Tải bản đầy đủ (.pdf) (61 trang)

Tập bài tập vẽ kỹ thuật 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.85 MB, 61 trang )

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA CƠ KHÍ

TẬP BÀI TẬP

VẼ KỸ THUẬT 1
CỦNG CỐ CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN
HỆ CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Sinh viên:
Lớp:

GV PHẠM THỊ PHƯNG
Lưu hành nội bộ
Năm 2012×