Tải bản đầy đủ (.docx) (17 trang)

ICDL computer essentials

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (8.14 MB, 17 trang )

© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam

Câu hỏi thực hành ôn luyện
Computer Essentials
Bài/Câ
u
1

2

Yêu cầu
Nhấp chuột vào vị trí nào để tạo một biểu tượng lối tắt
(Shortcut) trên màn hình Desktop cho tệp tin đang chọn?

Đâu là thanh trạng thái (Status bar) trong ứng dụng word
đang mở?


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam

3

Chỉ ra đâu là thanh cuộn (Scroll Bar) ?

4

Nhấp chuột vào vị trí nào để chuyển qua hiển thị cửa sổ
Word đang mở?


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam5

Nhấp chuột vào vị trí nào để mở chức năng Help của
Windows?

6

Sử dụng phím nào trên bàn phím để chụp lại màn hình và
lưu vào bộ nhớ tạm (Clip Board)? PrtScr

7

Nhấp chuột vào vị trí có thể gỡ ứng dụng đã cài đặt trong
hệ điều hành?


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam

8

Đâu là phím tắt để truy cập nhanh chức năng Task Manager
trên windows? Hoặc nhấn tìm kiếm
A. Ctrl + Alt + End
B. Ctrl + Alt + Delete
C. Alt + F4
D. Ctrl + Delete

9


Nhấp chuột vào đâu để tắt ứng dụng đang chọn (hoặc ứng
dụng không phản hồi “not responding” trên cửa sổ Task
Manager?


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam

10

Nhấp chuột vào vị trí nào để thiết lập ngơn ngữ của bàn
phím?

11

Nhấp chuột vào vị trí nào để thêm máy in mới?


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam

12

Nhấp chuột vào vị trí nào để thiết lập máy in đang chọn làm
máy mặc định?
Remove: ngăn cho máy tính ko kết nối với máy in
Open Queue: mở tài liệu in
Manage: thiết lập máy in làm máy mặc định

13

Nhấp chuột vào vị trí nào để thực hiện in tài liệu đang mở?


14

Nhấp chuột vào vị trí nào để tạm dừng tài liệu đang in?


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam

15

Nhấp chuột vào biểu tượng ổ đĩa? ổ nào cũng đc

16

Nhấp chuột vào vị trí nào để hiển thị kích thước của thư
mục đang chọn?
Yêu c: hiển thị kích thước, dung lượng trống,… chuột fai
properties


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam

17

Nhấp chuột vào vị trí nào để thay đổi chế độ hiển thị của
tệp tin trong thư mục? ( Large icons, Small Icons… )


18

Nhấp chuột vào biểu tượng tệp tin âm thanh?

19

Nhấp chuột vào vị trí nào để chuyển qua hiển thị thư mục
Downloads?


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam

20

Nhấp chuột vào vị trí nào để tạo một thư mục mới? 2 cách

21

Nhấp chuột vào vị trí nào để đổi tên tệp tin đang chọn?


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam

22

Nhấp chuột vào vị trí nào để tìm kiếm tất cả tệp tin có định
dạng .exe trong thư mục đang mở?

23


Nhấp chuột vào vị trí nào để sắp xếp các thư mục và tệp tin
theo Tên/Kiểu tệp tăng/giảm dần?

-

Sắp xếp theo tên: click chuột vào Name (hoặc click menu
View)
Sắp xếp theo Kiểu tệp: click chuột vào Type (hoặc click menu
View)


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam

24

Nhấp chuột vào vị trí nào để sao chép tệp đã chọn?

25

Nhấp chuột vào vị trí nào để dán tệp tin đã được sao chép
vào thư mục đang mở?


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam

26

Nhấp chuột vào vị trí nào để làm sạch thùng rác?

27


Nhấp chuột vào đâu để phục hồi tệp tin từ thùng rác?


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam

28

Nhấp chuột vào vị trí nào để kiểm tra dung lượng trống của
ổ cứng đang chọn?

29

Nhấp chuột vào vị trí nào để nén tệp tin đang chọn? Add to
Archive


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam

30

Nhấp chuột vào vị trí nào để giải nén tệp tin đang chọn?

31

Nhấp chuột vào đâu để thay đổi nơi lưu trữ tệp tin giải nén?


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam


32

Nhấp chuột vào vị trí nào để hiển thị danh sách mạng
khơng dây (Wifi)?

33

Nhấp chuột vào đâu để kết nối mạng không dây iea
GLOBAL?


© Copyright 2021 – ICDL Viet Nam

34

Nhấp chuột vào đâu để thay đổi người dùng?

35

Nhấp chuột vào đâu để xóa ứng dụng?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×