Tải bản đầy đủ (.pdf) (15 trang)

CÁC CƠ VẬN DỤNG TRONG XOA BÓP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.99 MB, 15 trang )

CÁC CƠ VẬN DỤNG
TRONG XOA BÓP


MỤC LỤC

1. Mặt………………………………….1
2. Cổ – Gáy…………………................2
3. Vai – Cánh tay……………………..3
4. Bả vai – Lưng………………………3
5. Nách – Ngực – Bụng……………….6
6. Mông………………………………...8
7. Đùi…………………………………..9
8. Cẳng chân………………………….11
9. Cổ chân – Bàn chân……………….12


1. Mặt

2. Cổ – Gáy

1


2


3. Vai – Cánh tay

4. Bả vai – Lưng


3


4


5


5. Nách – Ngực – Bụng

6


7


6. Mông

8


7. Đùi

9


108. Cẳng chân

11


9. Cổ chân – Bàn chân

12
×