Tải bản đầy đủ (.docx) (18 trang)

TÍCH hợp GIÁO dục môi TRƯỜNG TRONG môn SINH học tại TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU THÀNH PHỐ bảo lộc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (103.36 KB, 18 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ THỊ HỒNG VÂN

TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG
MÔN SINH HỌC
TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
THÀNH PHỐ BẢO LỘC

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2022

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ THỊ HỒNG VÂN

TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG
MÔN SINH HỌC
TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
THÀNH PHỐ BẢO LỘC

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. Tống Xuân Tám

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2022

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


i

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Tống Xuân Tám – người đã tận tình giúp đỡ
và hướng dẫn tơi trong q trình học tập, nghiên cứu và hồn thành khóa luận này.
Tơi xin chân thành cảm ơn Trường, Phịng Đào tạo, các thầy cơ trong Khoa
Sinh – Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tơi
thực hiện khóa luận này.
Qua đây, tơi cũng xin bày tỏ lịng cảm ơn đến gia đình, người thân và bạn bè
đã giúp đỡ tơi trong thời gian thực hiện khóa luận này.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2022
SINH VIÊN

Lê Thị Hồng Vân

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


ii

MỤC LỤC
Trang


Lời cảm ơn..................................................................................................................................... i
Mục lục.......................................................................................................................................... ii
Danh mục các chữ viết tắt................................................................................................... iiii
MỞ ĐẦU...................................................................................................................................... 1
I. Lí do chọn đề tài............................................................................................................... 1
II. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................................... 1
III. Đối tượng nghiên cứu.................................................................................................. 1
IV. Nhiệm vụ nghiên cứu................................................................................................... 1
V. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................................ 2
VI. Giả thuyết nghiên cứu................................................................................................. 2
Chương 1. TỔNG QUAN....................................................................................................... 3
1.1. Một số vấn đề về dạy học tích cực........................................................................ 3
1.1.1. Khái niệm tích hợp............................................................................................. 3
1.1.2. Khái niệm dạy học tích hợp............................................................................ 3
1.1.3. Mục tiêu của dạy học tích hợp....................................................................... 3
1.2. Giáo dục môi trường ở THPT................................................................................. 3
1.2.1. Khái niệm.............................................................................................................. 3
1.2.2. Mục tiêu Giáo dục mơi trường...................................................................... 4
1.2.3. Các hình thức triển khai Giáo dục môi trường........................................ 4
1.2.4. Một số nguyên tắc Giáo dục môi trường................................................... 4
1.2.5. Các phương pháp Giáo dục mơi trường..................................................... 5
1.3. Tích hợp giáo dục mơi trường trong môn Sinh học ở Trường THPT......5
1.3.1. Cấu trúc chương trình và nội dung mơn Sinh học ở phổ thơng........5
1.3.2. Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học................5
1.3.3. Quy trình tích hợp giáo dục mơi trường trong môn Sinh học...........6
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................. 7
2.1. Thời gian, địa điểm và tư liệu nghiên cứu.......................................................... 7

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.comiii

2.1.1. Thời gian nghiên cứu........................................................................................ 7
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu......................................................................................... 7
2.1.3. Tư liệu nghiên cứu............................................................................................. 7
2.2. Phương pháp nghiên cứu dạy học......................................................................... 7
2.2.1. Phương pháp khảo sát thực địa..................................................................... 7
2.2.2. Phương pháp phỏng vấn.................................................................................. 7
2.2.3. Phương pháp thực nghiệm trong phịng thí nghiệm.............................. 7
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN........................................................................... 8
3.1. Thực trạng tích hợp giáo dục mơi trường trong môn Sinh học ở Trường
THPT Nguyễn Du............................................................................................................... 8
3.1.1. Khối 10................................................................................................................... 8
3.1.2. Khối 11................................................................................................................... 8
3.1.3. Khối 12................................................................................................................... 8
3.2. Thực trạng các phương pháp sử dụng để lịng ghép, tích hợp giáo dục
môi trường trong môn Sinh học..................................................................................... 8
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................................................ 10
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................... 11
PHỤ LỤC

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


iiii

D
GDMT


Giáo dục m

IUCN

Internationa

TP

Thành phố

THPT

Trung học p

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


1

MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngày nay, xã hội không ngừng phát triển và hội nhập, con người được tiếp cận
với tiến bộ của khoa học kĩ thuật. Vì nhu cầu vô hạn của con người mà khoa học
công nghệ ngày càng phát triển nhanh chóng. Cuộc sống của chúng ta nhờ đó mà
trở nên văn minh, hiện đại, tiện nghi hơn. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiến bộ đó mà
chúng ta phải đối diện với nhiều vấn đề lớn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống con
ngươi: vấn đề tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, vấn đề rác thải cơng nghiệp, vấn đề
dịch bệnh, vấn đề biến đổi khí hậu tồn cầu. Với những yếu tố đó thì việc đưa giáo
dục môi trường vào học đường là việc làm cần thiết.

Từ nội dung kiến thức của bộ môn Sinh học, Trung học phổ thơng nghiên cứu
một cách tồn diện mối quan hệ của sinh vật và môi trường. Từ đó có thể tích hợp
những biện pháp bảo vệ mơi trường, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên,
góp phần làm tăng hiệu quả dạy bộ môn Sinh học trong trường phổ thơng.
Xuất phát từ những lí do trên và căn cứ vào đặc điểm của môn học, tôi lựa
chọn đề tài: “Tích hợp giáo dục mơi trường trong môn Sinh học tại Trường THPT
Nguyễn Du - TP. Bảo Lộc”.
AI. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Tích hợp giáo dục mơi trường trong môn Sinh học nhằm giúp học sinh nâng
cao được giá trị về mặt ứng dụng kiến thức, rèn luyện kĩ năng và nâng cao ý thức
bảo vệ môi trường.
Đánh giá các biện pháp dạy tích hợp giáo dục mơi trường trong môn Sinh học
tại Trường THPT Nguyễn Du – TP. Bảo Lộc.
BI. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Sinh học ở THPT.
IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quan điểm dạy học tích hợp.
- Nghiên cứu tổng quan về tình hình giáo dục mơi trường ở THPT.

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


2

- Đánh giá thực trạng của việc giáo dục môi trường trong môn Sinh học tại

Trường THPT Nguyễn Du trên địa bàn TP. Bảo Lộc.
- Đánh giá thực trạng sử dụng các phương pháp lồng ghép tích hợp giáo dục


mơi trường trong môn Sinh học tại Trường THPT Nguyễn Du trên địa bàn TP. Bảo
Lộc.
V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Tại Trường THPT Nguyễn Du trên địa bàn TP. Bảo Lộc.
VI. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU
Nội dung nghiên cứu, phương pháp và hình thức tích hợp giáo dục mơi trường
trong mơn Sinh học ở phổ thơng mà đề tài đề xuất có ý nghĩa trong việc nâng cao
kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh trong việc bảo vệ môi trường.

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


3

Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP
1.1.1. Khái niệm tích hợp
Theo Từ điển tiếng Việt: “Tích hợp là sự kết hợp những hoạt động, chương
trình hoặc các thành phần khác nhau thành một khối chức năng. Tích hợp có nghĩa
là sự thống nhất, sự hòa hợp, sự kết hợp”.
Theo từ điển Giáo dục học: “Tích hợp là hành động liên kết các đối tượng
nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau
trong cùng một kế hoạch dạy học”.
Như vậy, tích hợp là một hoạt động mà ở đó cần phải kết hợp giữa các đối
tượng giảng dạy, học tập trong cùng kế hoạch để đảm bảo sự thống nhất, hòa hợp,
hài hòa trọn vẹn của một hệ thống dạy học, nhằm đạt được mục tiêu tốt nhất.
1.1.2. Khái niệm dạy học tích hợp
Dạy học tích hợp là hình thành ở học sinh những năng lực giải quyết hiệu quả
các tình huống thực tiễn dựa trên sự huy động nội dung, kiến thức, kĩ năng thuộc

nhiều lĩnh vực khác nhau. Đảm bảo để mỗi học sinh biết cách vận dụng kiến thức
học được trong nhà trường vào các hồn cảnh mới lạ, khó khăn, bất ngờ, qua đó trở
thành một người cơng dân có trách nhiệm, một người lao động có năng lực.
Như vậy, thực hiện dạy học tích hợp sẽ phát huy tối đa sự trưởng thành và
phát triển cá nhân mỗi học sinh, giúp các em thành cơng trong vai trị của người chủ
gia đình, người công dân, người lao động tương lai.
1.1.3. Mục tiêu của dạy học tích hợp
– Hình thành và phát triển năng lực toàn diện cho học sinh.

– Tạo dựng mối quan hệ giữa các khái niệm đã học và áp dụng vào thực tiễn.
– Giúp học sinh phân biệt các cốt yếu với cái ít quan trọng hơn.
1.2. GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Ở THPT
1.2.1. Khái niệm
Hiệp hội quốc tế về bảo vệ tự nhiên (IUCN) đã đưa ra định nghĩa: “GDMT là
quá trình nhận biết các giá trị và làm sáng tỏ các khái niệm nhằm phát triển các kĩ

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


4

năng và quan điểm cần thiết để hiểu và đánh giá được sự quan hệ tương tác giữa
con người, nền văn hóa, và thế giới vật chất bao quanh; GDMT đồng thời cũng thực
hiện quá trình đưa ra nội bộ những quy tắc ứng xử với những vấn đề liên quan tới
đặc tính mơi trường”.
Tại Hội nghị liên Chính Phủ về GDMT (năm 1977 tại Grudia) UNESCO đã
đưa ra định nghĩa: “GDMT là một quá trình tạo dựng cho con người những nhận
thức và mối quan tâm đối với các vấn đề mơi trường, sao cho mỗi người đều có đủ
trình độ kiến thức, thái độ, kiến thức, kỹ năng để có thể nảy sinh trong tương lai”.
Trong khn khổ giáo dục ở nhà trường phổ thơng, có thể hiểu đơn giản,

GDMT là một quá trình tạo dựng cho học sinh ở những nhận thức và mối quan tâm
về môi trường và các vấn đề môi trường.
1.2.2. Mục tiêu Giáo dục môi trường
Giáo dục môi trường nhằm giúp học sinh có được:
- Các kiến thức về mơi trường và bảo vệ mơi trường.
- Hình thành các kỹ năng: kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng tư

duy, kỹ năng nghiên cứu,....
- Hình thành thái độ và hành vi: mục đích cuối cùng của giáo dục mơi trường

nhằm trang bị cho người học một ý thức trách nhiệm cao đối với sự phát triển bền
vững của Trái Đất.
1.2.3. Các hình thức triển khai Giáo dục mơi trường
- Hình thức 1: Giắo dục mơi trường thơng qua chương trình giảng dạy của

môn học trong nhà trường. Nội dung chủ yếu của bài học hoặc một số phần của mơn
có sự trùng hợp với nội dung giáo dục môi trường.
- Hình thức 2: Giáo dục mơi trường đucowj triển khai như một hoạt động độc

lập ở ngoài lớp như hoạt động ngoại khóa, tham quan, tuyên truyền, vận động bảo
vệ môi trường,...
1.2.4. Một số nguyên tắc Giáo dục môi trường
- Giảm bớt diễn giảng, tăng cường thảo luận, tranh cãi.

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


5

- Giảm giờ lý thuyết trên lớp, tăng giờ học ngồi hiện trường và trong phịng


thí nghiệm.
- Chú ý kinh nghiệm thực tế và kỹ năng vận dụng.
- Tăng cường làm việc tập thể.
- Khai thác nội dung Giáo dục mơi trường có chọn lọc, có tính tập trung và

chương mục nhất định.
- Phát huy cao độ các hoạt động tích cực nhận thức của học sinh và kinh

nghiệm thực tế các em đã có, vận dụng tối đa mọi khả năng để học sinh tiếp xúc với
môi trường.
1.2.5. Các phương pháp Giáo dục môi trường
- Phương pháp nghiên cứu tình huống.
- Phương pháp đóng vai.
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp lập dự án.
- Hoạt động ngoại khóa.
- Thảo luận nhóm.

1.3. TÍCH HỢP GIÁO DỤC MƠI TRƯỜNG TRONG MƠN SINH HỌC Ở
TRƯỜNG THPT
1.3.1. Cấu trúc chương trình và nội dung kiến thức mơn Sinh học ở phổ thơng
Chương trình giáo dục phổ thơng mơn Sinh học mới giúp hình thành và phát
triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực sinh học. Phát
triển ở học sinh năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống và
năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. Giúp học sinh tiếp tục tìm hiểu các
khái niệm, quy luật sinh học làm cơ sở khoa học cho việc ứng dụng tiến bộ sinh
học, nhất là tiến bộ của công nghệ sinh học vào thực tiễn đời sống...
1.3.2. Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học
* Kiến thức: Giúp cho học sinh có hệ thống kiến thức cơ bản về môi trường và


bảo vệ môi trường. Cụ thể:

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


6

- Trình bày được một số khái niệm: Mơi trường; Ơ nhiễm mơi trường; Khủng

hoảng mơi trường;...
- Phân tích được thành phần, đặc điểm và tính chất của mơi trường, vai trị của

thực vật trong việc hạn chế ơ nhiễm mơi trường.
- Xác định vai trị của con người trong việc bảo vệ đa dạng sinh học trên Trái

Đất và bảo vệ môi trường.
* Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; Kỹ năng phân tích
so sánh, tổng hợp; kỹ năng phát triển kế hoạch hành động;...
* Thái độ: Học sinh có ý thức trong việc bảo vệ sinh vật, bảo vệ môi trường và
tuyên truyền, vận động mọi người trong công đồng cùng tham gia bảo vệ mơi trường.

1.3.3. Quy trình tích hợp giáo dục mơi trường trong mơn Sinh học
Để thực hiện tích hợp giáo dục môi trường vào môn Sinh học, giáo viên có thể
tiến hành các bước sau:
Bước 1: Phân tích cấu trúc nội dung bài học để xác định mục tiêu bài học có
tích hợp giáo dục mơi trường.
Bước 2: Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến môi trường và môn Sinh học để
lựa chọn, xác định nội dung, kiến thức cần tích hợp.
Bước 3: Đưa ra dự kiến các phương pháp và hình thức tích hợp giáo dục môi

trường vào bài một cách cụ thể để phù hợp.
Bước 4: Tổ chức các hoạt động dạy học nhằm đạt được mục tiêu dạy học,
đồng thời phát triển kỹ năng, thái độ và hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh.

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


7

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU

2.1.1. Thời gian nghiên cứu
- Trong năm học 2022 – 2024.
- Trong 9 tháng (từ tháng 9 đến tháng 5).

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
- Tại Trường THPT Nguyễn Du trên địa bàn TP.Bảo Lộc.

2.1.3. Tư liệu nghiên cứu
- Các bài báo cáo khoa học, các đề tài nghiên cứu, báo cáo khoa học, khóa

luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ về về tích hợp giáo dục môi trường.
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DẠY HỌC
2.2.1. Phương pháp khảo sát thực địa
2.2.2. Phương pháp phỏng vấn
2.2.3. Phương pháp thực nghiệm trong phịng thí nghiệm

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com8

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. THỰC TRẠNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN
SINH HỌC Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
3.1.1. Khối 10
- Qua khảo sát đưa ra được bảng tổng hợp thực trạng các chủ đề của mơn Sinh
học được tích hợp với giáo dục mơi trường .
- Đánh giá các chủ đề được lồng ghép, tích hợp giáo dục môi trường vô bài học.
- Qua chủ đề đó học sinh có thể hình thành kỹ năng, hành vi thái độ và áp
dụng chúng như thế nào vào bảo vệ môi trường.

3.1.2. Khối 11
- Qua khảo sát đưa ra được bảng tổng hợp thực trạng các chủ đề của mơn Sinh

học được tích hợp với giáo dục môi trường .
- Đánh giá các chủ đề được lồng ghép, tích hợp giáo dục mơi trường vơ bài học.
- Qua chủ đề đó học sinh có thể hình thành kỹ năng, hành vi thái độ và áp

dụng chúng như thế nào vào bảo vệ môi trường.
3.1.3. Khối 12
- Qua khảo sát đưa ra được bảng tổng hợp thực trạng các chủ đề của mơn Sinh

học được tích hợp với giáo dục môi trường .
- Đánh giá các chủ đề được lồng ghép, tích hợp giáo dục mơi trường vơ bài học.
- Qua chủ đề đó học sinh có thể hình thành kỹ năng, hành vi thái độ và áp

dụng chúng như thế nào vào bảo vệ môi trường.
3.2. THỰC TRẠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ LỒNG GHÉP,

TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN SINH HỌC
Đưa ra bảng thống kê mức độ sử dụng các phương pháp tích hợp giáo dục mơi
trường:
- Phương pháp nghiên cứu tình huống.
- Phương pháp đóng vai.
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp lập dự án.
- Hoạt động ngoại khóa.

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


9

- Thảo luận nhóm.

Đánh giá các phương pháp đó.
- Nhóm phương pháp nào là lấy giáo viên làm trung tâm.
- Nhóm phương pháp nào là lấy học sinh làm trung tâm.
- Phương pháp nào sử dụng nhiều nhất.
- Dễ tiến hành hay khó tiến hành.

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


10

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ (Dự kiến)
- Đưa ra kết luận về việc tích hợp giáo dục mơi trường trong môn Sinh học tại
Trường THPT Nguyễn Du trên địa bàn TP.Bảo Lộc.

- Qua kết quả nghiên cứu lựa chọn được phương pháp tích hợp dạy học mơi
trường trong mơn Sinh học.
- Qua kết quả khảo sát cung cấp cho các nhà nghiên cứu nguồn tư liệu thiết

thực nhất về thực trạng tích hợp giáo dục mơi trường trong mơn Sinh học ở phổ
thông. Đối với giáo viên đây là nguồn tham khảo có ích cho việc nâng cao chất
lượng giảng dạy tích hợp giáo dục mơi trường trong mơn Sinh học ở phổ thơng.
- Cần tích hợp dạy học mơi trường vào trong các môn học không chỉ riêng
môn Sinh học ở phổ thông, đưa ra nhiều hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ
năng, hành vi và thái độ của học sinh đối với việc bảo vệ môi trường.

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


11

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quốc hội (2019). Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015,
2018). NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). Chương trình Giáo dục phổ thông môn Sinh
học. Truy xuất ngày 25/5/2022 từ
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/hfw2YvlABVuYdhY#pdfviewer
3. Lê Ngọc Hoá và Huỳnh Thị Hồng Loan (2015) . Dạy học tích hợp nội dung Giáo
dục mơi trường trong mơn Lịch sử - Địa lí lớp 4 tại Trường Tiểu học Trần Quốc
Toản Thành phố Cần Thơ.[Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ].
4. Bùi Thị Thủy (2016). Dạy học tích hợp Giáo dục bảo vệ mơi trường thơng qua

phần Hóa học Hữu cơ lớp 9 ở Trường Trung học cơ sở. [ Luận văn Thạc sĩ Sư
Phạm Hóa học, Trường Đại học Giáo Dục]. https://123docz.net/document/4234339day-hoc-tich-hop-giao-duc-bao-ve-moi-truong-thong-qua-phan-hoa-hoc-huu-colop-9-o-truong-trung-hoc-co-so.htm


TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


PHỤ LỤC

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com×