Tải bản đầy đủ (.pdf) (139 trang)

Giáo trình nhiệt động kỹ thuật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.99 MB, 139 trang )

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
---  ---

GIÁO TRÌNH
NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
BẬC: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
CHỦ BIÊN: KS. VÕ THIỆN MỸ

Tài liệu lưu hành nội boä×