Tải bản đầy đủ (.pptx) (101 trang)

Bài giảng Quản trị công ty (sau đại học)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (981.76 KB, 101 trang )

QUẢN TRỊ CƠNG TY
Học phần: 2 tín chỉ
Đối tượng: Sau đại học

Bộ môn Quản trị chiến lược

1


MỤC TIÊU MÔN HỌC
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cũng như kỹ năng
hoạch định và phát triển hệ thống quản trị công ty cho doanh nghiệp
hướng đến sự minh bạch, hiệu quả, tối đa hóa lợi ích của cổ đông và sự
phát triển bền vững cho doanh nghiệp trên cơ sở phát huy vai trò và đáp
ứng hài hịa lợi ích của các bên có liên quan

01/15/2023

Bộ môn Quản trị chiến lược

2


CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC
Cấu trúc

Số tiết

Chương 1: Tổng quan và các lý thuyết về quản trị công ty

6Chương 2: Nhận diện hệ thống và các nguyên tắc quản trị công ty

5

Chương 3: Hoạch định hệ thống quản trị công ty

5

Chương 4: Đánh giá quản trị công ty

4

Thảo luận

10

01/15/2023

Bộ môn Quản trị chiến lược

3


Tài liệu tham khảo
 Tài liệu bắt buộc:
Đỗ Thị Bình và Nguyễn Thị Uyên (2022), Quản trị công ty, Nhà xuất bản
Thống Kê, 2022
– Các nguyên tắc QTCT của OECD 2015 (English), IFC 2016 (Vietnamese)
– Thẻ điểm QTCT khu vực ASEAN năm 2017-2018 (Cấp độ 1 và Cấp độ 2)

– Ủy ban chứng khoán nhà nước và IFC (2019). Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo
thông lệ tốt nhất dành cho công ty đại chúng tại Việt nam.
 Tài liệu tham khảo khuyến khích:
– Tricker, B (2009). Corporate Governace – Kiểm sốt quản trị cơng ty, NXB Thời đại,
Hà Nội.
– H. Hent Baker và Ronald Anderson (2011): Quản trị doanh nghiệp: lý thuyết,
nghiên cứu và thực hành, NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
– John L. Colley và Cộng sự (2003), Corporate Governance, NXB Mc Graw- Hill.
– Cẩm nang quản trị công ty (IFC, 2010)
– Quy chế quản trị cơng ty của Bộ tài chính 2007 ban hành theo QĐ12/2007/QĐ-BTC
01/15/2023
– Luật Doanh nghiệp
– Luật chứng khoán
– Nghị định số và các thông tư hướng dẫn chi tiết
Bộ môn Quản trị chiến lược

4


Chương 1.
TỔNG QUAN VÀ CÁC LÝ THUYẾT
QUẢN TRỊ CÔNG TY

Học phần: 2 tín chỉ
Đối tượng: Học viên SĐH

01/15/2023

Bộ mơn Quản trị chiến lược


5


Nội dung
Chương 1: Tổng quan và các lý thuyết về quản trị công ty
 

1.1 Một số xu hướng phát triển quan trọng có liên quan đến quản trị
cơng ty
1.1.1 Nền kinh tế chia sẻ
1.1.2 Xu hướng đồng sáng tạo và xây dựng mạng giá trị 
1.2 Khái niệm vai trò, ý nghĩa của Quản trị công ty
1.2.1 Khái niệm Quản trị cơng ty 
1.2.2 Vai trị của Quản trị cơng ty
1.2.3 Ý nghĩa của Quản trị công ty 
1.3 Một số lý thuyết trong quản trị công ty
01/15/2023

Bộ môn Quản trị chiến lược

6


1.1.1 Nền kinh tế chia sẻ
 Sự tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0
 Gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau của các bên có liên quan
 Áp lực tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực, phát huy lợi thế và
đáp ứng nhu cầu của các bên tham gia
“Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng người khác”


01/15/2023

Bộ môn Quản trị chiến lược

7


1.1. 2 Xu hướng đồng sáng tạo và xây dựng
mạng giá trị 
Nhu cầu lớn mạnh của doanh nghiệp và xu hướng phát triển tất yếu:
 Chuyển từ “Quản trị cảm tính” sang “Quản trị theo khoa học”
 Tách bạch giữa Quyền sở hữu và Quyền quản lý
 Chuyển từ thể chế “Gia đình trị” sang “Cơ chế trị”
 Xây dựng cơ chế trị (Hệ thống quản trị công ty) dựa trên xu hướng đồng sáng
tạo giá trị và thiết lập mạng giá trị đảm bảo hài hịa lợi ích của các bên có liên
01/15/2023

quan
Bộ mơn Quản trị chiến lược

8


Nội dung
Chương 1: Tổng quan và các lý thuyết về quản trị công ty
 

1.1 Một số xu hướng phát triển quan trọng có liên quan đến quản trị
cơng ty
1.1.1 Nền kinh tế chia sẻ

1.1.2 Xu hướng đồng sáng tạo và xây dựng mạng giá trị 
1.2 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của Quản trị công ty
1.2.1 Khái niệm Quản trị cơng ty 
1.2.2 Vai trị của Quản trị cơng ty
1.2.3 Ý nghĩa của Quản trị công ty 
1.3 Một số lý thuyết trong quản trị công ty
01/15/2023

Bộ môn Quản trị chiến lược

9


1.2.1 Khái niệm Quản trị công ty 
Một số khái niệm cơ bản vê quản trị công ty 
 “Quản trị công ty là việc bảo đảm sự cân bằng giữa các mục tiêu kinh tế và xã hội,
giữa mục tiêu cá nhân và tập thể” - Adrian Cadbury (Trích trong Bộ thông lệ quản
trị công ty tốt nhất Việt Nam do Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và IFC phát hành).
 Quản trị cơng ty là “thủ tục và quy trình mà theo đó một tổ chức được điều hành và
kiểm soát” - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năm 2015
 Quản trị công ty là việc hoạch định, tổ chức, phân phối các quyền và trách nhiệm
giữa các thành viên khác nhau trong công ty như hội đồng quản trị, nhà quản lý,
các cổ đông và các bên liên quan khác; đồng thời giải thích rõ ràng các quy tắc,
thủ tục ra quyết định trong công ty nhằm thiết lập và giám sát việc thực hiện mục
tiêu một cách hiệu quả, nhằm đáp ứng mục tiêu của cổ đơng và kỳ vọng của các bên
có liên quan đến doanh nghiệp.


Sự khác nhau giữa QTCT và Quản lý điều hành DN


Nguồn: Tricker, 2012

01/15/2023

Bộ môn Quản trị chiến lược

11


1.2.2 Vai trị của Quản trị cơng ty

1. Thực hiện tốt hơn việc tuân thủ, đảm bảo quyền lợi và giảm xung đột lợi
ích giữa các bên có quyền và lợi ích liên quan đến doanh nghiệp.
2. Giám sát và giải trình đảm bảo sự minh bạch, dễ tiếp cận và kịp thời và
hiệu quả trong quản lý.
3. Nâng cao uy tín và tăng cường niềm tin cho các nhà đầu tư đối với
doanh nghiệp.


Vai trò quan trọng của QTCT so với các báo cáo tài
chính

13


Ý nghĩa của Quản trị công ty


Nội dung
Chương 1: Tổng quan và các lý thuyết về quản trị công ty

 

1.1 Một số xu hướng phát triển quan trọng có liên quan đến quản trị
cơng ty
1.1.1 Nền kinh tế chia sẻ
1.1.2 Xu hướng đồng sáng tạo và xây dựng mạng giá trị 
1.2 Khái niệm vai trò, ý nghĩa của Quản trị công ty
1.2.1 Khái niệm Quản trị cơng ty 
1.2.2 Vai trị của Quản trị cơng ty
1.2.3 Ý nghĩa của Quản trị công ty 
1.3 Một số lý thuyết trong quản trị công ty
01/15/2023

Bộ môn Quản trị chiến lược

15


1.3 M ột số lý thuyết trong quản trị công ty

 

1.3.1 Lý thuyết người đại diện
Lý thuyết người đại diện – người chủ
• Nguồn gốc nền tảng cho lý thuyết này là nhận dạng được sự tách biệt giữa
quyền sở hữu và quyền quản lý trong các công ty lớn. Lý thuyết người đại
diện phân định rõ, người chủ và người đại diện, chủ là các cổ đông sở hữu
công ty thuê hoặc ủy quyền các đại diện (nhà quản lý) để điều hành cơng ty
mang lại lợi ích tốt nhất cho chủ sở hữu.
• Mục đích: nhằm kiểm sốt tốt hơn vai trò điều hành, phát huy trách nhiệm

và hiệu quả của những người đại diện và đảm bảo lợi ích cho chủ sở hữu.

01/15/2023

Bộ mơn Quản trị chiến lược

16


Nội dung

1.3 Một số lý thuyết trong quản trị công ty

 

1.3.1 Lý thuyết người đại diện
Lý thuyết người chủ - người chủ
 Lý thuyết người chủ - người chủ chỉ rõ mẫu thuẫn có thể xảy ra gia những người
chủ sở hữu. Cụ thể đó là mâu thuẫn giữa cổ đơng kiểm sốt và cổ đơng khơng
kiểm sốt, của cổ đông lớn và cổ đông nhỏ
 Chỉ rõ việc phân chia quyền sở hữu của các cổ đơng lớn có thể hạn chế được sự
lạm quyền kiểm soát và chiếm dụng vì lợi ích nhóm.
 Đề xuất xây dựng các cơ chế giám sát mà ở đó các quyết định quan trọng của
công ty cần phải được sự đồng thuận của đại đa số các cổ đông bao gồm cả cổ
đông nhỏ.

01/15/2023

Bộ môn Quản trị chiến lược


17


Nội dung

1.3 Một số lý thuyết trong quản trị công ty
 

1.3.2 Lý thuyết người quản lý
 Tiếp cận hoàn toàn khác với với lý thuyết người đại diện, lý thuyết người
quản lý (stewardship) trình bày một mơ hình khác của quản lý, nơi mà nhà
quản lý được xem là những người giỏi trong quản lý sẽ hoạt động vì lợi ích
tốt nhất của cổ đông (Donaldson & Davis, 1991).
 Trọng tâm của lý thuyết quản lý là hướng đến việc xây dựng hệ thống quản
trị công ty dựa trên cấu trúc tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích và phát
huy khả năng hơn là giám sát và kiểm soát (Davis, Schoorman &
Donaldson, 1997).
01/15/2023

Bộ môn Quản trị chiến lược

18


Nội dung

1.3 Một số lý thuyết trong quản trị công ty
 

1.3.3 Lý thuyết tiếp cận nguồn lực

 Xuất phát từ lý thuyết về tổ chức (Pfeffer, 1972), Lý thuyết tiếp cận nguồn lực đưa
ra cách xây dựng và phát triển hệ thống quản trị công ty theo hướng ưu tiên để tạo
ra sự tiếp cận với các nguồn lực quan trọng với công ty.
 Hệ thống quản trị công ty cần ưu tiên việc sử dụng các nhà quản trị đem lại các
nguồn lực quan trọng cho công ty như nguồn thông tin, kỹ năng, tiếp cận với các
đối tác quan trọng như các nhà cung cấp, khách hàng, các nhà lập pháp hay quản lý
nhà nước và các cá nhân tổ chức, nhóm hay cộng đồng có ảnh hưởng trong xã hội.
 Ý nghĩa ứng dụng quan trọng của lý thuyết tiếp cận nguồn lực trong quản trị công ty
là định hướng giúp cơng ty có thể tiếp cận, sở hữu những nguồn lực quan trọng
thậm chí đặc biệt hay khan hiếm còn quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.
01/15/2023

Bộ môn Quản trị chiến lược

19


Nội dung

1.3 Một số lý thuyết trong quản trị công ty
 

1.3.4 Lý thuyết Hợp đồng xã hội
 Lý thuyết được xây dựng dựa trên nghiên cứu hành vi của con người trong xã hội
tuân thủ theo các quy tắc xã hội, hệ thống giáo dục công dân và các luật lệ của
thể chế chính trị.
 Lý thuyết này đã tạo ra nền tảng quan trọng hiểu rõ hành vi của các chủ thể trong
xã hội bị chi phối và ràng buộc trách nhiệm bởi các hợp đồng xã hội từ đó thiết
lập cơ chế quản lý vĩ mơ cũng như quản trị công ty, tổ chức ở cấp vi mô phù hợp.
 Việc thiết lập cơ chế cho các hợp đồng ứng dụng trong quản trị công ty là rất cần

thiết để minh bạch hóa quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên từ đó tạo ra
những mối quan hệ bền vững và hiệu quả trong quá trình vận hành của doanh
nghiệp.

01/15/2023

Bộ môn Quản trị chiến lược

20×