Tải bản đầy đủ (.pdf) (15 trang)

Skkn phần mềm học tập bộ môn tin học 6 với tên gọi “ olympic tin học 6”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.41 MB, 15 trang )

BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP DỰ THI
(V/v sáng tạo khoa học kĩ thuật tỉnh Bạc Liêu 2015)
A. THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên giải pháp: Phần mềm học tập bộ môn Tin học 6 với tên gọi “ Olympic
Tin học 6”.
2. Ngày tạo giải pháp: 09/10/2014
3. Thuộc lĩnh vực: Giáo dục
4. Người dự thi: Phan Khánh Duy
5. Tên cơ quan: Trường THCS Nguyễn Du – Huyện Hồng Dân
6. Địa chỉ lien hệ: Trường THCS Nguyễn Du – Huyện Hồng Dân
7. Số điện thoại: 0916 889 110 hoặc 0166 5555 333
B. PHẦN TÓM TẮC NỘI DUNG CỦA GIẢI PHÁP
1. Vấn đề mà giải pháp đã giải quyết
- Qua qua trình cơng tác cho tôi thấy được việc giảng dạy hiện tại đã áp
dụng CNTT, nhưng thật sự chưa đem lại hiệu quả gây sự hứng thú, mang tính
khoa học, đổi mới trong cách giảng dạy hiện nay.
- Chúng ta chỉ mới áp dụng các biện pháp học tập mới cho trẻ em thông
qua các trò game trực tuyến mà Bộ giáo dục – đào tạo triển khai như: Thi
Toán và Tiếng anh qua mạng. Đây có thể nói là game học tập hay giúp ích
trong q trình tự rèn luyện của các em.
- Do đó, tơi thấy cần thiết xây dựng một phần mềm game học tập bôn
môn Tin học 6 với đặt tính hấp, thu hút khả năng học tập các em. Thông qua
Trang 1

skkn


phần mềm game này có thể các em học tốt kiến thức cơ bản về môn Tin học,
làm quen và nắm vững các từ tiếng anh thông dụng trong bôn mơn Tin học 6.
2. Mơ tả tóm tắc nội dung giải pháp
- Xây dựng phần mềm trắc nghiệm với các tính năng như đã đề ra trong


phần nội dung của vấn đề mà giải pháp đã giải quyết nêu bên trên mà cịn
hơn thế nữa.
- Chương trình rất hữu ích trong việc hệ thống lại một cách tổng quát
các kiến thức khi học sinh bước đầu làm quen với môn Tin học 6.
- Chương trình được xây dựng dựa vào kiến thức mà các em đã học, từ
cấp độ đơn giản đến các câu hỏi phức tạp.
- Khi các em tham gia trị chơi thì ngân hàng câu hỏi của chương trình
được chọn lựa một cách tự động để các em làm bài, trả lời đúng hay sai đều
được chương trình game báo kết quả.
- Khi các em tiến hành làm lại vịng thi khác thì chương trình cũng tiến
hành trộn ngẫu nhiên các câu hỏi trong ngân hàng đề lại.
3. Hiệu quả
-

Phần mềm nhỏ gọn, dễ sử dụng do được việt hóa bằng tiếng việt các

thơng báo, cảnh báo của chương trình.
-

Chương trình được tạo ra với các Flash động hấp dẫn thu hút được

sự chú ý các em.
-

Chương trình rất hữu ích trong việc hệ thống lại một cách tổng quát

các kiến thức khi học sinh bước đầu làm quen với bộ môn Tin học 6.
Trang 2

skkn-

Chương trình được xây dựng dựa vào kiến thức mà các em đã học,

từ mức độ đơn giản đến các câu phức tạp.
-

Từng bước làm quen với Tin học và các từ tiếng anh thông dụng

trong bộ môn này.
-

Nếu ta làm bài tập trên giấy thì hiệu quả mang lại không cao và

không hấp dẫn bằng khi các em trực tiếp tham gia vào một trò chơi như vậy.
-

Phần mềm khá mới mẽ nên thu hút được sự hứng thú của học sinh

trong quá trình học tập.
-

Hổ trợ trên các hệ điều hành của Windows XP, Windows 7.

-

Phần mềm có thể học tập trực tuyến trên mạng tại địa chỉ:


(sử dụng tài khoản violet.vn để học tập)
4. Khả năng áp dụng
- Áp dung một cách rộng thông qua trang web trực tuyến
(sử dụng tài khoản violet.vn để học tập)
- Nâng cao khả năng làm bài tập trắc ngiệm, bài tập ghép tranh nhận
biết các thiết bị của môn Tin học, các từ tiếng anh của bộ môn.
C: PHẦN MÔ TẢ NỘI DUNG GIẢI PHÁP.
1. Tên giải pháp:
- Phần mềm học tập bộ môn Tin học 6 với tên gọi “ Olympic Tin học
6”.
2. Mục đích của giải pháp

Trang 3

skkn


- Nâng cao khả năng làm các dạng bài tập dạng trắc nghiệm, bài tập
ghép tranh nhận biết các thiết bị của môn Tin học, các từ tiếng anh của bộ
mơn.
- Phát huy tính tìm tịi học hỏi, hứng thú để hướng đến chiến thắng.
- Thông qua phần mềm game này có thể các em học tốt kiến thức cơ
bản về môn Tin học, làm quen và nắm vững các từ tiếng anh thông dụng
trong bôn môn Tin học 6
3. Giới thiệu giải pháp dự thi
a) Ý tưởng
- Xây dựng một chương trình game học tập thơng minh trên máy tính
để giúp các em làm quen và ơn tập tốt hơn các câu hỏi dạng trắc nghiệm, bài
tập ghép tranh nhận biết các thiết bị của môn Tin học, các từ tiếng anh của bộ
môn.

- Phần mềm phải gọn nhẹ, dễ sử dụng, hấp dẫn giới trẻ.
- Thiết lập được hệ thống câu hỏi cho chương trình và kèm theo các
đáp án.
- Chương trình có khả năng học tập Online trực tuyến.
b) Các nội dung công nghệ chủ yếu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
b1. Giao diện chương trình
Trang 4

skkn


- Khởi động phần mềm “Olympic Tin học 6” thì xuất hiện giao diện sau:

- Người sử dụng chương trình tiến hành click chuột vào màn hình là đã có
thể vào làm các gói câu hỏi của chương trình.

b2. Tiến hành tham gia trò chơi
- Phần mềm được thiết kế với các gói câu hỏi theo từng chương của SGK
Tin học 6. Mổi chương có 3 gói bài tập từ mức độ đơn giản đến phức tạp, với
các dạng gói câu hỏi như sau:
b.2.1 Gói câu hỏi trắc nghiệm (Trị chơi Thi tài đốn bóng)
- Gói câu hỏi trắc nghiệm gồm có 20 câu/10 điểm (Đúng + 0.5đ, sai –
0.5đ/câu) với dạng chọn đáp án đúng nhất trong 4 đáp án hoặc là đáp án Đúng
với Sai.

Trang 5

skkn- Thời gian hoàn thành là 10 phút. Khi chon đáp án đúng hoặc sai đều được
chương trình thơng báo ngay lập tức.

Trang 6

skkn


- Người chơi trả lời sai quá 5 lần thì kết thúc gói bài tập và cơng bố điểm số
hiện có kèm theo thời gian và nhận xét.

Trang 7

skkn


b.2.2 Gói câu hỏi móc treo tranh (Trị chơi Chú khỉ thơng minh)
- Gói câu hỏi 10 câu/10 điểm (Đúng + 1đ, sai – 0.5đ/câu) với dạng dùng
chuột kéo thả đối tượng. Nhiệm vụ người chơi là kéo thả tranh vào đúng tên của
thiết bị đó.

- Thời gian hồn thành là 10 phút, trả lời sai quá 3 lần là kết thúc gói bài tập
và cơng bố điểm số hiện có kèm theo thời gian và nhận xét.

Trang 8

skknb.2.3 Gói câu hỏi ghép đơi (Trị chơi Tìm cặp bằng nhau)
- Gói câu hỏi 10 câu/10 điểm (Đúng + 1đ, sai – 0.5đ/câu) với dạng dùng
chuột chọn 2 tranh có giá trị bằng nhau hay đồng nhất nhau. Gói bài tập này
được coi là khó nhất, vì các em phải chọn tên tiếng anh của thiết bị máy tính để
ghép đúng với tranh minh họa.

Trang 9

skkn


- Thời gian hoàn thành là 10 phút. Khi ghép đúng thì 2 tranh đó sẽ biến mất
khỏi màn hình.

- Nếu trả lời sai quá 3 lần là kết thúc gói bài tập và cơng bố điểm số hiện có
kèm theo thời gian và nhận xét.

b.2.4 Gói câu hỏi hỏi trắc nghiệm (Trò chơi Đua xe)

Trang 10

skkn


-

Trong gói câu hỏi có 20 câu/10 điểm (Đúng + 1đ, sai – 0.5đ/câu) với với

dạng chọn đáp án đúng nhất trong 4 đáp án hoặc là đáp án Đúng với Sai.


- Thời gian hoàn thành là 10 phút. Khi chon đáp án đúng hoặc sai đều được
chương trình thơng báo ngay lập tức.

Trang 11

skkn


- Người chơi trả lời đúng thì xe tiếp tục đi đến câu hỏi tiếp theo, nếu sai thì
dừng tại chổ đến khi trả lời đúng câu hỏi.
- Trả lời đúng 10 câu là kết thúc gói bài tập. Nếu sai quá 5 cũng đồng nghĩ
kết thúc gói bài tập và cơng bố điểm số hiện có kèm theo thời gian và nhận xét.

Trang 12

skkn


5. Đánh giá giải pháp
a) Tính mới và tính sáng tạo

 Điểm sáng tạo:
- Phần mềm nhỏ gọn, dễ sử dụng do được việt hóa bằng tiếng
việt các thơng báo, cảnh báo của chương trình.
- Phần mềm khá mới mẽ nên thu hút được sự hứng thú của học
sinh trong q trình tham gia trị chơi để củng cố kiến thức trước khi
làm các dạng bài tập trắc nghiệp.
- Chương trình được tạo ra với các Flash động hấp dẫn thu hút
được sự chú ý các em.

Trang 13

skkn


 Đánh giá:
- Có tính sáng tạo về cơng nghệ.
b) Khả năng áp dụng:
 Tính thực tiễn:
- Chương trình có khả năng học tập Online trực tuyến.
- Nâng cao khả năng làm bài tập trắc nghiệm, nhận dạng các
thiết bị của máy tính, biết các từ vựng thơng dụng về tiếng anh của
Tin học.
- Hổ trợ trên các hệ điều hành của Windows XP, Windows 7.
 Đánh giá:
- Có thể áp dụng đại trà.
c) Hiệu quả
 Kỹ thuật
- Chương trình nhỏ gọn, dễ sử dụng do được việt hóa bằng
tiếng việt hoàn toàn.
- Được cài đặt dễ dàng vào các máy tính khơng địi hỏi cấu
hình cao, tương thích với các hệ điều hành của Microsoft.
 Kinh tế
- Mang lại hiệu quả cao cho học sinh khi ôn bài tập trên máy
tính khơng mất nhiều thời gian, chương trình có sự tư duy cao trong
việc chọn lựa các đáp án ngẫu nhiên.

Trang 14

skkn- Chương trình có thể thay thế cho các trang web có hình thức
ơn tập trắc nghiệm mang tính đơn thuần.
 Xã hội
- Nâng cao trình độ giáo dục bộ môn trong hệ thống giáo dục
hiện tại đi theo xu hướng hội nhập.

d) Mức độ triển khai
- Đã thử nghiệm thành công vào công tác giảng dạy tại đơn vị, nâng
cao được khả năng làm bài tập trắc nghiệm của học sinh trong năm học 2014
– 2015.
CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN

TÁC GIẢ

PHAN KHÁNH DUY

Trang 15

skkn×