚąŶƐҺƚŚġŵϭϱйƐŽ
ǀӀŝŚŝҵŶŶĂLJ͕ŐŝĆŶĚąŶĐӇƚŚġŵϭϴй͕ŐŝңŵƚŚġŵϭϮйƚӏůҵĚąŶƐҺŶҪŵƚƌŽŶŐ
ĜҾƚƵҼŝůĂŽĜҾŶŐʹŶŚӋŶŐŶŐӇӁŝƚŚӇӁŶŐdžƵLJġŶĚŝĐŚƵLJҳŶƚӉŶŚăƚӀŝŶҿŝůăŵ
ǀŝҵĐ͕ƚĉŶŐŶŚƵĐҥƵŐŝĂŽƚŚƀŶŐ;ĜҭĐďŝҵƚǀӀŝŶŚſŵŶŐӇӁŝƚŚƵҾĐĜҾƚƵҼŝƚƌġŶ
ϲϬͿƚҼŶŐĐҾŶŐƚŚġŵϮϯй͘ŚƷŶŐƚƀŝơŶŚƚŽĄŶŶŚӋŶŐƚŚĂLJĜҼŝĚŽWŚӇҿŶŐƚŚӈĐ
ƉŚąŶĐŚŝĂŐŝңŵdžƵҺŶŐ;DŽĚĂů^ƉůŝƚͿĐƹŶŐŶŚӇŚŝҵƵƋƵңŬӎƚŚƵҨƚĐӆĂdžĞƀƚƀ
ƚĉŶŐůġŶĜҺŝǀӀŝŬşĐŚƚŚӇӀĐdžĞƀƚƀƌŝġŶŐŶŐăLJĐăŶŐůӀŶĚŽƚŚƵŶŚҨƉƚĉŶŐ͘<ұƚ
ƋƵңůăůӇӄŶŐŬŚşƚŚңŝKϮƚƌŽŶŐůšŶŚǀӌĐŐŝĂŽƚŚƀŶŐĜĆƚĉŶŐŬŚŽңŶŐϭϱйƐŽǀӀŝ

ŚŝҵŶŶĂLJ͘ŝҲƵŶăLJĐſƚŚҳŐąLJŶġŶŶŚӋŶŐңŶŚŚӇӂŶŐŶŐŚŝġŵƚƌҸŶŐƚӀŝǀŝҵĐĜҢƚ
ĜӇӄĐĐĄĐŵӅĐƟġƵŐŝңŵĜĆĜҭƚƌĂ;džĞŵŚŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϭϮͿ͘EŐĂLJĐңŵӅĐƟġƵ
ůšŶŚǀӌĐĐŚŽŶĉŵϮϬϭϮƚӉŵӅĐƟġƵƚҼŶŐƋƵĄƚůҧŶŵӅĐƟġƵĚăŝŚҢŶŐŝңŵϰϬй
ĜҲƵŬŚƀŶŐƚŚҳƚŚӌĐŚŝҵŶĜӇӄĐ͘ŽĜſĐҥŶƚŚŝұƚƉŚңŝĐſƐӌĜŝҲƵĐŚҶŶŚ͊
,ŞŶŚŵŝŶŚŚҸĂϭϮ͗>ӇӄŶŐŬŚşƚŚңŝKϮƚӉŐŝĂŽƚŚƀŶŐƚҢŝӈĐ͕ƚӉ ϭϵϵϬĜұŶ
ϮϬϭϬ͕ĐĄĐĚӌ漏ĐŚŽŶĉŵϮϬϱϬǀăĐĄĐŵӅĐƟġƵŐŝңŵƚӉŶŐůšŶŚǀӌĐ
195.000

130.000

65.000

0
1990

2000

2010

Actual Transport Sector Emissions of CO2

2020

2030

2040

2050

Target: Minus 21 % unƟl 2012, Minus 40 % unƟl 2050


EŐƵһŶ͗DŝġƵƚңĐӅƚŚҳǀӀŝƐҺůŝҵƵĐӆĂ^ӂŵƀŝƚƌӇӁŶŐůŝġŶďĂŶŐ;ϮϬϭϬͿ͕ůӇӄŶŐŬŚşƚŚңŝŶŚăŬşŶŚƚƌŽŶŐ
ŶĉŵϮϬϬϵŐŝңŵƚŚġŵϴ͕ϰй͕ƚŚƀŶŐƟŶ漏ĐŚşƐҺϭϯͬϮϬϭϬ͕ŵӅĐƟġƵŐŝңŵƚӉŶŐůšŶŚǀӌĐǀăĚӌ漏ƚŚĞŽ
ĐĄĐơŶŚƚŽĄŶĐӅƚŚҳ

ϱ͘

ĄĐƉŚӇҿŶŐĄŶ

^ӌĜŝҲƵĐŚҶŶŚůăĐſƚŚҳ͘dƌŽŶŐĜſƚŚĞŽƋƵĂŶĜŝҳŵĐӆĂĐŚƷŶŐƚƀŝ͕ƚƌŽŶŐůšŶŚ
ǀӌĐŚҮƉĐӆĂĐĄĐŚҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĜƀƚŚҷĐſďҺŶƋƵĂŶĜŝҳŵƟұƉ
ĐҨŶ͘ŚƷŶŐŬŚƀŶŐƉŚңŝůăŶŚӋŶŐŬұŚŽҢĐŚŬŚƀŶŐƚӇӂŶŐŵăůăŶŚӋŶŐŶŚӋŶŐ
85


,ĂŶƐͲ,ĞŝŶƌŝĐŚ^^

ĐŚҸŶůӌĂƚŚӌĐƚұ͕ĐĄĐƉŚӇҿŶŐĄŶŶŐĂLJƚӉďĂŶĜҥƵĜӇӄĐďŝұƚĜұŶůă͗ĐңŝƟұŶŬӎ
ƚŚƵҨƚ͕ĐңŝƟұŶƚҼĐŚӈĐŐŝĂŽƚŚƀŶŐ͕ƚĄŝƚҼĐŚӈĐǀŝҵĐƐӊĚӅŶŐŬŚƀŶŐŐŝĂŶĜƀƚŚҷ
ǀăƚŚĂLJĜҼŝƚŚſŝƋƵĞŶ͘

ϱ͘ϭ

ңŝƟұŶŬӎƚŚƵҨƚ

ңŝƟұŶŬӎƚŚƵҨƚĜӇӄĐĐŚŝĂƚŚăŶŚĐңŝƟұŶĐĉŶďңŶǀăĐңŝƟұŶŐŝĂƚĉŶŐ͘ңŝƟұŶ
ĐĉŶďңŶͲƚŚĞŽĜҷŶŚŶŐŚšĂůăŵҾƚƐҺůӇӄŶŐůӀŶŶŚӋŶŐĐңŝƟұŶŬŚĄĐŶŚĂƵǀҲŬӎ
ƚŚƵҨƚǀădžĆŚҾŝͲƚƌӇӀĐŚұƚďĂŽŐһŵĐĄĐĐƀŶŐŶŐŚҵĜҾŶŐĐҿƚƌƵLJҲŶĜҾŶŐ͘,ŝҵŶ
ƚҢŝǀăƚƌŽŶŐƚŚӁŝŐŝĂŶƚƌӇӀĐŵҩƚ͕ĜҾŶŐĐҿ,LJďƌŝĚ;ĜҾŶŐĐҿĜҺƚĜӇӄĐďҼdžƵŶŐ
ƚŚġŵĜҾŶŐĐҿĜŝҵŶͿǀăĜҾŶŐĐҿĜŝҵŶůăŶŚӋŶŐŬŚңŶĉŶŐƚŚĂLJƚŚұŚŝҵƵƋƵңŚҿŶ

ĐңĐŚŽĜҾŶŐĐҿĜҺƚ͘ңĐŚşŶŚƉŚӆǀăŶŐăŶŚĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉƐңŶdžƵҤƚdžĞƀƚƀĜҲƵ
ƚŚşĐŚďӇӀĐŬŚӂŝĜҥƵŶăLJĜҳŐŝңŝƋƵLJұƚǀҤŶĜҲŐŝңŵůӇӄŶŐŬŚşƚŚңŝŶŚăŬşŶŚ
ƚƌŽŶŐůšŶŚǀӌĐŐŝĂŽƚŚƀŶŐĜұŶŶĂLJǀҧŶĐŚӇĂĜҢƚLJġƵĐҥƵ͘dƵLJŶŚŝġŶŵӈĐĜҾ
ŶăLJǀҧŶĐžŶŬŚĄŬŚŝġŵƚҺŶ͗ҾŐŝĂŽƚŚƀŶŐǀҨŶƚңŝƚŚĞŽĜƵҼŝŵӅĐƟġƵ͕ĜұŶŶĉŵ
ϮϬϮϬƚҢŝӈĐƐҰĐſϭƚƌŝҵƵdžĞƀƚƀĜŝҵŶ;ͲDŽďŝůĞͿƚŚĂŵŐŝĂŐŝĂŽƚŚƀŶŐ;s^
ϮϬϭϬͿ͕ĐŽŶƐҺŶăLJƚƵLJŶŚŝġŶĐŚҶƚӇҿŶŐӈŶŐǀӀŝŬŚŽңŶŐϮ͕ϱйdžĞƀƚƀĐĄŶŚąŶ
ĜĆĜĉŶŐŬljƚҢŝӈĐ͘
dŚĞŽ ĐƀŶŐ ŶŐŚҵ ŚŝҵŶ ŶĂLJ͕ ĜҾŶŐ Đҿ ĜŝҵŶ ĐŚҶ ĐŚҢLJ ĜӇӄĐ ŵҾƚ ƋƵĆŶŐ
ĜӇӁŶŐŶŐҩŶĚŽĜſĜŝҲƵĐҥŶƐƵLJŶŐŚšůă͗ŚŽҭĐůădžĞƀƚƀĜŝҵŶĐŚҶĜӇӄĐƐӊĚӅŶŐ
ŶŚӇŵҾƚdžĞƀƚƀƚŚӈŚĂŝ;ĜŝҲƵŶăLJŶŐӇӄĐůҢŝƐҰңŶŚŚӇӂŶŐƟġƵĐӌĐĜұŶĐąŶ
ďҪŶŐŬŚşƚŚңŝĐӆĂůšŶŚǀӌĐŐŝĂŽƚŚƀŶŐͿ͕ŚŽҭĐůăƉŚңŝĐſŶŚӋŶŐƚŚĂLJĜҼŝǀҲƚҼ
ĐŚӈĐ͕ƚƌӇӀĐƟġŶůăƚҤƚĐңĐĄĐůŽҢŝŚŞŶŚĚҷĐŚǀӅƐӊĚӅŶŐĐŚƵŶŐ;ĂƌWŽŽůŝŶŐ͕Ăƌ
^ŚĂƌŝŶŐͿ͕ƐĂƵĜſĜҺŝǀӀŝŐŝĂŽƚŚƀŶŐƚƌŽŶŐŬŚƵǀӌĐŶŐŽҢŝƚŚăŶŚŶŐӇӄĐůҢŝĐſ
ƚŚҳƐӊĚӅŶŐĐĄĐůŽҢŝdžĞƀƚƀǀӀŝĜҾŶŐĐҿĜҺƚ;ĂŶnjůĞƌϮϬϭϬ͕ZĂŵŵůĞƌŽ͘:Ϳ͘dƵLJ
ŶŚŝġŶĚӌĂƚƌġŶĐĄĐǀҤŶĜҲĐҿďңŶƚƌŽŶŐǀŝҵĐƚŚӌĐŚŝҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐŶĉŶŐůӇӄŶŐ
ĜŝҵŶƚŽăŶĚŝҵŶǀӀŝĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐĄŶŚąŶ&ƌŝĞĚƌŝĐŚͬWĞƚĞƌƐŽŶĜĆ
ĜӇĂƚӀŝŬұƚůƵҨŶ͗͞ƐӊĚӅŶŐĐĄĐdžĞƀƚƀƉŚąŶŬŚҺŝůӀŶǀӀŝĜҾŶŐĐҿƐӊĚӅŶŐŶĉŶŐ
ůӇӄŶŐƉŝŶĜŝҵŶůăŵҾƚƚƌŽŶŐŶŚӋŶŐĐĄĐŚƚҺŶŬĠŵŶŚҤƚŶŚҪŵŐŝңŵůӇӄŶŐŬŚş
ƚŚңŝKϮ;&ƌŝĞĚƌŝĐŚͬWĞƚĞƌƐŽŶϮϬϬϵ͗ϯϱͿ͘
ġŶĐҢŶŚĜſ͕ǀŝҵĐƐӊĚӅŶŐĜҾŶŐĐҿĜŝҵŶĜҺŝǀӀŝdžĞĜҢƉŶŚӇŵҾƚĜҾŶŐ
ĐҿďҼƐƵŶŐĐſǀүĚҴĄƉĚӅŶŐ͘ҭĐďŝҵƚǀăŽŶĉŵϭϵϵϮĐŚŝұĐdžĞĜҢƉĜŝҵŶĜҥƵ
ƟġŶƌĂĜӁŝǀӀŝƚġŶŐҸŝ͞WĞĚĞůĞĐ͕͟ďҾƉŚҨŶŚҽƚƌӄƚƌƵLJҲŶĜҾŶŐďҪŶŐĜŝҵŶĐӆĂ
ŶſĐŚҶŚŽҢƚĜҾŶŐŬŚŝĜҢƉĐŚąŶǀăŽďăŶĜҢƉ͘^ңŶƉŚҦŵŶăLJĚăŶŚĐŚŽŶŚӋŶŐ
ƚŚăŶŚƉŚҺƚŚƵҾĐŬŚƵǀӌĐƚƌƵŶŐĚƵŚŽҭĐŶŚӋŶŐŶŐӇӁŝĐĂŽƚƵҼŝƚҨƉƚŚҳƚŚĂŽ͘
EŚӋŶŐĜſŶŐŐſƉƟұƉƚŚĞŽŶŚҪŵŐŝңŝƋƵLJұƚĐĄĐǀҤŶĜҲůăĐĄĐĐңŝƟұŶ
86


,ҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶҾŝĜƀƚҢŝӈĐϮϬϭϬͲϮϬϱϬ͗
EŚӋŶŐLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚǀăĐĄĐůӌĂĐŚҸŶ


ƐңŶdžƵҤƚŐŝĂƚĉŶŐ͘sӀŝĐĄĐƐңŶƉŚҦŵĐƀŶŐŶŐŚҵƚŚƀŶŐƟŶŶŚӇƚŚŝұƚďҷĜҷŶŚǀҷ
ŬŚƀŶŐŐŝĂŶϰĐŚŝҲƵ;ϰͲ͗ǀӀŝƚŚӁŝŐŝĂŶůăĐŚŝҲƵƚŚӈϰͿ͘sӀŝƚŚŝұƚďҷŶăLJĐĄĐĚӌ
漏ǀҲĄĐŚƚҩĐƐҰĜӇӄĐĐŚƵLJҳŶĜұŶ͕ŶŚӁĜſƚҢŽĐҿŚҾŝĐŚŽŶŐӇӁŝƚŚĂŵŐŝĂ
ŐŝĂŽƚŚƀŶŐƐӀŵƚƌĄŶŚĜӇӄĐĐĄĐĜŽҢŶĜӇӁŶŐďҷƚҩĐĜһŶŐƚŚӁŝŐŝңŵƟġƵƚŚӅ
ŶŚŝġŶůŝҵƵ;<ĂƚƐƵƐŚŝ/ŬĞƵĐŚŝ͕ϮϬϭϬͿ͘
EŐŽăŝƌĂĐžŶĐſŵҾƚǀăŝŐŝңŝƉŚĄƉŬӎƚŚƵҨƚşƚƉŚӈĐƚҢƉŚҿŶŶŚӇŶŐůҢŝ
ŬŚĄ ŚŝҵƵ ƋƵң ĜһŶŐ ƚŚӁŝ ĜҦLJ ŵҢŶŚ ŐŝĂŽ ƚŚƀŶŐ ƐŝŶŚ ƚŚĄŝ͘ ſ ůă ơĐŚ ŚӄƉ ĐĄĐ
ƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĐƀŶŐĐҾŶŐǀӀŝŐŝĂŽƚŚƀŶŐƉŚŝĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶ͕
ĐŚҫŶŐŚҢŶŶŚӇǀҨŶĐŚƵLJҳŶdžĞĜҢƉƚƌŽŶŐdžĞďƵljƚǀăƚăƵĜŝҵŶĐƀŶŐĐҾŶŐ͕ŚŽҭĐ
džąLJĚӌŶŐĐĄĐůăŶĜӇӁŶŐĐĂŽƚҺĐĚăŶŚĐŚŽĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶĐƀŶŐĐҾŶŐ͕ƚĄĐŚ
ďŝҵƚǀӀŝĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶďӂŝĐĄĐĚңŝƉŚąŶĐĄĐŚĐĂŽ
ďҪŶŐĜĄ͕ŶŚӁĜſĐſĜӇӄĐůӄŝƚŚұĐҢŶŚƚƌĂŶŚǀӀŝĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐ
ĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶĜҳĜҢƚĜӇӄĐƚҺĐĜҾĐĂŽƚƌŽŶŐǀҨŶĐŚƵLJҳŶ͘

ϱ͘Ϯ

ĄĐĐңŝƟұŶǀҲƚҼĐŚӈĐ

ңŝƟұŶǀҲƚҼĐŚӈĐƚӈĐůăĐŚƵLJҳŶŚӇӀŶŐĚžŶŐŐŝĂŽƚŚƀŶŐĜƀƚŚҷŶŚӁĐĄĐůҵŶŚ
ŚŽҭĐůҵŶŚĐҤŵŚăŶŚĐŚşŶŚŚŽҭĐďҪŶŐůҵƉŚşŚĂLJĐĄĐĜҾŶŐĐҿǀҲŵҭƚŬŝŶŚƚұ͘
ĄĐŐŝңŝƉŚĄƉŚăŶŚĐŚşŶŚďĂŽŐһŵĐĄĐŬŚƵǀӌĐƐŝŶŚƚŚĄŝĜӇӄĐdžąLJĚӌŶŐ
ƚƌŽŶŐƚҢŝŚăŶŐůŽҢƚĐĄĐĜƀƚŚҷĐӆĂӈĐ͘dҢŝĜąLJ͕ĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐſ
ůӇӄŶŐŬŚşƚŚңŝĐĂŽŚҿŶŵӈĐŐŝӀŝŚҢŶŬŚƀŶŐĜӇӄĐƉŚĠƉŚŽҢƚĜҾŶŐ͘EŐŽăŝƌĂ
ĐĄĐĐҿĐŚұƚŚҷƚƌӇӁŶŐďĂŽŐһŵŚҵƚŚҺŶŐƚŚƵƉŚşŐŝĂŽƚŚƀŶŐ;ŝƚLJͲDĂƵƚ͗ĜӇӄĐ
ƚŚңŽůƵҨŶŶŐĂLJƚƌŽŶŐƉŚҥŶŶăLJďӂŝ<͘,͘,ĂƌƚǁŝŐͿ͕ŚҵƚŚҺŶŐŶăLJĐŚŽƉŚĠƉơŶŚ
ƉŚşĐĄĐĐĄŶŚąŶƐӊĚӅŶŐĜӇӁŶŐŐŝĂŽƚŚƀŶŐĜƀƚŚҷ͕ƉŚӅƚŚƵҾĐǀăŽƚҼŶŐŶŚƵĐҥƵ
ƚƌŽŶŐŵҾƚŬŚŽңŶŐƚŚӁŝŐŝĂŶŶŚҤƚĜҷŶŚ͘
dƌŽŶŐƚƌӄĐҤƉĚăŶŚĐŚŽĐĄĐůŽҢŝĚҷĐŚǀӅ͕ĐſƚŚҳĐſĐĄĐӇƵĜĆŝǀҲƚăŝ
ĐŚşŶŚĜҳƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĐƀŶŐĐҾŶŐ͕ĐŚҫŶŐŚҢŶ

ŶŚӇŚҽƚƌӄǀҲǀĠĚăŶŚĐŚŽŚҸĐƐŝŶŚ͕ƐŝŶŚǀŝġŶ;džĞŵƚŚġŵďңŶƚŚĂŵůƵҨŶĐӆĂ
͘DƂŶŶŝĐŚƚƌŽŶŐŵӅĐŶăLJͿ͘dҤƚĐңĐĄĐŚҽƚƌӄĚăŶŚĐŚŽĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶ
ƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĐƀŶŐĐҾŶŐŚŝҵŶĜĂŶŐĜӇӄĐƚƌĂŶŚĐĆŝ͗ŶұƵŶŚӇŬŚƀŶŐĜӇӄĐƚƌӄ
ĐҤƉƚŚŞŶŐӇӁŝƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶĐƀŶŐĐҾŶŐďҪŶŐǀŝҵĐŬŚƀŶŐƐӊĚӅŶŐ
ĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶĐſŐſƉƉŚҥŶƚŚӌĐŚŝҵŶǀŝҵĐďңŽ
ǀҵŵƀŝƚƌӇӁŶŐʹǀҺŶŬŚƀŶŐĜӆŵҢŶŚʹŚĂLJŬŚƀŶŐ͍ƵҺŝĐƶŶŐŶŐӇӁŝƚĂĐſƚŚҳ
ŚŞŶŚĚƵŶŐƌĂǀŝҵĐŬұƚŚӄƉĐĄĐĚҷĐŚǀӅǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĐƀŶŐĐҾŶŐŵŝҴŶƉŚş
ǀӀŝƉŚşŐŝĂŽƚŚƀŶŐĚăŶŚĐŚŽdžĞƀƚƀŶŚӇŵҾƚŐŝңŝƉŚĄƉƚƌŝҵƚĜҳ͘,ŝҵŶŶĂLJ͕ŶŐĂLJ
ƚҢŝŶŚŝҲƵĜƀƚŚҷ͕ǀăŽŶŚӋŶŐŶŐăLJŵƵĂƐҩŵĐŚşŶŚĐӆĂĚҷƉůҴŐŝĄŶŐƐŝŶŚ͕ŶŚӋŶŐ
87


,ĂŶƐͲ,ĞŝŶƌŝĐŚ^^

ŶŐӇӁŝĜŝŵƵĂƐҩŵĜҽdžĞŶŐŽăŝŬŚƵǀӌĐƚƌƵŶŐƚąŵĐſƚŚҳƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐ
ƟҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐƀŶŐĐҾŶŐŵŝҴŶƉŚş͘
ƵҺŝĐƶŶŐ͕ĐĄĐĐңŝƟұŶǀҲƚҼĐŚӈĐĜĆĐƵŶŐĐҤƉĐŚŽĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶǀҨŶ
ƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĐƀŶŐĐҾŶŐơŶŚůŝŶŚŚŽҢƚ͗ĜҾŶŐĐҿĠƉdžƵŶŐƚŚąŶƚŚŝҵŶǀӀŝŶŐӇӁŝ
ĚƶŶŐ͕ŬŚңŶĉŶŐŬұƚŶҺŝĐƹŶŐŶŚӇŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐĄŶŚąŶƚӀŝŶŚӋŶŐ͞<ŝůŽŵĞƚĐƵҺŝ
ĐƶŶŐ͘͟dҢŝŶŚŝҲƵĜƀƚŚҷĐӆĂӈĐ͕ŚŝҵŶŶĂLJĐƹŶŐĜĆĐſŶŚŝҲƵŚŞŶŚƚŚӈĐƟұƉĐҨŶ
ơŶŚůŝŶŚŚŽҢƚŶăLJ͕ĐŚҫŶŐŚҢŶŶŚӇĐŚҶǀӀŝǀĠƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶĐƀŶŐ
ĐҾŶŐĜĆŵƵĂ͕ŶŐӇӁŝƐӊĚӅŶŐĐſƚŚҳĜŝdžĞdĂdžŝƚӉďұŶĜҽĐƵҺŝĐƶŶŐǀҲŶŚăŵă
ŬŚƀŶŐŵҤƚƚŚġŵĐŚŝƉŚşŶăŽ͘
ĄĐĐңŝƟұŶǀҲƚҼĐŚӈĐĐƹŶŐƉŚңŝĐŚƷljƚӀŝŶŚƵĐҥƵƐӊĚӅŶŐĐĄĐƉŚӇҿŶŐ
ƟҵŶĐƀŶŐĐҾŶŐĐӆĂŶŚſŵĚąŶƐҺĜĂŶŐŐŝăŚſĂ͕ĐŚҫŶŐŚҢŶŶŚӇ͗džąLJĚӌŶŐŶŚŝҲƵ
ƚƌҢŵĜҽdžĞŚҿŶŶŚҪŵůăŵƋƵĆŶŐĜӇӁŶŐƚӀŝĐĄĐƚƌҢŵ͕ĐĄĐďұŶĜҽŶŐҩŶŚҿŶ͕Đſ
ƚŚġŵĐĄĐƚƌҢŵdžĞǀăƉŚӇҿŶŐƟҵŶŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐƀŶŐĐҾŶŐĚăŶŚĐŚŽŶŐӇӁŝŐŝăǀă
ŶŐӇӁŝŬŚƵLJұƚƚҨƚ;ůƚƌŽĐŬͬĞƌƚƌĂŵ͕ϮϬϬϵ͗ϭϭͿ͘

ϱ͘ϯ'ŝңŵŐŝĂŽƚŚƀŶŐďҪŶŐĐĄĐŚƚŚĂLJĜҼŝǀŝҵĐƐӊĚӅŶŐĚŝҵŶơĐŚĜҤƚƉŚƶ
ŚӄƉ

EұƵŶŚӇƐӌŵӂƌҾŶŐĜƀƚŚҷ;hƌďĂŶ^ƉƌĂǁůͿůăŵҾƚƚƌŽŶŐŶŚӋŶŐŶŐƵLJġŶŶŚąŶ
ĐҿďңŶŬŚŝұŶĐŚŽƋƵĆŶŐĜӇӁŶŐĚăŝŚҿŶĜһŶŐƚŚӁŝŬŚŝұŶĐŚŽĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶ
ŐŝĂŽƚŚƀŶŐĐҿŐŝӀŝĐĄŶŚąŶůŝŶŚŚŽҢƚĐŚŝұŵӇƵƚŚұŚҿŶƐŽǀӀŝĐĄĐƉŚӇҿŶŐƟҵŶ
ǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚĐƀŶŐĐҾŶŐǀҺŶƟұƚŬŝҵŵŶŐƵһŶƚăŝŶŐƵLJġŶ͕ƚŚŞŶŐӇӄĐůҢŝ
ǀŝҵĐŬŚƵLJұŶŬŚşĐŚĜƀƚŚҷŶĠŶǀӀŝǀŝҵĐƚҨƉƚƌƵŶŐĚŝҵŶơĐŚǀăŚҢŶĐŚұƐӌƉŚĄƚ
ƚƌŝҳŶŬŚƵĚąŶĐӇŶŐŽăŝƚƌƵŶŐƚąŵĜƀƚŚҷͲŶŐŽăŝŬŚƵǀӌĐŶҾŝƚŚăŶŚͲůăƉŚңŶ
ӈŶŐĐӆĂƋƵLJŚŽҢĐŚĜƀƚŚҷǀӀŝĐĄĐŚŞŶŚƚŚӈĐŐŝĂŽƚŚƀŶŐǀҨŶƚңŝĐſңŶŚŚӇӂŶŐ
ƟġƵĐӌĐƚӀŝŵƀŝƚƌӇӁŶŐ͘EſŝĐĄĐŚŬŚĄĐ͕ĐĄĐŬŚƵǀӌĐĐŚӈĐŶĉŶŐŚҽŶŚӄƉǀӀŝ
ĐĄĐŬŚңŶĉŶŐŶŚӇŵƵĂƐҩŵ͕ůăŵǀŝҵĐǀăǀƵŝĐŚҿŝůăĐĄĐŚŞŶŚƚŚӈĐƚŚĂLJƚŚұƐŝŶŚ
ƚŚĄŝĐŚŽĐĄĐƚƌƵŶŐƚąŵŵƵĂƐҩŵǀӀŝĐĄĐĐŚӈĐŶĉŶŐƌŝġŶŐďŝҵƚ͕ŶҿŝůăŵǀŝҵĐǀă
ĐĄĐĐĉŶŚҾĚăŶŚĐŚŽŵҾƚŚҾŐŝĂĜŞŶŚ͘ҔĜŝҳŵŶăLJďңŶƚŚąŶŶӇӀĐӈĐĐƹŶŐĐſ
ƚŚҳŚҸĐŚҹŝƚӉŶŚӋŶŐƚŚӈƚӇҿŶŐƚӌĐĄĐŬŚƵƉŚҺĐҼĐӆĂ,ăEҾŝƚƌӇӀĐĜąLJ͗ŚҸ
ůăŵǀŝҵĐǀăƐŝŶŚƐҺŶŐƚƌŽŶŐŵҺŝƋƵĂŶŚҵƚƌӌĐƟұƉǀӀŝŚăŶŐdžſŵůĄŶŐŐŝҲŶŐ͕
ĜŝҲƵŶăLJĐƹŶŐŬŚƀŶŐůҤLJůăŵŶŐҢĐŶŚŝġŶŶŐĂLJĐңƚҢŝĐĄĐŶҲŶŬŝŶŚƚұŚҨƵĐƀŶŐ
ŶŐŚŝҵƉʹĚҷĐŚǀӅŶĉŵϮϬϱϬ͘
DҭĐĚƶĐŚŽĜұŶŐŝӋĂƚŚұŬӏƉŚӇҿŶŐĄŶŶăLJĜĆĜӇӄĐƚŚӌŚŝġŶ͕ŶŚӇŶŐ
ǀҧŶĐžŶŶŚӋŶŐďĉŶŬŚŽĉŶǀҲdžƵŚӇӀŶŐŶăLJ͕ŶŐĂLJĐңǀŝҵĐdžąLJĚӌŶŐĐĄĐƚƌƵŶŐ
ƚąŵŵƵĂƐҩŵƚҢŝĐĄĐƚŚăŶŚƉŚҺŶŚҹǀăǀӉĂ͕ǀăǀŝҵĐƉŚąŶŚŽĄdžĆŚҾŝƟұƉƚӅĐ
88


,ҵƚŚҺŶŐǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶҾŝĜƀƚҢŝӈĐϮϬϭϬͲϮϬϱϬ͗
EŚӋŶŐLJұƵƚҺƋƵLJұƚĜҷŶŚǀăĐĄĐůӌĂĐŚҸŶ

ĐӆĂŬŚƵƉŚҺĐҼĚŽŶŐƵLJġŶŶŚąŶƐӌĐĄĐŚďŝҵƚŐŝӋĂĜŝҲƵŬŝҵŶƐҺŶŐĐӆĂŶŐӇӁŝ

ĚąŶƚҢŝӈĐŚŝҵŶƚҢŝ͘dƵLJŶŚŝġŶƌҤƚŶŚŝҲƵĐĄĐƚĄĐŐŝңŬŚĄĐŶŚĂƵƚŚҤLJĐſƚŚҳ
ƋƵĂŶƐĄƚĜӇӄĐƋƵĄƚƌŞŶŚ͞dƌӂůҢŝǀӀŝĜƀƚŚҷ͟ĜĂŶŐŚŞŶŚƚŚăŶŚ;ůƚƌŽĐŬͬĞƌͲ
ƚƌĂŵϮϬϬϵ͕'ĞƉƉĞƌƚͬ'ŽƌŶŝŐϮϬϭϬͿ͘ҔĜąLJƚҥŶŐůӀƉƚƌƵŶŐůӇƵ;ŚҥƵŚұƚůăƚƌş
ƚŚӈĐƚƌүĜһŶŐƚŚӁŝĐƹŶŐƚŚƵҾĐŚŝҵŶƚӇӄŶŐ͞ĄŝƚҼƌҼŶŐ͟ͿůăŶŚӋŶŐŶŐӇӁŝƚҢŽ
ŶġŶdžƵŚӇӀŶŐ͘^ӌĜңŽŶŐӇӄĐdžƵŚӇӀŶŐŶăLJĐſƚŚҳƚŚӌĐŚŝҵŶĜӇӄĐůăŶŚӁƐӌ
ĐŚƵLJҳŶĜҼŝĐҤƵƚƌƷĐĐӆĂŶҲŶŬŝŶŚƚұӈĐ͗ƚӉďҹŶҲŶŬŝŶŚƚұĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉŶҭŶŐ
ŐąLJƀŶŚŝҴŵŵƀŝƚƌӇӁŶŐŶŐŚŝġŵƚƌҸŶŐ͘EŐӇӁŝƚĂĐŚҶĐſƚŚҳƚŚŽĄƚ ŬŚҹŝŶҲŶ
ĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉŶăLJŬŚŝƌĂŬŚҹŝŬŚƵǀӌĐŶҾŝƚŚăŶŚĐăŶŐŶŚĂŶŚĐăŶŐƚҺƚ͕ĜһŶŐƚŚӁŝ
ŚӇӀŶŐƚӀŝŶҲŶĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉĚҷĐŚǀӅ͘ŝҲƵŶăLJĜŝŬğŵǀӀŝǀŝҵĐĐŚƵLJҳŶĜҼŝĐĄĐ
ĚŝҵŶơĐŚĜҤƚĐƀŶŐŶŐŚŝҵƉƚŚăŶŚĜҤƚĚăŶŚĐŚŽŬŝŶŚĚŽĂŶŚƐңŶdžƵҤƚĐŚŽĐĄĐůšŶŚ
ǀӌĐƚŚӈϯǀăĜҤƚӂ͘
ŚҶƌŝġŶŐĚӌ漏ǀҲƚƌҨƚƚӌŬŚƀŶŐŐŝĂŶĜƀƚŚҷŶĉŵϮϬϱϬĐƹŶŐĜĆĐŚҶƌĂ͕
ŬŚƀŶŐĐſңŶŚŚӇӂŶŐĐŚşŶŚƚƌҷƚŚŞŬŚƀŶŐĐſƋƵĄƚƌŞŶŚƚĄŝĜƀƚŚҷŚſĂƚŚӌĐĐŚҤƚ
;ƐŽƐĄŶŚǀӀŝůƚƌŽĐŬͬĞƌƚƌĂŵϮϬϬϵ͗ϴͿ͘sӀŝƐӌĜĄŶŚŐŝĄƐĂŝĐĄĐĐŚŝƉŚşŵƀŝ
ƚƌӇӁŶŐ͕ĐŚŝƉŚşdžĆŚҾŝǀăƚŚƵŚҮƉŬŚĄŝŶŝҵŵŚŝҵƵƋƵң͕ƚҤƚĐңĐĄĐĐŚşŶŚƉŚӆůŝġŶ
ďĂŶŐƚƌӇӀĐĜąLJĜĆŬŚƵLJұŶŬŚşĐŚƐӌŵӂƌҾŶŐĜƀƚŚҷďҪŶŐĐŚşŶŚƐĄĐŚƚŚƵұ͕ŶŚӇ
ĐĄĐŬŚŽңŶƚƌӄĐҤƉdžąLJĚӌŶŐƚŚġŵĜӇӁŶŐdžĄƚӀŝĐĄĐŶҿŝůăŵǀŝҵĐŚĂLJŬŚƵLJұŶ
ŬŚşĐŚdžąLJƚŚġŵŶŚăӂ͘^ӌƚŚĂLJĜҼŝƐƵLJŶŐŚšĜӇӄĐƚŚӌĐŚŝҵŶƚӉŶŐďӇӀĐŵҾƚ͊

ϱ͘ϰ

dŚĂLJĜҼŝƚŚſŝƋƵĞŶ

EŚӇǀӉĂŵƀƚңӂƚƌġŶ͕ĚҴƚŚҤLJƌҪŶŐdžĞƀƚƀŶŐăLJĐăŶŐƚĉŶŐůġŶĐŚӆLJұƵŶŚӁƚŚұ
ŚҵƚƌүͲŶŚӋŶŐŶŐӇӁŝĜӇӄĐŐŝĄŽĚӅĐͲǀӀŝljŶŐŚšĂŬŚƀŶŐĐŚҶĐžŶůăĜҺŝƚӇӄŶŐ
ĐӆĂƐӌƟġƵĚƶŶŐƉŚƀƚƌӇҿŶŐ͘dŚұŚҵĐŚĂƀŶŐŚҸ͕ƐĂƵŬŚŝĐŚҤƉŶŚҨŶdşŶŚĐĄ
ŶŚąŶƋƵĂďҾŵĄLJĜҾĐƚăŝĐӆĂŚӆŶŐŚšĂYƵҺĐdžĆǀăŶŚӋŶŐŬŚſŬŚĉŶƚƌŽŶŐ
ĐŚŝұŶƚƌĂŶŚĐƹŶŐŶŚӇƚŚӁŝŐŝĂŶƐĂƵŬŚŝĐŚŝұŶƚƌĂŶŚŬұƚƚŚƷĐƚӉŶŚӋŶŐŶĉŵ
ϭϵϱϬĜұŶŶŚӋŶŐŶĉŵϭϵϳϬƚҢŝdąLJӈĐĜĆƉŚĄƚƚƌŝҳŶŵҾƚŚŞŶŚŵҧƵĚŝĜҾŶŐ͕
ĜſĐŚşŶŚůădžĞƀƚƀ͘ŚŝұĐdžĞůăƐӌƚŚҳŚŝҵŶơŶŚƚӌĚŽĐĄŶŚąŶǀăƐӌƟġƵĚƶŶŐ

džĂdžҶ͘săŽŶŚӋŶŐŶĉŵϭϵϳϬƚҢŝdąLJӈĐďҩƚĜҥƵĐſƐӌƚŚĂLJĜҼŝǀҲƐƵLJŶŐŚšŵҾƚ
ĐĄĐŚĞĚğ͕ƐӌƚŚĂLJĜҼŝŶăLJĜұŶŶĂLJƚƌӂŶġŶŵҢŶŚŵҰŚҿŶ͘
,ŝҵŶŶĂLJƐңŶƉŚҦŵŬŚƀŶŐĐžŶůăLJұƵƚҺĜҭƚůġŶŚăŶŐĜҥƵŵăůăĚҷĐŚ
ǀӅ͗ǀҨŶƚңŝŚăŶŚŬŚĄĐŚŶŚĂŶŚŚҿŶǀăƚŚŽңŝŵĄŝŚҿŶŵăŬŚƀŶŐĐҥŶƋƵĂŶƚąŵ
ǀҲǀŝҵĐďңŽƚƌŞŬӎƚŚƵҨƚdžĞ͕ŬŚƀŶŐƉŚңŝŵҵƚŵҹŝĜŝƠŵĐŚҽĜҽdžĞŚĂLJǀҧŶƉŚңŝ
ƚƌңƚŚġŵĐĄĐĐŚŝƉŚşŬŚŝŬŚƀŶŐƐӊĚӅŶŐ͘<ұƚƋƵңůăĐĄĐĐƀŶŐƚLJĚҷĐŚǀӅ͞ŚŝĂ
Ɛүƀƚƀ͟;ĂƌƐŚĂƌŝŶŐͿĜĆƌĂĜӁŝ͕ŶŚӁĜſǀŝҵĐƐӊĚӅŶŐĐĄŶŚąŶdžĞƀƚƀƚƌŽŶŐƐӂ
ŚӋƵĐŚƵŶŐƚƌӂŶġŶĚҴĚăŶŐŚҿŶ͘,ŝҵŶŶĂLJĚҷĐŚǀӅŶăLJĜĆĐŚŽƉŚĠƉŚҵƚŚҺŶŐ
89


×