Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

Endwall aerodynamic losses from turbine components within gas turbine engines

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.88 MB, 14 trang )

Không tìm thấy file

×