Tải bản đầy đủ (.pdf) (23 trang)

Hệ thống Accelerator a3600

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (935.86 KB, 23 trang )

lOMoARcPSD|18351890

Danh sách các mơ-đun và thiết bị tự động hóa chưa được phát hành
cho “Hệ thống Accelerator a3600”

Sổ tay hướng dẫn vận hành này chứa thông tin về tất cả các
Mơ-đun Tự động hóa và các thiết bị được phát triển để kết nối
và sử dụng với Hệ thống tự động hóa.
Tham khảo bảng sau để biết danh sách các Mô-đun và Thiết bị
được đề cập trong Sách hướng dẫn này nhưng chưa được phát
hành cho Hệ thống Accelerator a3600.
Bảng chỉ mục 1: Danh sách các Mô-đun / Thiết bị không được phát hành cho Hệ thống
Accelerator a3600.
Thành phần
Sự miêu tả
1.
2.
3.
4.
5.

TBM (Track Bypass Module)
SVD (Volume Detection Module)
WBB (Wide Belt Carrier Buffer Module)
ATR (Active Track Return)
NSD (No Stop Divert)

Mô-đun Track Bypass (cả cấu hình T và U)
Mơ-đun phát hiện khối lượng
Mơ-đun đệm mang đai rộng
Hoạt động trở lại theo dõi (thiết bị)


Không dừng chuyển hướng (thiết bị)

1|Page

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Tất cả các bản in, đồ họa và màn hình được mơ tả trong sách hướng dẫn vận hành này chỉ
được sao chép cho mục đích tham khảo và giải thích, và khơng được sử dụng cho bất kỳ
đánh giá y tế hoặc bảo trì nào. Các bản in, đồ họa và dữ liệu hiển thị trên màn hình khơng
có mối tương quan với tên bệnh nhân thực tế hoặc kết quả xét nghiệm.
Inpeco SpA khơng tun bố hoặc bảo đảm về tính chính xác và độ tin cậy của bất kỳ thông
tin nào được cung cấp trong Sổ tay Hoạt động này.
Thơng tin có ở đây dựa trên kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến sản phẩm mà Inpeco
SpA có được trước khi phát hành. Do đó, những thơng tin này chỉ được sử dụng bởi các
nhân viên được đào tạo bài bản của Inpeco SpA hoặc là những người có kinh nghiệm, có
kiến thức về hoạt động sản phẩm và dịch vụ. Sản phẩm được giám sát trực tiếp với đại diện
bán hàng hoặc dịch vụ kỹ thuật của Inpeco SpA.
Trong mọi trường hợp, Inpeco SpA sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc
mất mát nào do việc sử dụng thơng tin có trong Hướng dẫn vận hành này bởi những người
không được Inpeco đào tạo đầy đủ SpA. Giới hạn này sẽ không áp dụng cho những người
có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về hoạt động và dịch vụ của sản phẩm, hoạt động dưới sự
giám sát trực tiếp và trong hợp tác với các đại diện bán hàng hoặc dịch vụ kỹ thuật của
Inpeco SpA.
Inpeco SpA khơng cung cấp bất kỳ hình thức tư vấn hoặc dịch vụ y tế nào.
Inpeco SpA có quyền thay đổi Sổ tay hướng dẫn hoạt động này mà không cần thông
báo. Bất kỳ bản cập nhật cuối cùng nào đối với Sổ tay hướng dẫn vận hành đều có thể được

cung cấp ở định dạng giấy hoặc điện tử. Luôn tham khảo phiên bản mới nhất của Hướng
dẫn vận hành để có thơng tin mới nhất.
Các cập nhật mới được cung cấp cho Sách hướng dẫn vận hành hiện tại có thể khiến bản
chính Mục lục thay đổi.
Tài liệu này chứa thơng tin bí mật, khơng được sao chép hoặc lan truyền mà khơng có sự
đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Inpeco SpA.
Nếu Hệ thống tự động hóa được sử dụng theo những cách khác với những cách được chỉ
định trong sách hướng dẫn hiện hành, thì các điều kiện an tồn do Hệ thống cung cấp sẽ
khơng cịn được đảm bảo và các mẫu có thể bị thiệt hại không thể sửa chữa được.
BD Vacutainer và VENOSAFE là thương hiệu của Becton, Dickinson and Company
Systems, Franklin Lakes, NJ 07417.
S-Monovette® là nhãn hiệu đã đăng ký của SARSTEDT AG và Co., Numbrecht,
Đức 51582.
TERUMO®, VENOJECT™ và VENOSAFE™ là các nhãn hiệu đã đăng ký của TERUMO
Tổng công ty, Tokyo, Nhật Bản 151-0072.
VACUETTE® là nhãn hiệu đã đăng ký của Greiner Bio-One GmbH, Kremsmuenster,
Áo A-4550.
VACUTEST KIMA® là thương hiệu đã đăng ký của Vacutest Kima srl, Arzergrande, Ý
I-35020
2|Page

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

Hệ thống tự động hóa
Mục lục
1. Tổng quan, Phần 1
• Giới thiệu

• Mơ-đun tự động hóa
• Xử lý tiền phân tích
• Xử lý phân tích
• Xử lý hậu phân tích
2. An ninh , Phần 2
• An tồn chung
• Thơng số kỹ thuật về môi trường và nguồn điện
3. Vận hành hệ thống, Phần 3
• Giao diện người dùng
• Khởi động và tắt hệ thống tự động
• Quản lý mẫu
• Giá xếp và mẫu bệnh nhân
4. Cấu hình hệ thống
• Màn hình kiểm tra tự động hóa
• Màn hình cấu hình tự động hóa
• Màn hình hệ thống tự động hóa
• Màn hình bộ đếm tự động hóa

3|Page

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

TỔNG QUAN

Giới thiệu ...............................................................................................................5
Mơ-đun tự động hóa .............................................................................................7
Xử lí tiền phân tích .............................................................................................13

Xử lí phân tích .....................................................................................................16
Xử lí hậu phân tích .............................................................................................17

4|Page

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

Giới thiệu
Hệ thống tự động hóa và quản lý dữ liệu là một giải pháp tích hợp để quản lý đặt hàng
và xử lý ống mẫu trong Phịng thí nghiệm. Hệ thống được tạo thành từ hai các thành phần:
• Phần mềm quản lý dữ liệu
• Hệ thống tự động hóa
Phần mềm Quản lý Dữ liệu được thiết kế cho các Phịng thí nghiệm Lâm sàng để quản
lý dữ liệu với Hệ thống thơng tin bệnh viện, máy phân tích và hệ thống tự động hóa.
Phần mềm Quản lý Dữ liệu cung cấp cho người dùng một giao diện trực tiếp và tích
hợp để điều khiển Hệ thống tự động hóa.
Hệ thống tự động hóa là một hệ thống mơ-đun được thiết kế để tự động hóa q trình
xử lý trước và sau phân tích, xử lý mẫu và xử lý trong Phịng thí nghiệm lâm sàng.
Hệ thống Tự động hóa hợp nhất nhiều cơng cụ Phân tích thành một máy trạm thống
nhất bằng cách sử dụng khả năng xử lý mẫu chung. Phần mềm nội bộ Hệ thống Tự động
hóa cung cấp quản lý khối lượng cơng việc, quản lý đơn đặt hàng mẫu và giám sát trạng
thái hoạt động của thiết bị. Điều này được thực hiện thông qua các kết nối giao tiếp giữa
Hệ thống tự động hóa, Máy phân tích và Phần mềm quản lý dữ liệu.
Sổ tay hướng dẫn này đặc biệt dành riêng cho việc kết nối giữa Phần mềm Quản lý Dữ
liệu và Hệ thống Tự động hóa. Để biết thêm thơng tin về việc sử dụng Phần mềm Quản lý
Dữ liệu, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Vận hành Phần mềm Quản lý Dữ liệu.
Dưới đây là ví dụ về các thành phần của Hệ thống tự động hóa và Bộ phân tích được

kết nối. Cấu hình hệ thống cho phép nhiều phiên bản kết nối của cùng một mô-đun và bộ
phân tích tự động hóa.

5|Page

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

Hình 1.1: Hệ thống tự động hóa
Mơ-đun tự động hóa
1. Nạp mẫu trực tiếp không cần sử dụng rack
2. Nạp mẫu sử dụng rack
3. Mô-đun đầu ra đầu vào
4. Mô-đun ly tâm tự động
5. Tự động mở nắp ống mẫu
6. Chiết mẫu tự động
7. Đóng nắp tự động
8. Đóng nắp ống mẫu bằng giấy bạc sau khi phân tích
9. Trữ lạnh mẫu sau khi đã phân tích
10. Tự động mở giấy bạc của ống mẫu
11. Trả mẫu sử dụng rack

6|Page

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890


Mơ-đun tự động hóa

Track Module – Đường đi của các ống mẫu, mỗi ống mẫu được giữ bởi một carrier
Track Module điều khiển chuyển động của các ống mẫu từ Mơ-đun đầu vào đến Mơ-đun
tiền phân tích, nếu có, rồi đến Máy phân tích, sau đó đến Mơ-đun hậu phân tích, nếu có, và
cuối cùng là SRM hoặc Mơ-đun đầu ra. Mỗi ống mẫu được chứa trong một giá đỡ ống
được trang bị một RF-ID duy nhất để theo dõi vị trí mẫu tại bất kỳ cửa nào. Một làn đường
chính được sử dụng để di chuyển các giá đỡ ống chứa các ống mẫu đến và đi từ Mô-đun tự
động hóa và Máy phân tích. Khi một bộ phận mang ống đến gần Mơ-đun tự động hóa hoặc
Máy phân tích, bộ phận mang ống có thể được chuyển hướng sang làn thứ cấp để chuẩn bị
mẫu (Máy ly tâm, Tự động mở nắp ống mẫu, Chiết mẫu tự động, Đóng nắp tự động, Đóng
nắp ống mẫu bằng giấy bạc sau khi phân tích, Trữ lạnh mẫu sau khi đã phân tích và Tự
động mở giấy bạc của ống mẫu) hoặc đến Máy phân tích để xử lý mẫu. Tube Carrier sau
đó được quay trở lại làn đường chính (main lain). Có hai khả năng để Tube Carrier chuyển
hướng sang làn phụ (secondary lane): Cổng Chuyển hướng (Divert Gate) hoặc Hệ thống
Chuyển hướng Không dừng (No Stop Divert System). Tương tự, có hai khả năng để Tube
Carrier quay trở lại làn đường chính: đóng Cổng dừng (Stop Gate), để dừng các carriers
routing trên làn đường chính hoặc giảm bớt các carriers thoát ra khỏi làn đường phụ bằng
phương tiện Active Track Return. Ví dụ: hai cấu hình có thể có là sau đây:
a. Divert Gate and Stop Gate (Hình 1.2)

b. No Stop Divert System and Active Track Return (Hình 1.3)
Hình 1.3: Track Module Lanes with No Stop Divert System and Active Track Return

7|Page

Downloaded by MAI ??I CÁT ()lOMoARcPSD|18351890

LƯU Ý: Trong trường hợp No Stop Divert System tại mục nhập Mơ-đun, thì Mơ-đun lối
ra duy nhất có thể là Active Track Return.
Dựa trên cấu hình lấy mẫu Mơ-đun, các lệnh chẩn đốn khác nhau có sẵn trong màn hình
Mơ-đun - Cổng (Module - Gates screen).
Nếu Cổng chuyển hướng (Divert Gate) tiêu chuẩn được định cấu hình, Nút chức năng
Chuyển hướng (Divert Function Button) trong màn hình Cổng mơ-đun cung cấp các tùy
chọn được báo cáo trong các lệnh chẩn đoán Cổng chuyển hướng trong Bảng 1.1.
Bảng 1.1: Các lệnh chẩn đốn Divert Gate
Màn hình
Module Gates

Nút chức năng
Divert

Lựa chọn
Divert Gate

Cấp độ truy cập
Diễn tả
Người giám sát Kích hoạt Divert Gate
cho phép chuyển
hướng vật mang mẫu.

Ngược lại, nếu "No Stop Divert System" được định cấu hình, Nút chức năng chuyển hướng
trong màn hình Cổng mơ-đun cung cấp các tùy chọn được báo cáo trong Bảng 1.2.
Bảng 1.2: Các lệnh chẩn đốn No Stop Divert System
Màn hình


Nút chức năng

Lựa chọn

Cấp độ truy cập

Lane ưu tiên
(Cấp cứu)
Module Gates

Divert

Lane thông
thường

Người giám sát

Lane trả mẫu
NOTE: Tham khảo Các nút chức năng phổ biến, phần 3.

Diễn tả
Đóng “No Stop Divert
System Emergency
Gate.”
Mở “No Stop Divert
System Emergency
Gate.”
Cho phép “No Stop
Divert System” chuyển
hướng trả mẫu


8|Page

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

NOTE: Nếu No Stop Divert System được định cấu hình, lệnh “Pass” tại “Divert Gate”
không khả dụng và hộp danh sách Cổng không hiển thị RF-ID của nhà cung cấp dịch vụ
hiện đang đặt tại cổng, nếu có và ID mẫu, nếu có.
NOTE: Nếu No Stop Divert System được định cấu hình trên Input/Output Module, lệnh
“Pass” tại “Empty Carrier Divert Gate” sẽ được thay thế bằng lệnh chẩn đoán “Pass” tại
“Empty Carrier Drawbridge Gate”

Liên quan đến Mô-đun Exit, nếu “Stop Gate” tiêu chuẩn được định cấu hình, màn hình
Module - Gates cung cấp các Nút chức năng được báo cáo trong Bảng 1.3
Bảng 1.3: Các lệnh chẩn đoán “Stop Gate”
Màn hình Nút chức năng
Lựa chọn
Cấp độ truy cập
Diễn tả
Close
Stop Gate
Người giám sát Đóng “Stop Gate”
Module Gates
Open
Stop Gate
Người giám sát Mở “Stop Gate”
Ngược lại, nếu Active Track Return được định cấu hình, Các nút chức năng được báo cáo

trong Bảng 1.3 được thay thế bằng các lệnh chẩn đoán được báo cáo trong Bảng 1.4
Bảng 1.4: Các lệnh chẩn đoán “Active Track Return”
Màn hình
Module Gates

Nút chức năng

Lựa chọn Cấp độ truy cập
On

Active Return
Off

Diễn tả
Bắt đầu chuyển động của
Người giám sát
dây đai “Active Track
Return”
Dừng chuyển động của dây
Người giám sát
đai “Active Track Return”

9|Page

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

NOTE: Trong trường hợp Track Bypass Module, lệnh “Active Track Return” được báo

cáo trong Bảng 1.4 được cung cấp trong Màn hình “Track Bypass Module – Diagnostics”
Track Module bao gồm nhiều đoạn, thuộc năm loại khác nhau, để tạo điều kiện thuận lợi
cho việc tiếp cận tube carrier với Automation Modules or Analyzers (Hiển thị trạng thái
của các Module và máy xét nghiệm kết nối với hệ thống Automation).

10 | P a g e

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

Segment Type

Diễn tả

Track Corner

Track Corner được đặt
ở góc 90 độ của
Automation Track.

T-Module (or
Track Bypass
Module in T
configuration)

T-Module (or Track
Bypass Module in T
configuration) là một

phần mở rộng của
Track Module.

U-Turn
Module (or
Track Bypass
Module in U
configuration)

U-Turn Module (or
Track Bypass Module
in U configuration)
cung cấp một phím tắt
trong "tube carrier
routing" để giảm thời
gian cần thiết để đến
Máy phân tích hoặc
Mơ-đun

Track Head

Track Head là sự kết
thúc của Track
Segment

11 | P a g e

Downloaded by MAI ??I CÁT ()lOMoARcPSD|18351890

Blank Track
with Fake
Node

Blank Track with
Fake Node là một
phần dài của
Automation Track
khơng bị chiếm đóng
bởi bất kỳ Process
Gate. Nó được cung
cấp với Stop Gates
(khoanh đỏ) để dừng
Tube Carriers di
chuyển trên nó.

12 | P a g e

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

Xử lí tiền phân tích
Mơ-đun tự động hóa
Mơ-đun đầu vào / đầu ra (IOM)

Diễn tả

(IOM) nạp/trả mẫu sử dụng rack, xác định
mã vạch và loại ống, theo dõi mẫu, giao
diện người vận hành.

Rack Input Module (RIM)

RIM nạp mẫu sử dụng rack, nhận dạng mã
vạch và loại ống.

Bulk Input Module (BIM)

Giống RIM nhưng nạp mẫu trực tiếp không
cần sử dụng rack.

13 | P a g e

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

Ly tâm tự động (CM)

(CM) tự động hóa việc ly tâm mẫu. CM
bao gồm khu vực nạp và dỡ ống tự động
và Máy ly tâm lạnh.

Tự động mở nắp ống mẫu (DCM)

(DCM) tự động loại bỏ cả nắp đậy bằng

nhựa và đỉnh vít ra khỏi ống mẫu. Nắp
được tháo ra và bỏ vào thùng đựng chất
thải Decapper. Bộ kẹp giữ ống mẫu trong
q trình tách.

Mơ-đun phát hiện thể tích (SVD)

Mơ-đun phát hiện thể tích (SVD) cho
phép xác định thể tích huyết thanh có
trong ống mẫu.

14 | P a g e

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

Tự động mở giấy bạc của ống mẫu
(DSM)

(DSM) tự động mở giấy bạc khỏi ống mẫu.
Các giấy bạc được lấy ra và bỏ vào thùng
chứa chất thải Desealer. Bộ kẹp giữ ống
mẫu trong q trình khử cặn.

Mơ-đun đệm mang vành đai rộng
(WBB)

(WBB) cung cấp một khu vực để chứa các

chất mang mẫu hoặc ống mẫu và giảm khối
lượng công việc theo dõi.

15 | P a g e

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

Xử lí phân tích
Hệ thống tự động hóa cho phép kết nối các Máy phân tích khác nhau nhằm đáp ứng nhu
cầu của Phòng xét nghiệm trong các lĩnh vực cụ thể như Hóa lâm sàng, Miễn dịch học,
Đơng máu, Huyết học và Dị ứng học. Mô-đun giao diện với Máy phân tích cho phép Hệ
thống tự động hóa được kết nối với cả hai loại Máy phân tích là "Point of Space" và "Pick
and Place".
Máy phân tích "Point of Space" có thể lấy mẫu các ống trực tiếp từ carrier mang trên đường
chạy, trong khi Máy phân tích "Pick and Place" cần vận chuyển các ống từ carrier mang
đến máy phân tích và ngược lại.
Tham khảo các Phần cụ thể kèm theo Sách hướng dẫn này để biết thêm chi tiết về quy trình
vận hành của Máy phân tích khi được kết nối với Hệ thống tự động hóa. Để biết thông tin
về việc chạy mẫu và quản lý kết quả của từng Máy phân tích được kết nối, hãy tham khảo
Hướng dẫn sử dụng Máy phân tích cụ thể.
Hình 1.7 Máy phân tích "Point of Space" và "Pick and Place"

16 | P a g e

Downloaded by MAI ??I CÁT ()lOMoARcPSD|18351890

Xử lí hậu phân tích
Mơ-đun tự động hóa
Trả mẫu sử dụng rack (ROM)

Diễn tả
Khi các ống mẫu đã hoàn thành hoặc cần
được phân loại, (ROM) dỡ các ống mẫu vào
giá đỡ bằng một điểm dỡ ống mẫu.

Trữ lạnh mẫu sau khi đã phân tích
(SRM)

(SRM) lưu trữ các ống mẫu từ Hệ thống Tự
động hóa trong mơi trường được bảo vệ và
kiểm soát nhiệt độ. SRM bao gồm bàn làm
việc Lưu trữ và tủ lạnh tự động. Tủ lạnh tự
động có sẵn trong hai cấu hình với kích
thước khác nhau:
• 20 tầng, với mỗi tầng chứa 16, 48 giá đỡ vị
trí ống, với tổng số 15.360 ống mẫu.
• 12 tầng, với mỗi tầng chứa 16, 48 giá đỡ vị
trí ống, với tổng số 9.216 ống mẫu.
Các ống mẫu được lưu trữ có thể được lấy ra
theo yêu cầu của người dùng hoặc theo lệnh
của LIS / Middleware. Sau một khoảng thời
gian xác định trước, có thể định cấu hình, các
ống mẫu được bỏ vào thùng chứa chất thải
Lưu trữ.

AQM thực hiện khả năng trích dẫn thuật tốn
để tạo các ống mẫu từ các ống mẫu sơ cấp đã
có.

Chiết mẫu tự động (AQM)

17 | P a g e

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

Đóng nắp ống mẫu bằng giấy bạc sau
khi phân tích (SM)

(SM) tự động niêm phong các ống mẫu nhựa
sau khi xử lý phân tích. Tại đây, bộ kẹp giữ
ống mẫu trong khi nó được bịt kín bằng giấy
bạc từ cuộn dây Sealer. Các con dấu bằng lá
mỏng riêng lẻ được cắt cho từng ống mẫu và
được hàn nhiệt vào ống mẫu bằng nhựa.
LƯU Ý: Không thể dùng với các ống mẫu
thủy tinh.

Đóng nắp tự động (RCM)

RCM đóng nắp tự động trên các ống thứ cấp.

18 | P a g e


Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

BẢO VỆ

An tồn chung ............................................................................................................... 20
Thơng số kỹ thuật về môi trường và nguồn điện ...................................................... 21
Điều kiện môi trường ................................................................................................ 21
Điều kiện bảo quản ................................................................................................... 21
Yêu cầu về nguồn điện .............................................................................................. 21
Yêu cầu về khí nén .................................................................................................... 21
Nhà sản xuất .............................................................................................................. 21
Xử lý chất thải ........................................................................................................... 22
Chất độc hại ............................................................................................................... 22
Thông số kỹ thuật cài đặt ......................................................................................... 23
Máy đọc mã vạch Lasers .......................................................................................... 23
Bộ phận chuyển động ............................................................................................... 23

19 | P a g e

Downloaded by MAI ??I CÁT ()


lOMoARcPSD|18351890

An toàn chung
Nhân viên vận hành Hệ thống tự động hóa phải thành thạo trong vận

hành, bảo trì và các quy trình của Hệ thống tự động hóa. Để đảm bảo
an tồn, hãy làm theo các biện pháp phịng ngừa cơ bản.

Ghi chú bảo mật
Cảnh báo, thận trọng và lưu ý được bao gồm trong suốt hướng dẫn
này để nhấn mạnh các hướng dẫn quan trọng.
CẢNH BÁO: Được định nghĩa là một tình trạng vật lý, cơ học
hoặc thủ tục có thể dẫn đến thương tích cá nhân từ trung bình
đến nghiêm trọng.
THẬN TRỌNG: Được xác định là tình trạng có thể dẫn đến
thương tích nhẹ hoặc cản trở hoạt động bình thường của Hệ
thống tự động hóa.
QUAN TRỌNG: Được định nghĩa là các biện pháp phịng
ngừa, nếu khơng tn theo, có thể gây ra tác động tiêu cực đến
hoạt động của Hệ thống tự động hóa hoặc kết quả xét nghiệm.
LƯU Ý: Được định nghĩa là thông tin bổ sung có liên quan đến
chủ đề hiện tại.

20 | P a g e

Downloaded by MAI ??I CÁT ()Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×