Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI MẠCH THEO YHCT VÀ YHHĐ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (17.53 MB, 124 trang )

~

.- ~

£>1:\1 HQC Y DLIQC
THANH PH6H6 CHi MINH

Gl61 THI~u

cAc Lo~tM~CH

I

THEO YHCT VA YHHfl ~
BSCK2. HUYNH TAN

vo


I

11

,,
I



1

TRANG



N(HDUNG

ST'f
MACHTU'Q'NG

02

r---~--------------------------------------~----~

2

MACH B~NH LY

3

NHOM MACH PHU: PHU, HONG, NHU, TAN, KHA.U, eACH

25- 36

4

NHOM MACH TRAM: TRAM, PHl)C, LAO, NHU'Q'C

37-45

5

NHOM MACH CH!M: TRI HOAN, SAP, KET


46 -54

6

NHOM MACH NHANH:

7

NHOIVI MACH HU': HU', VI, TE, DhJ, DOAN

64-74

8

NHOM MACH THlJC: THlJC, HOAT, KHAN, HUYEN, TRU'CYNG

75-89

9

MACI-I PHU'C HQ'P

91-95

10

MACH PHl) Nlr & TRE EM

96 -108


11

10 QUAI MACH

_

sAc, XUC, T!T, DONG

23

55-63

109


Gl6'1 THIEU
. CAC LOAI
. MACH
.

M~CH

TU'Q'NG

Slf bieu hi~n
_
ra ben ngoai
cua m~ ch
Phan anh tlnh
hlnh sinh b~nh


Khi bat m~ch can
chu y den tinh chat
gl cua m~ch ?


.

Gl61 THIEU CAC LOAI
. MACH
.

VI TRI M~CH

(M~CH VI) ·

NONG

PHU

SAU

TRAM


.....


K


K

.,.

YEU TO T~O THAN

1

2
NHIP
,

K

7

M~CH

TIN.H CHAT CUA NHIP

3

M~CH 1+--t

ClfCYNG f>Q CUA M~CH

4

5


~

7

f>QTO NHO

6

t---~ f>Q DAI NGAN

7
f>Q CANG

8

--~ f>Q TRO'N TRU


Gl6'1 THI~U CA.C LO~I M~CH
,.,
'
~

YEU TO T~O THANH

3
,

~


N

7

"

7

TINH CHAT CUA NHIP M~CH (TIET LU~N CUA M~CH)

M~CH

...

......

'

NHIP KHONG OEU ·

Sinh ly binh thU'ang
M~CHXUC

(nhanh khong deu

M~CH£)~1

(khong deu co quy lu~t)

(ch~m


khong deu)


Gl6'1 THIEU
. CAC LOAI
. MACH
.
n

~

..-

...

YEU TO T~O :fHANH

+2

NHIP M~CH (M~CH SUAT)
M~CH BlNH. THU'O'NG

1 tllc co 4-5 nhip m\lch

CHU Y: m9t nhip thir Ia 1 tU'c, 1tU'c (11an thir ra va thir vao)


.


.

Gl61 THIEU
. CAC LOAI MACH
YEU T6 T~O THANH

5

-

--:-~

______ ,
.I

/


Gl6'1 THIEU
. CAC LOAI. MACH
.

. I YEU TO T~O THANH

]

I

'"'


4
,
,
CliO'NG OQ CUA MJ;\CH (M~CH THE)
'

M~ch

collfc

M~ch

vo hrc


Gl61 THI~U CAC LO~I M~CH

vtu To T~o THAN-!]
cam giac cang hay chim
dau ng6n tay ngllai

a

b~t m~ch

7

:ow .



Gl61 THI~U CAC LOI:\1 MI:\CH
,..,

,...,

....

YEU TO T~O THANH

6

·'

£>0 DAI NGAN
M~ch

a ngU'O'i 16'n thU'O'ng dai 1

than g phan (dong t han than)


.

.

Gl61 THIEU
. CAC LOAI MACH
..
,


NhLI' the nao Ia m~ch
binh thU'ang ?

•.../)

Cac d~c diem nh~n biet •.
cua m~ch tLI'Q'ng binh
thU'Ctng?

- --

-


.

.

.

Gl61 THIEU CAC LOAI
. MACH
.

I YEU TO T~O THANH
8

I'

Cam nh~n mfitch d~p

chfitmvaotay

/,.
j

~

/

.. '·


Gl6'1 THI~U CAC LO~I M~CH

Khong phu khong tram, khong to

,._........,._-+, khong nho, khong ding khong chung,
m~ch hoa hoa, nhip deu, c6 life.

"---~

M~ch xich tram an c6 llfc thU'ang tuy
t heo thai tiet, ho~t d9ng sinh ly va lam
vi~c an uong nghi ngO'i ma c6 thay doi

chut it

.



~

~

Gl61

THI~U cAC LO~I-M~CH

M~CH BINH THU'O'NG





' - -- - - - r - - - - '

,






.

~\

-

Bieu hi~·n ty vi v~n h6a binh thU'il'ng, thuy coc tinh

khi du.
M~ch di nhjp deu, hoa hoan mem m~i, khong
ding khong chung.
Vi khi co gia tri phan doan tien IU'Q'ng b~nh

M~ch di hru loat, mem m~i c6 hfc, du .;,~ch b~nh ly
cung khong mat di tinh mem m~i, m~ch Vi nhU'Q'C
cung khong hofm toan mat m~ch
Thiiy coc tinh khi Ia ca v~t chat ciia than, do vi khi
h6a sinh -+ m~ch c6 vi khi cung c6 than khi

sa

An sau m~ch xich v~n colvc nhat dinh (con m~ch)
M~ch xich thUQC th~n cho nen xich Ia goc (can) cua
m~ch.

14


~ GI6'1-THI~U ~AC:~~~ M~C~
~ NHl1NG VEU TO ANH HU'O'NG £>EN
M~CHTU'QNGTHU'ONGG~P
THO'I TIET
'

>

I


HOAN CANH f>IA LV


0
.

-

Gl61 THI~U CAC lOi:\1 Mi:\CH

'

Nhli'ng yeu to nao lam
thay doi m{lch tU'Q'ng?


Gl6'1 THI~U CAC LO~I M~CH

NHO'NG veu r6 AN'HHU'6'NG·aeN
MACH
. TliO'NG. J.HU'O'NG ·CiAP
.
HOAN tANH DIA LV

MJ;\CH PHU HONG NHU sAc ~..


Gl61 THIEU
. CAC LOAI. MACH
.


\

/

NHO'NG vEu TO
ANH Hl16'NG
aE1 I
r.
,
...

.

MACHf~ONGffiH~ONGGAP

.



Tr\lng th~i sinh ly con
ngU'O'i thU'erng thay doi de
thich nghi v&i thai tiet ~
m\lch thay doi theo

'

-----l

~


THO'I TIET

XUAN
DltO'ng khi dang
len, khi trai con
J~nh, khi CO' con
bi bothuc.

.



THU
Khi trai n6ng
nl(c, dltO'ng khi
thjnh .

l

Khi h~u tuy mat
dan nhltng con
n6ng.

~-----~

f>ONG


Gl6'1 THieU CAC LO~I


M~CH T
)

NG VEU TQ ANH~U'CYNGwf)EN

/

.

ACHT~ONGTHUONGGAP
.

.

Cac yeu to nhU' the t filng,
tinh than, lao d9ng, an
uong, nghi ngO'i ... deu co
anh hU'cYng nhat d jnh den
mfiich.
·

YEU TO KHAC


• NgU'ai m~p m~ch di tram
• NgU'ai gay m~ch di phu
• Sau khi lao d9ng n~ng, an uong m~ch nhanh len
• Sau khi ngu, ng_
hi ngO'i m~ch ch~m l ~i

• M~ch ,it ngU'ai lao d9ng tri 6c yeu han it ngU'ai lao d9ng chan tay.••
c:>Luc b't m~ch de chan doan b~nh phai htu y den.

Wi ·


.

.

Gl61 THIEU CAC LOAI
. MACH T

I

.I .




M~ch d~p 60-80 fan/phut...
M~ch nit gi6'i thll'erng yeu han va

nhanh han nam gi6'i.


Gl61 THI~U CAC LO~I M~CH

Co 28 mc;~ch chia


vao6 nhom


Glc)'l THI~U CAC LO~I M~CH T
/

M~CH B~NH LV' _]

?L • ~
\

Co bao nhieu lo~i m~ch b~nh ly?
B~nh va m~ch tltang U'ng nhll
the nao? (b~nh nao mii!Ch nao ?)


Gl6'1 THI~U CAC LO~I MI:\CH
.

NHOM M~CH PHU

Lltl4CH PHD

M~CH PHU

Sa

vao thay mijich, an nh~ giam
nhllng khong mat mijich, mijich noi
nhll tren m~f nltac.


ga

Chu chllng: chllng bieu, chllng hll
(phu dllang ngoijii vi~t).

a

Mach ly: ta khi bieu, chinh khi ngo~i
xuat chong ta; m~ch khi theo ra ngoai
phan nong. ChU'ng dltO'ng hlt
nen
ngo~i vi~t thl m~ch phu, to, vo life.

a

Trung

T1-am

X«<-~-------------------


Gl6'1 THI~U CAC LO~I M~CH T
1
2

I
P••


l]

M~CH PHU
M~CH

.

~

HONG

3 ~~~~~

~

,

NHOM

M~CH

'

PHU

* 4 ~~~


×