Tải bản đầy đủ (.docx) (85 trang)

Thiết kế phần mềm Thiết kế website Nhã Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.47 MB, 85 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
======***======

BÁO CÁO BTL THUỘC HỌC PHẦN:
THIẾT KẾ PHẦN MỀM

THIẾT KẾ WEBSITE
NHÀ SÁCH NHÃ NAM
GVHD:
Nhóm - Lớp:
Thành viên:

Ths Phạm Thị Kim Phượng
2 - IT6038.6 - K14

Hà nội, Năm 2022

LỜI MỞ ĐẦU
Thương mại điện tử hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC, là sự
mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các
mạng máy tính. Thương mại điện tử được cung cấp bởi internet, nơi khách
hàng có thể truy cập vào một cửa hàng trực tuyến để duyệt qua và đặt hàng
cho các sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua thiết bị của riêng họ. Vì vậy
website thương mại điện tử bán hàng đang là xu hướng hiện nay.


2
Website Nhà sách Nhã Nam được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của
người mua và người bán. Website cho người mua xem, tìm kiếm, mua sách có
trong Nhà sách Nhã Nam và giúp cho người bán tiếp cận khách hàng dễ dàng


hơn.
Báo cáo gồm 3 chương:
Chương 1: Mô tả chức năng
Chương 2: Phân tích use case
Chương 3: Thiết kế giao diện
Báo cáo được viết bởi các thành viên trong nhóm cùng sự hướng dẫn
của cơ Phạm Thị Kim Phượng. Nếu có thiếu xót gì mong nhận thêm phản ánh
và góp ý từ q thầy cơ và bạn đọc. Xin cảm ơn!

Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


3

MỤC LỤC
Trang

Chương 1. Mô tả chức năng..................................................................................6
1.1 Biểu đồ use case.......................................................................................6
1.1.1 Các use case phần front end...............................................................7
1.1.2 Các use case phần back end...............................................................9
1.2 Mô tả use case........................................................................................11
1.2.1 Mô tả use case Đăng Nhập...............................................................11
1.2.2 Mô tả use case Đăng Ký (Đặng Thanh Hồi)..................................11
1.2.3 Mơ tả use case Xem Sách Theo Danh Mục (Đặng Thanh Hồi).....12
1.2.4 Mơ tả use case Bảo Trì Thơng Tin Sách (Đặng Thanh Hồi)..........12
1.2.5 Mơ tả use case Bảo Trì Thơng Tin Khách Hàng (Đặng Thanh Hồi)
...................................................................................................................14
1.2.6 Mơ tả use case Xem Sách Bán Chạy (Lê Văn Hoàn)......................15
1.2.7 Mơ tả use case Xem Chương Trình Khuyến Mãi (Lê Văn Hồn).. .16

1.2.8 Mơ tả use case Bảo Trì Thơng Tin Thể Loại (Lê Văn Hồn)...........16
1.2.9 Mơ tả use case Bảo Trì Thơng Tin Danh Mục (Lê Văn Hồn)........17
1.2.10 Mơ tả use case Xem Giảm Giá Đặc Biệt (Nguyễn Huy Hùng).....18
1.2.11 Mơ tả use case Tìm Kiếm Sách (Nguyễn Huy Hùng)....................19
1.2.12 Mơ tả use case Bảo Trì Thơng Tin Tác Giả (Nguyễn Huy Hùng). 20
1.2.13 Mô tả use case Bảo Trì Thơng Tin Dịch Giả (Nguyễn Huy Hùng)21
Chương 2. Phân tích use case..............................................................................22
2.1 Phân tích các use case............................................................................22
2.1.1 Phân tích use case Đăng Nhập.........................................................22
2.1.2 Phân tích use case Đăng Ký (Đặng Thanh Hồi).............................24
Phân tích đặc tả các u cầu của hệ thống


4
2.1.3 Phân tích use case Xem Sách Theo Danh Mục (Đặng Thanh Hồi)26
2.1.4 Phân tích use case Bảo Trì Thơng Tin Sách (Đặng Thanh Hồi).....28
2.1.5 Phân tích use case Bảo Trì Thơng Tin Khách Hàng (Đặng Thanh
Hồi)..........................................................................................................31
2.1.6 Phân tích use case Xem Sách Bán Chạy (Lê Văn Hồn).................33
2.1.7 Phân tích use case Xem Chương Trình Khuyến Mãi (Lê Văn Hồn)
...................................................................................................................35
2.1.8 Phân tích use case Bảo Trì Thơng Tin Thể Loại (Lê Văn Hồn).....36
2.1.9 Phân tích use case Bảo Trì Thơng Tin Danh Mục (Lê Văn Hồn). .39
2.1.10 Phân tích use case Xem Giảm Giá Đặc Biệt (Nguyễn Huy Hùng)41
2.1.11 Phân tích use case Tìm Kiếm Sách (Nguyễn Huy Hùng)..............43
2.1.12 Phân tích use case Bảo Trì Thơng Tin Tác Giả (Nguyễn Huy Hùng)
...................................................................................................................45
2.1.13 Phân tích use case Bảo Trì Thơng Tin Dịch Giả (Nguyễn Huy
Hùng)........................................................................................................47
2.2 Các biểu đồ tổng hợp.............................................................................49

2.2.1 Biểu đồ các lớp Entity của hệ thống................................................49
2.2.2 Biểu đồ các lớp phân tích của hệ thống...........................................50
Chương 3. Thiết kế giao diện..............................................................................52
3.1 Thiết kế giao diện cho các use case........................................................52
3.1.1 Giao diện use case Đăng Nhập........................................................52
3.1.2 Giao diện use case Đăng Ký (Đặng Thanh Hoài)............................53
3.1.3 Giao diện use case Xem Sách Theo Danh Mục (Đặng Thanh Hoài)
...................................................................................................................55
3.1.4 Giao diện use case Bảo Trì Thơng Tin Sách (Đặng Thanh Hồi)....57
Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


5
3.1.5 Giao diện use case Bảo Trì Thơng Tin Khách Hàng (Đặng Thanh
Hoài)..........................................................................................................61
3.1.6 Giao diện use case Xem Sách Bán Chạy (Lê Văn Hoàn)................64
3.1.7 Giao diện use case Xem Chương Trình Khuyến Mãi (Lê Văn Hồn)
...................................................................................................................66
3.1.8 Giao diện use case Bảo Trì Thơng Tin Thể Loại (Lê Văn Hồn)....67
3.1.9 Giao diện use case Bảo Trì Thơng Tin Danh Mục (Lê Văn Hoàn)..70
3.1.10 Giao diện use case Xem Giảm Giá Đặc Biệt (Nguyễn Huy Hùng)
...................................................................................................................73
3.1.11 Giao diện use case Tìm Kiếm Sách (Nguyễn Huy Hùng)..............75
3.1.12 Giao diện use case Bảo Trì Thông Tin Tác Giả (Nguyễn Huy
Hùng)........................................................................................................76
3.1.13 Giao diện use case Bảo Trì Thơng Tin Dịch Giả (Nguyễn Huy
Hùng)........................................................................................................80
3.2 Các biểu đồ tổng hợp.............................................................................83
3.2.1 Biểu đồ điều hướng màn hình của nhóm use case chính.................83
3.2.2 Biểu đồ điều hướng màn hình của nhóm use case thứ cấp..............84


Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


6

Chương 1. Mô tả chức năng
1.1 Biểu đồ use case
Dang Ky
(from Use Case Chinh)

Xem Sach Theo Danh Muc
(from Use Case Chinh)

Xem Sach Ban Chay
(from Use Case Chinh)

Xem Chuong Trinh Kuyen Mai
(from Use Case Chinh)

Xem Giam Gia Dac Biet
(from Use Case Chinh)

Tìm Kiem Sach
(from Use Case Chinh)

Khach Hang

Xem Gio Hang
(from Use Case Chinh)


Thanh Toan
(from Use Case Chinh)

Xem Lich Su Giao Dich
(from Use Case Chinh)

Kiem Tra Don Hang
(from Use Case Chinh)

Dang Nhap

He Thong CSDL

Bao Tri Thong Tin Sach
(from Use Case T hu Cap)

Bao Tri Thong Tin Khach Hang
(from Use Case T hu Cap)

Bao Tri Thong Tin The Loai
(from Use Case T hu Cap)

Bao Tri Thong Tin Danh Muc
(from Use Case T hu Cap)

Nguoi Quan Tri

Bao Tri Thong Tin Tac Gia
(from Use Case T hu Cap)


Bao Tri Thong Tin Dich Gia
(from Use Case T hu Cap)

Bao Tri Thong Tin NXB
(from Use Case T hu Cap)

Quan Ly Tai Khoan
(from Use Case T hu Cap)

Quan Ly Don Hang
(from Use Case T hu Cap)

Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


7

1.1.1 Các use case phần front end

Dang Nhap
(from Use Case Vi ew)

Dang Ky

Xem Sach Theo Danh Muc

Xem Sach Ban Chay

Xem Chuong Trinh Kuyen Mai


<<include>>

Xem Giam Gia Dac Biet
He Thong CSDL

Khach Hang
(from Use Case Vi ew)

(from Use Case Vi ew)

Tìm Kiem Sach

Xem Gio Hang

Thanh Toan

<<extend>>
Xem Lich Su Giao Dich

Kiem Tra Don Hang
Cac use case co quan he include
voi use case Dang Nhap la: Xem
Gio Hang, Thanh Toan, Xem Lich
Su Giao Dich, Kiem Tra Don Hang

Biểu đồ use case front end
Use case Đăng Nhập: cho phép khách hàng đăng nhập vào hệ thống.
Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống8
Use case Đăng Ký: cho phép khách hàng đăng ký tài khoản.
Use case Xem Sách Theo Danh Mục: cho phép khách hàng xem sách theo
danh mục của nhà sách.
Use case Xem Sách Bán Chạy: cho phép khách hàng xem sách bán chạy của
nhà sách.
Use case Xem Chương Trình Khuyến Mãi: cho phép khách hàng xem chương
trình khuyến mãi của nhà sách.
Use case Xem Giảm Giá Đặc Biệt: cho phép khách hàng xem sách đang giảm
giá đặc biệt.
Use case Tìm Kiếm Sách: cho phép khách hàng tìm kiếm sách qua tên sách.
Use case Xem Giỏ Hàng: cho phép khách hàng xem giỏ hàng của mình.
Use case Thanh Tốn: cho phép khách hàng thanh toán các đơn hàng.
Use case Xem Lịch Sử Giao Dịch: cho phép khách hàng xem lại các giao dịch
với nhà sách.
Use case Kiểm Tra Đơn Hàng: cho phép khách hàng kiểm tra các đơn hàng.

Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


9

1.1.2 Các use case phần back end

<<include>>
Dang Nhap
(from Use Case View)

Bao Tri Thong Tin Sach


Bao Tri Thong Tin Khach Hang

Bao Tri Thong Tin The Loai

Bao Tri Thong Tin Danh Muc

Nguoi Quan Tri

Bao Tri Thong Tin Tac Gia

(from Use Case View)

He Thong CSDL
(from Use Case View)

Bao Tri Thong Tin Dich Gia

Bao Tri Thong Tin NXB

Quan Ly Tai Khoan

Quan Ly Don Hang
Tat ca use cae deu co quan he
include voi use case Dnag Nhap

Biểu đồ use case back end
Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống10
Use case Đăng Nhập: cho phép người quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ
thống.
Use case Bảo Trì Thơng Tin Sách: cho phép người quản trị hệ thống xem,
thêm, sửa, xóa sách.
Use case Bảo Trì Thơng Tin Khách Hàng: cho phép người quản trị hệ thống
xem, sửa, xóa khách hàng.
Use case Bảo Trì Thơng Tin Thể Loại: cho phép người quản trị hệ thống xem,
thêm, sửa, xóa thể loại.
Use case Bảo Trì Thơng Tin Danh Mục: cho phép người quản trị hệ thống
xem, thêm, sửa, xóa danh mục.
Use case Bảo Trì Thơng Tin Tác Giả: cho phép người quản trị hệ thống xem,
thêm, sửa, xóa tác giả.
Use case Bảo Trì Thông Tin Dịch Giả: cho phép người quản trị hệ thống xem,
thêm, sửa, xóa dịch giả.
Use case Bảo Trì Thơng Tin NXB: cho phép người quản trị hệ thống xem,
thêm, sửa, xóa NXB.
Use case Quản Lý Tài Khoản: cho phép người quản trị hệ thống xem, thêm,
sửa, xóa tài khoản.
Use case Quản Lý Đơn Hàng: cho phép người quản trị hệ thống xem, sửa các
đơn hàng.

1.2 Mô tả use case
1.2.1 Mô tả use case Đăng Nhập
 Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi khách hàng nhập nút đăng nhập trên trang
chủ. Hệ thống hiện thị màn hình đăng nhập.
Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống11
2) Người dùng nhập email, mật khẩu và nhập vào nút đăng nhập. Hệ
thống sẽ kiểm tra email và mật khẩu từ bảng TAIKHOAN, nếu đúng thì
cho phép khách hàng đăng nhập vào hệ thống. Use case kết thúc.
 Dữ liệu liên quan:

1.2.2 Mô tả use case Đăng Ký (Đặng Thanh Hoài)
 Luồng cơ bản:

1. Usecase bắt đầu khi khách hàng nhấn vào nút “Đăng ký” trên trang
chủ. Hệ thống hiển thị màn hình đăng ký
2. Khách hàng điền đầy đủ thông tin gồm Email, Tên hiển thị, mật
khẩu, ngày sinh vào bảng và nhấn “Đăng ký”. Hệ thống hiện bảng xác
nhận.
3. Khách hàng nhấn “Đồng ý”. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ cuả dữ
liệu. Nếu đúng thì thêm Tài khoản, mật khẩu vào bảng TAIKHOAN và
Email, Ngày sinh vào bảng KHACHHANG, vai trò mặc dịnh là khách
hàng. Hệ thống thông báo đăng ký thành công. Usecase kết thúc.
 Dữ liệu liên quan:

1.2.3 Mô tả use case Xem Sách Theo Danh Mục (Đặng Thanh
Hồi)
 Luồng cơ bản:

Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


12
1. Usecase bắt đầu khi khách hàng nhấn vào “Danh mục”. Hệ thống sẽ

truy cấp vào bảng DANHMUC và hiển thi ra danh sách danh mục ra
màn hình.
2. Khách hàng chọn một danh mục. Hệ thống truy cập vào bảng
DANHMUC, THELOAI để hiển thị ra danh sách thể loại của danh mục
đó.
3. Khách hàng chọn một thể loại. Hệ thống truy cập vào bảng SACH
hiển thị ra danh sách Sách thuộc thể loại dược chọn.
4. Khách hàng chọn một đầu sách, hệ thống truy cập bảng SACH lây ra
thông tin chi tiết sách gồm: mã sách, tên sách, ảnh sách, tác giả, nhà
xuất bản, số trang, kích thước, ngày phát hành, giá, bìa, giới thiệu sách.
Usecase kết thúc.
 Dữ liệu liên quan:

1.2.4 Mơ tả use case Bảo Trì Thơng Tin Sách (Đặng Thanh Hoài)
 Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người quản trị nhấn vào nút “Sửa thông tin
Sách” trên trang chủ. Hệ thống hiển thị màn hình Thơng tin Sách.
2. Thêm sách:
a. Người quản trị nhấn nút “Thêm mới” trên cửa sổ danh sách Sách.
Hệ thống hiện thị màn hình u cầu nhập thơng tin chi tiết cho Sách
gồm: mã Sách, tên Sách, ảnh Sách, số trang, kích thước, ngày phát
hành, giá bìa, giới thiệu sách, mã NXB, mã tác giả, mã dịch giả, mã
thể loại.
b. Người quản trị nhập thông tin của tên Sách, ảnh Sách, số trang,
kích thước, ngày phát hành, giá bìa, giới thiệu sách, mã lớp, tự sinh
Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


13

một mã học viên mới, mã NXB, mã tác giả, mã dịch giả,mã thể loại
nhấn nút “Tạo”. Hệ thống sẽ tạo một Sách mới trong bảng SACH và
hiện thị danh sách Sách đã được cập nhật.
3. Sửa thông tin sách:
a. Người quản trị nhấn nút “Sửa” trên một dòng Sách. Hệ thống sẽ
lấy thông tin cũ của Sách gồm: mã Sách, tên Sách, ảnh Sách, số
trang, kích thước, ngày phát hành, giá bìa, giới thiệu sách, mã NXB,
mã tác giả, mã dịch giả,mã thể loại trong bảng SACH và hiện thị lên
màn hình.
b. Người quản trị nhập thơng tin mới mã Sách, tên Sách, ảnh Sách,
số trang, kích thước, ngày phát hành, giá bìa, giới thiệu sách, mã
NXB, mã tác giả, mã dịch giả,mã thể loại và nhấn nút “Cập nhật”.
Hệ thống hiện form xác nhận.
c. Người quản trị chọn “Đồng ý”. Hệ thống sẽ sửa thông tin của Sách
được chọn trong bảng SACH và hiện thị danh sách Sách đã cập nhật.
4. Xóa sách:
a. Người quản trị nhấn nút “Xóa” trên một dịng thơng tin Sách. Hệ
thống sẽ hiện thị màn hình u cầu xác nhận xóa.
b. Người quản trị nhấn nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa Sách được
chọn trong bảng SACH, thơng báo xóa thanh cơng và hiện thị danh
sách Sách đã cập nhật.
Use case kết thúc.
 Dữ liệu liên quan:

Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


14

1.2.5 Mơ tả use case Bảo Trì Thơng Tin Khách Hàng (Đặng

Thanh Hoài)
 Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người quản trị nhấn vào nút “Sửa thông tin
Khách hàng” trên trang chủ. Hệ thống hiển thị màn hình Thơng tin
Khách hàng.
2. Sửa thơng tin khách hàng:
a. Người quản trị nhấn nút “Sửa” trên một dòng Khách hàng. Hệ
thống sẽ lấy thông tin cũ của Khách hàng gồm: mã Khách hàng, tên
Khách hàng, SĐT, Email, địa chỉ, ngày sinh trong bảng
KHACHHANG và hiện thị lên màn hình.
b. Người quản trị nhập thông tin mới: mã Khách hàng, tên Khách
hàng, SĐT, Email, địa chỉ, ngày sinh và nhấn nút “Cập nhật”. Hệ
thống hiển thị màn hình xác nhận.
c. Người quản trị chọn “Đồng ý”. Hệ thống sẽ sửa thông tin của
Khách hàng được chọn trong bảng KHACHHANG, thông báo thành
công và hiện thị danh sách Khach hàng đã cập nhật.
3. Xóa khách hàng:
a. Người quản trị nhấn nút “Xóa” trên một dịng thơng tin Khách
hàng. Hệ thống sẽ hiện thị màn hình u cầu xác nhận xóa.
b. Người quản trị nhấn nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa Sách được
chọn trong bảng KHACHHANG, tài khoản của khách hàng trong
bảng TAIKHOAN, thông báo thành công và hiện thị danh sách
Khách hàng đã cập nhật.
Use case kết thúc.
 Dữ liệu liên quan:

Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống15

1.2.6 Mô tả use case Xem Sách Bán Chạy (Lê Văn Hoàn)
 Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi khách hàng nhấn nút “Sách bán chạy” trên
trang chủ. Hệ thống hiện thị màn hình các đầu sách bán chạy gồm: ảnh
sách, tên sách, số trang, kích thước, ngày phát hành, giá trong bảng
SACH.
2. Khách hàng chọn 1 quyển sách trong các đầu sách bán chạy, hệ
thống hiện thị màn hình xem điểm chi tiết sách gồm: mã sách, tên sách,
ảnh sách, số trang, kích thước, ngày phát hành, giá bìa, giới thiệu sách
trong bảng SACH, tên tác giả trong bảng TACGIA, tên dịch giả trong
bảng DICHGIA, tên NXB trong bảng NXB.
 Dữ liệu liên quan:

1.2.7 Mô tả use case Xem Chương Trình Khuyến Mãi (Lê Văn
Hồn)
 Luồng cơ bản:

Use case này bắt đầu khi khách hàng nhấn nút “Chương trình khuyến
mãi” trên trang chủ. Hệ thống hiện thị màn hình các chương trình
khuyến mãi gồm: mã khuyến mãi, mô tả trong bảng KHUYENMAI.
Use case kết thúc.
 Dữ liệu liên quan:

Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


16


1.2.8 Mơ tả use case Bảo Trì Thơng Tin Thể Loại (Lê Văn Hoàn)
 Luồng cơ bản:

1. Use case bắt đầu khi người quản trị nhấn vào nút “Thể loại” trong
menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của các thể loại gồm: mã
thể loại, tên thể loại từ bảng THELOAI trong cơ sở dữ liệu và hiện thị
danh sách các thể loại lên màn hình.
2. Thêm thể loại:
a. Người quản trị nhấn nút “Thêm mới” trên cửa sổ danh sách thể
loại. Hệ thống hiện thị màn hình yêu cầu nhập thông tin chi tiết cho
thể loại gồm mã thể loại, tên thể loại.
b. Người quản trị nhập thông tin của tên thể loại, tự sinh một mã thể
loại mới và nhấn nút “Tạo”. Hệ thống sẽ tạo một thể loại mới trong
bảng THELOAI và hiện thị danh sách các thể loại đã được cập nhật.
3. Sửa thể loại:
a. Người quản trị nhấn nút “Sửa” trên một dòng thể loại. Hệ thống sẽ
lấy thông tin cũ của thể loại gồm: mã thể loại, tên thể loại trong bảng
THELOAI và hiện thị lên màn hình.
b. Người quản trị nhập thông tin mới cho tên thể loại và nhấn nút
“Cập nhật”. Hệ thống sẽ sửa thông tin của thể loại được chọn trong
bảng THELOAI và hiện thị danh sách các thể loại đã cập nhật.
4. Xóa thể loại:
a. Người quản trị nhấn nút “Xóa” trên một dịng thể loại. Hệ thống sẽ
hiện thị màn hình u cầu xác nhận xóa.
b. Người quản trị nhấn nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa thể loại được
chọn trong bảng THELOAI và hiện thị danh sách các thể loại đã cập
nhật.
Use case kết thúc.
 Dữ liệu liên quan:


Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


17

1.2.9 Mơ tả use case Bảo Trì Thơng Tin Danh Mục (Lê Văn
Hoàn)
 Luồng cơ bản:

1. Use case bắt đầu khi người quản trị nhấn vào nút “Danh mục” trong
menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của các danh mục gồm:
mã danh mục, tên danh mục từ bảng DANHMUC trong cơ sở dữ liệu
và hiện thị danh sách các danh mục lên màn hình.
2. Thêm danh mục:
a. Người quản trị nhấn nút “Thêm mới” trên cửa sổ danh sách danh
mục. Hệ thống hiện thị màn hình yêu cầu nhập thông tin chi tiết cho
danh mục gồm mã danh mục, tên danh mục.
b. Người quản trị nhập thông tin của tên danh mục, tự sinh một mã
danh mục mới và nhấn nút “Tạo”. Hệ thống sẽ tạo một danh mục
mới trong bảng DANHMUC và hiện thị danh sách các danh mục đã
được cập nhật.
3. Sửa danh mục:
a. Người quản trị nhấn nút “Sửa” trên một dòng danh mục. Hệ thống
sẽ lấy thông tin cũ của danh mục gồm: mã danh mục, tên danh mục
trong bảng DANHMUC và hiện thị lên màn hình.
b. Người quản trị nhập thơng tin mới cho tên danh mục và nhấn nút
“Cập nhật”. Hệ thống sẽ sửa thông tin của danh mục được chọn trong
bảng DANHMUC và hiện thị danh sách các danh mục đã cập nhật.
4. Xóa danh mục:

a. Người quản trị nhấn nút “Xóa” trên một dịng danh mục. Hệ thống
sẽ hiện thị màn hình u cầu xác nhận xóa.
b. Người quản trị nhấn nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa danh mục
được chọn trong bảng DANHMUC và hiện thị danh sách các danh
mục đã cập nhật.
Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


18
Use case kết thúc.
 Dữ liệu liên quan:

1.2.10 Mô tả use case Xem Giảm Giá Đặc Bệt (Nguyễn Huy Hùng)
 Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào nút giảm giá đặc biệt
trên trang chủ. Hệ thống lấy thông tin từ bảng Sách, Khuyến Mại trong
cơ sở dữ liệu sẽ hiển thị trên màn hình tên sách, hình ảnh minh họa, số
trang, kích thước, ngày phát hành, tùy chọn số lượng, giá, và nút thêm
vào giỏ hàng.
2. Khi khách hàng ấn vào nút thêm vào giỏ hàng hệ thống sẽ tự động
thêm sản phẩm mà người dùng yêu cầu vào phần giỏ hàng. Use case kết
thúc.
 Dữ liệu liên quan:

1.2.11 Mơ tả use case Tìm Kiếm Sách (Nguyễn Huy Hùng)
 Luồng cơ bản:

1. Ca sử dụng này bắt đầu khi Khách Hàng nhập thông tin tìm kiếm
vào ơ tìm kiếm và kích vào biểu tượng “Tìm kiếm” trên menu chính.

Hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ bảng Sách hiển thị danh sách các sách

Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


19
được tìm kiếm liên quan từ khóa: Tên sách, Giá sách, Ảnh minh họa,
và hiển thị lên màn hình.
2. Khách hàng kích vào chức năng khác trên hệ thống khi đó ca sử
dụng kết thúc.
 Dữ liệu liên quan:

1.2.12 Mơ tả use case Bảo Trì Thơng Tin Tác Giả (Nguyễn Huy
Hùng)
 Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người quản trị đăng nhập với quyền admin
và ấn vào nút cập nhật thông tin tác giả lấy dữ liệu từ bảng tác giả. Mọi
thông tin của tác giả sẽ được cập nhật và hiển thị lên màn hình.
2. Thêm thông tin tác giả
a. Người quản trị nhấn vào nút “Thêm mới” trên cửa sổ danh sách tác
giả. Hệ thống hiển thị màn hình form thơng tin chi tiết cho tác giả
gồm có "mã tác giả, tên tác giả, giới thiệu".
b. Người quản trị nhập thông tin cho tác giả, và kích vào nút “Tạo”.
Hệ thống sẽ tự sinh ra một mã tác giả mới và tạo một tác giả mới
trong bảng TACGIA và hiển thị danh sách các tác giả đã được cập
nhật.
3. Sửa thơng tin tác gỉả
Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống20
a. Người quản trị nhấn nút “Sửa” trên một dòng Tác Giả. Hệ thống sẽ
lấy thông tin cũ của Tác giả gồm: mã Tác giả, tên Tác giả từ bảng
Tác giả hiện thị lên màn hình.
b. Người quản trị nhập thông tin mới cho tên Tác giả và nhấn nút
“Cập nhật”. Hệ thống sẽ sửa thông tin của Tác giả được chọn trong
bảng Tác giả và hiện thị danh sách Tác giả đã cập nhật.
4. Xóa tác giả:
a. Người quản trị nhấn nút “Xóa” trên một dịng thơng tin Tác Giả.
Hệ thống sẽ hiện thị màn hình yêu cầu xác nhận xóa.
b. Người quản trị nhấn nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa Tác Giả được
chọn trong bảng Tác giả và hiện thị danh sách Tác giả đã cập nhật.
Use case kết thúc.
 Dữ liệu liên quan:

1.2.13 Mô tả use case Bảo Trì Thơng Tin Dịch Giả (Nguyễn Huy
Hùng)
 Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người quản trị đăng nhập với quyền admin
và ấn vào nút cập nhật thông tin Dịch giả lấy dữ liệu từ bảng dịch giả.
Mọi thông tin của dịch giả sẽ được hiển thị lên màn hình.
2. Thêm thơng tin dịch giả
a. Người quản trị nhấn vào nút “Thêm mới” trên cửa sổ danh sách
dịch giả. Hệ thống hiển thị màn hình form thơng tin chi tiết cho dịch
giả gồm có "mã dịch giả, tên dịch giả"
b. Người quản trị nhập thông tin cho tác giả, và kích vào nút “Tạo”.
Hệ thống sẽ tự sinh ra một mã tác giả mới và tạo một tác giả mới
trong bảng TACGIA và hiển thị danh sách các tác giả đã được cập

nhật
3. Sửa thông tin dịch giả
Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


21
a. Người quản trị nhấn nút “Sửa” trên một dòng Dịch giả. Hệ thống
sẽ lấy thông tin cũ của Dịch giả gồm: mã Dịch giả, tên Dịch giả, từ
bảng Dịch giả hiện thị lên màn hình.
b. Người quản trị nhập thông tin mới cho tên Dịch giả và nhấn nút
“Cập nhật”. Hệ thống sẽ sửa thông tin của Dịch giả được chọn trong
bảng Dịch giả và hiện thị danh sách Dịch giả đã cập nhật.
4. Xóa dịch giả:
a. Người quản trị nhấn nút “Xóa” trên một dịng thơng tin Dịch giả.
Hệ thống sẽ hiện thị màn hình yêu cầu xác nhận xóa.
b. Người quản trị nhấn nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa Dịch giả được
chọn trong bảng Dịch giả và hiện thị danh sách Dịch giả đã cập nhật.
Use case kết thúc.
 Dữ liệu liên quan:

Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


22

Chương 2. Phân tích use case
2.1 Phân tích các use case
2.1.1 Phân tích use case Đăng Nhập
2.1.1.1 Biểu đồ trình tự


: Khach Hang

: DangNhapUI

: DangNhapController

: Tai Khoan

: IHeThongCSDL

: He Thong CSDL

1: chon nut "Dang nhap"( )

2: hien thin man hinh dang nhap( )

3: nhap tai khoan va mat khau

4: chon nut "Dang nhap"( )

5: kiem tra tai khoan( )
6: lay danh sach tai khoan( )

7: lay danh sach tai khoan( )
8: checkTAIKHOAN_byEmail,MatKhau( )
9: hien thi trang chu( )

Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống23
2.1.1.2

Biểu đồ lớp phân tích
<<boundary>>
IHeThongCSDL
<<control>>
DangNhapController

<<boundary>>
DangNhapUI
1
chon nut "Dang nhap"()
hien thin man hinh dang nhap()
hien thi trang chu()

1

kiem tra tai khoan()
1
*
1
*
<<entity>>
Tai Khoan

maTK
taiKhoan
matKhau
vaiTro

setMaTK()
getMaTK()
setTaiKhoan()
getTaiKhoan()
setMatKhau()
getMatKhau()
setVaiTro()
getVaiTro()
checkTAIKHOAN_byEmail,MatKhau()
setTaiKhoan()
Lay danh sach tai khoan()
Lay thong tin tai khoan by MaTK()
set tai khoan khach hang by MaTK()
Xoa tai khoan by MaTK()

lay danh sach tai khoan()
Ket noi CSDL()
Them tai khoan()
Lay danh sach danh muc()
Lay danh sach sach()
Cap nhat bang SACH()
Lay danh sach khach hang()
Cap nhat bang KHACHHANG()
Cap nhat bang TAIKHOAN()
lay danh sach sach ban chay()
lay danh sach chuong trinh khuyen mai()
cap nhat bang DANHMUC()
lay danh sach the loai()
cap nhat bang THELOAI()
Lay thong tin DS sach giam gia()

doc bang tac gia()
cap nhat bang TacGia()
doc bang dich gia()
cap nhat bang DichGia()
Lay danh sach lich su giao dich()
Lay thong tin ma don hang()
Lay danh sach don hang()
Lay thong tin sach can xoa()
Lay thong tin don hang()

Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


24

2.1.2 Phân tích use case Đăng Ký (Đặng Thanh Hồi)
2.1.2.1 Biểu đồ trình tự
: Khach Hang

: DangKyUI

:
DangKyController

: Khach Hang

: Tai Khoan

:
IHeThongCSDL


: He Thong
CSDL

1: Nhan "Dang ky"( )

2: Hien thi man hinh dang ky( )

3: Dien thong tin dang ky

4: Nhan "Dang ky"( )

5: Hien thi form xac nhan( )

6: Nhan "Dong y"( )
7: Them tai khoan( )
8: Ket noi CSDL( )
9: Ket noi CSDL( )
10: setTaiKhoan( )
11: setKhachHang( )
12: Them tai khoan( )
13: Them tai khoan( )
14: Them thanh cong

15: Hien thi thong bao dang ky thanh cong( )

Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


25

2.1.2.2 Biểu đồ lớp phân tích
<<boundary>>
IHeThongCSDL

<<boundary>>
DangKyUI

<<control>>
DangKyController

Nhan "Dang ky"()
Hien thi man hinh dang ky()
1
Hien thi form xac nhan()
Nhan "Dong y"()
Hien thi thong bao dang ky thanh cong()

1

Them tai khoan()
1

1

*
1

<<entity>>
Khach Hang
maKH

tenKh
soDT
email
diaChi
ngaySinh

*
<<entity>>
Tai Khoan

*

setMaKH()
getMaKH()
setTenKH()
getTenKH()
setSoDT()
getSoDT()
1
setEmail()
getEmail()
setDiaChi()
getDiaChi()
setNgaySinh()
getNgaySinh()
setKhachHang()
Lay danh sach khach hang()
Lay thong tin khach hang by MaKH()
set thong tin khach hang by MaKH()
Xoa khach hang by MaKH()

getKHACHHANG()

maTK
taiKhoan
matKhau
vaiTro

1

setMaTK()
getMaTK()
setTaiKhoan()
getTaiKhoan()
setMatKhau()
getMatKhau()
setVaiTro()
getVaiTro()
checkTAIKHOAN_byEmail,MatKhau()
setTaiKhoan()
Lay danh sach tai khoan()
Lay thong tin tai khoan by MaTK()
set tai khoan khach hang by MaTK()
Xoa tai khoan by MaTK()

lay danh sach tai khoan()
Ket noi CSDL()
Them tai khoan()
Lay danh sach danh muc()
Lay danh sach sach()
Cap nhat bang SACH()

Lay danh sach khach hang()
Cap nhat bang KHACHHANG()
Cap nhat bang TAIKHOAN()
lay danh sach sach ban chay()
lay danh sach chuong trinh khuyen mai()
cap nhat bang DANHMUC()
lay danh sach the loai()
cap nhat bang THELOAI()
Lay thong tin DS sach giam gia()
doc bang tac gia()
cap nhat bang TacGia()
doc bang dich gia()
cap nhat bang DichGia()
Lay danh sach lich su giao dich()
Lay thong tin ma don hang()
Lay danh sach don hang()
Lay thong tin sach can xoa()
Lay thong tin don hang()

Phân tích đặc tả các yêu cầu của hệ thống


×