Tải bản đầy đủ (.docx) (11 trang)

BỘ TRANH CHÂM CỨU Y HỌC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (884.12 KB, 11 trang )

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4671/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TRANH CHÂM CỨU SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ tranh châm cứu gồm mười (10) bức
ảnh minh họa sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
Điều 2. Bộ tranh châm cứu được sử dụng làm tài liệu hướng dẫn thực hành tại các
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 4. Các ơng, bà: Chánh Văn phịng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục
Quản lý Y, dược cổ truyền, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế;
Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y
tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng y tế các Bộ, Ngành, Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:


- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, YDCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên

1


BỘ TRANH CHÂM CỨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4671/QĐ-BYT, ngày 07 tháng 11 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Y tế)

HUYỆT VÙNG ĐẦU (MẶT TRƯỚC)

2


HUYỆT VÙNG ĐẦU (MẶT BÊN)

3


HUYỆT VÙNG ĐẦU (MẶT SAU)


4


HUYỆT VÙNG NGỰC - BỤNG

5


HUYỆT VÙNG LƯNG – MÔNG

6


HUYỆT VÙNG CHÂN (MẶT TRƯỚC TRONG)

7


HUYỆT VÙNG CHÂN (MẶT SAU NGOÀI)

8


HUYỆT VÙNG CHÂN (MẶT BÊN)

9


HUYỆT VÙNG TAY (MẶT TRƯỚC TRONG)


10


HUYỆT VÙNG TAY (MẶT SAU NGOÀI)

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×