Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Dung Dịch đó tr đấy ơiiiiiiii

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (180.5 KB, 1 trang )

Khóa nâng cao

ChemEZ

Chương 6: DUNG DỊCH
Luyện tập 03
Câu 1: Pha lỗng axit bằng cách rót từ từ 20g dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu
được 50g dung dịch H2SO4.
a/ Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau khi pha lỗng.
b/ Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng biết rằng dung dịch này có khối
lượng riêng là 1,1g/cm3.
Câu 2: Biết SK2SO4 = 11,1g. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt
độ này.
Câu 3: Trong 800ml của một dung dịch có chứa 8g NaOH.
a/ Tính nồng độ mol của dung dịch này.
b/ Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1M?
Câu 4: A là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2M. B là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,5M.
a/ Nếu trộn A với B theo tỉ lệ thể tích VA : VB = 2 : 3 được dung dịch C. Xác định CM của dung
dịch C.
b/ Phải trộn A với B theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch H2SO4 0,3M.
Câu 5: Có 200 g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A).
a/ Cần phải trộn thêm vào dung dịch A bao nhiêu gam dung dịch NaOH 10% để được dung dịch
NaOH 8% ?
b/ Cần hoà tan bao nhiêu gam NaOH vào dung dịch A để có dung dịch NaOH 8%?
c/ Làm bay hơi nước dung dịch A, người ta cũng thu được dung dịch NaOH 8%. Tính khối
lượng nước đã bay hơi.

--- HẾT ---

LỚP HÓA 8 ONLINE


1×