Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Bài tập ôn hè tiếng anh lớp 2 lên lớp 3 có đáp án số 3 vndoc com

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (239.82 KB, 3 trang )

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí

BÀI TẬP TIẾNG ANH LÊN LỚP 3
CĨ ĐÁP ÁN
Read and complete.
A water buffalo lives on a farm. A dog lives in a house. A monkey lives in the forest. A bat
lives on the cave. A frog lives under the water. Cats are my favorite animal. And they are in
a house.
1. Cat lives_____________
2. Water buffalo lives ___________
3. A frog lives __________
4. A dog lives __________
5. A monkey lives _____________
Choose the odd one out.
1. A. Why

B. mouse

C. cat

2. A. park

B. school

C. bike

3. A. weather

B. sunny

C. cloudy4. A. What

B. happy

C. How

5. A. be

B. are

C. am

Fill the blanks.
Trang chủ: htt p s : // vn d o c. c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 42 61 8 8


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí

Where; How; tired; tiger; fine;
1. ____ are you?
2 . I am ______. What about you?
3. Are you _______? - Yes, I am.
4. Do you like ______? - No, I don't.
5. _____ is the buffalo? - It is in the zoo.
ĐÁP ÁN
Read and complete.
1. Cat lives_____in a house________
2. Water buffalo lives ____on a farm_______
3. A frog lives _____under the water_____

4. A dog lives ____in a house______
5. A monkey lives ______in the forest_______
Choose the odd one out.
1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - A;
Fill the blanks.
1. __How__ are you?
2 . I am ___fine___. What about you?

Trang chủ: htt p s : // vn d o c. c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 42 61 8 8


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí

3. Are you ___tired____? - Yes, I am.
4. Do you like ___tiger___? - No, I don't.
5. ___Where__ is the buffalo? - It is in the zoo.
Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 khác như:
Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 cả năm: />Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online: />
Trang chủ: htt p s : // vn d o c. c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 42 61 8 8×