Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Bảng mô tả công việc NV quản trị mạng công nghệ thông tin IT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.28 KB, 3 trang )

BẢNG MÔ TẢ CÔNG
VIỆC

Nâng niu tài năng
trẻ
Mã số Chức
danh:

Số: ………………

NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thời gian làm
việc (x)

Toàn thời gian

Mục tiêu công
việc:

Đơn Vị: BP.CNTT

-

Bán thời gian

Không thường
xuyên

X
Thực hiện công tác quản lý, theo dõi, cập nhật & bảo


mật thông tin.
Đảm bảo hệ thống mạng tại công ty hoạt động ổn
định.

NHIỆM VỤ CHỨC DANH NHÂN VIÊN CNTT/ IT
STT
1.

2.

Nhiệm vụ

Yêu cầu
đạt được
Đảm
bảo
thông
suất
hệ thống, an
ninh mạng.

- Đảm bảo thông tin xuyên suốt phục vụ cho nhu cầu nhận –
truyền dữ liệu và xử lý thông tin của đơn vị phòng ban
trong công ty.
- Quản lý & theo dõi hệ thống mạng máy tính, máy chu &
và thiết bị CNTT tại khách sạn đảm bảo duy trì tính ổn định,
kịp thời đối với hệ thống thông tin, có sự phát triển từng
bước hiện đại.
- Thực hiện việc lưu trữ, bảo quản các thông tin quan trọng
của đơn vị theo quy định của Công ty như: Dữ liệu về KTK,

KTT, dữ liệu Smile, Misa…
- Hỗ trợ & kiểm soát chặt chẽ việc nhận – gửi email nội
bộ tại khách sạn.
- Quản lý & kiểm soát việc khai thác, sử dụng thông tin
trên mạng Internet tại công ty.
Duy
trì

phát
triển
- Thường xuyên bảo vệ các phần mềm và hệ thống cơ sở
được ổn định
dữ liệu trên mạng vi tính, đảm bảo an toàn và bảo mật
chương
trình
số liệu, dữ liệu trên mạng vi tính, quản lý và giữ bí mật
phần
mềm
tuyệt đối các mật khẩu trên mạng vi tính, Internet nhằm
đặc dụng:
bảo mật toàn hệ thống dữ liệu của đơn vị.
- Cài đặt & tải các phần mềm virut mới nhất, tải (load),
cập nhật liên tục (update) và hướng dẫn các CBNV trong
đơn vị sử dụng. Thực hiện cài đặt các phần mềm ứng
dụng phù hợp với từng thời điểm phục vụ các mặt hoạt
động của của công ty về các lónh vực kinh doanh, kế
toán, tổ chức, thống nhất trong toàn hệ thống.

3.


4.

- Phát triển các chương trình vi tính đang sử dụng tại công ty
theo đề nghị của CBNV và các ứng viên (nếu có) theo
yêu cầu của đơn vị sử dụng phù hợp với từng giai đoạn
để đáp ứng nhu cầu đầy đủ nhất cho nhu cầu quản lý.
- Tham mưu kịp thời cho Ban Giám Đốc công ty trong chính
sách phát triển và ứng dụng CNTT, vi tính hoá các mặt
hoạt động trong công ty, phục vụ nhu cầu quản lý và phát
triển kinh doanh đa lónh vực.

Kịp thời, có
chất
lượng,
phù hợp.

TRÁCH NHIỆM CHỨC DANH NHÂN VIÊN QTM & CNTT

BM04: 14/04/2005

Trang 1/2


1.

Tự giác, tự chủ động triển khai thực hiện chi tiết từng nhiệm vụ được giao
bằng các kế hoạch công tác cụ thể (Quý, tháng, tuần, ngày) nhằm đạt yêu
cầu về thời gian, số lượng, chất lượng công việc các nhiệm vụ đã được giao
và chịu trách nhiệm toàn phần về kết quả cuối cùng trước CBCQ, Ban GĐ
trong phạm vi chức trách được giao.

2. Hợp tác có trách nhiệm với các CBCNV trong và ngoài đơn vị để thực hiện
đầy đủ các nội dung của biên bản giao nhiệm vụ và chế độ trách nhiệm.
3. Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các mục tiêu chất lượng của cá
nhân. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn
theo qui định các nội dung báo cáo định kỳ và đột xuất theo hệ thống báo
cáo của công ty (báo cáo CBCQ trực tiếp và báo cáo vượt cấp theo đúng
trình tự ).
4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi gặp khó khăn phát sinh thì phải nhanh
chóng bàn bạc, trao đổi với đồng sự và báo cáo CBCQ cùng với đề xuất cụ
thể biện pháp giải quyết.
Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc vi phạm nội qui, qui
định công ty, gây thiệt hại cho Công ty thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị xử
lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại vật chất (nếu có) theo quy chế khen
thưởng, kỷ luật của Công ty, theo Luật Lao động và các quy định Pháp luật
hiện hành.
MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC
STT
1.

Công việc

Nhận từ ai
(Đầu vào)
Ban UDCNTT

Chuyển đến (đầu
ra)
CBNV có liên quan

Cập nhật chương trình phần mềm

chuyên dùng, chương trình mới
2.
Lưu trữ tài liệu hồ sơ, dữ liệu KD
CBCQ các phòng Tủ hồ sơ lưu trữ, Cty
và K.toán.
ban
3.
Sửa chữa, lắp đặt phần cứng,
TP. TCNS&HC
CBNV/TT.
mạng
Các mối quan hệ khác:
- Chức danh này sẽ báo cáo cho vị trí nào về mặt quản lý trong Đơn vị? Về
mặt nghiệp vụ chuyên môn trong Đơn vị); Có bao nhiêu vị trí/người báo cáo
đến vị trí này? Chức danh của các vị trí đó là ai? Các vị trí nào trong tổ chức
cần liên lạc thường xuyên nhất với vị trí này? Những chức danh nào bên
ngoài tổ chức (nếu có) cần liên lạc với vị trí này?
Vị trí này báo cáo đến ai?
TP. TCNS&HC; Kế toán trưởng/TT, TP. TT - KD , Ban GĐ/TT
và Phòng TCNS&HC + P. KT-TC/Tcty, Ban UDCNTT/Cty.
Những người báo cáo đến CBNV sử dụng các chương trình phần mềm chuyên
vị trí này?
dụng đã được cải đặt, nâng cấp, sửa chữa.
Các tổ chức bên ngoài
Các Cty bán, sửa chữa máy tính, các trang web kỹ
cần liên hệ:
thuật, virruts, các công ty bán phần mềm…
YÊU CẦU KINH NGHIỆM / KHẢ NĂNG
Công việc này cần những kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm tối thiểu cần có? Khả
năng, bằng cấp chuyên môn chính thức cần có? Có cần những kỹ năng, kiến

thức hay khả năng đặc biệt gì?
Trình độ chuyên
ĐH hoặc CĐ: chuyên ngành Tin học, Công nghệ thông tin, lập
môn:
trình, QTM.
Kinh nghiệm làm
Có ít nhất 1 năm làm việc lónh QTM - CNTT hoặc SV tốt
việc:
nghiệp loại khá, giỏi
Bằng cấp –
Chứng chỉ: Ngoại ngữ tiếng anh trình độ B.
Chứng chỉ:
Các khả năng
Phân tích, tổng hợp, nhận đính khá, khả năng về sửa chữa
khác:
kỹ thuật điện, điện tử.
Có sự tìm hiểu cập nhật những thông tin về Mạng & CNTT
liên tục.
BM04: 14/04/2005

Trang 2/2


Phương tiện và
trang thiết bị được
cấp phát phục vụ
cho công việc:

Tối thiểu cần có


1 bộ máy vi tính, 1
điện
thoại
bàn,
bàn ghế và các
VPP khác: bìa đựng
hồ sơ, boxflie, bộ
đóa cài đặt hệ
thống.
CHỦ QUẢN ĐƠN VỊ
Chức danh: …………………………………………

Họ & Tên: ______________________________
Ngày: ___/____/_______

BM04: 14/04/2005

Trong điều kiện tốt nhất
1 bộ máy vi tính có cấu hình lớn kết
nối mạng, 1 máy điện thoại bàn nóng,
bàn ghế làm việc tốt và các VPP đầy
đủ. Bộ đóa cài đặc các loại phần
mềm, chương trình hệ thống; bộ kìm
bấm mạng, máy đo điện áp….Tủ sách
hướng dẫn các chương trình mới.
CÁN BỘ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ
BIÊN SOẠN
Chức danh: …………………………………………

Họ & Tên: __________________________________

Ngày: ____/____/_______

Trang 3/2×