Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kỳ 2 TIẾNG ANH 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (276.39 KB, 12 trang )

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

ƠN TẬP HỌC KỲ 2 TIẾNG ANH 7
UNIT 9: AT HOME AND AWAY

A. A HOLIDAY IN NHA TRANG
I. GLOSSARY
NOUN
1. Aquarium
2. Gift
3. Shark
4. Dolphin
5. Turtle
6. Crab
7. Seafood
8. Type
9. Exit
10. Cap
11. Poster
12. Trip
13. Paddy
14. Diary
15. Noodle
16. Apartment
17. Food stall
18. Lid
VERB
19. To welcome
II. GRAMMAR

: bể nuôi cá


20. To think
: quà tặng
21. To wear
: cá mập
22. To put
: cá heo
23. To eat
: rùa biển
24. To remember
: con cua
25. To rent
: hải sản
26. To improve
: chủng loại
27. To keep in touch
: lối ra, lối thốt
ADJ
: mũ lưỡi trai
28. Recent
: áp phích, tranh khổ lớn 29. Wonderful
: chuyến đi
30. Friendly
: ruộng lúa
31. Tired
: nhật ký
32. Colorful
: mì, bún
33. Delicious
: căn hộ
34. Oceanic

: quầy bán thực phẩm ADV
: cái nắp
35. Very
36. Quite
: hoan nghênh, đón chào 37. Instead

: nghĩ, cho rằng
: mặc, đội, mang
: để, đặt
: ăn
: nhớ, nhớ lại
: thuê, mướn
: cải thiện
: giữ liên lạc

: gần đây
: tuyệt vời
: thân thiện, thân mật
: mệt
: nhiều màu sắc
: ngon
: thuộc về đại dương
: rất
: hoàn toàn
: thay thế cho

THE SIMPLE PAST TENSE ( Thì quá khứ đơn)
* Usage: diễn tả hành động đã xảy ra và hoàn tất tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ.
* Adverb: Yesterday (hôm qua), ago (cách đây), last week (tuần trước), last month, last year.
1. TOBE: WAS/ WERE

(+) S + Was/ Were + O
(-) S + Was/ Were + NOT + O
(?) Was/ Were + S + O?
Yes, S + was/ were;/ No, S + was/ were + not
WH + Was/ Were + S +... ?
* Viết tắt: was not: wasn’t were not: weren't
* Note: -1, He, She, It và danh từ số ít: WAS
- We, You, They, danh từ số nhiều: WERE
Ex: - I was at home yesterday.
- He wasn’t present at the meeting last night.

- Was Nam at home yesterday? Yes, he was.
- Where were you last night?
2. VERB: VED/ V2
a. REGULAR VERB (ĐỘNG TỪ CĨ QUY TẮC): V-ED
Động từ có qui tắc: thành lập bằng cách thêm ED vào sau động từ nguyên mẫu.
* Cách thêm ED: Với các động từ tận cùng:
Trang chủ: | Email hỗ trợ: | Hotline: 024 2242 6188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

- bằng E thêm D
Ex: improve -» improved
- bằng phụ âm - nguyên âm - phụ âm: gấp đôi phụ âm cuối + ED.
Ex: fit -» fitted
- bằng phụ âm + Y: đổi Y thành I + ED
Ex: worry -» worried
*Cách phát âm đuôi ED
❖/ID/: sau các động từ tận cùng bằng t và d

Ex: wanted, waited, intended, needed.
❖/T/ sau các động từ tận cùng bằng: f, k, p, s, ce, ch, sh, gh, ph.

Ex: stopped, looked, fixed, practiced/, watched, laughed, washed, missed.
❖/D/: sau các động từ tận cùng bằng các nguyên âm và các âm còn lại.
Ex: remembered, improved, studied
b. IRKEGULAR VERB (ĐỘNG TỪ BẤT QUI TẮC): V2 (cột 2 trong bảng động từ bất qui tắc)
Ex: have -» had buy -» bought
Do -» did catch -» caught
(+) S + V-ED/ V2 + O
(-) S + did + Not + V1 + O
(?) Did + S +V1 +... ?
- Yes, S + did/ - No, S + didn’t
** WH + did + S +V1... ?

B. NEIGHBORS

I. GLOSSARY
N0UN
1. Neighbor
2. Hairdresser
3. Dress
4. Material
5. Woman
6. Dressmaker
7. Hobby
8. Sewing machine
9. Cushion
10. Skirt
11. Problem

12. Decorator
13. Customer
14. Salesgirl

: người láng giềng
: thợ cắt, uốn tóc nữ
: áo đầm
: vải, chất liệu
: phụ nữ
: thợ may quần áo nữ
: thú riêng, sở thích
: máy may
: tấm đệm, nệm
: váy
: vấn đề
: thợ trang trí
: khách hàng
: cơ gái bán hàng

VERB
15. To cut
16. To make
17. To sew
18. To decide
19. To fit
20. To try sth on
ADJ
21. Clever
22. Useful
23. Pretty

24. Purple
25. Dangerous
26. Sharp

: cắt
: làm, chế tạo
: khâu, may vá
: quyết định
: vừa
: thử

: khéo léo, tài giỏi
: có ích, bổ ích
: xinh, xinh xắn
: màu tím
: nguy hiểm
: sắc , bén

---------------------------------------------------------

EXERCISE

I. VERB TENSE.
A. Tobe in the past simple tense.
1. He (be) ____________ in class yesterday.
2. I (be) ____________ in HCM City two weeks ago.

Trang chủ: | Email hỗ trợ: | Hotline: 024 2242 6188Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

3. They (be) ____________ very happy in VN in the last spring festival
4. There (be) ____________ an exciting program on TV last night.
5. My children (be) ____________ tired yesterday.
6. Loan (be) ____________ unhappy because she had no friends in the city.
7. Mary (not be) ____________ at the library yesterday.
8. They (not be) ____________ difficult exercises.
9. The homework (not be) ____________ very difficult yesterday.
10. The seafood and orange juice (not be) ____________ delicious.
11. Why your friends (be) ____________ absent yesterday?
12. When you (be) ____________ bom?
13. She (be) ____________ absent yesterday?
14. What the weather (be) ____________ like yesterday?
15. Where she (be) ____________ yesterday? She (be) ____________ at home
B. The ordinary verb in the past simple tense.
1. Anna (walk) ____________ to class yesterday instead of taking the bus.
2. My brother (arrive) ____________ French for two months last year
3. Two years ago, she (teach) ____________ at a village school.
4. I (meet) ____________ her at the movie theater last night.
5. They (have) ____________ dinner in a small restaurant yesterday evening
6. He (take) ____________ his children to the zoo last Sunday
7. John (drink) ____________ beer so much last night.
8. Last Sunday, we (not go) ____________ to the English Club
9. Loan (not receive) ____________ a letter from her pen pal Tim yesterday.
10. They (not live) ____________ in town in 1990
11. She (wear) ____________ a blue dress in her last birthday party
12. What you (do) ____________ yesterday morning?
13. Ba (teach) ____________ Liz Vietnamese last year?
14. My grandparents (watch) ____________ TV last night?

15. Where you (go) ____________ yesterday?
16. Minh’s mother (stay) ____________ up late last night?
17. John (do) ____________ a lot of work last Sunday?
18. Why you (leave)____________ the party early yesterday?
19. What time you (finish) ____________ your lessons last night?
20. Where you (go) ____________ last Monday?
C. Use the correct tense of the verbs.
1. Ba always (make) ____________ a pencil case for his sister
2. He often (send) ____________ a letter to his pen pal.
3. My father sometimes (not drink) ____________ any beer at the party.
4. Miss Trang (not buy) ____________ newspaper this morning?
5. Susan (study) ____________ hard for her next examination?
6. George (like) ____________ swimming when he was 8.
7. They (stay) ____________ at the Rose Hotel last vacation.
8. They (not be) ____________ at home yesterday.
9. Minh (play) ____________ the piano when he (be) ____________ 8 years old.
10. Mary (not make) ____________ the dress for you a week ago.
11. Miss Loan (sell) ____________ out all the newspaper last Monday?
12. What your father (drink) ____________ two weeks ago?
13. Where Minh (travel) ____________ last summer vacation?
14. Nam (send) ____________ a letter to Thailand yesterday?
15. I (not travel) ____________ to the post office last week
16. They (play) ____________ to the post office at this time.

Trang chủ: | Email hỗ trợ: | Hotline: 024 2242 6188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

17. We (go) ____________ to the post office tomorrow.

18. Her mother (cook) ____________ now?
19. Nam (not go) ____________ to the post office very often.
20. They (travel) ______________ to Australia next week. It’s their plan.
II. Give the past form of the verbs.
❖ Regular ................................................................ ❖ Irregular
1. To visit ............................................................... 11. To have ................................................................
2. To look ............................................................... 12. To be .................................................................
3. To talk ................................................................ 13. To do .................................................................
4. To stop ............................................................... 14. To take .................................................................
5. To receive ............................................................ 15. To think ...............................................................
6. To arrive .............................................................. 16. To buy ..................................................................
7. To rent ................................................................. 17. To go .................................................................
8. To help................................................................. 18. To see .................................................................
9. To live .................................................................. 19. To wear ................................................................
10. To return............................................................ 20. To put ...................................................................
III. Put the following verbs in the correct rows.
wanted
played
helped
fitted
liked
watched
visited
looked
needed
stopped
started
rented
used
learned

remembered
waited
decided
missed
/id/ ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
/t/ .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
/d/ ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Đáp án
/id/
/t/
/d/
wanted, visited, needed, fitted, used, looked, helped, stopped, played, learned, remembered
waited, started, decided, rented
liked, watched, missed
IV. Change into the negative or interrogative.
1. I was in Ho Chi Minh City 5 years ago.
(-) ..................................................................................................................................................................
(?) ..................................................................................................................................................................
2. Liz and her family were in Nha Trang last week.
(-) ..................................................................................................................................................................
(?) ..................................................................................................................................................................
3. The children won the first prize yesterday.
(-) ..................................................................................................................................................................
(?) ..................................................................................................................................................................
4. He watched TV last night.
(-) ..................................................................................................................................................................
(?) ..................................................................................................................................................................

5. Liz saw the paddies two days ago.
(-) ..................................................................................................................................................................
(?) ..................................................................................................................................................................
Đáp án
1. (-) I wasn’t in Ho Chi Minh city 5 years ago
(?) Was you in Ho Chi Minh City 5 years ago?

Trang chủ: | Email hỗ trợ: | Hotline: 024 2242 6188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

2. (-) Liz and her family weren’t in Nha Trang last week
(?) Were Liz and her family in Nha Trang last week?
3. (-) The children didn’t win the first prize yesterday
(?) Did the children win the first prize yesterday?
4. (-) He didn’t watch TV last night
(?) Did he watch TV last night?
5. (-) Liz didn’t see the padddies two days ago
(?) Did Liz see the paddies two days ago
V. Make questions for underlined words.
1. My sister was in Hanoi three weeks ago.
.......................................................................................................................................................................
2. Minh told me about his vacation.
.......................................................................................................................................................................
3. Miss Lien met me at the City’s Theater last night.
.......................................................................................................................................................................
4. Nam played badminton with Minh.
.......................................................................................................................................................................
5. Liz and her family were in Nha Trang last week.

.......................................................................................................................................................................
6. She talked to her friends about her vacation in Da Lat.
.......................................................................................................................................................................
VI. Change the sentences into the passive voice.
1. We will minimize the use of electricity to save our energy.
.......................................................................................................................................................................
2. Space-based solar power will allow us to work around these challenges.
.......................................................................................................................................................................
3. People will discover many kinds of alternative energy to address concerns about fossil fuels, such
as its high carbon dioxide emissions.
.......................................................................................................................................................................
4. Because of the variety of energy choices and differing goals of their advocates, people consider
that defining some energy types as "alternative" is controversial.
.......................................................................................................................................................................
5. Solar energy will replace most of fossil fuels in the future.
.......................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------

TEST 1

I. Put an accent mark over the stress syllable.
useful
dressmaker
poster
decide
improve
dolphin
oceanic
expensive
II. Choose the best answers.

1. He ____________ to the zoo last Saturday.
a. goes
b. went
c. is going
2. She talked to her friends ____________ her vacation in Da Lat.
a. about
b. on
c. with
3. I ____________ very happy on my last vacation.
a. am
b. was
c. were
4. It was green skirt with white flowers ____________ it.
a. in
b. at
c. on
5. We like ____________ together.

Trang chủ: | Email hỗ trợ: | Hotline: 024 2242 6188

cushion
vacation
d. will go
d. for

d. will be
d. over


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí


a. to talk
b. talking
c. talk
d. talked
6. They always help their mother ____________ the housework.
a. do
b. done
c. doing
d. did
7. Did Liz buy any ____________ in Nha Trang?
a. gifts
b. vacations
c. stall
d. aquarium
8. He ____________ come here last night.
a. doesn’t
b. won’t
c. didn’t
d. isn’t
9. ____________ did you see her? Yesterday morning.
a. When
b. Where
c. What time
d. What
10. Two years ago, she ____________ at a village school.
a. teaches
b. is teaching
c. taught
d. will teach

11. How ____________ does it take to get to Hanoi by couch? About 18 hour.
a. far
b. long
c. much
d. many
12. Could you tell me how ____________ there?
a. get
b. to get
c. getting
d. to getting
* Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
13. He bought for me a cap in the souvenir shop.
............................................................
A
B
C
D
14. Binh receives a letter from his uncle yesterday.
............................................................
A
B
C
D
15. Ann doesn’t go to the party yesterday because of the flu.
............................................................
A
B
C
D
III. Verb tense and verb form

1. Could you (show) ____________ me the way to the bus station?
2. Lan and Hoa (not go) ____________ the post office now.
3. Hoa (buy) ____________ a phone card yesterday?
4. I forgot my camera, so I (not can) ____________ take any photographs.
5. I really (enjoy) ____________ our visit to Nha Trang last week.
6. One hundred years ago , people (not have) ____________ a bridge in their kitchen for milk and butter,
so things (be) ____________ difficult in summer
7. We would like (visit) ____________ Ngoc Son Temple.
8. Why you (he) ____________ absent from class yesterday?
9. Last year, their flats (not be) ____________ on the tenth floor.
10. These girls (go) ____________ to the concert every week.
IV. WRITE.
A. Make questions for underlined words.
1. She didn’t wear a blue dress because it didn’t fit her.
.......................................................................................................................................................................
2. Mr. Robinson bought Liz a cap.
.......................................................................................................................................................................
3. I visited my grandparents yesterday.
.......................................................................................................................................................................
4. Loan’s father had an old radio 2 years ago.
.......................................................................................................................................................................
5. The children won the first prize yesterday.
.......................................................................................................................................................................
B. Rewrite the sentences with the same meaning
1. There were some pencils on the table last night.
The table .......................................................................................................................................................
2. It took me 4 hours to drive to Ho Chi Minh city.

Trang chủ: | Email hỗ trợ: | Hotline: 024 2242 6188Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

I spent ...........................................................................................................................................................
3. Tom bought Loan a new bike yesterday.
Tom bought a ...............................................................................................................................................
4. We went to school on foot.
We .................................................................................................................................................................
5. They spent two days flying to the USA.
It took ...........................................................................................................................................................
V. READ.
A. Read the passage then choose the correct answers.
Last year Lan spent her summer vacation in Nha Trang. It was the (1) ____________ time she went there.
She stayed (2) ____________ a friend’s house near the beach. Her friend took her to see lots of (3) ____________
places in Nha Trang such as Cham temples, Hon Chong, Tri Nguyen aquarium. Lan bought a lot of gifts (4)
____________ her friends. Lan liked the beach (5) ____________ . She took a lot of photos of it and went to the
beach every morning. She (6) ____________ very happy and healthy after the trip.
2. a. first
b. two
c. the first
d. X
3. a. in
b. on
c. at
d. with
4. a. interested
b. interesting
c. bored
d. boring
5. a. of

b. from
c. for
d. to
6. a. good
b. better
c. the best
d. best
7. a. feel
b. fells
c. fall
d. felt
B. Read the passage then choose True or False
The Robinsons had a great holiday in Nha Trang. Unfortunately, the holiday soon ended and it was
time to return home. They took a bus back to Hanoi. Liz was excited as the bus drove through the
countryside. She saw rice paddies for the first time. Everything looked calm and peaceful. At four o’clock,
the bus stopped at a small roadside restaurant for ten minutes. Mr. Robinson was asleep, so Mrs.
Robinson bought some peanut and an ice-cream for Liz. The bus arrived in Hanoi about 7p.m.
............................................................
1. The Robinsons had a great holiday in Ha Long.
............................................................
2. They took a bus to Hanoi.
............................................................
3. Everything looked calm and peaceful.
............................................................
4. Liz’s mother bought some peanut and an ice-cream for her.
-------------------------------------------------------

TEST 2

I. Put an accent mark over the stress syllable.

hurry
listen
aquarium
poster
recent
remember
problem
decorator
II. Choose the correct answers.
1. Your hair looks ____________ . It’s shorter.
a. different
b. shorter
c. same
2. Mrs. Loan bought the material and ____________ the dress for me.
a. make
b. makes
c. made
3. What a ____________ woman!
a. cleverer
b. clever
c. cleverest
4. Hoa watched Mrs. Loan ____________ her dress.
a. makes
b. made
c. make
5. She learned ____________ to use a sewing machine.
a. how
b. what
c. why
6. The shirt was green with white flowers ____________ it.

a. at
b. on
c. in

Trang chủ: | Email hỗ trợ: | Hotline: 024 2242 6188

diary
material
d. same as
d. making
d. X

d. making
d. when
d. of


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

7. Hoa’s neighbor helped her and then the shirt fitted very ____________ .
a. good
b. better
c. best
d. well
8. What did you do ____________ ?
a. yesterday
b. last night
c. last month
d. all correct
9. I bought a lot of gifts ____________ my friends.

a. on
b. for
c. of
d. at
10. I ____________ a letter from my friend yesterday.
a. received
b. gave
c. got
d. X
11. They stopped at the restaurant ____________ a short time.
a. in
b. on
c. of
d. for
12. The factory ____________ down last year.
a. bum
b. bums
c. burned
d. to bum
* Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
13. Liz learned Vietnamese in the Viet Nam.
............................................................
A
B
C
D
14. Liz thought the colorful little fish are the most beautiful.
............................................................
A
B C

D
15.1 came to the restaurant to having the dinner.
............................................................
A
B
C
D
16. Would you like to have lunch in my house?
............................................................
A
B
C
D
III. Use the correct form of the words.
1. He helps me with my coin ____________ .
(COLLECT)
2. The vacation was ____________ .
(WONDER)
3. My brother wants to go ____________ , so he buy a good pair of shoes.
(RUN)
4. They go to the ____________ store to buy clothes.
(CLOTH)
5. The traffic here is very ____________ for our son.
(DANGER)
6. Were you ____________ after the trip?
(TIRE)
7. She came back home after a lone hard ____________ day.
(WORK)
8. People who buy something from a shop called ____________ .
(CUSTOM)

IV. READ.
A. Read the passage then choose the correct answers.
I (1) ____________ with Sally Johnson about her vacation in Ha Long yesterday. Sally is a good friend of
mine. She is (2)____________ , she and her mother arrived in HCM City in 2011 from United (3) Kingdom.
Mrs. Johnson works for a newspaper in HCM City. She is a journalist. Sally and her mother rented a house
(4)____________ to mine.
Last week, they moved to a new house. It’s far from my house, I was so sad because I (5) ____________
her so much, but she is corning to visit me next Sunday. It’s easy to keep in (6) ____________ .
1. a. talked
b. talk
c. talks
d. X
2. a. America
b. British
c. Britain
d. England
3. a. in
b. of
c. into
d. X
4. a. next door
b. next to
c. by
d. behind
5. a. miss
b. misses
c. missing
d. missed
6. a. to touch
b. touch

c. touches
d. touched
B. Read the passage then choose True or False.
Minh likes music very much. He can play the guitar very well. His father taught him how to play it.
When he was about 4 or 5 years old, there were only a few TV sets in his village. After a long hard
working day, people came back to their house, had dinner, then went to bed early. There was nothing for
them to relax. So his father often played the guitar. Minh sat and listened to his father attentively. He
liked the music performed on TV by the children best. He wishes he could play the guitar on TV. It is why
he tries his best to practice playing the guitar.
Trang chủ: | Email hỗ trợ: | Hotline: 024 2242 6188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

............................................................
1. Minh is good at playing the guitar.
............................................................
2. People gathered to watch TV at his house.
............................................................
3. There weren’t any things for them to relax.
............................................................
4. People didn’t stay up late after a long hard working day.
V. Verb tense and verb form.
1. Would you (pay) ____________ me in cash?
2. She (cut) ____________ the cucumbers and onions two hours ago.
3. !Our teacher ____________ .(not shout/come)
4. In the past, very few people (have) ____________ TV sets.
5. I hope you (visit) ____________ Ha Noi after the harvest.
6. We (not go) ____________ to school on Sundays.
7. Nam and Thu (play) ____________ badminton at the moment? Yes, They are.

8. Don’t forget (lock) ____________ the door before leaving.
9. Mai (walk) ____________ to work yesterday.
10. Hai never (make) ____________ many mistakes in writing.
11. Would you like me (open) ____________ the door for you?
12. This morning, she (watch) ____________ that film and she (not like) ____________ it.
VI. WRITE.
A. Make the sentences with the words given.
1. The children/ be/ very excited/ their trip.
.......................................................................................................................................................................
2. Minh/ put the cake/ the table/ last night.
.......................................................................................................................................................................
3. They/ live/ Ha Noi/ two years ago.
.......................................................................................................................................................................
4. Nga/ be/ late/ school/ yesterday morning.
.......................................................................................................................................................................
5. He/ send/ me those/ flower/ yesterday.
.......................................................................................................................................................................
B. Rewrite the sentences with the same meaning.
1. In Grade 6, what was your favorite subject?
What subject ................................................................................................................................................
2. There weren’t any books in their bag.
Their bag ......................................................................................................................................................
3. No one in this class was taller than Minh.
Minh ..............................................................................................................................................................
4. Jacky had a letter from Sally yesterday
Sally ...............................................................................................................................................................
5. April bought May many flowers.
April bought .................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------


TEST 3

I. Put an accent mark over the stress syllable.
clever
problem
decorator
customer
patient
finally
neighbor
woman
hobby
friendly
II. Choose the correct answers.
1. She wants to buy a birthday cake for her daughter, so she goes to a ____________ .
a. restaurant
b. bakery
c. souvenir store
d. market
2. Can you please tell me ____________ yourself?
Trang chủ: | Email hỗ trợ: | Hotline: 024 2242 6188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

a. with
b. to
c. by
d. about
3. It takes ten minutes to go ____________ my house ____________ the school by bike.

a. in/to
b. from/ to
c. at/ to
d. to/ from
4. Liz returned ____________ Ha Noi ____________ Nha Trang last week.
a. in-on
b. on -of
c. in -from
d. to - from
5. She tried it ____________ , but it didn’t fit.
a. for
b. on
c. in
d. at
6. Hoa studies , so she could pass the final exam.
a. hard
b. hardly
c. harder
d. hardest
7. They returned home yesterday.
a. arrived
b. came back
c. traveled
d. visited
8. My older sister spends most of her money ____________ buying clothes.
a. for
b. in
c. at
d. on
9. What ____________ the weather like there?

a. does
b. did
c. was
d. will
10. Harry is working at a bank ____________ .
a. at the moment
b. for a year
c. a year ago
d. in a moment
11. Ba was absent ____________ class because he was ill yesterday.
a. of
b. in
c. from
d. with
12. You should go to bed early. Don’t ____________ up late.
a. get
b. go
c. stay
d. take
13. When he ____________ me about the price, I was so surprised.
a. told
b. tells
c. to tell
d. will tell
14. How was your vacation ____________ Nha Trang?
a. at
b. in
c. on
d. during
15. His wife ____________ five years ago.

a. died
b. dies
c. dead
d. death
* Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
16. Loan takes me to see the Cham Temples and Tri Nguyen Aquarium two days ago.
A
B
C
D
17. Was you tired after a long way to Ha Noi?
A
B
C
D
18. The Robinsons moved to Ho Chi Minh city two years later.
A
B
C
D
19. I helped my mother to do the homework two weeks ago
A
B
C
D
20. James had to chose between getting a job and going to college.
A
B
C
D

III. Verb tenses or verb forms.
1. The children must (be) ____________ back by six o’clock.
2. Shakespeare (write) ____________ about thirty-seven plays.
3. There (not be) ____________ any tea in the pot.
4. Trang (have) ____________ a lot of friends in Hue?->No, She
5. Where your mother (be) ____________ ? -» She (plant) trees in the garden.
6. She (be) ____________ 14 on her next birthday and so will I.
7. She (not enjoy) ____________ the trip because of the heavy rain yesterday.
8. Jacky (go) ____________ to the amusement center this morning.
9. Sheila and Philip (not talk) ____________ to each other last year.
10. Michele (answer) ____________ all the teacher’s questions three days ago?
IV. Use the correct form of the words.
1. The people in the village are ____________ . No one wants to come there.
(FRIEND)
Trang chủ: | Email hỗ trợ: | Hotline: 024 2242 6188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

2. I am talking to my friend about my ____________ vacation.
(RECENTLY)
3. I need ____________ a knife.
(SHARP)
4. The soldiers are ____________ ill.
(DANGER)
5. The sewing was a ____________ hobby.
(USE)
6. The portrait looks ____________ .
(LOVE)
7. How did the dress fit ____________ .

(FINAL)
8. My uncle cuts hair for everyone. He is a ____________ .
(HAIR)
V. READ.
A. Read the passage and choose the correct answers.
Last year I went on a home stay to Britain. I lived (1) ____________ the Johnson family in Liverpool.
When I was there, I went to school with my British sister, Julie. At first, speaking English everyday was so
(2) ____________ . I was homesick. But when I began to be (3)____________ in my home stay, English became
easier, school was funnier. I liked living with the Johnsons. We went to the theater (4)____________ . During
Summer vacation we (5) ____________ a camping trip. Now I’m back home with my parents. I often write to
my British family and they write to me. Next week the Johnsons are going to (6) ____________ me.
1. a. on
b. in
c. with
d. at
2. a. difficult
b. easy
c. not hard
d. not difficult
3. a. interest
b. interested
c. bored
d. bore.
4. a. at weekend
b. at night
c. on week
d. both a and b
5. a. went to
b. went on
c. go on

d. go to
6. a. travels
b. travel
c. visit
d. visited
B. Read the passage then choose True or False.
Sally and I are best friends. Sally is about my age. We like playing and talking together. Sally is British,
so she canh speak Vietnamese. I helped her and taught her Vietnamese. She helped me with English, too.
Sometimes we talked in English and sometimes in Vietnamese. My English and her Vietnamese are
improving a lot. Now, Sally can communicate much better.
............................................................
1. Sally likes playing and talking with the author.
............................................................
2. Sally is British, so she can speak Vietnamese.
............................................................
3. Sometimes they talked in English and never in Vietnamese.
............................................................
4. Sally can speak Vietnamese better.
VI. WRITE.
A. Reorder the given words to make sentences.
1. and/ went to/ Aquarium/ Liz/ Tri Nguyen/ Nha Trang/ in/ her parents/.
Liz ..................................................................................................................................................................
2. Talked/ Liz/ about/ her vacation/ Nha Trang/ to/ me/ I/ in/ last month/.
Liz ..................................................................................................................................................................
3. Used/ to sew/ the dress/ yesterday/ she/ a sewing machine/ for me/.
She ................................................................................................................................................................
4. My neighbor/ and/ made/ for me/ the dress/ bought/ the material/.
My .................................................................................................................................................................
5. Was/ ,but/ most things/ the food/ delicious/ weren’t/ cheap/ in Nha Trang/.
The food ........................................................................................................................................................

6. Their visit/ after/ the Robinsons/ to the aquarium/ a food stall/ for lunch/ went to/.
The Robinsons .............................................................................................................................................
B. Complete the sentences with the words given.
1. There/ be/ any apples/ the fridge/ yesterday?
.......................................................................................................................................................................
2. We/ not talk/ the telephone/ last Sunday.
.......................................................................................................................................................................
3. The children/ play football/ the yard last Sunday?
.......................................................................................................................................................................
Trang chủ: | Email hỗ trợ: | Hotline: 024 2242 6188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

4. Many people/ decorate/ their homes/Christmas.
.......................................................................................................................................................................
5. She/ receive/ a letter/ David yesterday?
.......................................................................................................................................................................
6. What/ you/ buy/ your friends/ last vacation?
.......................................................................................................................................................................
C. Rewrite the sentences without changing their meanings.
1. Mary went to work on foot.
Mary ..............................................................................................................................................................
2. I gave a giữ to my friend on her birthday.
My friend ......................................................................................................................................................
3. Loan’ s house had a garden.
There ............................................................................................................................................................
4. How much was Paul’s laptop?
How much ....................................................................................................................................................
5. It took me half a day to go to Hue by bus.

I spent ...........................................................................................................................................................
6. Huy studied English well.
Huy was ........................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------

Trang chủ: | Email hỗ trợ: | Hotline: 024 2242 6188×