Tải bản đầy đủ (.docx) (16 trang)

Báo cáo assignment lập trình java 3 tạo các package (dao, entity, ui, ) để lưu các file trong chương trình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.82 MB, 16 trang )

Báo cáo Assignment
Lập trình Java 3

Giáo viên hướng dẫn

: Hồ Thị Hồng Nga

Họ tên sinh viên

: Trương Văn Quý

Mã số sinh viên

: PS22871

Lớp

: IT17325

Hồ Chí Minh – 2020

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


CẦU GIAI ĐOẠN 1
1. Tạo 1 project mới.
Tạo các package (dao, entity, ui, ...) để lưu các file trong chương trình.

2. Tạo 3 class tương ứng với 3 table USERS, GRADE, STUDENTS.
Các trường dữ liệu
private, viết các constructor và các phương thức getter/setter.2

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


3

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


4

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


3. Tạo form đăng nhập gồm username , password và một nút login

- Tạo ArrayList để lưu danh sách users.

5

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


- Khi chọn Login:
o Username hoặc Password trống Hiện hộp thoại thơng báo nhập đủ thơng
tin.
o Username và Password có trong ArrayList Hiện hộp thoại thông báo đăng
nhập thành công Đóng form Login.

o Username hoặc Password khơng có trong ArrayList Hiện hộp thoại thông
báo
đăng nhập thất bại.

6

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


- Khi chọn Cancel: Đóng form Login

SOFT203 – Lập trình Java3
2
4. Tạo giao diện chức năng quản lý sinh viên

7

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


- Tạo ArrayList để lưu danh sách students. Nhập sẵn thông tin một số sinh viên
vào
danh sách
- Khi mở form: Đọc danh sách SV trong ArrayList đổ lên Table. Chọn dịng
đầu tiên
trong Table và hiển thị thơng tin của SV được chọn lên các điều khiển trên
form.
(Các điều khiển này không cho sửa dữ liệu trực tiếp).
- Khi chọn một dịng trong Table hiển thị thơng tin của SV của dòng được chọn
lên

8

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


các điều khiển trên form.
- Khi chọn nút New: xóa trắng các điều khiển trên form đồng thời cho nhập
được dữ
liệu vào các điều khiển này.

- Khi chọn nút Update: cho phép sửa đổi dữ liệu vào các điều khiển trên
form trừ Mã
SV (khơng cho sửa MaSV).

SOFT203 – Lập trình Java3
3
- Khi chọn nút Save:
9

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


o Nếu trước đó chọn New thì thêm dịng dữ liệu mới vào ArrayList. Hiện hộp
thoại thông báo thêm thành cơng.
o Nếu trước đó chọn Update thì cập nhật các thay đổi thông tin của SV đang
chọn. Hiện hộp thoại thông báo cập nhập thành công. Cập nhật thông tin
của SV trong Table.
o Sau khi thêm mới hoặc cập nhật thành công. Cập nhật danh sách SV trong
Table đồng thời khóa các điều khiển trên form.


- Khi chọn nút Delete.
o Kiểm tra nếu MaSV rỗng thị Hiển thị hộp thoại thơng báo chọn SV muốn
xóa.
o Cần hiển thị hộp thoại xác nhận việc xóa SV. Nếu đồng ý thì xóa SV đang
được chọn khỏi ArrayList. Cập nhật danh sách SV trong Table.

10

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


Y4. Yêu cầu chức năng
1. Mỗi khi click vào nút Login, chương trình phải kiểm tra thơng tin
đăng nhập có đúng không, nếu đúng thông báo thành công, nếu sai
thông báo đăng nhập sai

2. Giảng viên chỉ có thể nhập điểm không thể thêm mới sinh viên

3. Cán bộ đào tạo chỉ có thể thêm mới sinh viên, khơng thể nhập điểm

11

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


4. Mỗi khi giảng viên cập nhật điểm cho sinh viên, chương trình sẽ tính lại
điểm trung bình của mỗi sinh viên, đồng thời hiển thị danh sách 3 sinh
viên có điểm tổng kết cao nhất của mỗi mơn học

Y5. Chức năng nâng cao

1, Form Quản lý điểm, giảng viên có thể thêm, xóa, sửa, update điểm cho sinh
viên SOF203 – Lập trình Java 3 Assignment

12

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


2, Form Quản lý sinh viên, cán bộ đào tạo có thể thêm, xóa, sửa, update thơng
tin của sinh viên và khi click chọn 1 dịng trên table thì dữ liệu chi tiết của
sinh viên sẽ được hiển thị trên các components tương ứng

13

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


14

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


1
5


TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com
×