Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Phòng Gd&Đt Ngọc Hồi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.84 KB, 2 trang )

SỞ GD&ĐT KON TUM
PHỊNG GD&ĐT NGỌC HỒI
ĐỀ CHÍNH THƯC

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2009 – 2010
MÔN: TIẾNG ANH 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao bài)

ĐỀ SỐ: 02
(Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra)
Họ và tên học sinh: …………………………………………..... Lớp: 7…..
Học sinh trường: ………………………………………………………………………………
Điểm

Lời nhận xét

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM.(3 điểm)
* Em hãy khoanh tròn vào phương án đúng nhất A, B, C hoặc D trong mỗi câu sau:
1. They don’t like picnic so they …………….. have a picnic.
A. never
B. always
C. sometimes
D. often
2. How many .......... are there in your family?
A. peoples
B. a people
C. people
D. person
3. It’s always very cold here in the ………………
A. spring


B. summer
C. fall
D. winter
4. We will ……….. our old friends next Sunday.
A. go
B. meet
C. stand
D. read
5. ..................... is it from your house to Kon Tum? – It is about 60 kilometers.
A. How long
B. How far
C. How often
D. How much
6. Her old school doesn’t have ................... students.
A. lot of
B. a lot of
C. many
D. any
7. What does your father do? – He is an …………………..
A. doctors
B. doctor
C. engineers
D. engineer
8. The Great Wall of China is the world’s ……………. structure.
A. longest
B. longer
C. long
D. longer than
9. Let’s …………. to the seaside.
A. goes

B. go
C. going
D. to go
10. What’s your …….……. number?
A. telephones
B. telephoning
C. telephone
D. telephoner
11. She is ................ Hue and her parents still live there.
A. from
B. at
C. in
D. on
12. ........................ calling? Tuan's calling. He wants to speak to Nga.
A. What
B. What's
C. Who’s
D. Who
PHẦN II – TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. Em hãy cho từ trái nghĩa của những từ sau. (1điểm)
1. far >< …………………...
3. similar >< …………………
2. happy >< ………………..
4. noisy >< ………………….
Đề thi này gồm có 02 trang


Câu 2. Chia hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (3điểm)
1. Your mother (walk) to school every day?

……………………………………………………………………………………………….
2. They play volleyball every afternoon. They (play) volleyball at the moment.
……………………………………………………………………………………………….
3. She (visit) Ha Long Bay next week.
……………………………………………………………………………………………….
4. What are you doing now? – I (wacht) television.
……………………………………………………………………………………………….
5. Minh gets dressed and (wash) his face at six forty.
……………………………………………………………………………………………….
6. What time they (meet)? – They will meet at six forty-five.
……………………………………………………………………………………………….

Câu 3. Đọc kỹ đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau. (3 điểm)
Peter is new student in Vietnamese class. He is from England and his family still lives
there. He lives with his uncle in Vietnam. He has a lot of friends in England but he has some in
Vietnam. Everything is different. His new school is smaller than his old school. His class in
Vietnam has a lot of students but his class in England doesn’t have many students. There are
forty-two students in his new class and they are very friendly. Peter is sad because he misses his
family and his friends in England.
* Câu hỏi:
1. Where is Peter from?
->…………………………………………………………………………………………….
2. Where does his family live?
->…………………………………………………………………………………………….
3. Where is he staying with?
->…………………………………………………………………………………………….
4. Does he have a lot of friends in Viet Nam?
->…………………………………………………………………………………………….
5. Is his new school bigger than his old school?
->…………………………………………………………………………………………….

6. Why is Peter sad?
->…………………………………………………………………………………………….
The end./.

Đề thi này gồm có 02 trangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×