Tải bản đầy đủ (.doc) (7 trang)

¤N Tëp Lo¹I To¸n Tø Lö

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (136.52 KB, 7 trang )

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 - khối 5
Năm học: 2009-2010
Môn : Toán - Thời gian: 40 phút
*Phần 1: HÃy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng:
1. Hỗn số

đợc chuyển thành phân số là:

A.
2. Phân số

B.

D.

đợc chuyển thành phân số thập phân là:

A.

3. Hỗn số

C.

B.

13
100

C.

D.đợc viết thành số thËp ph©n:

A. 59,024

B. 59,24

C. 592,4

D.

5,924
4. Sè thËp ph©n gåm cã Năm mơi lăm đơn vị, năm phần trăm đợc
viết là:
A. 55,5

B. 55,50

C. 55,55

D.

55,05
5. Sè lín nhÊt trong c¸c sè 8,09 ; 7,99 ; 8,89 ; 8,9 lµ:
A. 8,09

B. 7,99

C. 8,89


D. 8,9

6. 5 tÊn 6 kg = ................. kg. Sè thÝch hợp cần viết vào chỗ chấm là:
A. 56

B. 506

C. 5006

D.

50006
7. Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:
a) 18,35>18,28

b) 1ha = 100m 2

c) 0,008 =

d) 9dm 224mm2 = 9024

mm2
*PhÇn 2.
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
1


a) 39,72 + 46,18

b) 9,1 + 12,735


Bài 2:
Trớc đây mua 5l xăng phải trả 90 000 đồng. Hiện nay xăng giảm
giá mỗi lít giảm
1500 đồng. Hỏi với 198 000 đồng hiện nay có thể mua đợc bao nhiêu
lít xăng ?
Bài 3: Tìm ba giá trị của x sao cho: 0,29 < x <

2


biểu Điểm bài kiểm tra giữa kỳ 1 - khối 5
Môn : Toán
*Phần 1: ( 4 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng đợc 0,5 điểm (từ bài 1 đến bài 6), bài 7
đợc 1 điểm:
1. D.

(0,5 đ)

2. A.

(0,5 đ)

3. B. 59,24 (0,5 ®)
4. D. 55,05
5. D. 8,9

(0,5 ®)
(0,5 ®)


6. C. 5006

(0,5 đ)

7. (1 đ)

a) Đ

b) S

c) Đ

d) S
*Phần 2. ( 6 đ)
Bài 1: Đặt tính rồi tính đúng: ( 2 đ)
a) 85,9

b) 21,835

Bài 2: ( 3 đ)
Giải
Trớc đây 1 lít xăng phải trả: 90000 : 5 = 18000 (đồng)
(1 đ)
Hiện nay 1 lít xăng phải trả: 18000 - 1500 = 16500 ( ®ång)
(0,5 ®)
Víi 198000 ®ång hiƯn nay cã thĨ mua đợc : 198000 : 16500 = 12
(lít)

(1 đ)

Đáp số: 12 lít xăng
đ)

Bài 3:

(1 đ)

Ta có: 0,29 < x <

hay 0,29 < x < 0,3 (0,5 ®)
3

(0,5


Ba giá trị của x là: 0,291; 0,292; 0,293 (0,5 ®)

4


Đề kiểm tra giữa kỳ 1 - khối 5
Năm học: 2009-2010
M«n : TiÕng ViƯt - Thêi gian: 70 phót
I. ChÝnh tả: Viết đoạn 3 bài "Đất Cà Mau"
II. Đọc hiểu - Luyện từ và câu:
* Đọc thầm bài "Buổi sớm trên cánh đồng"
Từ làng , Thuỷ đi tắt qua đồng để ra bến tàu điện. Sớm
đầu thu mát lạnh. Giữa những đám mây xám đục, vòm trời hiện ra
nh những khoảng vực xanh vòi vọi. Một vài giọt ma loáng thoáng rơi
trên chiếc khăn quàng đỏ và mái tóc xoà ngang vai của Thuỷ; những sợi

cỏ đẫm nớc lùa vào dép Thuỷ làm bàn chân nhỏ bé của em ớt lạnh. Ngời
trong làng gánh lên phố những gánh rau thơm, những bẹ cải sớm và
những bó hoa huệ trắng muốt. Bầy sáo cánh đen mỏ vàng chấp chới
liệng trên cánh đồng lúa mùa thu đang kết đòng. Mặt trời đà mọc trên
những ngọn cây xanh tơi của thành phố.
Theo Lu Quang Vũ
* HÃy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng:
1. Tác giả tả những sự vật gì trong buổi sớm mùa thu?
a) Những đám mây xám đục, vòm trời xanh vòi vọi.
b) Vài giọt ma rơi loáng thoáng, cỏ đẫm nớc.
c) Bầy sáo bay liệng, mặt trời mọc.
d) Bầu trời, mặt trời, hoạt động của con ngời, bầy sáo và cánh đồng
lúa.
2. Tác giả quan sát sự vật bằng những giác quan nào?
a) Thị giác (mắt)

b) Xúc giác (cảm giác)

c) Khứu giác (mũi)

d) Cả ba ý trên đều đúng.

3. Bài văn trên có:
a) 2 từ láy ( đó
là: ......................................................................................................)
b) 3 từ láy ( đó là: . loáng thoáng, vòi vọi, chấp chới )
c) 4 từ láy ( đó
là: ......................................................................................................)
5d) 5 từ láy ( đó
là: ......................................................................................................)
4. Dòng nào dới đây tả đợt sóng mạnh?
a) oàm oạp, ầm ầm, điên cuồng.
dội, ào ào.

b) dữ tợn, dữ

c) ầm ầm, ầm ĩ, trào dâng.
cuộn, cuộn trào, ào ạt.

d) cuồn

5. Các từ: ca níc, lµm ca ba, ca mỉ, ca väng cỉ lµ những từ:
a) Từ đồng âm
d) Từ trái nghĩa

b) Từ đồng nghĩa

c) Từ nhiều nghĩa

6. Trong những câu dới đây, từ đứng mang nghĩa gốc hay nghĩa
chuyển? (điền vào chỗ chấm)
a) Tôi đứng bán hàng suốt từ sáng đến giờ, mỏi quá rồi.
( ............................................)
b) Ông Kô-phi A-nan là ngời đứng đầu tổ chức Liên hợp quốc
( .................................)
c) Ông bố đứng ra b¶o l·nh cho cËu con trai q tư.
( ....................................................)

d) BÐ Hà đứng trên bục giảng.
( ....................................................)
7. Điền vào chỗ chấm các từ trái nghĩa với từ đợc gạch dới để có các
thành ngữ, tục ngữ:
a) Đi ............. về xuôi.
mắt .................

b) Mắt nhắm

c) Bớc thấp bớc ................
nỗi ................

d) Niềm vui

III. Tập làm văn: Tả ngôi nhà của em.

6


biểu Điểm bài kiểm tra giữa kỳ 1 - khối 5
Năm học: 2009-2010
Môn : Tiếng Việt
I. Chính tả: Viết đoạn 3 bài "Đất Cà Mau" (5 điểm)
II. Đọc hiểu - Luyện từ và câu: (4 điểm)
( Mỗi phần đúng đợc 0,5 điểm ) Riêng bài 6 đợc 1 điểm.
* HÃy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng:
1. d)
2. d)
väi, chÊp chíi )
4. d)


3. b) 3 tõ l¸y ( đó là: . loáng thoáng, vòi

5. a)

6. a) nghĩa gốc

b) nghĩa chuyển

c) nghĩa chuyển

d) nghĩa gốc

7. Điền vào chỗ chấm các từ trái nghĩa với từ đợc gạch dới để có các
thành ngữ, tục ngữ:
a) ngợc
d) buồn

b) mở

c) cao

III. Tập làm văn: (5 điểm)

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×