Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

Sách hướng dẫn học tiếng anh theo phương pháp pimsleur

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.03 MB, 13 trang )

S|CH H≥©NG DãN
S∂ D≤NG
PIMSLEUR
®
SIMON & SCHUSTER’S
english

for

vietnamese

speakers
H„c theo tÂc {È cÚa b¬n, tho¿i
mæi vø tiŸn lÔi.
C|C CHđNG TRụNH NGOI
NG PIMSLEUR
đ
Bơn {ang c trong tay chng trÔnh hc ngoơi ng {ễc bin
soơn c hiu qu nh`t t trẻc {n nay. Chc bơn cng bit, hc
mẩt th ting mẻi c th gy cho bơn nhng th`t vng. C l bơn
{Ă {n vẻi ngoơi ng ln {u tin è trẽng trung hc. Nu bơn
th`y cổc lẻp ngoơi ng `y quổ kh, hay {im ngoơi ng ca bơn
th`p, chc bơn cho rng bơn khng c kh nng hc ngoơi ng.
Ngay c khi bơn hc khổ mẩt ngoơi ng, bơn cng c th ngơc
nhin nu sau { phổt hin ra rng nhng gÔ bơn {Ă hc {ễc c
r`t t tổc dng hay khng c mẩt tổc dng nứo khi bơn {nh tip
xc vẻi ngẽi bn ng.
Chc bơn chẽ {n khi bơn {Ă trèng thứnh vứ th {i hc cổc
lẻp dứnh cho ngẽi lẻn, hc cổc trẽng ngoơi ng hay theo hc
cổc chng trÔnh dy ngoơi ng tơi nhứ. C trong trẽng hễp nứy,
bơn cng c th cm th`y kh duy trÔ {ễc thng tin, cổc bứi hc


t nhơt vứ bơn tin bẩ chm. Nhiữu ngẽi hc ngoơi ng sẻm t bã
cổc chng trÔnh `y vÔ cho rng h thiu m`t kh nng bm sinh {
hiu vứ vn dng nhng gÔ h {c {ễc vứ nghe th`y.
Thc ra, ai cng c th hc mẩt ngoơi ng nu c mẩt
h thng phng phổp ging dy {ng {n. Vẻi Phng phổp
Pimsleur
đ
, bơn s tn dng kt qu thu {ễc qua nhiữu nm nghin
cu vứ bin soơn { tơo ra {ễc phng phổp ging dy ngoơi
ng c hiu qu nh`t trn th giẻi. Cổc Chng trÔnh Ngoơi ng
Pimsleur
đ
do Tin s Paul Pimsleur bin soơn {ổp ng {ễc nhu
cu c`p bổch {i vẻi tứi liu t hc nhiữu ngoơi ng.
2
S DNG CHđNG TRụNH N}Y
NH THỡ N}O?
[ khai thổc {ễc ht mậi bứi hc, bơn hĂy chn mẩt ni yn
tnh { bơn c th tp ni mứ khng b giổn {oơn vứ chn mẩt
khong thẽi gian trong ngứy khi {u c bơn tnh tổo nh`t vứ c th
bơn t mt mãi nh`t. Bơn c th hc trong xe t bng cổch nghe
cổc bứi hc khi bơn lổi xe {i lứm hay {i du lch.
Mậi bứi hc ko dứi cha {n 30 pht, lứ khong thẽi gian cổc
chuyn gia vữ s phơm cho rng thch hễp nh`t {i vẻi nhim v
tp trung hc tp. Ging dy theo chng trÔnh {nh sôn lứ thut
ng dềng { miu t cổc chng trÔnh {ễc bin soơn theo cổc
bẻc tng dn {ằc thề nhm tơo {iữu kin cho ngẽi hc trong
khi hc qua chng trÔnh rn luyn vứ phổt trin cổc k nng ngn
ng hẩi thoơi {ổng tin cy, {ễc xổc {nh r vứ c th {o lẽng
{ễc.

Mẩt khi bơn {Ă bt {u hc theo chng trÔnh nứy, bơn ch cn
theo {ng cổc ch dến ca giổo vin. Bơn s khng b yu cu phi
ghi nhẻ cổc bng t hay hc cổc quy tc ng phổp, vứ s khng c
bứi tp vit. Thay vứo {, cổc giổo vin lứ ngẽi bn ng s hẻng
dến bơn trong khi bơn hc.
Bơn s {ễc yu cu tham gia tch cc vứo quổ trÔnh suy ngh
vứ luyn ni nhm bo {m cho bơn thứnh cng trong vic nm
vng loơt bứi nứy. Khi giổo vin hãi bơn mẩt cu, bơn c th tr lẽi
nhanh vứ {ng hay khng chnh lứ phn kim tra trÔnh {ẩ ca bơn.
Nu bơn tr lẽi {ng khong tổm mi phn trm phn kim tra
thÔ bơn {Ă c th sôn sứng bẻc sang bứi hc tip theo. Lun lun
tin ln pha trẻc lứ {iữu quan trng, song bơn cng khng nn t
{ằt ra cho mÔnh nhng tiu chun hoứn thin mẩt cổch thiu hễp l
lứm cho bơn chm tin bẩ. [ lứ nguyn nhn vÔ sao chng ti {a
ra con s tổm mi phn trm nh mẩt tiu chun {nh hẻng.
3
S DNG CHđNG TRụNH N}Y
NH THỡ N}O? (tip)
Bơn s nhn th`y rng mậi bứi hc bao gấm c phn ng liu
mẻi lến phn ng liu bơn {Ă hc, vứ chnh khi bơn c th lo lng
lứ bơn qun mẩt {iữu nứo {`y thÔ bơn s {ễc nhc {iữu { mẩt
cổch nh nhứng thoi mổi. Mẩt nt hu hiu khổc ca Chng
trÔnh Ngoơi ng Pimsleur
đ
lứ mc {ẩ th`m dn. Bơn s tr lẽi
r`t nhiữu ln. S th`m dn nứy tơo {iữu kin cho bơn tin bẩ {ổng
k trong mẩt khong thẽi gian ngn.
NHNG CHử DóN GIặP BN HC
TH}NH CÂNG
Hoứn thứnh cổc bứi hc theo {ng nh trÔnh t quy {nh

(khng bã qua bứi nứo), mậi ngứy ch hc mẩt bứi, mằc dề bứi
hc cho ngứy hm `y c th {ễc lằp {i lằp lơi nhiữu ln. Tip
xc vẻi ngoơi ng hứng ngứy {ng vai tr quyt {nh { hc tp
c kt qu.
Nghe k tng bứi. Lun theo {ng cổc ch dến ca giổo vin.
Ni to khi {ễc giổo vin ch dến vứ tr lẽi cổc cu hãi trong
khong trng dứnh cho bơn. Bơn phi lứm nh vy trẻc khi nghe
th`y cu tr lẽi xổc nhn {ễc {a ra { cng c.
Thc hin {y { t`t c cổc hoơt {ẩng {ễc yu cu theo {ng
ch dến, khng tham kho kin ca ngẽi ngoứi cng nh khng
{c thm sổch hoằc cổc chng trÔnh khổc.
4
TIỡN Sừ PAUL PIMSLEUR V} PHđNG PH|P
[òC [|O CA ÂNG
Tin s Pimsleur {Ă cng hin c cuẩc {ẽi cho s nghip ging
dy ngoơi ng vứ lứ mẩt trong nhng chuyn gia hứng {u trn th
giẻi vữ ngn ng hc ng dng. Sau khi hoứn thứnh lun ổn tin
s vữ ting Phổp tơi [ơi hc Columbia, ng ging dy ng m vứ
m v hc ting Phổp vứ ch {ơo phng thit b dy ting tơi [ơi
hc California è Los Angeles. Sau { ng trè thứnh giổo s cổc
ngn ng thuẩc nhm La-tinh vứ giổo hc phổp ngoơi ng kim
Giổm {c Trung tm Nghe tơi [ơi hc Bang Ohio; giổo s vữ
s phơm vứ cổc ngn ng thuẩc nhm La-tinh tơi [ơi hc Bang
New York è Albany; ging vin theo ch {ẩ Fulbright tơi [ơi hc
Heidelberg. Tin s Pimsleur lứ hẩi vin Hẩi giổo vin ting Phổp è
M (AATF), Hẩi nghin cu s phơm M (AERA), Hẩi ngn ng
hin {ơi (MLA), vứ lứ mẩt hẩi vin sổng lp ra Hẩi {ấng ging dy
ngoơi ng M (ATCFL). Nhiữu cun sổch vứ bứi vit ca ng {Ă
gy ra mẩt cuẩc cổch mơng trong l thuyt hc vứ dy ngoơi ng.
Qua nhiữu nm thc tin ging dy vứ nghin cu, tin s

Pimsleur {Ă {ữ xu`t mẩt phng phổp mẻi da trn hai nguyn tc
then cht: nguyn tc {oổn trẻc vứ nguyn tc ghi nhẻ khoa hc
mứ ng gi lứ s nhẻ lơi c ngt quĂng theo tng bẻc. Chng
trÔnh nứy kt hễp c hai nguyn tc `y nhm cung c`p cho bơn
phng phổp hc ngoơi ng {n gin vứ c hiu qu nh`t c th
c {ễc.
5
S NHâ LI Cự NGầT QU^NG
THEO TàNG BâC
S nhẻ lơi c ngt quĂng theo tng bẻc lứ mẩt thut ng phc
tơp { gi tn mẩt l thuyt r`t {n gin vữ tr nhẻ. Trong vic hc
ngoơi ng, khng c kha cơnh nứo quan trng bng tr nhẻ, song
trẻc tin s Pimsleur, cha c ai nghin cu tm ti ra phng
phổp nứo tơo nn tr nhẻ ngoơi ng c hiu qu hn.
Trong khi nghin cu, tin s Pimsleur {Ă phổt hin ra khong
thẽi gian ngẽi hc ghi nhẻ thng tin mẻi vứ cn nhng khong
thẽi gian ngt quĂng bao lu { {ễc nhc lơi thng tin `y. Nu
{ễc nhc lơi quổ sẻm hay quổ muẩn, ngẽi hc s khng duy trÔ
{ễc thng tin. Phổt kin nứy gip ng tơo nn mẩt s {ấ thng tin
cn {ễc lằp lơi chnh xổc vứo khi nứo vứ bng cổch nứo.
HĂy hÔnh dung lứ bơn hc {ễc mẩt t mẻi. Bơn t nh lứ
phi nhẻ t `y. Tuy nhin, nm pht sau bơn khng tứi nứo nhẻ
lơi {ễc t {. Nu nh bơn {ễc nhc lơi t `y nm giy sau khi
bơn hc n, chc bơn c th nhẻ {ễc n trong mẩt pht, vứ {n
thẽi {im nứy bơn lơi cn phi {ễc nhc t `y mẩt ln na. C
mậi ln bơn {ễc nhc lơi, bơn lơi ghi nhẻ t `y lu hn ln trẻc.
Cổc khong thẽi gian gia nhng ln nhc lơi mậi lc mẩt dứi hn,
cho {n khi nứo bơn ghi nhẻ {ễc t `y mứ khng cn phi nhc
lơi ln nứo na.
Chng trÔnh nứy {ễc bin soơn k lểng { nhc cho bơn

nhẻ thng tin mẻi {ng vứo nhng khong thẽi gian mứ quổ trÔnh
duy trÔ thng tin ti {a din ra. C mậi ln tr nhẻ ca bơn bt {u
mẽ nhơt thÔ bơn {ễc yu cu nhc lơi t `y.
6
NGUYớN TầC [O|N TRâC
Nguyn tc {oổn trẻc yu cu bơn {oổn trẻc mẩt cu tr lẽi
{ng. Trong thc t, {iữu { c ngha lứ bơn phi rt ra {ễc cu
tr lẽi t nhng gÔ bơn {Ă hc trong cổc bứi trẻc. Nguyn tc nứy
hoơt {ẩng nh sau:
Bứi hc {a ra mẩt th thổch vứ vÔ th cung c`p cho bơn
nhng {iữu mẻi m lứm tng tc {ẩ quổ trÔnh hc, chng hơn nh
hãi bơn bng th ting bơn {ang hc:
Ngẽi {c bứi hc gễi : Hm nay bơn c {i xem phim
khng? (KHO~NG NGàNG)
Da vứo thng tin {Ă {ễc cung c`p trẻc {, bơn {ổp:
Khng, ti {i xem phim hm qua.
Giổo vin xổc nhn cu tr lẽi:
Khng, ti {i xem phim hm qua.
Sau { ngẽi dến dt bứi hc gễi :
Nm nay ch bơn c {i chu ỏu khng?
(KHO~NG NGàNG)
[ổp: Khng, ch ti {i nm ngoổi.
Trẻc khi tin s Pimsleur {ữ xu`t phng phổp ging dy
ca ng, cổc khoổ hc ngoơi ng da trn nguyn tc lằp lơi v
thc. Giổo vin lin tc nhấi nht t vứo {u ngẽi hc, dẽng
nh {u ngẽi hc lứ mẩt cổi {a hổt mứ s lằp {i lằp lơi c th
lứm cho cổc {ẽng rĂnh trn { hn su hn. Tuy nhin, cổc nhứ
sinh l hc thn kinh cho chng ta bit rng ngễc lơi, s lằp lơi
{n {iu vứ quổ d dứng c tổc dng thi min, thm ch lứm {u
c m muẩi trong quổ trÔnh hc. Kt qu lứ cổc t {ễc nhc {i

nhc lơi s m`t {i ngha ca chng. Tin s Pimsleur phổt hin ra
rng quổ trÔnh hc tng tc khi c mẩt h thng {u vứo/{u ra
ca hoơt {ẩng qua lơi mứ qua { ngẽi hc thu nhn {ễc thng
tin rấi {ễc yu cu l`y thng tin { ra { s dng.
7
VÊN Tà VNG Cđ B~N
Hai nguyn tc then cht ni trn lứ nữn tng ca Phng phổp
Pimsleur
đ
, song cn c nhng kha cơnh khổc {ng gp vứo lứm
cho phng phổp trè nn {ẩc {ổo. Mẩt trong nhng kha cơnh `y
c lin quan {n t vng. T`t c chng ta thẽng cm th`y choổng
ngễp khi tip cn mẩt ngoơi ng mẻi bèi khi lễng t mẻi khng
lấ mứ chng ta phi hc. Tuy nhin, cổc cng trÔnh nghin cu
su rẩng ch ra rng thc ra chng ta ch cn mẩt khi lễng t
tng {i hơn ch lứ {Ă c th giao tip c hiu qu bng b`t c
th ting nứo.
Ngn ng c th {ễc chia ra thứnh hai phơm trề khổc bit:
cổc c`u trc ng phổp (cổc t chc nng) vứ vn t vng c th
(cổc t nẩi dung). Bng cổch tp trung vứo phơm trề {u vứ gip
ngẽi hc nm {ễc vứ s dng c`u trc ca mẩt th ting mẻi,
tin s Pimsleur phổt hin ra rng ngẽi hc ngoơi ng c kh nng
{a kin thc vứo s dng mẩt cổch nhanh chng hn. Ch c r`t
t t nẩi dung cn phi hc vứ s dng hứng ngứy. Cổi ct li c
bn ca mẩt ngn ng bao gấm cổc t chc nng c xu hẻng lin
quan {n cổc hoơt {ẩng ca con ngẽi.
Loơt bứi hc nứy {ễc bin soơn nhm hẻng dến cho bơn
hiu vứ ni {ễc trong mẩt khong thẽi gian tng {i ngn
nhng yu t c bn ca ngoơi ng mẻi mứ bơn hc. Trong mậi
bứi hc ko dứi na giẽ, bơn s {i thoơi thc s vẻi hai ngẽi

bn ng s dng ngn ng ca nhng ngẽi c trÔnh {ẩ vn hoổ
cao dềng trong cng vic vứ hoơt {ẩng xĂ hẩi hứng ngứy ca h.
Phng phổp {ẩc {ổo ca chng trÔnh nứy giẻi thiu {i thoơi
trong tÔnh hung c th s gii quyt cho bơn v`n {ữ thẽng gằp
nh`t trong quổ trÔnh hc lứ v`n {ữ ngha.
8
QU| TRôNH H°C HΣU C®
PhıÍng phæp Pimsleur
®
ch tr„ng vøo viŸc gi¿ng dŒy trong
mÈt thÏi gian ngƒn nh`t c th◊ c {ıÔc gip ngıÏi h„c r–n luyŸn
v÷ m»t chˆc n√ng {◊ hi◊u vø ni mÈt thˆ ti’ng. B¬n s“ luyŸn t˜
v˙ng, ng˘ phæp vø phæt …m cÒng mÈt lc, {Êng thÏi b¬n cÛng h„c
{ıÔc cæc c…u c tæc dÙng th˙c tiÿn trong cæc ho¬t {Èng giao ti’p
høng ngøy.
Tr‘n th’ giÎi c vøi ngh¤n ng‰n ng˘. V¤ trong s { ch‹ c
chıa {’n n√m tr√m thˆ ti’ng t¬o ra {ıÔc hŸ thÂng ch˘ vi’t ch∕nh
thˆc, cæc chuy‘n gia v÷ ng‰n ng˘ h„c ch`p nhŒn r≈ng ng‰n ng˘
trıÎc h’t lø lÏi ni. Do nguy‘n nh…n nøy, ngıÏi ta cÛng ch`p nhŒn
r≈ng bÈ n¡o cÚa con ngıÏi h„c mÈt thˆ ti’ng nhı lø lÏi ni. V¤
th’, khi ti’n s› Pimsleur bi‘n so¬n cæc chıÍng tr¤nh dŒy ti’ng cÚa
‰ng, ‰ng bƒt {Àu dÒng nh˘ng tøi liŸu {ıÔc ghi …m l¬i {◊ gi¿ng dŒy.
Nh˘ng tøi liŸu nøy gip ngıÏi h„c nƒm {ıÔc cæc …m, ti’t t`u vø
ng˘ {iŸu cÚa thˆ ti’ng h„ h„c. NgıÏi h„c nƒm {ıÔc nh˘ng {i÷u
nøy nhanh chng hÍn, ch∕nh xæc hÍn vø {Ày ph`n khÌi v¤ h„ nhŒn
th`y h„ c th◊ bƒt {Àu s¯ dÙng cæc k˛ n√ng giao ti’p gÀn nhı ngay
lŒp tˆc.
Ti’n s› Pimsleur g„i { lø “quæ tr¤nh h„c h˘u cÍ” v¤ n k’t
hÔp quæ tr¤nh h„c tr‘n nhi÷u phıÍng diŸn cÒng mÈt lc. HŸ thÂng
phıÍng phæp cÚa ‰ng gip ngıÏi h„c nƒm {ıÔc quy tƒc s¯ dÙng

ng˘ phæp, t˜ v˙ng vø “cæc …m” cÚa mÈt ngo¬i ng˘ mÈt cæch tÁng
hÔp vø cuÂn ht. Ni tm l¬i, ngıÏi h„c nƒm {ıÔc ngo¬i ng˘ nhı
mÈt h¤nh thˆc sÂng {Èng, bi◊u c¿m cÚa v√n hoæ nh…n lo¬i.
9
NòI DUNG CHđNG TRụNH
Khi bơn {Ă nm vng {ễc mẩt Chng trÔnh Ngoơi ng
Pimsleur
đ
, bơn s c mẩt vn t mang tnh thc tin cao { s
dng {ễc chng. Nhng t, cm t vứ cu c bn nứy {ễc
la chn cng phu { c th dềng mẩt cổch hiu qu nh`t trong
cổc tÔnh hung giao tip hứng ngứy khi bơn {n thm mẩt nẻc
khổc. Bơn s c th gii quyt mẩt cổch nh nhứng nhng va chơm
thẽng ngứy c th xy ra, hẩi thoơi vẻi ngẽi bn ng trong cổc
tÔnh hung khổc nhau khi du lch, s dng cổc phng tin giao
thng vứ {in thoơi mẩt cổch t tin. Bơn s c th hãi {ẽng vứ c
th t {i lơi è cổc thứnh ph lẻn cng nh è thn qu.
Cổc k nng mứ bơn hc {ễc s gip bơn tham gia vứo nhng
cu chuyn thẽng ngứy, din {ơt cổc s kin, {a ra cổc ch dến vứ
miu t cổc hoơt {ẩng din ra trong hin tơi, quổ kh vứ tng lai.
Bơn s c kh nng {i ph vẻi nhng v`n {ữ thẽng gằp nh`t vứ
{ổp ng cổc yu cu xĂ giao trong cuẩc sng thẽng ngứy. Ngẽi
bn ng k c nhng ngẽi khng quen tip xc vẻi ngẽi
nẻc ngoứi cng c th hiu {ễc bơn ni gÔ. Mẩt {iữu khổc
cng khng km phn quan trng lứ bơn s bit cổch hãi nhng cu
gip bơn tip tc mè rẩng kin thc vữ ngoơi ng bơn hc cng
nh kh nng s dng n d dứng hn, vÔ bơn {Ă {ễc hu`n luyn
k nng {ằt cu hãi khng hơn ch theo phng phổp Pimsleur
đ
.

Phng phổp Pimsleur trè thứnh mẩt {im xu`t phổt { tip
tc hc tp vứ phổt trin mc tiu cui cềng ca b`t ká mẩt h
thng s phơm nứo. Nguyn vng hc tp nứy s trè thứnh hin
nhin {i vẻi nhng ngẽi mứ bơn tip xc. N th hin mẩt thổi
{ẩ quan tm chn thứnh vứ lng trn trng thc s {i vẻi nữn vn
hoổ ca h.
10
NHồN XỗT Vợ S KH|C BIúT NGÂN NG
GIA C|C [ỳA PHđNG
b`t ká mẩt nẻc lẻn nứo, vứ ngay c è nhiữu nẻc nhã, s khổc
bit vữ ngn ng gia cổc {a phng lứ {iữu ph bin. Chng hơn
nh è M, mẩt ngẽi è Maine c th phổt m r`t khổc mẩt ngẽi è
Texas. Cổch phổt m (ging {a phng) khổc nhau, vứ {ấng thẽi
c nhng khổc bit nhã vữ mằt t vng. V d, cổi mứ è New York
hay Arizona ngẽi ta gi lứ drinking fountain (vi nẻc ung) thÔ è
Wisconsin ngẽi ta gi lứ bubbler, cn soft drink (nẻc ung c
ga) ca mẩt s vềng è M thÔ mẩt s vềng khổc gi lứ soda. S
khổc bit trong ting Anh cn r nt hn na gia ngẽi dn è
Bc M vứ ngẽi Anh, hay gia ngẽi Anh vứ ngẽi ặc. Song
h {ữu lứ ngẽi bn ng ting Anh; h {ữu c th giao tip vẻi
nhau bng ting Anh hẩi thoơi, cềng {c nhng tẽ bổo nh nhau
vứ xem nhng chng trÔnh truyữn hÔnh nh nhau mứ khng gằp
phi trè ngơi nứo {ổng k.
Ngẽi bn ng mẩt th ting thẽng c th bit mẩt ngẽi lứ
ngẽi vềng nứo khi nghe ngẽi `y ni. Ngoứi s khổc bit vữ mằt
{a phng ra cn c s khổc bit vữ mằt xĂ hẩi. Cổc Chng trÔnh
Ngoơi ng Pimsleur
đ
s dng ngn ng vn hoổ chun mc {
c th {a bơn {i qua mi vềng ca {`t nẻc bơn hc ting mứ

khng gằp phi trè ngơi.
© 2002 Simon & Schuster, Inc.
Pimsleur® is an imprint of Simon & Schuster Audio,
a division of Simon & Schuster, Inc. Mfg. in USA. All rights reserved.
Pimsleur® is a registered trademark of Beverly Pimsleur,
used by Simon & Schuster under exclusive license.
Tæc gi¿ gi¯ b¿n quy÷n.
N’u b¬n muÂn t¤m hi◊u chi ti’t hÍn, xin b¬n li‘n l¬c vÎi chng
t‰i qua s {iŸn tho¬i 1-800-831-5497 hay xem trang chÚ cÚa
chng t‰i theo {a ch‹ www.Pimsleur.com
PIMSLEUR
®
SIMON & SCHUSTER’S
 • Albanian
 • Arabic(Eastern)
 • Arabic(Egyptian)
 • Armenian(Eastern)
 • Armenian(Western)
 • Chinese(Cantonese)
 • Chinese(Mandarin)
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dari(Persian)
 • Dutch
 • Farsi(Persian)
 • French
 • German
 • Greek(Modern)
 • HaitianCreole

 • Hebrew(Modern)
 • Hindi
 • Hungarian
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Korean
 • Lithuanian
 • Norwegian
 • Ojibwe
 • Pashto(due 2010)
 • Polish
 • Portuguese(Brazilian)
 • Portuguese(European)
 • Romanian
 • Russian
 • Spanish
 • Swahili
 • Swedish
 • SwissGerman
 • Tagalog
 • Thai
 • Turkish
 • Twi
 • Ukrainian
 • Urdu
 • Vietnamese
ESL (English as a Second Language):
 • Arabic • Hindi

 • Chinese(Cantonese) • Italian
 • Chinese(Mandarin) • Korean
 • Farsi(Persian) • Portuguese
 • French • Russian
 • German • Spanish
 • Haitian • Vietnamese
Pimsleur covers the world of languages. You can choose from
over 60 language programs, many with multiple levels, ranging
from the most popular to the exotic. Become a Pimsleur
learner and travel the world!
Programs available for these languages:

×