Tải bản đầy đủ (.ppt) (5 trang)

GIỚI THIỆU VỀ THUỐC WATSON PHARMA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (605.52 KB, 5 trang )

WATSON PHARMA
GVHD : NGUYỄN THANH LIÊM


Generics
Thuốc Generics : là loại thuốc không hết hạn bảo hộ vân
bằng sang chế. được hãng thứ 3 copy lại và thương mại hóa
với chi phí thấp hơn.

$ 194,6 - 2010$; 140,4 - 2009.


Brands


Sản phẩm dược phẩm
mới được phát triển
bình thường là được
cấp bằng sáng chế.chuyên tiết niệu, bác sĩ
sản khoa và phụ khoa.


Phân phối - Anda

AndaCẢM ƠN SỰ LẮNG
NGHE CỦA CÁC
BẠN×