Tải bản đầy đủ (.docx) (14 trang)

Đề thi Toán ứng dụng CNTT(BKĐN)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (217.21 KB, 14 trang )

B ỘMƠN: Cơng Ngh ệPh ần M ềm
ĐỀ THI VÀ BÀI LÀM
Tên h ọc ph ần: Toán ứn g d ụng CNTT
Mã h ọc ph ần:
Hình th ức thi: T ựlu ận có giám sát
Đề s ố: 0001
Th ời gian làm bài: 75 phút (không k ểth ời gian chép/phát đề)
Được s ửd ụng tài li ệu khi làm bài.

Câu 1 (2 điểm): Viết chương trình nhập từ bàn phím N = 210000000, thực hiện các công việc sau:
a) (1 điểm) Hãy viết hàm khai triển N thành tích hữu hạn của các số nguyên tố.

# Trả lời: Dán code vào bên dưới:

# Trả lời: Dán kết quả thực thi vào bên dưới:
b) (1 điểm) Hãy viết hàm tính tích các số nguyên tố không vượt quá N

# Trả lời: Dán code vào bên dưới

# Trả lời: Dán kết quả thực thi vào bên dưới:

Câu 2 (2 điểm): Cho phương trình như sau:

a) (1 điểm) Hãy viết hàm giải phương trình trên

# Trả lời: Dán code vào bên dưới:

b) (1 điểm) Minh họa kết qủa chương trình với a1= 5, a2 = 3, a3 = 2, m1 = 7, m2 = 5,m3 =1

# Trả lời: Dán code vào bên dưới:


# Trả lời: Dán kết quả vào bên dưới:


Câu 3 (3 điểm): Cho ma trận A
c) (1 điểm) Trình bày điều kiện để ma trận A có thể phân rã bằng SVD

# Trả lời: Viết điều kiện của ma trận A vào bên dưới :

d) (2 điểm) Viết hàm thực hiện phân rã SVD và minh họa với ma trận A

# Trả lời: Dán code vào bên dưới:

# Trả lời: Dán kết quả vào bên dưới:

Câu 4 (3 điểm): Cho không gian Oxy và 7 điểm tương ứng như hình vẽ dưới:

a) (1 điểm) Mơ tả thuật tốn xác định bao lồi

# Trả lời: dán mô tả thuật tốn bên dưới:

b)

(2 điểm) viết chương trình xác định bao lồi
# Trả lời: viết câu trả lời vào bên dưới:

# Trả lời: Dán kết quả vào bên dưới:

GI ẢNG VIÊN BIÊN SO ẠN ĐỀ THI

..., ngày 10 tháng 10 năm 2022

TR ƯỞNG B Ộ MÔN
(đã duyệt)
×