Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Nghiên cứu tình trạng suy dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ năm 2019

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (400.94 KB, 1 trang )

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ CÁC YẾU TỐ
LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN CÓ LỌC MÁU CHU KỲ
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2019
Nguyễn Huỳnh Tiểu Ngọc*, Hồ Nhựt Minh,
Lâm Thành Đạt, Diệp Hữu Phước, Trương Thành Nam
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
*Email:

TĨM TẮT
Đặt vấn đề: Tình trạng suy dinh dưỡng phổ biến ở bệnh nhân suy thận mạn có lọc máu chu kỳ.
Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ và các yếu
tố liên quan. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 98 bệnh nhân đang lọc
máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ 02/2019–08/2019. Thông tin được thu thập
qua phỏng vấn, đo các chỉ số nhân trắc và hồi cứu hồ sơ bệnh án. Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng (theo
SGA) của quần thể nghiên cứu chiếm 20,4% (SGA B-C); 20,4% bệnh nhân có BMI <18,5 kg/

16,3% bệnh nhân có Albumin <35 g/L. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở nhóm bệnh nhân mắc ≥5 năm là 31,6%,
cao hơn nhóm mắc bệnh <5 năm (4,9%) với OR=9, p=0,001. Tương tự, suy dinh dưỡng ở bệnh nhân lọc
máu ≥4 năm cao hơn nhóm lọc máu <4 năm (27,8% so với 11,4%) với OR=3,0, p=0,04. Bệnh nhân
khơng tn thủ chế độ dinh dưỡng có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao hơn nhóm tuân thủ (35,7% so với 14,3%)
với OR=3,3, p=0,017. Kết luận: Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở quần thể nghiên cứu là 20,4%. Các yếu tố liên
quan gồm: thời gian bệnh ≥5 năm, thời gian lọc máu ≥4 năm và việc không tuân thủ chế độ dinh dưỡng
của bệnh nhân.
Từ khóa: suy dinh dưỡng, suy thận, lọc máu chu kỳ, SGA

ABSTRACT
STUDY ON MALNUTRITION STATUS AND ITS-RELATED FACTORS OF
HEMODIALYSIS PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE
AT CAN THO CENTRAL GENERAL HOSPITAL 2019
Nguyen Huynh Tieu Ngoc, Ho Nhut Minh,
Lam Thanh Dat, Diep Huu Phuoc, Truong Thanh Nam


Can Tho University of Medicine and Pharmacy
Background: Malnutrition is common in hemodialysis patients with chronic kidney failure. This study
aims to identify the malnutrition rate of patients with renal dialysis and its related factors. Materials and
methods: The cross-sectional study was performed on 98 undergoing dialysis at Can Tho Central General
Hospital from February 2019 to August 2019. Data is collected through interviews, measurement of
anthropometric indicators and retrospective medical records. Results: Malnutrition rate (using SGA) of
participants accounted for 20,4% (SGA B-C); 20,4% of patients had BMI <18,5 kg/
and 16,3% of patients
had Albumin <35 g/L. The rate of malnutrition among patients with ≥5 years of CKD (chronic kidney disease)
was 31,6%, higher than that of patients with <5 years (4,9%) with OR=9, p=0,001. Similarly, malnutrition
among patients with ≥4 years of dialysis was higher than that of patients with <4 years (27,8% compared to
11,4%), OR=3,0, p=0,04. Patients who did not follow the diet had a higher rate of malnutrition than the group
who followed the diet (35,7% in comparison with 14,3%). Conclusion: The rate of malnutrition in patients
with chronic renal failure on dialysis is 20,4%. Factors related to nutritional status included: ≥5 years period
of CKD, ≥4 years period of dialysis and non-compliance with the patient's diet.
Keywords: malnutrition, renal failure, hemodialysis cycle, Subjective Global Assessment×