Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Thủ tục báo giảm vốn góp của doanh nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (52.96 KB, 3 trang )

Thủ tục báo giảm vốn góp của doanh nghiệp
- Theo khoản 29 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2015 thì “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài
sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm
hữu hạn”.
- Theo khoản 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2015 quy định:” Góp vốn là việc góp
tài sản để tạo thành vốn điều lệ của cơng ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành
lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập”.
- Mặt khác khoản 21 Điều 4 luật này cũng quy định như sau:” Phần vốn góp là
tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào cơng ty trách
nhiệm hữu hạn, cơng ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp
của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, cơng ty hợp
danh”.
- Vốn góp trong cơng ty có thể chuyển nhượng. Luật pháp quy định các thủ
tục chuyển nhượng vốn góp trong cơng ty TNHH và chuyển nhượng cổ phần trong
cơng ty cổ phần.
Như vậy có thể hiểu rằng, Vốn điều lệ là số vốn mà thành viên cơng ty cam kết
góp vào cơng ty và được ghi vào trong Điều lệ của cơng ty. Vốn góp là thể hiện
việc góp vốn vào cơng ty, số lần góp vốn đó có thể 1 lần hoặc nhiều lần miễn sao là
trong thời hạn pháp luật cho phép và đúng như cam kết góp vốn vào cơng ty và
chính là góp vốn điều lệ.
THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN
Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần
Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế
hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố.
Trong vòng từ 03 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của
tỉnh/thành phố sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục
thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty;
Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phịng Đăng ký kinh
doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố có trách nhiệm thơng báo
bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các u cầu sửa
đổi, bổ sung (nếu có);


Hồn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp
sẽ được nhận 02 loại giấy tờ như sau:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hiện nay chỉ cịn 04 nội dung là: Tên cơng
ty; Địa chỉ trụ sở; Vốn điều lệ; Người đại diện theo pháp luật;


Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm các nội
dung: Ngành nghề kinh doanh; Thông tin đăng ký thuế; Danh sách cổ đông sáng
lập; Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.
Bước 2: Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh
nghiệp quốc gia
Sau khi thay đổi giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần, doanh nghiệp phải công bố
thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày
kể từ ngày thay đổi.
Sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều
lệ công ty cổ phần trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Phòng Đăng ký kinh
doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố sẽ cấp cho doanh nghiệp
Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Bước 3: Kê khai mẫu 08, Tờ khai thuế môn bài
Trong trường hợp việc giảm vốn của doanh nghiệp làm giảm mức thuế mơn bài
doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau:
Kê khai và nộp mẫu 08-MST;
Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;
THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN, 2
THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ
 Người nộp chuẩn bị hồ sơ gồm đầy đủ cái giấy tờ trên.
 Cơ quan tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty TNHH một
thành viên đặt trụ sở chính.
Bước 2: Xem xét hồ sơ

 Phịng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh sẽ có trách
nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi giảm vốn
điều lệ cho công ty TNHH một thành viên.
 Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phịng Đăng
ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo


bằng văn bản cho công ty TNHH một thành viên biết. Thông báo phải nêu rõ
lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).
Bước 3: Cơng bố thơng tin giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên
 Sau khi giảm vốn điều lệ, công ty TNHH một thành viên phải công bố thông
tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong
vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.
 Sau khi công ty thực hiện thủ tục Công bố thông tin giảm vốn điều lệ trên
Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh
doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh sẽ cấp cho công ty Giấy Biên nhận
công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Bước 4: Thực hiện thủ tục kê khai thuế
Trường hợp giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên sẽ làm giảm mức thuế
môn bài công ty phải nộp. Khi đó, cơng ty cần thực hiện thủ tục sau:
 Kê khai và nộp tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu
08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC.
 Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung trong kỳ thuế năm liền kề.×