Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

Giáo trình kỹ thuật vi xử lý trung cấp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.19 MB, 67 trang )

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
---  ---

GIÁO TRÌNH

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
NGÀNH: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
BẬC: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
CHỦ BIÊN: KS TRẦN CÔNG TIẾN

Tài liệu lưu hành nội boä×