Tải bản đầy đủ (.docx) (55 trang)

BÁO cáo bài tập lớn môn học lập TRÌNH DOTNET c QUẢN lý KINH DOANH THIẾT bị CNTT HIỆP TOÀN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.34 MB, 55 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA SƯ PHẠM TOÁN - TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MƠN HỌC
LẬP TRÌNH DOTNET C#

Lớp: ĐHCNTT21-L2 – Chuyên ngành: CNTT

QUẢN LÝ KINH DOANH THIẾT BỊ CNTT HIỆP TỒN

GVHD: ThS.Trần Kim Hương
Thành viên nhóm:
Lê Văn Ngọt

MSSV:0021440597

Trần Văn Toàn

MSSV:0021440422

Phan Thị Diễm Trang

MSSV:0021440434

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 06 năm 2022

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BTL mơn LT dotNet


LỜI NĨI ĐẦU
Ngày nay máy tính trở thành một phương tiện quan trọng được ứng
dụng trong mọi lĩnh vực, một trong những ứng dụng đó là quản lý. Trong
đó, lập trình DOTNET (Với C#) với giao diện thân thiện dễ sử dụng. Để
thay thế cho việc quản lý dữ liệu bằng cách thủ cơng. Lập trình DOTNET
(Với C#) là một môn học hay, ứng dụng cao mà chúng em được cơ trong
khoa Khoa SP Tốn – Tin Trường Đại học Đồng Tháp giảng dạy. Vì những
lý do đó, nhóm em đã chọn Đề tài xây dựng CSDL “Quản lý kinh doanh
thiết bị CNTT Hiệp Toàn” làm đề tài báo cáo với mục đích ứng dụng những
kiến thức đã được học.
Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng do kiến thức của nhóm em cịn
nhiều hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót trong q trình thưc hiện đề tài.
Vì vậy, nhóm em rất mong có được sự đóng góp ý kiến của cơ để chương
trình của nhóm em được hồn thiện hơn.
Nhóm em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn ThS.Trần Kim
Hương đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ nhóm em trong thời
gian học.

Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BTL môn LT dotNet

MỤC LỤC
PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Khi cơng nghệ thơng tin phát triển thì các Cty cửa hàng điều cần có phần
mềm quản lý kinh doanh về các mặt hàng, là một yếu tố thiết yếu trong việc

kinh doanh mua bán trao đổi, giúp cho người quản lý tốt hơn nhanh hơn và
chính xác hơn trong việc kiểm tra, báo cáo, v,v…
Phần mềm “Quản lý kinh doanh thiết bị CNTT Hiệp Toàn” sẽ giúp cho
người quản lý biết được chính xác các mặt hàng mà Cty của mình có những gì
và tồn những gì và nhà cung cấp, khách hàng là những ai.
2. Ý nghĩa lý thuyết, thực tiễn của đề tài
Đề tài được chọn dựa trên nhu cầu thực tế của của công ty, doanh nghiệp,
cửa hàng, giúp người quản lý giảm thiểu việc dùng sổ sách, ghi chép thủ
cơng, các phịng ban trong cơng ty đều có thể truy cập để xem mặt hàng của
cơng ty mình.
Phần mềm lưu dữ liệu các thơng tin khách hàng, các user người dùng,
các thông tin về thiết bị.
3. Mục tiêu của đề tài
-

Cho khách hàng đăng nhập kiểm tra các sản phẫm.

Cho người quản lý đăng nhập vào kiểm tra sản phẫm, thông tin khách
hàng, báo cáo thống kê.
Giúp người khách hàng cũng như quản lý truy xuất các thơng tin sản
phẫm nhanh nhất.
Tìm kiếm thơng tin khách hàng nhanh và chính sát.
-

Lưu dữ liệu trong thời gian dài.

-

Tạo giao diện dễ sử dụng cho người dùng.


4. Phạm vi của đề tài
Phần mềm được sử dụng với phạm vi là một cửa hàng kinh doanh thiết
bị công nghệ thông tin.
Phần mềm được đáp ứng cho người quản lý, nhân viên, khách
hàng.
Áp dụng cửa hàng kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin vừa và
nhỏ.
Đề tài nghiên cứu ngơn ngữ lập trình C# và nghiên cứu về cơ sở dữ liệu
SQL Server, để áp dụng trong việc xây dựng đề tài.
5. Các phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn


TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BTL môn LT dotNet

Khảo sát và thu thập các thông tin từ các tài liệu và cơ sở dữ liệu có
liên quan.
Tìm hiểu qua sách, các trang web liên quan đến đề tài nghiên cứu.
5.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
Quan sát việc quản lý các thông tin của một số cửa hàng kinh doanh
thiết bị CNTT.
Tiếp cận một số phần mềm quản lý bán hàng có sẵn.
5.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu.
-

Thu thập thơng tin từ việc phỏng vấn.


-

Thống kê, tổng kết số liệu.

-

Phân tích, đưa ra kết quả và thực hiện.

6. Kế hoạch thực hiện đề tài
-

Tìm hiểu đề tài.

-

Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.

-

Thiết kế ứng dụng: các chức năng, Forms và Reports.

Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra
lỗi.
-

Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p ToànTIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BTL môn LT dotNet

PHẦN HAI: NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Một số lý thuyết ứng dụng trong việc xây dựng
demo 1. Vài nét về Ngơn ngữ lập trình C#
C# (hay C sharp) là một ngơn ngữ lập trình đơn giản, được phát triển bởi
nhóm của kỹ sư Anders Hejlsberg và Scott Wiltamuth tại Microsoft vào năm
2000.
C# là ngôn ngữ lập trình hiện đại, hướng đối tượng và được cung cấp các
thư viện xây dựng sẵn, được xây dựng trên nền tảng của hai ngôn ngữ mạnh
nhất là C++ ;và Java. Cho phép lập trình viên phát triển ứng dụng nhanh
chóng.
C# và Visual Basic chia sẻ thư viện của Framework Class Library (FCL).
C# thích hợp cho các yêu cầu phát triển ứng dụng quản lý. Đặc biệt là
các ứng dụng trên nền windows và Web.
C# là ngôn ngữ hướng sự kiện và hỗ trợ lập trình trực quan. Chương
trình được xây dựng sử dụng mơi trường lập trình tích hợp (Integrated
Development Environment-IDE).
C# được chuẩn hóa bởi ECMA (European Computer Manufacturers
Association) International.
2.
Các kỹ thuật lập trình của C# được áp dụng (mơ hình kết nối, mơ
hình ngắt kết nối).
3. Những điểm mới (tự nghiên cứu) được áp dụng.


Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BTL mơn LT dotNet

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ADO.NET
1. Mơ tả bài tốn
Để quản lý kinh doanh kho thiết bị CNTT thì cần có các thơng tin liên
quan như sau:
Thiết bị sẽ chứa các thông tin của thiết bị gồm: mã thiết bị, tên thiết bị,
loại thiết bị, đơn vị tính, …Thiết bị được chia làm 2 phần là tên và loại.
Khách hàng (Bán và Mua) sẽ có các thông tin gồm: mã khách hàng, tên
khách hàng, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu …
Khách hàng (mua) muốn tìm kiếm thiết bị mình cần mua và tham khảo giá,
khách hàng (bán) báo giá thiết bị mình cần bán, sau đó sẽ tạo phiếu nhập
(xuất) trên chương trình.
Phiếu nhập (xuất) có các thơng tin sau: mã số phiếu, ngày nhập (xuất), số
lượng nhập (xuất), đơn giá nhập (xuất), nội dung nhập (xuất), mã thiết bị nhập
(xuất), mã khách hàng nhập (xuất).
Hóa đơn nhập (xuất) sẽ có các thơng tin gồm: số hóa đơn, tên khách
hàng (tên đơn vị), mã nhân viên, tên nhân viên, mã thiết bị, tên thiết bị, địa
chỉ, hình thức thanh tốn, số lượng, đơn giá, thành tiền.
Nhân viên (gồm Thủ kho) sẽ có các thơng tin gồm: mã nhân viên, tên
nhân viên, ngày sinh, vị trí cơng việc, số điện thoại, tên đăng nhập, mật
khẩu… Nhân viên có thê tìm kiếm thiết bị theo yêu cầu của khách hàng, khi
nhận được phiếu nhập (xuất) thì nhân viên sẽ kiểm tra phiếu nhập (xuất).
Nhân viên sẽ kiểm tra thiết bị và trả thông báo xác nhận nhập (xuất) trên
phiếu của khách hàng. Sau đó nhân viên sẽ tạo hóa đơn nhập (xuất) thiết bị đó

với khách hàng.
* Yêu cầu của hệ thống:
Hỗ trợ khách hàng, nhân viên có thể tìm kiếm thơng tin thiết bị mình
cần mua hoặc bán.
Hỗ trợ khách hàng thay đổi thiết bị khác, cũng như số lượng.
Hỗ trợ nhân viên quản lý thiết bị, khách hàng, nhân viên như thêm, sửa,
xóa, tìm kiếm… cũng như nắm rõ thơng tin của tất cả thiết bị trong kho. Hỗ
trợ nhân viên làm báo cáo thống kê các thiết bị, khách hàng, nhân viên…
Hỗ trợ nhân viên nhập (xuất) thiết bị từ trong kho qua hệ thống.
Hỗ trợ nhân viên có thể xử lý các tình huống khách hàng, tìm kiếm
thơng tin, cập nhật thay đổi thông tin hành chánh như họ tên địa chỉ hay số
điện thoại bị sai.
2. Cách tổ chức dữ liệu
Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BTL môn LT dotNet

Thiết kế dữ liệu vật lý – PDM
2.1. Bảng Khách hàng:
Bảng KhachHang: lưu thông tin khách hàng đến mua sản phẩm.
 Bảng lưu trữ dữ liệu
Mã Khách
hàng
Chuỗi

 Bảng cấu trúc
STT


Tên trường

1

MaKH

2

TenKH

3

NgSinhKH

4

DiaChiKH

5

SoDTKH

6

MaTK

2.2. Bảng Phiếu mua:
Bảng PhieuMua: lưu thông tin sản phẩm nhập vào kho.Bảng lưu trữ dữ liệu

phiếu
mua
Chuỗi
Bảng cấu trúc

Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BTL môn LT dotNet

STT

Tên trường

1

MaPM

2

NgMua


3

SLMua

4

DGMua

5

NDMua

6

XacNhanMua

7

MaTB

8

MaKH

2.3. Bảng Phiếu bán:
Bảng PhieuBan: lưu thông tin sản phẫm bán cho khách hàng.


Bảng lưu trữ dữ liệu


phiếu
bán
ChuỗiNgày

Bảng cấu trúc
STT

1

MaPB

2

NgBan


3

SLBan

4

DGBan

Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn


TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BTL mơn LT dotNet

5

NDBan

6

XacNhanBan

7

MaTB

8

MaKH

2.4. Bảng Hóa đơn nhập:
Bảng HDNhap: lưu thơng tin hóa đơn thiết bị mình mua vào.


Bảng lưu trữ dữ liệu
Mã hóa
đơn


nhập
Chuỗi


Bảng cấu trúc

STT

trường
MaHDN

1

2

SLHDN

3

DGHDN

4

TTHDN

5

MaPB

6


MaNV

2.5. Bảng Hóa đơn xuất:


Bảng HDXuat: lưu thơng tin hóa đơn thiết bị mình bán ra cho khách
hàng.

Bảng lưu trữ dữ liệu
Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BTL mơn LT dotNet

Mã hóa
đơn bán

Chuỗi


Bảng cấu trúc

ST

Tên

T


trường

1

MaHDX
2

SLHDX

3

DGHDX

4

TTHDX
5

MaPM

6

MaNV

2.6. Bảng Tài khoản:
Bảng TaiKhoan: lưu thông tin nhân viên được cấp tài khoản và thông tin
khách hàng đã đăng ký tài khoản.

Bảng lưu trữ dữ liệu

Mã tài khoản
Chuỗi


STT

1

Bảng cấu trúc

tr

MaTK


2

TenTK

Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BTL môn LT dotNet

3
4

MatKhau


Quyen

2.7. Bảng Quản trị:
Bảng QuanTri: lưu thông tin người quản lý cấp cao, người quản trị hệ
thống.

Bảng lưu trữ dữ liệu
Mã quản trị
Chuỗi


Bảng cấu trúc
STT

Tên trường

1

MaQT

2

TenQT

3

MaTK

2.8. Bảng Nhân viên:

Bảng NhanVien: lưu thông tin nhân viên.


Bảng lưu trữ dữ liệu
Mã nhân
viên
ChuỗiBảng cấu trúc
STT

Tên trường

1
2

MaNV

TenNV
3

NgSinhN


Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.comBTL môn LT dotNet

4

DiaChiNV

5

SoDTNV

6

MaTK

2.9. Bảng Thiết bị:
Bảng ThietBi: lưu thông tin sản phẫm và đơn giá sản phẫm.


Bảng lưu trữ dữ liệu
Mã thiết bị
ChuỗiBảng cấu trúc
STT

Tên trường


1

MaTB

2

TenTB

3

LoaiTB

4

DVTTB

5

DonGiaTB


Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BTL môn LT dotNet

3. Diagram:


4.

Các giải thuật, module xử lý tiêu biểu

4.1.

Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống

Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BTL môn LT dotNet

4.2. Mô tả chi tiết module chức năng tiêu biểu nhất
Trong form phiếu mua giúp cho người dùng dễ sử dụng và tìm kiếm
sản phẫm một cách nhanh nhất.
Trong form phiếu mua người dùng có thể nhập vào “Nhập thiết bị cần
tìm” thì sẽ lọc ra thiết bị người dùng cần và xem thông tin trực tiếp từ đó.
Khi khách hàng muốn mua chỉ cần chọn “Thêm” và chọn sản phẫm
bên danh sách thì thơng tin sản phẫm hiện lên.
Nhập mã phiếu vào
Ngày tháng sẽ tự cập nhật thời gian hiện tại
Nhập vào số lượng cần mua.
Nhập nội dung khách hàng cần yêu cầu.
Tên thiết bị, loại thiết bị, trạng thái sẽ tự cập nhật
“Sửa” khi khách hàng đã lưu phiếu mua rồi nhưng lại cần có sự thay
đổi thì có thể “Nhập phiếu mua cần tìm” thì phiếu mua hiện lên trong danh
sách và chọn phiếu cần sửa, xong lưu lại.

“Xóa” khi khách hàng khơng muốn mua thiết bị đó nửa thì có thể vào
“Nhập phiếu mua cần tìm” rồi chọn phiếu cần xóa, sau khi chọn nút xóa thì
bảng thơng báo “Bạn có chắc muốn xóa phiếu mua này khơng ?” chấp nhận
xóa thì chọn Yes cịn nếu khơng thì chọn No.

Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BTL môn LT dotNet

5. Công cụ sử dụng xây dựng demo
FSCapture đây là phần mềm với đa tính năng giúp cho chúng ta có thể
chụp ảnh màn hình một cách dễ dàng. Ngồi tính năng đó, FSCapture cịn hỗ
trợ quay màn hình máy tính.
6. Một số giao diện chính của chương trình
6.1.

Giao diện đăng nhập

Khi người dùng đã có tài khoản thì giao diện trên sẽ đăng nhập. Đồng
thời giao diện trên cũng cho người dùng đăng ký tài khoản trên đó.
Tên đăng nhập, mật khẩu sau đó bấm vào đăng nhập.
6.2. Giao diện đăng ký

Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.comBTL mơn LT dotNet

Người dùng hoặc khách hành có thề đăng ký tài khoản trong form trên.
Điền các thông tin Mã tài khoản, tên tài khoản, nhập khẩu,....
6.3. Giao diện chính

Giao diện chính đươc bố trí đầu đủ các chức năng của phần mềm, như
lập phiếu bán , phiếu mua, lập hóa đơn, xuất hóa đơn,....

Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BTL mơn LT dotNet

6.4. Giao diện hóa đơn nhập

Trong form nhập ta có thể tìm kiếm các phiếu nhập trước đó, có thể
thêm, sửa, xóa hóa đơn nhập.
6.5. Giao diện hóa đơn xuất

Trong form giao diện nhập hóa đơn người dùng có thể tìm kiếm thiết bị, có thêm, sửa, xóa
các phiếu nhập.
Qu n lýkinh doanh thiết b CNTT Hi p Toàn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com×