Tải bản đầy đủ (.docx) (18 trang)

ĐỀ tài mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất sự vận động của đảng ta hiện nay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (504.94 KB, 18 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƠNG Á
KHOA: Ngơn Ngữ Trung

BÀI TẬP TIỂU LUẬN
HỌC PHẦN: TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN
Tên Nhóm: Nhóm 9

LỚP:CH21A4A

ĐỀ TÀI: Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng
sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận động của
Đảng ta hiện nay?
GVHD: Th.s Nguyễn Khoa Tuấn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


TÓM TẮT:
I.Khái niệm:
Lực lượng sản xuất
Quan hệ sản xuất

II.Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX

III.Sự vận động quy luật này của Đảng ta hiện nay.

2

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.comI.KHÁI NIỆM:
1.Lực lượng sản xuất:
Có thể hiệu lực sản xuất là năng lực thực
tiễn cải tiến giới tự nhiên của con người nhằm
đáp ứng nhu cầu đời sống của mình.

-

3

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


Lực lượng sản xuất là sự kết hợp người lao
động và tư liệu sản xuất. Chính người lao động
là chủ thể của quá trình lao động sản xuất, với
sức mạnh và kỹ năng lao động của mình, sử
dụng tư liệu lao động, trước hết là công cụ lao
động, tác động vào đối tượng lao động để sản
xuất ra của cải vật chất. Công cụ lao động là
yếu tố đông nhất của lực lượng sản xuất.

-

Lực lượng sản xuất là gì?

4

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.comCùng với q trình tích lũy kinh nghiệm, với những phát minh
và sáng chế kỹ thuật,công cụ lao động không ngừng cải tiến
và hồn thiện, cơng cụ lao động đã làm biến đổi toàn bộ tư liệu
sản xuất.
Nguyên nhân sâu xa của mọi biến đổi xã hội. Trình độ phát
triển của cơng cụ lao động là thước đo trình độ tự nhiên
của con người,là tiêu chuẩn phân biệt các thời đại kinh tế
trong lịch sử.

5

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


Quan hệ sản xuất:

2.

Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với
người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản
xuất xã hội).
-

-Quan hệ sản xuất gồm 3 mặt:


Quan hệ về sở hữu đối với tư liệu sản xuất
Quan hệ trong tổ chức và quản lí sản xuất

 Quan hệ trong phân phối sản phẩm sản xuất ra

6

Quan hệ sản xuất là gì?

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


Quan hệ sản xuất do con người tạo ra, nhưng nó hình
thành một cách khách quan trong q trình sản xuất, không
phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người.

-Trong ba mặt của quan hệ sản xuất, quan hệ sỡ hữu về tư
liệu sản xuất là quan hệ xuất phát, quan hệ cơ bản, đặc
trưng cho quan hệ sản xuất trong từng xã hội. Quan hệ sở
hữu về tư liệu sản xuất quyết định quan hệ về tổ chức
quản lí sản xuất, quan hệ phân phối sản phẩm cũng như
các quan hệ xã hội khác.
7

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com
Ví dụ: lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất


-Trong xã hội nguyên thủy, trình độ của lực lượng sản xuất cịn thấp kém, cơng
cụ sản xuất thơ sơ, lạc hậu, do trình độ của lực lượng sản xuất còn thấp kém
nên của cải làm ra đều tiêu dùng hết, khơng có của cải dư thừa nên khơng có
việc chiếm đoạt làm riêng, tất cả mọi người trong xã hội đều bình đẳng.

8

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


Như vậy, trong xã hội nguyên thủy, quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất
là quan hệ sở hữu công về tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức – quản
lý là quản lý thông qua các công xã và quan hệ phân phối kết quả là phân
phối bình đẳng cho các thành viên. Về lực lượng sản xuất trong xã hội
nguyên thủy chính là năng lực sản xuất của người lao động và các tư liệu
sản xuất như đồ đá, cung tên,...

9

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.comII.Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX

10

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com

Sự tác động của LLSX đến QHSX
-Sự vận động, phát triển của LLSX quyết định và làm thay đổi
QHSX phù hợp với nó. Khi một phương thức sản xuất mới ra
đời, khi đó QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.

-Sự phát triển của LLSX đến một trình độ nhất định làm cho
QHSX từ phù hợp trở thành không phù hợp với sự phát triển của
LLSX. Yêu cầu khách quan của phát triển LLSX tất yếu làm thay
thế QHSX cũ bằng QHSX mới phù hợp với trình độ phát triển
mới của LLSX để tiếp tục phát triển.

11

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com
Sự tác động trở lại của QHSX lên LLSX:

In two or three columns
-LLSX quyết định QHSX,nhưng QHSX cũng có tính độc
lập tương đối và tác động trở lại sự phát triển của LLSX.
-QHSX quy định mục đích,cách thức của sản xuất,phân phối. Do đó nó trực tiếp
ảnh hưởng đến thái độ của người lao động,năng suất,chất lượng,hiệu quả của
quá trình sản xuất và cải tiến công cụ lao động. Sự tác động của QHSX và LLSX
diễn ra theo hai chiều hướng,hoặc tích cực thúc đẩy LLSX phát triển khi phù hợp

hoặc tiêu cực,kìm hãm lực lượng sản xuất khi nó không phù hợp.

12

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là
mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó lực lượng sản
xuất quyết định quan hệ sản xuất và quan hệ sản xuất tác
động trở lại lực lượng sản xuất.

13

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


III.Sự vận động của Đảng ta hiện nay.


-Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất (LLSX) và

quan hệ sản xuất (QHSX) là quy luật cơ bản, nền tảng của chủ nghĩa duy
vật lịch sử, quyết định, chi phối sự vận động của lịch sử xã hội lồi người từ
hình thái kinh tế - xã hội (KT-XH) thấp lên hình thái KT-XH cao hơn, từ cộng
sản nguyên thủy lên dần tới cộng sản chủ nghĩa trong tương lai. Việc vận
động đúng đắn quy luật này có ý nghĩa thúc đẩy LLSX phát triển, trên cơ sở
đó thúc đẩy KT-XH phát triển.

14


TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


15Sự phát triển nhận thức về vấn đề xây dựng và hồn thiện
từng bước QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.Sự phát triển nhận thức về chế độ sở hữu và thành phần kinh
tế phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.


Sự phát triển nhận thức về cơ chế quản lý kinh tếSự phát triển nhận thức về chế độ phân phối sản phẩm

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


“Công bằng trong phân phối các yếu tố sản xuất, tiếp cận và sử dụng các cơ hội,
điều kiện phát triển. Phân phối kết quả làm ra chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu
quả kinh tế, đồng thời theo ức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối
thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội”


Nhận thức và vận động đúng quy luật sẽ là động lực mạnh mẽ thúc
đẩy phát triển KT-XH. Q trình vận động ln nảy sinh những “mâu
thuẫn biện chứng”, cả thuận lợi và khó khăn, do đó, cần có sự thay
đổi, điều chỉnh chính sách cho phù hợp thực tiễn, đó là khâu đột phá
trong suốt tiến trình phát triển KT-XH của Việt Nam.

16

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


-Các thành viên trong nhóm:

17

TT

HỌ VÀ TÊN

1

Nguyễn Thị Giang

2

Nguyễn Thị Hằng

3


Trần Thị Mỹ Hà

4

Bùi Lê Ngọc Anh

5

Nguyễn Thị Hòa

6

Nguyễn Thị Hịa

7

Nguyễn Bích Hằng

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


THE END
Chân thành cám ơn thầy cô và các bạn đã theo dõi.

Any questions?
You can find me at Hang95836@donga.edu.vn

18

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com
×