Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

2 mau bang theo doi thoi gian lam viec hang ngay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (46.35 KB, 1 trang )

Daily Time Sheet
Department

Họ và tên
Time Record For:
Ngày

Employee #

Task Description

Shift

Job

Location

Contract

Soc. Sec. #

Other

Payroll Classification

Time
Started

Time
Stopped


File #

Initials

Total
Signatures
Employee

Department Supervisor

Supervisor

Payroll Department

Total
Time×